1 / 70

Gymnázium Uničov

Gymnázium Uničov. Scholaris 2011. Logo školy. Moudrá sova z Uničova!. Co najdete v prezentaci:. Tradice školy Základní informace Průběh studia Vnitřní vybavení školy Sportovní komplex Akce školy Projekty Statistika Důležité odkazy a kontakty. Tradice školy. Založení a budoucnost.

darius
Download Presentation

Gymnázium Uničov

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Gymnázium Uničov Scholaris 2011

 2. Logo školy Moudrá sova z Uničova!

 3. Co najdete v prezentaci: • Tradice školy • Základní informace • Průběh studia • Vnitřní vybavení školy • Sportovní komplex • Akce školy • Projekty • Statistika • Důležité odkazy a kontakty

 4. Tradiceškoly

 5. Založení a budoucnost • Škola byla založena již v roce 1870. • Právě vloni oslavila 140. výročí založení. • I v příštích letech je tedy na co navazovat. • Toto vše slibuje pevné zázemí pro Vaše studium.

 6. Charakter školy • Osmileté a čtyřleté všeobecně zaměřené gymnázium • Prioritou je kvalitní příprava na VŠ • Za posledních 10 let je úspěšnost absolventů průměrně nad 98 % • Ovšem nic není zadarmo 

 7. Základní informace

 8. Den otevřených dveří • prosinec • Od 14:00 do 18:00 • Informační schůzka v 16:00 • Volný přístup do všech učeben • Prezentace studentských úspěchů, aktivit školy, učebnic, didaktické techniky

 9. Školní rok • Termíny 1. kola kola přijímacích zkoušek: duben (1.+2. termín) Čtyřleté studium – SCIO test OSP Osmileté studium – SCIO test OSP • 1 třída osmiletého a 1 třída čtyřletého studia

 10. Průběh studia

 11. Průběh čtyřletého studia • Vysvětlení: VP = volitelný předmět • 1. ročník - všeobecný • 2. ročník - jeden tříletý VP • 3. ročník - další dva dvouleté VP • 4. ročník - další jednoletý VP

 12. Latina Ruština Španělština Konverzace v Nj Konverzace v Ag Konverzace ve Fr Společenskovědní seminář Dějepisný seminář Chemický seminář Biologický seminář Zeměpisný seminář Základy ekonomie Programování Fyzikální seminář Matematický seminář Příklady volitelných předmětů

 13. Pěvecký sbor Smyčcový orchestr Psaní všemi 10 na PC Fyzikální kroužek Ekologický kroužek Posilovna Horolezecká stěna Společenské hry Zábavná matematika Florbal Zájmové kroužky

 14. Budova školy

 15. Vnitřní vybavení školy

 16. Laboratoře biologie, chemie, fyziky • Jazykové učebny • Počítačové učebny • Učebna estetiky a hudební výchovy • Multimediální sál s dataprojektorem • 2 interaktivní tabule komunikující s PC • Knihovna • Studovna • Bufet • Ostatně posuďte sami …

 17. Laboratoř chemie

 18. Počítačová učebna

 19. Učebna estetické výchovy

 20. Učebna hudební výchovy

 21. Využití multimediální techniky ve výuce zeměpisu

 22. Výuka ruského jazyka

 23. Multifunkční sportovní hala

 24. Hrací plocha splňuje všechny rozměrové požadavky pro každý sport • Posilovna • Sál na aerobic • Horolezecká stěna • Klubovna • Šatny, sprchy, WC • Tribuny, ochozy • Využití denně 6:00 až 22:00 • Od 16:00 k dispozici veřejnosti

 25. Akce školy

 26. Školní sbor

 27. Školní smyčcový soubor

 28. Den evropských jazyků

 29. Majáles

 30. Sportovně turistický kurz

 31. Exkurze v Praze Návštěva v Senátu ČR

More Related