Ivvl ko ice 07 06 2006
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

IVVL Košice, 07.06.2006. Ekologické poľnohospodárstvo Akreditovaný inšpekčný a certifikačný systém ekologického poľnohospodárstva v SR. Ing. Jaroslav Remža (RVPS Nitra). Tézy prezentácie. Naturalis SK s.r.o. Systém v roku 2005 (postupy, prihlášky ..)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - thor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ivvl ko ice 07 06 2006
IVVL Košice, 07.06.2006

Ekologické poľnohospodárstvo

Akreditovaný

inšpekčný a certifikačný systém

ekologického poľnohospodárstva v SR.

Ing. Jaroslav Remža

(RVPS Nitra)


T zy prezent cie
Tézy prezentácie

 • Naturalis SK s.r.o.

 • Systém v roku 2005 (postupy, prihlášky ..)

 • Certifikácia

 • Kontrola rastlinnej výroby, vstupná kontrola, prihláška, tlačivá

 • Kontrola živočíšnej výroby, vstupná kontrola, prihláška, tlačivá

 • Výroba biopotravín, spracovanie, vstupná kontrola, prihláška, tlačivá

 • Akreditácia

 • Akreditačné kritéria, Príručka kvality

 • Dohľad, odber vzoriek

 • Subdodávky, spolupráca

 • Iné, diskusia


Ekologick po nohospod rstvo
Ekologické poľnohospodárstvo

 • Výrazy ekologický, biologický (synonymá)

 • Ekologické pestovanie rastlín

 • Ekologický chov zvierat

 • Kontrola dovozu z tretích krajín

 • Spracovanie

 • Uvádzanie do obehu

 • Export


Ekologick pestovanie rastl n
Ekologické pestovanie rastlín

 • musia sa dodržiavať pravidlá NR a zákona o ekologickom poľnohospodárstve

 • rozmnožovací materiál podlieha

  zvláštnym požiadavkám

 • sadenice musia pochádzať z EP

 • prechodné obdobie (pred výsevom, pred zberom)

  24 mesiacov, 36 mesiacov

 • úrodnosť pôdy (OP, striedanie, ZH . . .)

 • doplnkové hnojenie organickými a minerálnymi hnojivami (Príloha II.A)

 • ochrana rastlín (Príloha II.B)

 • zber z voľnej prírody, huby – obmedzenia, limity

 • produkty z prechodného obdobia (12 mesiacov)


Ekologick chov zvierat
Ekologický chov zvierat

 • Vzťah k pôde

 • obmedzený počet zvierat na plochu

 • Minimálny vplyv na ŽP, ochrana životného prostredia

 • prechodné obdobie prebieha súčasne – 24 mesiacov, označenie produktov (neexistuje z prechodného obdobia)

 • pokiaľ neprebieha – špecifické dĺžky

 • nákup zvierat (výnimky), kŕmenie (30%, 60%)

 • Pokiaľ nie je možné zabezpečiť kŕmenie výlučne EK, prípustný podiel sušiny (10%, 20% ročnej dávky)

 • ochrana zdravia, prevencia, voľba plemien

 • veterinárne liečivá, alopatické lieky, podpora rastu

 • zvieratá nesmú byť uviazané

 • počet zvierat na ha obmedzený (170kg N)

 • prístup k pastve, výbehy

 • plochy ustajnenia

 • včelárstvo


Kontroln syst m dovoz
Kontrolný systém, dovoz

 • Kontrolný systém:

  - Nariadenie rady, zákon o EP

  - minimálne 1-krát ročne kontrola

  - náklady súvisiace s kontrolou a certifikáciou

  hradí kontrolovaný podnik

  - dovoz z tretích krajín


Spracovanie
Spracovanie

 • výrobok nesmie obsahovať spolu s EKO vyprodukovanou surovinou aj tú istú KONVENČNÚ

 • ionizujúce žiarenie

 • GMO, alebo výrobky na ich báze

 • aditívne a pomocné látky (podmienené, Príloha VI, časť A, B)

 • 5% hmotnostný podiel konvenčných prísad

  (príloha VI, časť C a podmienka že nie sú k dispozícií na trhu)

 • Členské štáty môžu v opodstatnených prípadoch dať výnimku na isté obdobie (podmienky)Zmluvn subjekty kontrolovan st da zvierat
Zmluvné subjekty – kontrolované stáda zvierat


Platn legislat va
Platná legislatíva

- zákon o ekologickom poľnohospodárstve

(č.421/2004 Z.z.)

