Z kon k pr ce a p edpisy souvisej c
Download
1 / 15

Zákoník práce a předpisy související - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Zákoník práce a předpisy související. JUDr. Dana Hrabcová Ph.D. Prameny právní úprava PP vztahů. Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění novel (6+1) Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zákoník práce a předpisy související' - thi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z kon k pr ce a p edpisy souvisej c

Zákoník práce a předpisy související

JUDr. Dana Hrabcová Ph.D.


Prameny pr vn prava pp vztah
Prameny právní úprava PP vztahů

 • Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění novel (6+1)

 • Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

 • Zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací … antidiskr.zákon

 • Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících Územně samospráv. celků

 • Nevstoupily v účinnost – budou zrušeny a nahrazeny

  - Zák. č. 218/2002 Sb., o službě státních zam. ve spr. úřadech…

  - Zák. č. 264/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměst-ců

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Systémově odlišná úprava služebně právních vztahů

  - Zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů = veřejnoprávní vztah

2


Pracovn pr vn p edpisy souvisej c
Pracovněprávní předpisy související

 • Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

 • Zák. č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR

 • Zák. č. 251/2005 Sb., o Inspekci práce

 • Zák. č. 309/2006 Sb.,o zajištění dalších podmínek BOZP…….

 • Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání

 • Zák. č. 187/2006 Sb., o nem. pojištění

 • Zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osob. údajů

3


Nejd le it j p edpisy prov d c
Nejdůležitější předpisy prováděcí

 • Nař. vl. č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

 • Nař. vl. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě ….

 • Nař. vl. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 • Nař. vl. Č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě


Obecn a speci ln ustanoven zp
Obecná a speciální ustanovení ZP

 • Základní zásady pracovněprávních vztahů - §1a – vazba §19

  §13 zrušen, něco v textu + nové §§ 346a – 346c - Zvláštní zákazy

 • Definice závislé práce – ust. §2 /znaky+ podmínky

 • Výslovná subsidiarita OZ s výjimkami- § 4 + 4a

 • Odchýlení – co není zakázáno je dovoleno- § 4b

 • Vymezení pojmu vedoucí zaměstnanec - § 11

 • Úprava vrácení neprávem vyplacených částek - § 331

 • Počítání času - rozlišeno mezi dobami a lhůtami - § 333

 • Povinnosti vyplatit finanční nároky z výkonu práce - § 346c zaměstnanec nemůže zam-tele této povinnosti zprostit

 • Zpřesnění úpravy přechodu p. a pov. z PPV - §338-342 +§ 51

5


Neplatnost pr vn ch kon
Neplatnost právních úkonů

 • Relativní neplatnost- § 18 (pouze teoreticky – fakticky většinou absolutní )

 • Absolutní neplatnost- § 19 právní úkony, které

  - nebyly učiněny svobodně, vážně, určitě nebo srozumitelně

  - zavazují k plnění od počátku nemožnému

  - odporují zákonu nebo jej obchází a zároveň nejsou naplněny základní zásady pracovněprávních vztahů

  - učiněny nezpůsobilou osobou

  - odporují dobrým mravům

  - kterými se zaměstnanec předem vzdává svých práv

  • učiněny bez předeps. souhlasu přísl. orgánu, pokud je to výslovně stanoveno.

 • Vady PÚ pro nedostatek formy - § 20

  - neplatný jen pokud sml. strany vadu dodatečně neodstraní - ex tunc

  - neplatnosti se lze dovolat,jen nebylo-li již započato s plněním

  - Jednostranné právní úkony a kolektivní smlouva jsou pro vadu formy právního úkonu vždy neplatné

6


Rovn zach zen a z kaz diskriminace ochrana osobn ch a majetkov ch pr v
Rovné zacházení a zákaz diskriminace ochrana osobních a majetkových práv

ZP - ust. § 16 - odkaz na zák. č. 198/2009 Sb.

