Het zoet en het zuur - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het zoet en het zuur PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het zoet en het zuur

play fullscreen
1 / 14
Het zoet en het zuur
130 Views
Download Presentation
terena
Download Presentation

Het zoet en het zuur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het zoet en het zuur Ervaringen van een stadsregio met Taskforce Mobiliteitsmanagement Reindert Augustijn

 2. Waar werkt de stadsregio aan? OV (concessies en projecten) Fiets Benutten (BBKAN) Bouwen (Asfaltkalender) Beprijzen Bewustworden

 3. OV en Fiets • Concessies • Stadsregiorail • HOV as • Snelfietsroute • Keten en P+R • DRIS • Waalsprinter • Regionale fietsroutes

 4. Benutten • BBKAN • Doorontwikkeling BBKAN naar SLIM • Van alleen verkeersmanagement naar: Verkeersmanagement, Vervoermanagement, Verknopen, Verbeterpunten voor milieu, Nog beter informeren

 5. Bouwen (Asfaltagenda) • Aanpak hardnekkige verkeersknelpunten • Verbreding A12, verbreding A50, A325, Pleij, Tweede stadsbrug Nijmegen, doortrekken A15 • Verbeteringen regionale wegen

 6. Beprijzen • Meewerken aan uitwerking ABvM • Tarieven in OV • Parkeertarieven Via TFMM: • Mogelijk aanpassen Cao’s en Belastingen (overdrachtsbelasting) • ABvM Mobiliteitsprojecten V&W • Spitsmijden • Ingebracht maar (nog) niet gehonoreerd • Gedifferentieerd parkeren • Vervoer over water

 7. Bewustworden Bestaand: • Offensief Bereikbaarheid • VCC Oost • Mobiliteitsmanagement projecten • Marketing OV Extra door TFMM: • Regionale convenanten (vastleggen afspraken) • Mobiliteitsmakelaar (impuls VCC Oost)

 8. Offensief Bereikbaarheid • Doel: • Gezamenlijk werken aan verbeteren van bereikbaarheid van de stadsregio • Initiatief van: • Stadsregio Arnhem Nijmegen • Kamen van Koophandel • VNO-NCW • MKB • Functie en producten: • Denktank voor projecten en beleid • Uitwerken Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement (nieuw door TFMM)

 9. Achterliggende gedachten Offensief Bereikbaarheid • Gemeenschappelijk probleembesef en belang • Gemeenschappelijke bijdrage aan bereikbaarheidsproblematiek (bovenop bestaande activiteiten) • Grote lokale en regionale kennisuitwisseling • Kennis en creativiteit wordt optimaal benut • Toegang tot nieuwe technologie • Toegang tot andere financiële bronnen

 10. Input TFMM • Regionaal Convenant dwingt om afspraken op papier te zetten • Convenant heeft versnelling gegeven • Er is meer samenwerking en kennisuitwisseling met andere regio’s • De stok achter de deur: Milieuwetgeving • De wortel voor de neus: Budget

 11. Bijzonder in Arnhem Nijmegen • Offensief Bereikbaarheid bestond al dus goed ingebed • MKB doet mee • Valt samen met doorontwikkeling BBKAN (naar SLIM) • Er wordt getracht cluster- en gebiedsgewijs samen te werken

 12. Constateringen en aandachtspuntenvoor mobiliteitsmanagement • Enthousiasme en urgentiegevoel • Goede basis voor een publiek-private samenwerking gelegd • Convenant is een middel geen doel op zich, het samenwerkingsproces in de regio staat voorop. • Constructie t.a.v. mobiliteitsprojecten ABvM is nauwelijks uit te leggen aan werkgevers (100 mln alleen voor ABvM) • Hanteerbare en werkzame monitoring

 13. Slotopmerkingen • TFMM heeft flinke impuls aan reeds bestaand mobiliteitsmanagement gegeven (zoet) • Holistische aanpak TFMM is goed; op CAO en regelgeving gebied is winst te behalen (zoet) • Communicatie is verbeterd (zoet) • Stadsregio’s in regionale convenanten betrokken als werkgever en facilitator • ABvM (mobiliteitsprojecten in een keurslijf) hebben TFMM teveel overgenomen (zuur) • Monitoring dreigt te theoretisch (academisch) en te veel omvattend te worden (zuur) • Handhaving van convenanten lijkt lastig