1 / 14

OORLOG OF VREDE?

OORLOG OF VREDE?. ER IS EEN TIJD OM LIEF TE HEBBEN EN EEN TIJD OM TE HATEN. ER IS EEN TIJD VOOR OORLOG EN EEN TIJD VOOR VREDE. PREDIKER 3,8. RAAD VAN KERKEN PARKSTAD WAT KUNT/WILT Ú ZEGGEN OVER OORLOG EN/OF VREDE?. OVER HET ALGEMEEN NAAR AANLEIDING VAN DE VOLGENDE UITSPRAKEN. KOFI ANNAN.

terena
Download Presentation

OORLOG OF VREDE?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. OORLOG OF VREDE?

 2. ER IS EEN TIJD OM LIEF TE HEBBEN EN EEN TIJD OM TE HATEN. ER IS EEN TIJD VOOR OORLOG EN EEN TIJD VOOR VREDE. PREDIKER 3,8

 3. RAAD VAN KERKEN PARKSTADWAT KUNT/WILT Ú ZEGGEN OVER OORLOG EN/OF VREDE? • OVER HET ALGEMEEN • NAAR AANLEIDING VAN DE VOLGENDE UITSPRAKEN

 4. KOFI ANNAN ‘GEEN LAND KAN LANG WELVAREND BLIJVEN ALS ZIJ GEEN RESPECT HEEFT VOOR MENSENRECHTEN EN RECHTSPRAAK’

 5. NELSON MANDELA ‘ WANNEER WE BEVRIJD ZIJN VAN ONZE ANGST, ZAL ONZE AANWEZIGHEID AUTOMATISCH ANDEREN BEVRIJDEN’

 6. DESMOND TUTU ‘IK BEN GEEN OPTIMIST, IK BEN EEN GEVANGENE VAN DE HOOP’

 7. MARY ROBINSONHOGE COMMISSARIS VOOR DE MENSENRECHTEN 1997-202 ‘WE HEBBEN MEER VROUWELIJKE LEIDERS NODIG’. OPROEP OM VROUWEN GROTERE ROL TOE TE KENNEN IN VREDESPROCES’

 8. DALAI LAMA ‘WEES UW VIJANDEN DANKBAAR VOOR DE LES IN TOLERANTIE, ZELFBEHEERSING EN GEDULD’

 9. DE RAAD VAN KERKENPARKSTAD WIL U OOK MEE LATEN DENKEN OVER VREDE IN ISRAËL, WANT WORTELS VAN ONS CHRISTELIJK GELOOF LIGGEN IN ISRAËL WAAR DUURZAME VREDE VER WEG LIJKT. HOE GAAN WIJ ALS CHRISTENEN OM MET DIT GEGEVEN?

 10. DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND UIT DE KERKORDE: DE KERK IS GEROEPEN GESTALTE TE GEVEN AAN HAAR ONOPGEEFBARE VERBONDENHEID MET HET VOLK ISRAËL EN DE PALESTIJNEN? BEZINNING IS NODIG OP DE RELATIE MET HET JOODSE EN HET PALESTIJNSE VOLK

 11. BARACK OBAMA ‘EEN VEILIGE STAAT VOOR ISRAËL EN EEN VITALE STAAT VOOR DE PALESTIJNEN’

 12. JÖRGEN RAYMANNMINISTER VAN VREDE ‘IK WIL MENSEN BIJ ELKAAR BRENGEN DIE ELKAAR NORMAAL GESPROKEN NIET ZO SNEL OPZOEKEN’

 13. MERLIJN TWAALFHOVEN STAATSSECRETARIS VAN VREDE(inmiddels opgevolgd door Sanne Poot) ‘IK ZOU TELEVISIE, RADIO EN KRANTEN ZOVER WILLEN KRIJGEN DAT ZE ZICH VERDIEPEN IN DE BRON VAN CONFLICTEN EN BERICHTEN OVER HET ‘WAAROM’ ERVAN’

More Related