SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL - PowerPoint PPT Presentation

thea
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL
93 Views
Download Presentation

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL 24 kwietnia 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji

 2. Plan spotkania 10.00 – 10.15 Rejestracja uczestników spotkania 10.15 – 11.00 Podstawowe zasady realizacji projektów 11.00 – 11.30 Rekrutacja w projektach 11.30–11.45 Przerwa kawowa 11.45 – 12.00 Zasady dokonywania zmian w projektach 12.00 – 13.30 Ogólne zasady sporządzania wnioskówo płatność 13.30 – 14.00 Wymogi odnośnie promocji projektów i oznaczania dokumentów w ramach PO KL

 3. Zasady współpracy Preferujemy kontakt e-mailowy Kontakt telefoniczny oraz spotkania z opiekunami – wtorki i czwartki Spotkania informacyjne i szkolenia Wizyty w siedzibie beneficjenta i na miejscu realizacji projektu Zmiany wytycznych - newsletter WUP

 4. Zasady współpracy „Pod opiekę” Zespołu Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji (RWK) Beneficjent przechodzi w momencie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Kierownik Zespołu: p. Marzena Pietraszek Każdy projekt ma przydzielonego 1 opiekuna Poddziałanie 9.1.1: 4 opiekunów

 5. Opiekunowie umów 9.1.1

 6. Zobowiązanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (§ 2 Umowy o dofinansowanie projektu) Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (Instytucja Wdrażająca /Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu.

 7. Zobowiązanie Beneficjenta (§ 3 Umowy o dofinansowanie projektu) • Beneficjent realizuje projekt na podstawie wniosku o dofinansowanie • Podczas realizacji projektu Beneficjent stosuje treść Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): www.pokl.wup-krakow.pl • Beneficjent stosuje wytyczne wydawane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL

 8. Płatności(§ 8 Umowy o dofinansowanie projektu) • Dotacja rozwojowa na realizację Projektu jest wypłacana w formie zaliczki w terminach i wysokości określonych w harmonogramie płatności stanowiącym Załącznik nr 4do umowy o dofinansowanie projektu • Beneficjent sporządza harmonogram płatności w porozumieniu z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia).

 9. Przekazywanie płatności • Pierwsza transza dotacji rozwojowej wypłacana jest: • po podpisaniu umowy, bez składania wniosku o płatność • w terminie i wysokości określonej w harmonogramie płatności • Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje na podstawie wniosku o płatność pośrednią rozliczającym co najmniej 70% kwoty otrzymanej w ramach transz dotacji • Transza przekazywana jest w terminie do 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność (pod warunkiem, że WUP w Krakowie dysponuje środkami).

 10. Rozliczanie projektu Wnioski o płatność pośrednią należy składać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, wterminie 8 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Bardzo ważne jest żeby wnioski o płatność składane były zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem płatności. Wniosek o płatność przygotowywany jest w obowiązującej wersji generatora wniosków płatniczych.

 11. Rozliczanie projektu c.d. Istnieje możliwość złożenia cząstkowego wniosku o płatność, Zatwierdzenie takiego wniosku nie uprawnia do otrzymania kolejnej transzy dotacji. Końcowy wniosek o płatność beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.

 12. Rozliczanie projektu c.d. • Harmonogram płatności może podlegać aktualizacji we wniosku o płatność przed przekazaniem kolejnej transzy. • Aktualizacja harmonogramu płatności jest skuteczna pod warunkiem nie wyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia)

 13. Monitoring i kontrola • Informacje o problemach z realizacją projektu należy: • zgłaszać niezwłocznie do WUP • umieszczać w pkt.12 wniosku o płatność. • Wraz z wnioskiem o płatność należy przekazać informacje o uczestnikach projektu w Załączniku nr 2 – Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

 14. Pozostałe obowiązki beneficjenta • Beneficjent informuje Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) do dnia 15 października danego rokuo kwocie przekazanej mu dotacji rozwojowej, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku (zgłoszenie środków niewygasających) • Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w terminie do dnia 30 listopada danego roku • Ujawnianie wszystkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu

 15. Pozostałe obowiązki beneficjenta c.d. • Kwota dotacji rozwojowej, która nie była wydatkowana i nie została zgłoszona jako środki niewygasające podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) • Od środków niewykorzystanych, które nie zostaną zwrócone w/w terminie, będą naliczane odsetki karne

 16. Pozostałe obowiązki beneficjenta c.d. • Aktywa nabyte lub wytworzone w ramach Projektu nie mogą zostać zbyte przez Beneficjenta za uzyskaniem korzyści majątkowej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji Projektu. • Zgłaszanie wszystkich wykrytych nieprawidłowości przy realizacji projektu • Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31.12.2020 r. oraz informowaniu IW o miejscu archiwizacji dokumentów

 17. Pozostałe obowiązki beneficjenta c.d. • Beneficjentjest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu w przypadku, gdy: • całkowita wartość Projektu wynosi co najmniej 750 000 PLN • całkowita wartość kilku projektów realizowanych przez Beneficjenta w ramach Priorytetu wynosi co najmniej 1 000 000 PLN. W tym wypadku należy przeprowadzić audyt zewnętrzny dla tego projektu, którego wartość – po zsumowaniu z łączną wartością projektów poprzednich, powoduje osiągnięcie lub przekroczenie kwoty 1 000 000 PLN. Każdy następny projekt składany przez tego samego Beneficjenta podlega audytowi.

 18. Konkurencyjność(§ 20 Umowy o dofinansowanie projektu) Wydatki w ramach projektu powinny być ponoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w umowie o dofinansowanie. W przypadku realizacji zamówień przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą Beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności Zasada konkurencyjności nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 19. Podstawowe dokumenty regulujące zasady realizacji projektu Umowa o dofinansowanie projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki System Realizacji Programu Kapitał Ludzki (zwłaszcza Zasady finansowania PO KL i Zasady sytemu sprawozdawczości w PO KL) Plan komunikacji PO KL

 20. Pomocne strony internetowe www.wup-krakow.pl zakładka Program Operacyjny Kapitał Ludzki/Materiały dla Beneficjentów www.pokl.wup-krakow.pl(strona w budowie) www.wrotamalopolski.pl/root_POKL strona Instytucji Pośredniczącej PO KL w Małopolsce www.mrr.gov.pl zakładka Programy Operacyjne na lata 2007/2013/Kapitał Ludzki strona Instytucji Zarządzającej PO KL www.efs.gov.pl/20072013 www.funduszestrukturalne.gov.pl/

 21. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ e-mail: @wup-krakow.pl rwk@wup-krakow.pl Telefon – 42-40-842