Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentationsmaterial PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentationsmaterial

Presentationsmaterial

76 Views Download Presentation
Download Presentation

Presentationsmaterial

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Presentationsmaterial Förändringarnas tid Studentbostadsföretagens omvärldsanalys 2010

 2. Bostadsmarknaden Bostadsbrist i 41 procent av landets kommuner >> Bostadsmarknadsläget 2000-2010 Framförallt storstadsregionerna 40 procent av kommunerna har balans Framförallt brist på hyresrätter

 3. Bostadsmarknaden Hälften av högskoleorterna har brist på studentbostäder Behov av fler studentbostäder i 22 högskolekommuner >> Studentbostadsmarknaden 2008-2009 Av Studentbostadsföretagens medlemmar har 36 procent brist på studentbostäder

 4. Bostadsmarknaden Antal påbörjade bostäder under 2009 lägsta på 11 år Kommunerna ser positivt på framtiden – ökning av byggandet 2010-2011 >> Förväntad och faktisk nybyggnation av bostäder Bostadsrätter ökar mest

 5. Bostadsmarknaden Antal påbörjade bostäder under 2009 lägsta på 11 år Kommunerna ser positivt på framtiden – ökning av byggandet 2010-2011 >> Påbörjade lägenheter första halvåret 2010 efter upplåtelseform Bostadsrätter ökar mest Första halvåret 2010 fördubblades nybyggnationen av bostäder

 6. Bostadsmarknaden Preliminärt bygglov för 59 studentbostäder 2009 Även studentbostäder ökar 2010 och 2011 Studentbostadsföretagens medlemmar färdigställde 318 studentbostäder 2009 30 procent av medlemsföretagen planeraratt bygga 4 500 bostäder kommande 5 åren

 7. Studenter och lärosäten Det finns 48 universitet och högskolor på 33 huvudsakliga orter Antal sökande ökade 29 procent mellan 2008 och 2009 Antal antagna ökar ungefär lika mycket Stora ungdomskullar och lågkonjunktur är anledningen Lågkonjunktur innebär också längre studier

 8. Studenter och lärosäten Toppen på ungdomskullarna närmar sig Ökar igen runt 2020 – dock inte lika kraftigt >> Antal 19-åringar 2006-2030 >> Antal 19-24-åringar 2006-2030

 9. Studenter och lärosäten Sett till hela landet bor ungefär 25 procent av studenterna i studentbostad Stora variationer lokalt – från 7 till 50 procent >> Antal studenter och studentbostäder >> Andel av studenter na som bor i studentbostad

 10. Studenter och lärosäten Internationella studenter fortsätta att öka >> Inresande studenter som andel av alla högskolestudenter, 2007 Främst mastersstudenter från Asien som ökar Läsåret 2008/09 var 9 procent av studenterna internationella studenter Relativt lågt i ett internationellt perspektiv

 11. Utredningar och politik Allmännyttan har slutligen fått nya villkor Största förändringen: hyressättningen Alla förhandlade hyror blir normerande – även de privata företagens hyror Förhandlingsordningen kvarstår, men de privata likställs med de kommunala Bruksvärdesregeln gäller – ”lägesfaktorn” uteblir Skyddsregel mot hyreshöjningar genom hyresnämnden

 12. Utredningar och politik Boverkets utredning om studenters boende Slutsatsen: Det finns inga patentlösningar, situationen varierar kraftigt Boverket preciserar fyra punkter för att öka produktionen: 1. Statens roll genom plan- och bygglagen 2. Kommunernas roll genom markpolitik och bostadsförsörjningsansvar 3. Produktionskostnader och effektiviteten inom byggsektorn 4. Korrigera byggregler om avskiljbarhet, ljus, ljud, etc. Kommer fram till fortsatt utredning av gemensamhetsutrymmen, en ändrad byggregel och att fastighetsavgiften på korridorrum bör avskaffas

 13. Utredningar och politik Avgifter för internationella studenter införs ht 2011 Ansökningsavgift införs samtidigt Freemoverstudenter utanför EES-området drabbas Forskarstudier är avgiftsfria även i fortsättningen Avgiften kommer variera – ska täcka utbildningens kostnad Pengarna ska gå tillbaka till lärosätena

 14. Utredningar och politik Högskolor får rätt att hyra ut bostäder – på prov Gäller lärosäten på orter med bostadsbrist under en femårsperiod Från och med 1 januari 2011 Höjda studiemedel med 400 kr/mån från och med januari 2010 Fribeloppet höjs från och med januari 2011