Rovné zacházení- zákaz diskriminačního jednání - diferenciace – oprávněnost – přiměřenost + důvodnost k vyrovnání nevýhod

Definice + katalog diskriminačních důvodů:

Jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází, zacházelo, nebo by se zacházelo, s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodů :

rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace,

věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.

+ dělené důkazní břemeno - § 133a OSŘ

§ 316 ZP - ochrana osobních práv zaměstnance

spolu s ochranou majetkových zájmů zaměstnavatele

§ 5 OZ – zákaz jednání v rozporu s dobrými mravy

- zákaz zneužití postavení


Vznik a zm ny pracovn ho pom ru
Vznik a změny pracovního poměru

Vznik p.p.- pracovní smlouvou + jmenováním - § 33

 • Podstatné náležitosti - § 34

 • Písemná forma(novela z. o IP – nesplnění pís. formy = pokuta až 10mil. Kč)

 • Pravidelné pracoviště - § 34a

 • Zkušební doba - § 35 – max. 3 měsíce, u vedoucích zam-ců 6 měs.

 • Konkurenční doložka - upřesnění práv. úpravy - § 310

  Změny obsahu pracovního poměru

 • Převedení na jinou práci - veř. zájem § 41/1, fakult. odst. 2 a násl.

 • Přeložení na jiné místo výkonu práce

 • Pracovní cesta

 • Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli - § 43a

 • SPOLEČNÁ USTANOVENÍ + NÁVRAT DO PRÁCE - § 44

8


Pracovn pom r na dobu ur itou
Pracovní poměr na dobu určitou

 • Nová úprava zákazu řetězení - § 39/2

  „Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.“ = max. 3 r.+ opakovaně 2x3r. Přetržka mezi dalšími p.p. na dobu určitou - 3 roky

 • Dosavadní výjimky se ruší + přechodná ust. Čl. 4

  Podle dosavadních dohod (vnitř. předpisů) uzavřených podle ZP ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné postupovat nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí úč. tohoto zák.

 • Soudní ochrana - § 39 odst. 4

  - podmínka – pokud došlo k sjednání v rozporu s ust. dst. 2

  - před uplynutím sjednané doby povinnost oznámit zam-teli

  - soudu návrh na určení zam-tel i zam-ec – prekl.lhůta 2měs.

9


Odm ov n pr ce
Odměňování práce

 • Mzda - plat - odměny z dohod - § 109

 • Princip spravedlivé odměny - § 109/4 a § 110

 • Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zam-tel stanovívnitř.předpisem anebo určuje mzd.výměrem – PŘEDEM! § 113/1

 • Mzdu lze sjednat s přihlédnutím k příp. práci přesčas - §114/3

  současně i rozsah – nejvýše 150 hod. v roce, u ved.zam. k veškeré

 • Sjednání smluv. platu u zam. zařazených do 13. a vyšší plat.tř. a možnost cílové odměny k platu – podmínky - § 122/2

 • Možnost sjednání výplat. termínu i individuálně - § 141/3

 • Povinnost vyplatit na žádost mzdu/plat před nástupem dovolené

 • Povinnost vyplatit splatnou mzdu/plat v den skončení p.p.

 • Zasílání mzdy/platu na jeden účet na základě dohody – ne na žádost zaměstnance - § 143/1

10


Zp soby skon en pracovn ho pom ru
Způsoby skončení pracovního poměru

 • Právní událostí (bez vůle účastníků)

  - smrtí zaměstnance - § 48 + § 328

  - smrtí zaměstnavatele - § 48 + § 342

  - uplynutím času - § 65

 • Úředním rozhodnutím(cizinci)

 • Právním úkonem(z vůle účastníků)

  - dvoustranným – dohoda

  - jednostranným – zrušení ve zkuš. době

  výpověď, okamžité zrušení p.p.


