slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL 24 kwietnia 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji. Plan spotkania. 10.00 – 10.15 Rejestracja uczestników spotkania

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL' - thea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH

PRIORYTETU IX PO KL

24 kwietnia 2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji

slide2

Plan spotkania

10.00 – 10.15 Rejestracja uczestników spotkania

10.15 – 11.00 Podstawowe zasady realizacji projektów

11.00 – 11.30 Rekrutacja w projektach

11.30–11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 12.00 Zasady dokonywania zmian w projektach

12.00 – 13.30 Ogólne zasady sporządzania wnioskówo płatność

13.30 – 14.00 Wymogi odnośnie promocji projektów i oznaczania dokumentów w ramach PO KL

slide3

Zasady współpracy

Preferujemy kontakt e-mailowy

Kontakt telefoniczny oraz spotkania z opiekunami

– wtorki i czwartki

Spotkania informacyjne i szkolenia

Wizyty w siedzibie beneficjenta i na miejscu realizacji projektu

Zmiany wytycznych - newsletter WUP

zasady wsp pracy
Zasady współpracy

„Pod opiekę” Zespołu Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji (RWK) Beneficjent przechodzi w momencie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu

Kierownik Zespołu: p. Marzena Pietraszek

Każdy projekt ma przydzielonego 1 opiekuna

Poddziałanie 9.1.1: 4 opiekunów

zobowi zanie wojew dzkiego urz du pracy w krakowie 2 umowy o dofinansowanie projektu
Zobowiązanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (§ 2 Umowy o dofinansowanie projektu)

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (Instytucja Wdrażająca /Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu.

zobowi zanie beneficjenta 3 umowy o dofinansowanie projektu
Zobowiązanie Beneficjenta (§ 3 Umowy o dofinansowanie projektu)
 • Beneficjent realizuje projekt na podstawie wniosku o dofinansowanie
 • Podczas realizacji projektu Beneficjent stosuje treść Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): www.pokl.wup-krakow.pl
 • Beneficjent stosuje wytyczne wydawane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
p atno ci 8 umowy o dofinansowanie projektu
Płatności(§ 8 Umowy o dofinansowanie projektu)
 • Dotacja rozwojowa na realizację Projektu jest wypłacana w formie zaliczki w terminach i wysokości określonych w harmonogramie płatności stanowiącym Załącznik nr 4do umowy o dofinansowanie projektu
 • Beneficjent sporządza harmonogram płatności w porozumieniu z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia).
slide9

Przekazywanie płatności

 • Pierwsza transza dotacji rozwojowej wypłacana jest:
 • po podpisaniu umowy, bez składania wniosku o płatność
 • w terminie i wysokości określonej w harmonogramie

płatności

 • Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje na podstawie wniosku o płatność pośrednią rozliczającym co najmniej 70% kwoty otrzymanej w ramach transz dotacji
 • Transza przekazywana jest w terminie do 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność (pod warunkiem, że WUP w Krakowie dysponuje środkami).
slide10

Rozliczanie projektu

Wnioski o płatność pośrednią należy składać nie rzadziej niż raz

na 3 miesiące, wterminie 8 dni roboczych od zakończenia

okresu rozliczeniowego.

Bardzo ważne jest żeby wnioski o płatność składane były zgodnie

z zaakceptowanym harmonogramem płatności.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w obowiązującej wersji generatora wniosków płatniczych.

slide11

Rozliczanie projektu c.d.

Istnieje możliwość złożenia cząstkowego wniosku o płatność,

Zatwierdzenie takiego wniosku nie uprawnia do otrzymania

kolejnej transzy dotacji.

Końcowy wniosek o płatność beneficjent ma obowiązek

złożyć w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia

zakończenia okresu realizacji projektu.

slide12

Rozliczanie projektu c.d.

 • Harmonogram płatności może podlegać aktualizacji we wniosku o płatność przed przekazaniem kolejnej transzy.
 • Aktualizacja harmonogramu płatności jest skuteczna pod warunkiem nie wyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia)
monitoring i kontrola
Monitoring i kontrola
 • Informacje o problemach z realizacją projektu należy:
 • zgłaszać niezwłocznie do WUP
 • umieszczać w pkt.12 wniosku o płatność.
 • Wraz z wnioskiem o płatność należy przekazać informacje o uczestnikach projektu w Załączniku nr 2 – Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
pozosta e obowi zki beneficjenta
Pozostałe obowiązki beneficjenta
    • Beneficjent informuje Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) do dnia 15 października danego rokuo kwocie przekazanej mu dotacji rozwojowej, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku (zgłoszenie środków niewygasających)
    • Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w terminie do dnia 30 listopada danego roku
 • Ujawnianie wszystkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu
pozosta e obowi zki beneficjenta c d
Pozostałe obowiązki beneficjenta c.d.
 • Kwota dotacji rozwojowej, która nie była wydatkowana i nie została zgłoszona jako środki niewygasające podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia)
 • Od środków niewykorzystanych, które nie zostaną zwrócone w/w terminie, będą naliczane odsetki karne
pozosta e obowi zki beneficjenta c d1
Pozostałe obowiązki beneficjenta c.d.
 • Aktywa nabyte lub wytworzone w ramach Projektu nie mogą zostać zbyte przez Beneficjenta za uzyskaniem korzyści majątkowej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji Projektu.
 • Zgłaszanie wszystkich wykrytych nieprawidłowości przy realizacji projektu
 • Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31.12.2020 r. oraz informowaniu IW o miejscu archiwizacji dokumentów
pozosta e obowi zki beneficjenta c d2
Pozostałe obowiązki beneficjenta c.d.
 • Beneficjentjest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu w przypadku, gdy:
 • całkowita wartość Projektu wynosi co najmniej 750 000 PLN
 • całkowita wartość kilku projektów realizowanych przez Beneficjenta w ramach Priorytetu wynosi co najmniej 1 000 000 PLN. W tym wypadku należy przeprowadzić audyt zewnętrzny dla tego projektu, którego wartość – po zsumowaniu z łączną wartością projektów poprzednich, powoduje osiągnięcie lub przekroczenie kwoty 1 000 000 PLN. Każdy następny projekt składany przez tego samego Beneficjenta podlega audytowi.
konkurencyjno 20 umowy o dofinansowanie projektu
Konkurencyjność(§ 20 Umowy o dofinansowanie projektu)

Wydatki w ramach projektu powinny być ponoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w umowie o dofinansowanie.

W przypadku realizacji zamówień przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą Beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności

Zasada konkurencyjności nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

podstawowe dokumenty reguluj ce zasady realizacji projektu
Podstawowe dokumenty regulujące zasady realizacji projektu

Umowa o dofinansowanie projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

System Realizacji Programu Kapitał Ludzki

(zwłaszcza Zasady finansowania PO KL i Zasady sytemu sprawozdawczości w PO KL)

Plan komunikacji PO KL

pomocne strony internetowe
Pomocne strony internetowe

www.wup-krakow.pl

zakładka Program Operacyjny Kapitał Ludzki/Materiały dla Beneficjentów

www.pokl.wup-krakow.pl(strona w budowie)

www.wrotamalopolski.pl/root_POKL

strona Instytucji Pośredniczącej PO KL w Małopolsce

www.mrr.gov.pl

zakładka Programy Operacyjne na lata 2007/2013/Kapitał Ludzki

strona Instytucji Zarządzającej PO KL

www.efs.gov.pl/20072013

www.funduszestrukturalne.gov.pl/

slide21

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

e-mail: @wup-krakow.pl

rwk@wup-krakow.pl

Telefon – 42-40-842