1 / 15

Opleiden in school Kennismaking met POSS

Opleiden in school Kennismaking met POSS. Personeel en Organisatie Support Systeem Hulpmiddel bij de gesprekkencyclus. Programma. Uitgangspunten bij IPB en deskundigheidsbevordering POSS Toelichting Aandachtspunten Demonstratie. Uitgangspunten. Essentieel voor scholing:.

terena
Download Presentation

Opleiden in school Kennismaking met POSS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Opleiden in school Kennismaking met POSS Personeel en Organisatie Support Systeem Hulpmiddel bij de gesprekkencyclus Opleiden in school, mei 2006

 2. Programma • Uitgangspunten bij IPB en deskundigheidsbevordering • POSS • Toelichting • Aandachtspunten • Demonstratie Opleiden in school, mei 2006

 3. Uitgangspunten Essentieel voor scholing: • Visie op IPB: afstemming organisatiedoelen en ontwikkeling individuele medewerkers • Visie op personeel:reflectief, verantwoordelijk,ontwikkelend, professioneel Opleiden in school, mei 2006

 4. Opleiden vraagt om Duidelijkheid in organisatiedoelen • Strategisch beleid • Resultaatdefinities Functie-omschrijvingen • Taken en verantwoordelijkheden • Verwachtingen Investeren in mensen • In gesprek met elkaar • Afspraken vastleggen en volgen • Zicht op expertise Opleiden in school, mei 2006

 5. Ontwikkeling en Opleiden • Gesprekkencyclus • Gesprekstypes • Leidinggevende en medewerker • Competentieprofielen • Gewenste competenties • Resultaatsgebieden • Planmatige deskundigheidsbevordering • Afspraken • Mogelijkheden en middelen Opleiden in school, mei 2006

 6. POSS, een hulpmiddel (1) • Communicatie en participatie medewerkers • In gesprek over competenties • In beeld brengen van resultaten • Afspraken over ontwikkeling • Planmatige en systematische aanpak • Regie bij leidinggevende • Standaardisatie • Competenties en resultaten gedefinieerd • Periodiek scoren en vergelijken • Efficiency • Benutten ICT mogelijkheden • Verslaglegging en administratie Opleiden in school, mei 2006

 7. Missie en doelen organisatie Plannen en taken Evaluatie P O S S Gesprekken ontwikkeling Resultaats gebieden Competenties POSS, een hulpmidel (2) Opleiden in school, mei 2006

 8. Functionaliteit POSS (1) • POSS geeft inzicht in de samenhang van activiteiten, resultaten, competenties en ontwikkelingen • POSS geeft duidelijkheid aangaande taken, prestaties en verbeterpunten van medewerkers en organisatie-onderdelen • POSS biedt rapportages zowel op team- als op schoolniveau • Administratieve mogelijkheden: personeelsdossier, verslaglegging Opleiden in school, mei 2006

 9. Organisatie Gewenste competenties Resultaats-gebieden Plannen Matching Matching Matching Matching Matching Resultaten Individuele competenties Afspraken per medewerker Medewerkers Functionaliteit POSS (2) Opleiden in school, mei 2006

 10. Inhoud POSS maatklaar Aandacht specialistische functies Instellen klankbordgroep Communicatieplan Introductie aan teams Middenmanagement start uitvoering Aanpak/Stappenplan Opleiden in school, mei 2006

 11. De ontwikkeling en introductie van POSS: Helpt bij het formuleren van heldere doelen Brengt taken en functies in beeld Maakt de visie op mensen zichtbaar Ondersteunt het gesprek tussen leiding en medewerkers …en legt lacunes bloot….. POSS helpt bij scholingsbeleid Opleiden in school, mei 2006

 12. Aandachtspunten • Technische voorzieningen • Reëel tijdpad • Systeembeheer • Vaardigheden Leidinggevenden Opleiden in school, mei 2006

 13. POSS, proces Opleiden in school, mei 2006

 14. DEMO Opleiden in school, mei 2006

 15. Vragen? Opleiden in school, mei 2006

More Related