slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Made By: Fatima Bilal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Made By: Fatima Bilal

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

Made By: Fatima Bilal - PowerPoint PPT Presentation


  • 134 Views
  • Uploaded on

Duas and more. Made By: Fatima Bilal. D u a w h e n e a t i n g a t a n i n v i t a t i o n. Alhamdulillah hillazee atayim man ataamana wasqe man saqana wa jaaalana minal musleemeen Made By: Fatima Bilal. D u a w h e n d r i n k i n g m i l k.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Made By: Fatima Bilal' - teo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Duasand more

Made By: Fatima Bilal

d u a w h e n e a t i n g a t a n i n v i t a t i o n

Duawheneatingataninvitation

Alhamdulillahhillazeeatayimmanataamanawasqemansaqanawajaaalanaminalmusleemeen

Made By:Fatima Bilal

d u a w h e n d r i n k i n g m i l k

Duawhendrinkingmilk

Allaahummabariklanafeeheewazidanaminho

Made By: Fatima Bilal

d u a w h e n s e e i n g s o m e o n e i l l

Duawhenseeingsomeoneill

Laaaabaasaatoohooorooninsaaaaallahuallahummmashfeeheeallaahummaaafeehee

Made By: Fatima Bilal

d u a w h e n c o v e r i n g g r a v e w i t h e a r t h

DuawhencoveringGravewithEarth

Minhaakhalaqnaakumwafeehaanuyeeedukumwaminhaanukhreejukumtaaratanukhraa

Made By: Fatima Bilal

d u a f o r b e i n g p r o t e c t e d f r o m s c o r p i o n s o r o t h e r p e s t s

Duaforbeingprotectedfromscorpionsorotherpests

Auzubekale maatillaahittaaammaateminsharremaakhalaq

Made By: Fatima Bilal

d u a w h e n a n a n i m a l i s j i n x e d

Duawhenananimalisjinxed

Laabaasaadhheebilbaasarabbennasishfeantashshaafeelaayakshefudhurraellaaanta

Made By: Fatima Bilal

d u a w h e n a s k i n g f o r t h e b i r t h o f a c h i l d

Duawhenaskingforthebirthofachild

Rabbilaatazarnee fardowa antakhairoolwaaariitheen

Made By: Fatima Bilal

slide26

Duaatthetimeofrepentingsincerelyaftercommittingasin

Allahhummamaghfiratukaawosayoominzoonoobeewarahmatukaarjaaeendeeminaamalee

Made By: Fatima Bilal

d u a w h e n d r i n k i n g z a m z a m

DuawhendrinkingZamZam

Allahummaineeasalooka eelmannafiiaawarizqowasiiaawashifaaamminkullii daen

Made By: Fatima Bilal

d u a w h e n s e e i n g a t e m p l e

Duawhenseeingatemple

AshahadoAnLaailaahaillal Laho WahdaHoLaShareekalaHooilahowahidinlanaabodoillaiyyah

Made By: Fatima Bilal

n a f l e i i t i q a f k e d u a

Nafle iitiqafkedua

Nawaytosunataliitiqaf

Made By: Fatima Bilal

d u a w h e n y o u r f o o t i s n u m b

Dua whenyourfootis numb

Salallawwhoallah mohammadinsalal lawwhoalaymii wasulam

Made By: Fatima Bilal

dua when threatened by a nation

Dua when threatened by a nation

Allahumma inna naj alooka fee nohoore him wa nawozubeka min shroorehim

Made By: Fatima Bilal

d u a w h e n r e c e i v i n g a g i f t

Dua whenreceivingagift

Barakallahufeeahlikawamalika

Made By: Fatima Bilal

dua when you get angry

Dua when you get angry

Aauzo bila hi minashay tawnirajeem

Made By: Fatima Bilal

dua when sneezing

Dua when sneezing

Alhammdulillah

Made By: Fatima Bilal

d u a w h e n s o m e o n e e l s e s n e e z e s

Duawhensomeoneelsesneezes

Yarhamkallah

Made By: Fatima Bilal

d u a w h e n s t a r t i n g a n y n e w p i e c e o f w o r k

Dua when starting any new piece of work

Bismillahiimajrey haawamoorsaahaainnarabbilaghafoor roorraheem

Made By: Fatima Bilal

d u a w h e n s e e i n g s o m e o n e i n d i f f i c u l t y

Duawhenseeingsomeoneindifficulty

Alhamdulillahillazee aafaaneememmabtalaaka alaakaseerimmimmankhalaqatafzeela

Made By: Fatima Bilal

d u a w h e n s e e i n g a n e w m o o n

Duawhenseeinganewmoon

Allahummaahillahooaalaynaabilyoomniiwaliimanwassalamatiwalislamiiwattawfeeqlimaatohibbowatarzaarabbiwarabbookallah

