Download
ekonomick informace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EKONOMICKÉ INFORMACE PowerPoint Presentation
Download Presentation
EKONOMICKÉ INFORMACE

EKONOMICKÉ INFORMACE

87 Views Download Presentation
Download Presentation

EKONOMICKÉ INFORMACE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 20.12. 2012 Valová Lenka Za použití prezentace MŠMT z 19.12.2012

 2. OBSAH - Reprekomise 19.12. I. Rozpočet 2013 II. Zásady financování VVŠ 2014 – limity „A“ III. KEN oborů Archeologie a Průmyslové inženýrství IV. Další novela zákona 218/2000 Sb.,

 3. I. ROZPOČET 2013 • Výdaje rezortu MŠMT 139 611 693 tis. Kč • Věda a vysoké školy 43 561 056 tis. Kč z toho: - Vysoké školy 21 803 802 tis. Kč - rozpočet bez PF 19 808 772 tis. Kč - Výzkum, vývoj, inovace 21 757 254 tis. Kč Srovnání s rozpočtem 2012 • před vázáním: růst o 132 mil. Kč (0,61 %) • po vázání: růst o 700 mil. Kč (3,32 %) • z toho 500 mil. Kč do běžného rozpočtu VŠ (ukazatel K) • z toho 200 mil. Kč do rozpočtu EDS/SMVS Střednědobý výhled (meziroční pokles) • VŠ 2014 = 20 752 341 tis. Kč ( - 4,82 %) • VŠ 2015 = 20 752 341 tis. Kč ( 0 %)

 4. Bilanční tabulka vysokého školství I. Institucionální část A+K nárůst o 425 354 tis. = 2,7 % - A 0,5 % K 15,6 % II. Sociální záležitosti studentů C, J, S1, S2, U1, U2 nárůst o 74 293 tis. = 3,5 % - stipendia doktorandů 8,5 %, ubytovací stipendia 0,1 %, stravování - 4,1 %, sociální stipendia - 4,1a -16,3 % III. Rozvoj vysokých škol G,I pokles o 61 264 tis.= -4,9 % ( FRVŠ -30 %, CRP +13,7 %, IRP 0 %) IV. Mezinárodní spolupráce a ostatní nárůst 13,9 % zejména pro navýšení prostředků na mobility Erasmus

 5. Základní kvantitativní údaje o financování vysokých škol

 6. Meziroční vývoj počtu studentů • limitní počet • snížení celkového počtu o 5,1 % snížení počtu studentů v 1. ročníku o 9,4 % skutečný přepočtený počet • snížení celkového počtu o 2,6 % snížení počtu studentů v 1. ročníku o 4,5 %  vzniká disproporce mezi skutečným přepočteným počtem studentů (SDS+1) a počtem, které MŠMT limituje a započítává při výpočtu rozpočtu

 7. II. Limity 2014 Východiska pro VVŠ při přijímacím řízení 2013 • 15 VŠ, u nichž podíl nadlimitního počtu studentů na celkovém limitním počtu přesahuje o více než 5 %: JU (14,6 %), UJEP (5,2 %), VFU (6,3 %), OU (15,6 %), UHK (13,4 %), SU (8,5 %), VŠCHT (14 %), ZČU (8,9 %), UPa (13,3 %), VUT (9,9 %), VŠB-TUO (5,1 %), UTB (7,1 %), ČZU (25,8 %), Mendelu (7 %), VŠTE (8,3 %) • 11 VŠ, u nichž je tento podíl pod 5 % UK (1,8 %), MU (4,9 %), UPOL (4,5 %), ČVUT (3,7 %), TUL (3,0 %), VŠE (3,0 %), VŠPJ (0 %), 4UV (0 %) 11

 8. 7 VŠ, u nichž podíl nadlimitního počtu studentů na limitním počtu v některé kategorii (B1, M1, N1, P1, SP2+) přesahuje 30 %: JU (N1 + 30 %), VFU (B1 + 46,4 %), OU (P1 +46,7 %), UHK (P1 + 50 %), UPa (N1 + 30,1 %), ČZU (B1 + 36,4 %); N1 + 62,5%) 12

 9. Vliv demografického vývoje na počet studentů VŠ • pokles počtu studentů bude kopírovat demografický pokles a rozpočtový výhled • podíl poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání bude MŠMT udržovat kolem cca 2/3 z odpovídající populace • prioritou následujících let bude podpora diverzifikace VŠ především cestou snížení současného podílu absolventů bakalářů pokračujících v navazujících magisterských programech k hranici 50 % • návaznost na reformu vysokého školství

 10. Návrh výpočtu limitů na rok 2014 snížit limitní počet v kategoriích B1 – 5 %; M1 – 5 %; N1 – 5 %; P1 – 0 % působení indikátorů kvality a výkonu v jednotlivých kategoriích na podíl ze základny B1 – 5 %; M1, N1 – 10 %; P1 – 20 % snížení limitního počtu provést pouze za pomoci standardizované míry nezaměstnanosti návrh pro SP2+: započítat nižší ze dvou údajů – limitní počet nebo skutečný přepočtený počet studií (limit neurčovat v předstihu, nýbrž vypočítat až v rámci přípravy rozpočtu) 15

 11. Připomínky RVŠ Tlak na snižování počtu studentů je vyvíjen na veřejné vysoké školy, nikoli na školy soukromé.   Plošné snižování počtu studentů povede k dalšímu snížení již tak ohrožených oborů technických a přírodovědných. Nezaměstnanost absolventů by měla být uplatňována klouzavě. SP2+ pro financování - výpočet je sice srozumitelně naznačen, jeho složitost však vyvolává otázku, zda jeho aplikací bude skutečně dosaženo zamýšleného cíle. Specifický přístup v ukazateli A u neuniverzitních vysokých škol - jde o nesystémové zvýhodnění neuniverzitních škol na úkor škol univerzitních, které mají vybudované kapacity (personální i materiálně-technické a prostorové) a které pak mohou být dočasně suboptimálně využity. Indikátory kvality - Body RIV by měly být alespoň zčásti uplatňovány oborově, - Nelogická dotace u Počtu Doc. a Prof. – B 30%, M 20%, P 10%. Technické a formulační opravy na str. 1 a u zdůvodnění nezahrnutí VUŠ.

 12. III. Koeficienty ekonomické náročnosti (KEN) • pro studijní program Archeologie: 1,00 • pro studijní program Průmyslové inženýrství: 1,65

 13. IV. Další novela zákona o rozpočtových pravidlech • Schválena PS 18. 12. 2012 s účinností od 1. 1. 2013 • Režim státní pokladny – dotace VVŠ přes účet u ČNB s možností vyvedení na vlastní účty školy – plné uplatnění do 3 měsíců • Metodika MŠMT k zajištění realizace naprosto nezbytná

 14. DĚKUJI ZA POZORNOST