 15. Valet Två alternativ mot varandra Alliansen vill låta marknaden råda och därigenom få fart på byggnationen De rödgröna vill införa bidrag till byggande av hyresrätter Kristdemokraterna och Odell vill förändra fastighetsavgiften för korridorrum De rödgröna har lovat att ändra fastighetsavgiften för korridorrum

 16. Valet Alliansen - bostadspolitik Ingen samlad bostadspolitik – de enskilda partierna har förslag Ett ”skarpt” gemensamt förslag i Alliansmanifestet: Ökat schablonavdrag för uthyrning av del av bostad Vill också utreda hela fastighetstaxeringssystemet Enskilda förslag: Fastighetsavgiften för studentkorridorer (kd), förenklade byggregler (c) och tillfälliga bygglov (kd).

 17. Valet Alliansen - bostadspolitik Under förra mandatperioden (2006-2010): Allmännyttan och hyressättningen Högskolor får (prov)uthyra bostäder Boverkets utredning som ledde till en ändrad byggregel (avskiljbarhetskravet) …men även: Slopade statliga stöd till byggnation Förändrad fastighetsskatt som gav högre skatt till studentbostäder

 18. Valet De rödgröna – bostadspolitik Återinföra investeringsstimulans och bygga 40 000 nya bostäder Ta bort fastighetsavgiften på korridorrum Sänka fastighetsavgiften på hyresrätter – sänkt tak, från 0,4 till 0,22 procent Utreda hela fastighetstaxeringssystemet Vidga ROT-avdraget till att gälla även hyresrätter

 19. Valet Alliansen – utbildningspolitik 2006-2010 Höjda studiemedel med 400 kr/mån januari 2010 Införandet av yrkeshögskolan istället för KY-utbildningarna Fokus på kvalitet framför kvantitet – pengar till forskning framför studieplatser Studiesociala utredningen – ledde bland annat till höjt studiemedel Autonomiutredningen – högskolornas frihet från staten och rätt att hyra ut bostäder

 20. Valet Alliansen - utbildningspolitik Höja studiemedlet ytterligare 500 kr från januari 2011 – blir 9 300 kr/mån Ytterligare utbyggnad och fokus på yrkeshögskolan Satsa på kvalitet framför kvantitet – inga nya studieplatser Centern vill införa treterminssystem Vidga ROT-avdraget till att gälla även hyresrätter

 21. Valet De rödgröna - utbildningspolitik Ytterligare 6 000 studieplatser på högskolan Höjda studiemedel med 600 kr/mån – 400 kr bidrag och 200 kr lån 600 miljoner på fler lärarledda timmar

 22. Analys Bostadsmarknaden Allt bostadsbyggande sjunkit till rekordlåga nivåer Återhämtningen har börjat – första halvåret 2010 motsvarar första halvåret 2004 >> Fördelningen av hyres- respektive bostadsrätter i kommunernas projektlistor 2003-2010 Dock flest bostadsrätter även om hyresrätter också ökar Antagligen stora hyresrätter – fortfarandedyrt att bygga mindre hyresrätter/studentbostäder

 23. Analys Bostadsmarknaden En rödgrön valseger hade antagligen inneburit ökad byggnation – på kort sikt Inte helt oproblematiskt med bidrag – trots bidrag har det byggts lite i Sverige

 24. Analys Bostadsmarknaden Fastighetsavgiften på studentbostäder utgör 4 procent av hyran i snitt För SABO medlemmarna utgör avgiften 2 procent En förändring känns långt borta – kd de enda i regeringen för en ändring Dock är bostadsfrågor mer på tapeten än tidigare Allt beror på om kd får med sig moderaterna – som inte varit positiva än

 25. Analys Bostadsmarknaden Förändringen av allmännyttan och hyressättningen får liten effekt - för studentbostadsbranschen Möjligheten att höja hyror för att stimulera produktion hjälper inte studentbostäder eftersom hyrorna redan är höga för studenterna Boverkets utredning skapade förhoppningar – ledde inte till något konkret Dock lyftes frågorna och vissa av våra frågor synliggjordes till en vidare krets

 26. Analys Studenter och lärosäten Rekordmånga studenter och söktryck i år igen Antalet sökande utanför EES-området kommer minska drastiskt 2011 Antagligen en övergångsperiod innan lärosätena börjat locka tillbaka studenter Stora ungdomskullar i två år till täcker upp stor del av det väntade tappet

 27. Analys Studenter och lärosäten Med Alliansregering kommer inte fler utbildningsplatser skapas Möjligen inom yrkeshögskolan – men inte på universiteten