1 / 22

EKONOMICKÉ INFORMACE

EKONOMICKÉ INFORMACE. pro jednání Předsednictva RVŠ 20. 12. 2012 Valová Lenka Za použití prezentace MŠMT z 19. 12. 2012. OBSAH - Reprekomise 19. 12. I. Rozpočet 2013 II. Zásady financování VVŠ 2014 – limity „A“ III. KEN oborů Archeologie a Průmyslové inženýrství

terena
Download Presentation

EKONOMICKÉ INFORMACE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 20.12. 2012 Valová Lenka Za použití prezentace MŠMT z 19.12.2012

 2. OBSAH - Reprekomise 19.12. I. Rozpočet 2013 II. Zásady financování VVŠ 2014 – limity „A“ III. KEN oborů Archeologie a Průmyslové inženýrství IV. Další novela zákona 218/2000 Sb.,

 3. I. ROZPOČET 2013 • Výdaje rezortu MŠMT 139 611 693 tis. Kč • Věda a vysoké školy 43 561 056 tis. Kč z toho: - Vysoké školy 21 803 802 tis. Kč - rozpočet bez PF 19 808 772 tis. Kč - Výzkum, vývoj, inovace 21 757 254 tis. Kč Srovnání s rozpočtem 2012 • před vázáním: růst o 132 mil. Kč (0,61 %) • po vázání: růst o 700 mil. Kč (3,32 %) • z toho 500 mil. Kč do běžného rozpočtu VŠ (ukazatel K) • z toho 200 mil. Kč do rozpočtu EDS/SMVS Střednědobý výhled (meziroční pokles) • VŠ 2014 = 20 752 341 tis. Kč ( - 4,82 %) • VŠ 2015 = 20 752 341 tis. Kč ( 0 %)

 4. Bilanční tabulka vysokého školství I. Institucionální část A+K nárůst o 425 354 tis. = 2,7 % - A 0,5 % K 15,6 % II. Sociální záležitosti studentů C, J, S1, S2, U1, U2 nárůst o 74 293 tis. = 3,5 % - stipendia doktorandů 8,5 %, ubytovací stipendia 0,1 %, stravování - 4,1 %, sociální stipendia - 4,1a -16,3 % III. Rozvoj vysokých škol G,I pokles o 61 264 tis.= -4,9 % ( FRVŠ -30 %, CRP +13,7 %, IRP 0 %) IV. Mezinárodní spolupráce a ostatní nárůst 13,9 % zejména pro navýšení prostředků na mobility Erasmus

 5. Základní kvantitativní údaje o financování vysokých škol

 6. Meziroční vývoj počtu studentů • limitní počet • snížení celkového počtu o 5,1 % snížení počtu studentů v 1. ročníku o 9,4 % skutečný přepočtený počet • snížení celkového počtu o 2,6 % snížení počtu studentů v 1. ročníku o 4,5 %  vzniká disproporce mezi skutečným přepočteným počtem studentů (SDS+1) a počtem, které MŠMT limituje a započítává při výpočtu rozpočtu

 7. II. Limity 2014 Východiska pro VVŠ při přijímacím řízení 2013 • 15 VŠ, u nichž podíl nadlimitního počtu studentů na celkovém limitním počtu přesahuje o více než 5 %: JU (14,6 %), UJEP (5,2 %), VFU (6,3 %), OU (15,6 %), UHK (13,4 %), SU (8,5 %), VŠCHT (14 %), ZČU (8,9 %), UPa (13,3 %), VUT (9,9 %), VŠB-TUO (5,1 %), UTB (7,1 %), ČZU (25,8 %), Mendelu (7 %), VŠTE (8,3 %) • 11 VŠ, u nichž je tento podíl pod 5 % UK (1,8 %), MU (4,9 %), UPOL (4,5 %), ČVUT (3,7 %), TUL (3,0 %), VŠE (3,0 %), VŠPJ (0 %), 4UV (0 %) 11

 8. 7 VŠ, u nichž podíl nadlimitního počtu studentů na limitním počtu v některé kategorii (B1, M1, N1, P1, SP2+) přesahuje 30 %: JU (N1 + 30 %), VFU (B1 + 46,4 %), OU (P1 +46,7 %), UHK (P1 + 50 %), UPa (N1 + 30,1 %), ČZU (B1 + 36,4 %); N1 + 62,5%) 12

 9. Vliv demografického vývoje na počet studentů VŠ • pokles počtu studentů bude kopírovat demografický pokles a rozpočtový výhled • podíl poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání bude MŠMT udržovat kolem cca 2/3 z odpovídající populace • prioritou následujících let bude podpora diverzifikace VŠ především cestou snížení současného podílu absolventů bakalářů pokračujících v navazujících magisterských programech k hranici 50 % • návaznost na reformu vysokého školství

 10. Návrh výpočtu limitů na rok 2014 snížit limitní počet v kategoriích B1 – 5 %; M1 – 5 %; N1 – 5 %; P1 – 0 % působení indikátorů kvality a výkonu v jednotlivých kategoriích na podíl ze základny B1 – 5 %; M1, N1 – 10 %; P1 – 20 % snížení limitního počtu provést pouze za pomoci standardizované míry nezaměstnanosti návrh pro SP2+: započítat nižší ze dvou údajů – limitní počet nebo skutečný přepočtený počet studií (limit neurčovat v předstihu, nýbrž vypočítat až v rámci přípravy rozpočtu) 15

 11. Připomínky RVŠ Tlak na snižování počtu studentů je vyvíjen na veřejné vysoké školy, nikoli na školy soukromé.   Plošné snižování počtu studentů povede k dalšímu snížení již tak ohrožených oborů technických a přírodovědných. Nezaměstnanost absolventů by měla být uplatňována klouzavě. SP2+ pro financování - výpočet je sice srozumitelně naznačen, jeho složitost však vyvolává otázku, zda jeho aplikací bude skutečně dosaženo zamýšleného cíle. Specifický přístup v ukazateli A u neuniverzitních vysokých škol - jde o nesystémové zvýhodnění neuniverzitních škol na úkor škol univerzitních, které mají vybudované kapacity (personální i materiálně-technické a prostorové) a které pak mohou být dočasně suboptimálně využity. Indikátory kvality - Body RIV by měly být alespoň zčásti uplatňovány oborově, - Nelogická dotace u Počtu Doc. a Prof. – B 30%, M 20%, P 10%. Technické a formulační opravy na str. 1 a u zdůvodnění nezahrnutí VUŠ.

 12. III. Koeficienty ekonomické náročnosti (KEN) • pro studijní program Archeologie: 1,00 • pro studijní program Průmyslové inženýrství: 1,65

 13. IV. Další novela zákona o rozpočtových pravidlech • Schválena PS 18. 12. 2012 s účinností od 1. 1. 2013 • Režim státní pokladny – dotace VVŠ přes účet u ČNB s možností vyvedení na vlastní účty školy – plné uplatnění do 3 měsíců • Metodika MŠMT k zajištění realizace naprosto nezbytná

 14. DĚKUJI ZA POZORNOST

More Related