Download
t ma ve ejn zak zky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Téma : Veřejné zakázky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Téma : Veřejné zakázky

Téma : Veřejné zakázky

132 Views Download Presentation
Download Presentation

Téma : Veřejné zakázky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Téma : Veřejné zakázky Změny v rámci novelizace zákona Ing. Ondřej Miffek a Ing. Jiří Boháček Jihlava, 8. 3. 2012

 2. Obsah prezentace Základní informace o zákoně č. 137/2006 Sb. Stručný přehled změn zákona v roce 2011 Změny zákona k 1.1. a 5.1.2012

 3. Obsah prezentace Současný stav projednávání novely ZVZ Základní změny ve znění zákona dle návrhu Poslanecké sněmovny PČR Stručný souhrn nejpodstatnějších změn

 4. Základní informace o zákoně č. 137/2006 Sb. Zákon č. 137/2006 Sb. byl schválen 14.3.2006 a od té doby byl opakovaně novelizován každý rok Znění zákona vychází z předpisů EU a jeho základní znění je obdobné jako u stejných zákonů v ostatních členských zemích EU Zákon upravuje problematiku zadávání veřejných zakázek a dalších náležitostí spojených s veřejnými zakázkami a tímto zákonem (zejména jeho dodržování)

 5. Schválené změny zákona v roce 2011 Proběhly celkem čtyři změny : • Změna 258/2011 Sb. • Změna 367/2011 Sb. • Změna 418/2011 Sb. (účinnost od 5.1.2012) • Změna 420/2011 Sb. (účinnost od 1.1.2012)

 6. Změny zákona proběhlé v roce 2011 Změny se týkají především : • Zanesení problematiky veřejných zakázek v oblasti bezpečnosti a obrany do zákona • Nové definování obecných výjimek z působnosti zákona • Další drobné změny • Technické úpravy

 7. Změny zákona proběhlé v roce 2011 Změny v oblasti zadavatele veřejných zakázek: • Zákon se nevztahuje na dotované zadavatele v případě zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti • Naopak se nově zákon taxativně vymezuje pro sektorové dodavatele v případě zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti • Problematika bezpečnosti a obrany byla doplněna v rámci jednotlivých druhů zadávacích řízení

 8. Změny zákona proběhlé v roce 2011 Nové definování obecných výjimek ze zákona (tj. zadavatel není povinen zadávat veřejné zakázky podle zákona, jestliže • a) by uveřejněním podle § 146 nebo uveřejněním písemné výzvy podle § 38 došlo k vyzrazení utajované informace • b) jde o veřejné zakázky, jejichž předmětem je výroba vojenského materiálu nebo obchod s ním, a tento postup je nezbytný k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů České republiky, tento postup přitom nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu Evropské unie s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům

 9. Změny zákona proběhlé v roce 2011 • c) jejich předmětem jsou služby ve výzkumu a vývoji, s výjimkou případů, kdy cena za provedení výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje, • d) jejich předmětem je nabytí či nájem existujících nemovitostí, bytů či nebytových prostor nebo s nimi souvisejících práv, vyjma veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou finanční služby související s takovým nabytím nebo nájmem, bez ohledu na to, zda tyto finanční služby mají být poskytnuty před či po uzavření smlouvy na nabytí nebo nájem existujících nemovitostí, bytů či nebytových prostor nebo s nimi souvisejících práv,

 10. Změny zákona proběhlé v roce 2011 • e) jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná majetková práva v určité osobě, zejména pokud disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v takové osobě, nebo pokud taková osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele, nemá vlastní majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením takové osoby

 11. Změny zákona proběhlé v roce 2011 • f) jde o poskytování rozhodčích a smírčích služeb • g) jejich předmětem je nabytí či nájem podniku, nebo • h) se jejich zadávání řídí zvláštními procesními pravidly a jsou zadávány určitému dodavateli či dodavatelům v návaznosti na mezinárodní smlouvu týkající se pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky nebo vyslání ozbrojených sil České republiky na území jiných států, jíž je Česká republika vázána.