N le itosti v pov di ze strany zam tele
Náležitosti výpovědi ze strany zam-tele

 • Existence výp. důvodu dle § 52 (§50/2)

 • Konkretizace výp. důvodu (§50/4)

 • Podmínka upozornění - u § 52 f) a g)

 • Písemná forma (§50/1)

 • Doručení (§ 334 a násl.)

 • Ochranná doba (§53 – §54)

 • Dodržení lhůty - u § 52/g (§58)

 • Předchozí souhlas (§61/2)


Zm ny u skon en prac pom ru k 1 1 2012
Změny u skončení prac. poměru k 1. 1. 2012:

 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - § 66 odst. 2povinná písemná forma, p.p. skončí dnem doručení, není-li v něm uveden den pozdější

 • Nový výpovědní důvod ze strany zam-tele – § 52 písm. h)„zaměstnanec porušil zvlášť hrubým způsobem povinnost týkající se režimu dočasně práce neschopného pojištěnce“ – vymezuje nový § 301a

  prekluzivní lhůta - subjektivní 1 měs., objektivní 1 rok - § 57

 • Nově výpověď ze strany zaměstnancev souvislosti s přechodem práv a pov. z p.p. vztahů - § 51a + § 339a skončí-li do dvou měsíců od nabytí účinnosti přechodu z důvodu podstatného zhoršení prac. podmíneknebo ve stejné době dohodou - právo na odstupné - podmínkou určovací žaloba

 • Okamžité zrušení p.p. ze strany zam-ce -nevyplacení mzdy – §56/1 písm. b) - lhůta do 15 dnů po období splatnosti nikoliv termínu splatnosti - § 141 odst. 1

13


N vazn vztahy se skon en m p p
Návazné vztahy se skončením p.p.

 • Popření platnosti - U SOUDU - § 72 – LHŮTA 2 měs.

 • Odstupné – u org. změn výše odvozována od doby trvání p.p. - § 67

  zvláštní odstupné u konta pracovní doby, pokud převádí zam-tel přesčasy

 • Při okamžitém zrušení p.p. zaměstnancem - znovu náhrada mzdy (platu) za výpovědní dobu namísto odstupného - § 56 odst. 2

 • Náhrada mzdy při neplatném skončení p.p. – znovu na návrh zaměstnavatele moderační právo soudu, pokud celková doba, po kterou mu přísluší přesahuje 6měs.- § 69 odst.2

  - lze uplatnit až na případy neplatného rozvázání p.p. na základě p.ú který byl učiněn po 1.1.2012 - relevantní je jiné zaměstnání zaměstnance po dobu sporu, resp. důvody jeho nezaměstnanosti

 • Potvrzení o zaměstnání (i při skončení DoPP), údaj o o důvodu ok. zrušení dle § 55 odst. písm. b) – přesun do zvl. potvrzení pro ÚP - § 313

14


Dohody o prac ch konan ch mimo p p
Dohody o pracích konaných mimo p.p.

 • Právní úprava DoPČ a DoPP se podstatně sblížila s p.p. - § 77 odst. 2 - na výkon práce z dohod se přiměřeně použije úprava p.p.

 • Zásadní změna u dohod o provedení práce

  - max. rozsah až 300 hod. v kal. roce - § 75,76

  - v dohodě musí být uvedena doba, na kterou se uzavírá - § 75

  - v měsících, ve kterých příjem z dohody přesáhne 10.000 Kč, odvádětpojistné na sociální a zdravotní pojištění

  - Povinnost fiktivního rozvržení týdenní prac. doby pro vyplácení náhrady v době prvních 14, resp. 21dní PN - § 194

  - Výkon práce nesmí přesáhnout 12 hod. během 24hod. po sobě jdoucích - platí i pro DoPČ - § 77 odst. 2

  - na dohody se vztahují ust. o spravedlivé odměně a min. mzdě

  - Při skončení DPP povinnost vydat zápočtový list

  - možnost sjednat či stanovit právo na ŘD+ důležité os. přek. v práci

15


ad