Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CLA – ZÁKLADNÍ POJMY PowerPoint Presentation
Download Presentation
CLA – ZÁKLADNÍ POJMY

CLA – ZÁKLADNÍ POJMY

162 Views Download Presentation
Download Presentation

CLA – ZÁKLADNÍ POJMY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CLA – ZÁKLADNÍ POJMY Celnictví je upraveno řadou předpisů, z nichž klíčový je Celní kodex Společenství Pohyb zboží uvnitř EU nepodléhá clu, ani celnímu dohledu. Všechny základní předpisy včetně celního sazebníku jsou vydány Evropskou unií a jsou jednotné pro všechny členské státy.

  2. CLA – ZÁKLADNÍ POJMY Clu podléhá dovážené zboží. Zbožím se rozumí: • Veškeré hmotné věci movité • Elektrická energie

  3. CLA – ZÁKLADNÍ POJMY Celní hodnota: Celní hodnota je částka, ze které clo počítáme Je to skutečně placená cena zboží uvedená v korunách nebo cena, která má být za zboží zaplacena. Při stanovení celní hodnoty se vychází z ceny fakturované.

  4. CLA – ZÁKLADNÍ POJMY Celní hodnota: Při určení celní hodnoty při dovozu se připočtou: • Náklady na zprostředkování • Cena nádob a obalů • Licence • Doprava na hranice EU, pojištění v zahraničí a další náklady

  5. CLA – ZÁKLADNÍ POJMY Sazba cla je: Relativní – tj. stanovená jako % z celní hodnoty Diferencovaná – liší se podle druhu a původu zboží

  6. CLA – ZÁKLADNÍ POJMY Celní dohled Je to kontrola nad dodržováním právních předpisů. Provádí ji celní orgány. Celní řízení Probíhá v rámci celního dohledu a jeho smyslem a výsledkem je propuštění zboží do jednoho z celníchrežimůna území Evropského společenství.

  7. CLA – ZÁKLADNÍ POJMY Celní dluh Je povinnost zaplatit clo při dovozu zboží. Kromě povinnosti zaplatit clo vzniká při dovozu také povinnost zaplatit daně a poplatky. (Celní dluh v širším pojetí) Splatnost celního dluhu v širším pojetí je do 10-ti dnůod sdělení výše celním úřadem nebo od doručení rozhodnutí o vyměření cla.

  8. CLA – ZÁKLADNÍ POJMY Celní deklarant Osoba dovážející zboží, navrhuje režim, do kterého má být zboží propuštěno a plní povinnosti z toho vyplývající. Osvobození od cla Využívá se především u zboží neobchodního charakteru. Základní bezcelní limit je 300 EUR na osobu, (430 EUR při letecké dopravě) U alkoholu a tabáku jsou stanoveny množstevní limity. Osvobozeny jsou také zásilky nepatrné hodnoty

  9. POUŽITÁ LITERATURA