 12. Změny zákona proběhlé v roce 2011 S výjimkou veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti není zadavatel povinen zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona rovněž tehdy, jestliže • a) jde o veřejné zakázky, které jsou zadávány v rámci zvláštních bezpečnostních opatření • b) jejich předmětem je vydání nebo převod cenných papírů či jiných finančních nástrojů nebo jiné operace prováděné zadavatelem za účelem získání peněžních prostředků či kapitálu, popřípadě finanční služby související s takovými operacemi,

 13. Změny zákona proběhlé v roce 2011 • c) jejich předmětem jsou služby poskytované Českou národní bankou při výkonu její působnosti podle zvláštních právních předpisů • d) jde o veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem, spočívající v nabývání, přípravě, výrobě nebo společné výrobě programového obsahu určeného pro vysílání nebo distribuci, a o veřejné zakázky týkající se vysílacího času, • e) jejich hlavním účelem je umožnit veřejnému zadavateli poskytování nebo provozování veřejné telekomunikační sítě nebo poskytování veřejných telekomunikačních služeb podle zvláštního právního předpisu

 14. Změny zákona proběhlé v roce 2011 • f) jde o veřejné zakázky na služby zadávané veřejným zadavatelem jinému veřejnému zadavateli nebo několika zadavatelům na základě výhradního práva přiznaného zvláštním právním předpisem nebo uděleného na základě zvláštního právního předpisu • g) jejich předmětem jsou služby znalce nebo tlumočníka ustanoveného příslušným orgánem pro účely soudního, správního, rozhodčího nebo jiného obdobného řízení včetně přípravného řízení trestního, • h) jsou zadávány podle zvláštních postupů či pravidel mezinárodní organizace, nebo

 15. Změny zákona proběhlé v roce 2011 • i) jsou zadávány podle zvláštních postupů stanovených mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a jiným než členským státem Evropské unie a zahrnují dodávky, služby nebo stavební práce určené pro společnou realizaci nebo využití projektu smluvními stranami

 16. Změny zákona proběhlé v roce 2011 V případě prokazování splnění kvalifikace je nově umožněno : • v případě profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. e) může veřejný zadavatel stanovit v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení lhůtu pro jeho prokázání odchylně od odstavců 1 a 2 pro dodavatele, kteří příslušným dokladem ještě nedisponují; k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu však musí dojít nejpozději do uzavření smlouvy. • § 54 písm. e) doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace při plnění veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, odpovídající požadavkům na opatření, která stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách.

 17. Změny zákona proběhlé v roce 2011 Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je nově možné uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem před uplynutím lhůty pro podání námitek bez pozdějších sankcí v případě veřejných zakázek zadávaných : • a) v dynamickém nákupním systému, • b) na základě rámcové smlouvy veřejným zadavatelem, nebo • c) na základě rámcové smlouvy v oblasti obrany nebo bezpečnosti

 18. Změny zákona proběhlé v roce 2011 Nově již není možné omezit účast ve výběrovém řízení na chráněné dílny (je-li to pro projekt relevantní) Nově se toto omezení musí vztahovat na všechny dodavatele zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu všech zaměstnanců dodavatele

 19. Změny zákona proběhlé v roce 2011 Nově lze po uzavření smlouvy podat návrh úkonům zadavatele pouze • a) proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení, • b) proti porušení zákazu uzavření smlouvy stanovenému tímto zákonem nebo předběžným opatřením podle § 117 odst. 1, nebo • c) v případě postupu zadavatele podle § 82 odst. 3 (viz předchozí část prezentace) Navrhovatel se může domáhat pouze uložení zákazu plnění smlouvy.

 20. Změny zákona proběhlé v roce 2011 Úřad neuloží zákaz plnění smlouvy, pokud by důsledky tohoto zákazu závažným způsobem ohrozily existenci širšího obranného nebo bezpečnostního programu, který má zásadní význam z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky. Zadavatel je nově povinen uveřejnit oznámení o zakázce v Úředním věstníku také dříve, než na svém profilu zadavatele.

 21. Změny zákona proběhlé v lednu 2012 Proběhly celkem dvě změny : • Zanesení právní odpovědnosti (a s tím spojené bezúhonnosti) také pro samotné právnické osoby • Doplnění základních kvalifikačních předpokladů

 22. Změny zákona proběhlé v lednu 2012 Zanesení právní odpovědnosti (a s tím spojené bezúhonnosti) také pro samotné právnické osoby (k 1.1.2012) • Přijímání úplatku nahrazeno přijetím úplatku • Splnění předpokladů v rámci bodu a) a b) § 53 odst. 1) se vztahuje nově kromě statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu i na samotnou právnickou osobu • Prokazuje se výpise z rejstříku trestů právnických osob

 23. Změny zákona proběhlé v lednu 2012 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, • a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště

 24. Změny zákona proběhlé v lednu 2012 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, • b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště

 25. Změny zákona proběhlé v lednu 2012 Dále se zavádí v rámci základních kvalifikačních předpokladů od 5.1.2012 nutnost prokázat, že uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zákon o zaměstnanosti) Prokazuje se čestným prohlášením (změna souvisí s novelou zákona o zaměstnanosti).