Made By: Fatima Bilal

dua when seeing the moon

Dua when seeing the moon

Aauzu billahi min sharre haazal ghaasiq

Made By: Fatima Bilal

dua when something beautiful gets jinxed

Dua when something beautiful gets jinxed

BismillahiAllahummaazhibharrahaawabardahaawawasbahaa

Made By: Fatima Bilal

dua when hearing the crowing of a cock

Duawhenhearingthe crowingofacock

Allahumma inni as alooka minnfadhlik

Made By: Fatima Bilal

dua when it rains

Duawhenit rains

Allahumaa suqian naa fiaa

Made By: Fatima Bilal

d u a w h e n e n t e r i n g a m a r k e t

Duawhenenteringamarket

La illahaillalaahuwahdaholashareekalahoolahoolmoolkowalahoolhamduyuhyeewayomeetowahowahayyullaayamootoobayadiihilkhayrwahowaalaakoolishayenqadeer

Made By: Fatima Bilal

dua before doing wuzoo

Duabeforedoing wuzoo

Bismillahi walhamdo lillahi

Made By: Fatima Bilal

dua when doing wuzoo

Duawhendoingwuzoo

Allahummagh fir lee wa wasii lee fee daarii wa barik lee fee rizqee

Made By: Fatima Bilal

dua after wuzoo

Duaafterwuzoo

Ashahado An Laa ilaaha illal Laho Wahda ha Ho La Shareekala Hoo Wa Ash Haddon Anna Mohammadan Abdo Hoo Wa Rasoolohoo.

Made By: Fatima Bilal

dua when in a mosque

Duawheninamosque

Bismillahii wassalaamu alaa rasoolilla allaahumma af tah lee abwaba wa rahmatek

Made By: Fatima Bilal

dua when you proceed upward

Duawhenyouproceedupward

Allahu Akbar

Made By: Fatima Bilal

dua when descending

Duawhendescending

Subhanallah

Made By: Fatima Bilal

d ua when you hear beeping noise in your ear

Duawhenyouhearbeepingnoiseinyourear

Allahumma sallay aalaa muhammadin dhakarallho be kairem man zakaranee

Made By: Fatima Bilal

dua when entering a cemetary

Dua when entering a cemetary

Assalaamu Alaikum yaa ahlal qoboor yagh fe roollaho lanaa wa lakoom antum salfonaa wa nahno bel asar

Made By:Fatima Bilal

dua when shab e qadr

Dua when Shab-E-Qadr

Allahumma innaka aafuun tohibool aafwafaa fo aannii

Made By: Fatima Bilal

dua after sitting with satisfaction on any form of transport

Dua after sitting with satisfaction on any form of transport

Alhamdulillahii subhaanallazee sakharalanaa hazaa wa maa koonalaho muqriineen wa inna iilaa rabbiinaa la munqaliboon

Made By: Fatima Bilal

dua when applying mascara

Dua when applying mascara

Allahumma mattyeenee bissamhi wal basar

Made By: Fatima Bilal

dua when someone stutters

Dua when someone stutters

Rabbesh rah lee sadree wa yassiir lee amree wahlul ooqdatam millisaanee yafqahoo qaw lee

Made By: Fatima Bilal

dua when in trouble

Dua when in trouble

Inna lillahi wa inna elaihhe raajeuun allahumma ajirnee fee museebatee wa akhlif lee khairam minhaa

Made By: Fatima Bilal

dua for relief from every illness

Dua for relief from every illness

Bismillah auzobillahi wa qadratee min sharri maa ajido wa o ha dhiro

Made By: Fatima Bilal

dua when reading the quran

Dua when reading the Quran

Aauzu Billahi Minashaytaa Nirajeem

Made By: Fatima Bilal

dua after every surah

Dua after every Surah

Bismillahhirahmaniraheem

Made By: Fatima Bilal

dua when applying oil

Dua when applying oil

Bismillahhirahmaniraheem

Made By: Fatima Bilal

dua for the bride and groom on their nikah

Dua for the bride and groom on their Nikah

Barakallahu laka wa barakallahu aalaika wa jamaa baina kumaa fee khair

Made By: Fatima Bilal

dua for refuge from kufr and poverty

Dua for refuge from Kufr and Poverty

Allahumma innii au'zubika minal kufree wal faqree

dua when you are scared of jin

Dua when you are scared of Jin

Bismillahi wala haola wala quwwata illa billahil aliyil azeem

dua during sehri

Dua during Sehri

Wa be sow me ghadin nawaito min shahrii ramdaan

dua before eating in iftar

Dua before eating in Iftar

Allahumma innii laka soomto wa bika aamanto wa aalaika tawak kalto wa aalaa rizqika aftarto

i m a n i m u f a s s a l

Imani Mufassal

AAMANTU BILLAHII WA MALAA E KA TE HII WA KUTOBEHEE WA RUSOOLIHE WAL YAWMIL AAKHERE WAL QADRE KHAIRE HEE WA SHARRE HEE MINALLAAHI TAALAA WAL BAASE BAADAL MAWOOT

i m a n i m u j m a l

Imani Mujmal

AAMANTO BILLAHII KAMAA HOWA BE ASMAA E HEE WA SEFATEHEE WA QABELTO JAMEEAA AHKAME HEE EQRAARUM BILLISAANII WA TASDEEQUM BIL QALB

d u a w h e n y o u a r e o n a n y t r a n s p o r t

Duawhenyouareonanytransport

Subhaanallazeesakharalanaahazawamakunnaalahoomuqreneenwainnaillarabbanaalamoonkalliiboon