- Nariadenie Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickej

výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných

označeniach poľnohospodárskych výrobkov a

potravín v znení neskorších predpisov

- zákon o potravinách

(č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov)


Org ny t tnej spr vy v oblasti ep
Orgány štátnej správy v oblasti EP

 • MP SR

  - riadi výkon štátnej správy

  - koordinuje medzinárodnú spoluprácu

  - rozhoduje o odvolaní

  - zverejňovanie

 • Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (kontrolný ústav)

  -vykonáva a zabezpečuje povinnosti príslušného

  orgánu štátnej správy podľa platnej legislatívy

  - vedie registre

  - vydáva oprávnenia pre inšpekčné organizácie

  - vykonáva dozor nad výkonom inšpekcie


Org ny t tnej spr vy v oblasti ep1
Orgány štátnej správy v oblasti EP

 • vydáva súhlas na dovoz produktov z tretích krajín

 • Informuje a spolupracuje s príslušnými orgánmi EÚ

 • Na návrh oprávnenej organizácie ukladá sankcie za porušenie povinnosti

 • Zostavuje zoznam hnojív a zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickom poľnohospodárstve


Vstup do syst mu v sr
Vstup do systému v SR

- žiadateľ predkladá žiadosť o registráciu s

náležitostiami v zmysle platnej legislatívy

- rozhodnutie o registrácii

- povinnosti držiteľa registrácie

- zrušenie registrácie


Registre veden ks p om
Registre vedené ÚKSÚP-om

- ekologický výrobcovia bioproduktov

- ekologický výrobcovia biopotravín

- osoby zberajúce voľne rastúce rastliny a ich

časti

- osoby uvádzajúce bioprodukty do obehu

- ekologický výrobcovia bioproduktov v

konverzii

- žiadatelia o registráciu

- poverené inšpekčné organizácie


In pekcia ekologick ho po nohospod rstva
Inšpekcia ekologického poľnohospodárstva

 • Inšpekčnou organizáciou podľa platnej legislatívy je podnikateľ, ktorý je:

  §6 (Inšpekcia ekologického poľnohospodárstva),

  a) spôsobilý a oprávnený (právne akty EÚ)

  b) akreditovaný STN EN 45011

  c) má oprávnenie ÚKSÚP-u

  d) má sídlo na území SRalebo má na území SR

  splnomocneného zástupcu


In pektor ekologick ho po nohospod rstva
Inšpektor ekologického poľnohospodárstva

- nesmie byť držiteľom registrácie na

spracovanie a uvádzanie produktov do obehu

- nesmie vykonávať inšpekciu u toho istého

držiteľa viac než tri po sebe nasledujúce roky

- nesmie vykonávať inšpekciu pre viac ako jednu

inšpekčnú organizáciu

- nesmie vykonávať inšpekciu za prítomnosti

splnomocneného zástupcu


Realiz cia in pekcie
Realizácia inšpekcie

 • prihláška k vykonaniu auditu

 • popis podniku a prvá vstupná inšpekcia

  (personál, plán podniku –všetky budovy, pozemky, mapy, zámer, zoznamy)

 • povinná dokumentácia v zmysle NR

 • ohlasovanie, povolovanie výnimiek

 • hlásenie zmien

 • postupy výkonu auditu


Realiz cia in pekcie a certifik cie
Realizácia inšpekcie a certifikácie

 • Záväzná prihláška k inšpekcii a certifikácii – návratka

 • Zmluva o inšpekcii a certifikácii, cenník

 • Prihláška k inšpekcii a certifikácii, úvodná inšpekcia

 • Kontrola vyplnených tlačív

 • Inšpekčná správa

 • Žiadosť o vydanie certifikátu

 • Certifikát

 • Odber vzoriek

 • Sankčné postihy


V roba biopotrav n spracovanie
Výroba biopotravín, spracovanie

 • Kontrolný proces začína vstupnou kontrolou, popisom podniku (diskusia)

 • Údaje o sortimente výrobkov

 • Vzory označovania výrobkov

 • Receptúry výrobkov (postupy, zloženie)

 • Vstupy (certifikáty)

 • Kontrola kvality, vstupná suroviny

 • Plány umiestnenia zariadení

 • Skladovanie, spracovanie, balenia surovín a výrobkov

 • Oddelené postupy, skladovanie

 • Veľký dôraz sa kladie na účtovníctvo, skladovú evidenciu, protokoly o spracovaní, označovanie


V roba biopotrav n spracovanie1
Výroba biopotravín, spracovanie

 • 95% štandard pre ekologické poľnohospodárstvo v SR

 • Prídavné látky v zostupnom poradí

 • Prírodné farbivá

 • Prírodné arómy vrátane éterických olejov, aromatické extrakty

 • Prírodne identické arómy sú vylúčené

 • GMO, ionizujúce žiarenie

 • Soľ (iodidovaná, ferrokyanid sodný, draselný)

 • Morská soľ, dostatok na trhu

 • Kultúry mikroorganizmov

 • Vitamíny (obilná doplnková výživa pre kojencov), 96/5/BG, B1 (thiamin)


Zber z vo nej pr rody
Zber z voľnej prírody

 • Plochy, na ktorých prebieha zber, nesmú byť posledné 3 roky ošetrované nepovolenými prostriedkami

 • V oblasti nesmie byť ohrozené uchovanie druhu a ekologická stability

 • Podmienky zberu


Pr vne neupraven oblasti
Právne neupravené oblasti

 • Obmedzenie (GMO, prídavné a pomocné látky, časť A,B a C prílohy VI.)