 26. Změny zákona proběhlé v lednu 2012 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, • k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (ostatní články se přečíslují)

 27. Novela zákona o veřejných zakázkách 2012 Ve druhé polovině roku 2011 předložila Vláda ČR Parlamentu ČR komplexní novelu zákona o veřejných zakázkách Poslanecká sněmovna PČR tuto novelu schválila v mírně pozměněném znění Senát PČR schválil původní znění schválené v PS PČR s pozměňovacími návrhy

 28. Novela zákona o veřejných zakázkách 2012 Vzhledem k tomu, že Senát PČR schválil novelu zákona o veřejných zakázkách dne 14.12.2012 v pozměněném znění, tato novela se vrátila k projednání znovu do Poslanecké sněmovny PČR Poslanecká sněmovna PČR znění novely ve smyslu pozměňovacích návrhů Senátu PČR projednala a schválila svůj původní návrh bez akceptace změn navržených Senátem PČR Prezident republiky již návrh zákona podepsal

 29. Novela zákona o veřejných zakázkách 2012 Původní účinnost zákona ještě může být posunuta Politické strany deklarovaly další úpravy ZVZ v nejbližší době Účinnost znění zákona o veřejných zakázkách ve smyslu v současné době schválených změn je stanovena na 1.4.2012 Úpravy zákona se budou vztahovat až na výběrová řízení zahájená po datu účinnosti schválené novely zákona

 30. Novela zákona o veřejných zakázkách 2012 Navrhovaná novela je jednou z nejširších novel a mění celou řadu stávajících definic, postupů, lhůt či pravomocí Je potřeba úpravám věnovat velkou pozornost, neboť se dotýkají většiny úkonů spojených se zadáváním veřejných zakázek

 31. Novela zákona o veřejných zakázkách 2012 Navrhované změny se týkají : • Obecné části • Změn v jednotlivých zadávacích řízeních • Prokazování a posuzování kvalifikace • Otevírání obálek

 32. Novela zákona o veřejných zakázkách 2012 Navrhované změny se týkají : • Změn v hodnotících kritériích a procesu hodnocení nabídek • Změn v rušení zadávacích řízení • Změn ve zvláštních postupech v zadávacím řízení • Změn společných ustanovení • Změn koncesního zákona

 33. Schválené změny zákona od 1. dubna Dotovaným zadavatelem je nově právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby.“ Pro oblast vodárenství však dotovaný zadavatel není nově sektorovým zadavatelem

 34. Změny navrhované PS PČR Zadavatel nově kromě povinnosti postupovat transparentně, nediskriminačně a poskytovat rovné příležitosti nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce.“

 35. Schválené změny zákona od 1. dubna Limit pro zakázky malého rozsahu se snižuje na : • 1 000 000 Kč pro služby (původně 2 mil. Kč) • 3 000 000 Kč pro stavební práce (původně 6 mil. Kč) • Adekvátně se mění i dolní hranice pro podlimitní zakázky

 36. Schválené změny zákona od 1. dubna Zavádí se pojem významná veřejná zakázka : • Zakázka v hodnotě 300 mil. Kč pro stát, státní příspěvkové organizace a právnické osoby založené či financované státem • Zakázka v hodnotě 50 mil. Kč pro ÚSC, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby založené a financované ÚSC Věstníkem VZ byla definována ta část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách

 37. Schválené změny zákona od 1. dubna Veřejnými zdroji se nově rozumí : • dotace poskytnuté ze SR, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, nebo RR regionu soudržnosti • prostředky nebo granty přidělené podle zvláštního právního předpisu • granty Evropské unie, nebo • dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí

 38. Schválené změny zákona od 1. dubna osobou se zvláštní způsobilostí je nově osoba, je která : • je v pracovněprávním vztahu k veřejnému zadavateli zadávajícímu veřejnou zakázku nebo jinému veřejnému zadavateli a • absolvovala vzdělávací program dle § 151a, dokumentací o VZ se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv

 39. Schválené změny zákona od 1. dubna profilem zadavatele je nově elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis.

 40. Schválené změny zákona od 1. dubna Zjednodušené podlimitní řízení bude možné na příště provádět pouze u podlimitních stavebních prací s předpokládanou hodnotou do 10 mil. Kč (původně 20 mil. Kč) V rámci užšího řízení a jednacího řízení s uveřejněním nově nebude možné omezit počet zájemců pro účast v řízení s výjimkou oblasti obrany a bezpečnosti a u sektorových zadavatelů

 41. Schválené změny zákona od 1. dubna U jednacího řízení bez uveřejnění není potřeba nově písemná výzva v případě veřejné zakázky na dodatečné stavební práce. Zadavatel je povinen pořídit písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně ceny V rámci soutěžního dialogu nebude nově možné omezovat počet zájemců V rámci soutěžního dialogu nebude nově možné realizovat ho ve fázích s cílem snížit počet vhodných řešení

 42. Schválené změny zákona od 1. dubna Výzvu k podávání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení bude nutné vždy zveřejnit na profilu zadavatele Nově jsou stanoveny také lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejné zadavatele – vyloučeny jsou zkrácené lhůty v objektivně naléhavých případech a platné jsou pouze základní stanovené lhůty (ty se nemění)

 43. Schválené změny zákona od 1. dubna Lhůta pro doručení žádostí o účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu a požadovaných dokladů prokazujících splnění kvalifikace nesmí být kratší než • a) 37 dnů u nadlimitních veřejných zakázek, nebo • b) 15 dnů u podlimitních veřejných zakázek (vyloučení výjimky 15 resp. 10 dnů v objektivně naléhavých případech).

 44. Schválené změny zákona od 1. dubna Lhůta pro podání nabídek nesmí být • a) u nadlimitních veřejných zakázek kratší než 52 dny v otevřeném řízení, nebo 40 dnů v užším řízení • b) u podlimitních veřejných zakázek kratší než 22 dny v otevřeném řízení, nebo 15 dnů v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení.

 45. Schválené změny zákona od 1. dubna Lhůty podle odstavců 2 a 3 se u významných veřejných zakázek prodlužují alespoň o polovinu. Lhůtu pro podání nabídek stanoví veřejný zadavatel • a) v soutěžním dialogu, v jednacím řízení s uveřejněním a ve zjednodušeném podlimitním řízení ve výzvě k podání nabídek • b) v jednacím řízení bez uveřejnění ve výzvě k jednání, pokud nebude dohodnuta až v rámci jednání • c) v řízení na základě rámcové smlouvy podle § 92 ve výzvě k podání nabídky.

 46. Schválené změny zákona od 1. dubna Lhůty pro doručení žádostí o účast podle odstavce 2 začínají běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. Lhůty pro podání nabídek podle odstavce 3 začínají běžet v případě otevřeného řízení a zjednodušeného podlimitního řízení dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení, v případě užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, soutěžního dialogu a řízení na základě rámcové smlouvy dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a v případě jednacího řízení bez uveřejnění dnem odeslání výzvy k jednání.

 47. Schválené změny zákona od 1. dubna Provede-li veřejný zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek.“

 48. Schválené změny zákona od 1. dubna Sektorový zadavatel nově nemůže zkrátit lhůtu pro podání nabídek či žádostí o účast ve výběrovém řízení v případě zaslání informace o zahájení zadávacího řízení elektronickými prostředky K zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem se před zahájením zadávacího řízení nově vyjádří osoba se zvláštní způsobilostí a u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem se k zadávacím podmínkám vyjádří rovněž osoba s odbornou způsobilostí podle zvláštního právního předpisu

 49. Schválené změny zákona od 1. dubna Nově je vymezeno, že technický dozor u stavebních prací nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel. Zadavatel je nově povinen na svém profilu zveřejnit alespoň textovou část zadávací dokumentace

 50. Schválené změny zákona od 1. dubna Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá či odešle zadavatel dodavateli v otevřeném řízení nejpozději do 3 pracovních dnů a ve zjednodušeném podlimitním řízení nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Nově je taxativně stanoveno, že písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (5 u podlimitních VZ v podlimitním výběrovém řízení)