 • Žiadne predpisy pre bežné postupy (fyzikálne, tepelné a fermentačné procesy)

 • K obmedzeniu dochádza nepriamo

 • Čistenie a dezinfekcia, ochrana skladových zásob, obalových materiálov, ŽP

 • Vychádza sa z pochopenia celkovej kvality potravín

 • Vysoká kvalita, chuť, zdravotná, ekologická a nutričná hodnota


Zis ovan nedostatky
Zisťované nedostatky

 • Živočíšna výroba

 • Rastlinná výroba

 • Spracovanie

 • Dovoz z tretích krajín


Nedostatky v chove zvierat v ep
Nedostatky v chove zvierat v EP

 • Súbežný chov zvierat

 • Nepovolené krmivá, kŕmne zmesi a doplnky

 • Prekročenie povoleného rozsahu konvenč. krmív

 • Skorý odstav mláďat

 • Väzné ustajnenie zvierat

 • Nedostatočná, nepresná evidencia, účtovníctvo

 • Nedodržanie minimálnych vnútor., vonk. plôch

 • Nepovolený nákup zvierat

 • Nevyhov. ustajň. priestory, svetlo, rošty, podst.

 • Bezpastevný, bezvýbehový chov

 • Neoddelené konvenč. a ekolog. vstupy a výstupy

 • Chýbajúce podklady (receptúry, premixy, účt.)

 • Nepovolené zásahy na zvieratách

 • Nepovolené liečivá a hormóny


Ozna ovanie produktov ekologick ho po nohospod rstva
Označovanie produktov ekologického poľnohospodárstva

- označovanie sa vykonáva podľa právnych

aktov EÚ a grafickým znakom v prílohe

- označovaním nie sú dotknuté ustanovenia

osobitných predpisov


Ozna ovanie u
Označovanie (ÉU)

 • použitie pojmov BIO, EKO alebo použitie odpovedajúcich grafických doplnkových prvkov, alebo známych ekologických značiek

 • v prípade pochybností produkt ekologického poľnohospodárstva, resp. ...

 • kódové číslo kontrolnej organizácie

  (SK-02-BIO)

 • z prechodného obdobia

 • zodpovedajúce označenie podľa platnej legislatívy


Akreditovan in pek n a certifika n syst m ekologick ho po nohospod rstva
Akreditovaný inšpekčný a certifikačný systém ekologického poľnohospodárstva

Naturalis SK, s.r.o. Bratislava

Sídlo:Björnsonova 16, 811 05 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Telefón: +421 / 2 / 52626661-3

FAX: +421 / 2 / 52626663

E-mail: naturalis@stonline.sk

www.naturalissk.sk


Akreditovan in pek n a certifika n syst m ekologick ho po nohospod rstva1
Akreditovaný inšpekčný a certifikačný systém ekologického poľnohospodárstva

Predmet činnosti:

- inšpekčná činnosť v ekologickom poľnohospodárstve

- certifikačná činnosť v ekologickom poľnohospodárstve

- reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť

-poradenstvo a koordinácia projektov spolufinancovaných

z programov pomoci EÚ, poskytovanie informácií o zriadení

a využívaní fondov EÚ (mimo oblasti EP)

- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

(mimo oblasti EP)


Akreditovan in pek n a certifika n syst m ekologick ho po nohospod rstva2
Akreditovaný inšpekčný a certifikačný systém ekologického poľnohospodárstva

Rozsah spôsobilosti:

- Bioproduct (Bioproduct)

- Bioprodukt z konverzie (Bioproduct in conversion)

- Biopotravina (Biofoodstuff)

- Biopotravina z konverzie (Biofoodstuff in conversion)


Akreditovan in pek n a certifika n syst m ekologick ho po nohospod rstva3
Akreditovaný inšpekčný a certifikačný systém ekologického poľnohospodárstva

Štruktúra organizácie:

Skúšobné

laboratória

Manažér kvality

Vedúci

OCV

Inšpektori

Pracovník OCV


Akreditovan in pek n a certifika n syst m ekologick ho po nohospod rstva4

Reg. No. 167/P-022

Akreditovaný inšpekčný a certifikačný systém ekologického poľnohospodárstva

Akreditácia:

- SNAS

- osvedčenie spôsobilosti na činnosť

- vykonávanie certifikácie bioproduktov a biopotravín

v systéme ekologického poľnohospodárstva podľa

rozsahu akreditácie

- Osvedčenie (certifikácia výrobkov, č. V 022)

- platnosť od 28.7.2004 do 28.7. 2007

- STN EN 45011

- STN EN 45004


Subdod vky spolupr ca
Subdodávky, spolupráca

 • Skúšobné laboratória

 • Orgány dozoru

 • Kontrolné organizácie

 • Certifikačné organizácie (OCV)


Dota n politika v ep
Dotačná politika v EP

- rezort Ministerstva pôdohospodárstva SR

- zelenina, liečivé rastliny 10 000 Sk

- vinohrady, sady 8 000 Sk

- orná pôda 6 000 Sk

- TTP 4 000 Sk

- 2. roky konverzie plná výška

- po 2. roku konverzie ½

- r. 2013


Potravinov dozor
Potravinový dozor

 • Ciele a povinnosti

 • Výkon auditu u výrobcov biopotravín (auditori)

 • Spolupráca


Z ver
Záver

Ďakujem za pozornosť