1 / 39

A kamara szerepe a szakképzésben

Bihall Tamás Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnök. A kamara szerepe a szakképzésben. Budapest, 2011. június 8. Csehország 1 millióval több foglakoztatott. Szlovákia 5 millió lakos 70 ezer rokkant nyugdíjas Mo. 800 ezer rokkant nyugdíjas. Forrás: KSH. Prioritások meghatározása

teness
Download Presentation

A kamara szerepe a szakképzésben

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bihall Tamás Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnök A kamara szerepe a szakképzésben Budapest, 2011. június 8.

 2. Csehország 1 millióval több foglakoztatott Szlovákia 5 millió lakos 70 ezer rokkant nyugdíjas Mo. 800 ezer rokkant nyugdíjas Forrás: KSH

 3. Prioritások meghatározása • Élőmunka-terhek csökkentése • TB ellátások, táppénzszabályozás és nyugellátási rendszer anomáliáinak feloldása • Rugalmas foglalkoztatási formák erősítése: Mo.-on a nők 6,2%-a, Hollandia 75,3%-a részmunkaidőben dolgozik • Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök erősítése, a Munkaerő-piaci Alap felügyeletébe a kamarák bevonása • Szociális segélyek juttatásának szigorítása • „Átmeneti foglalkoztató szervezetek” kialakítása • Csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának módosítása • Közmunkaprogramok módosítása: Önkormányzat 85 ezer Ft, vállalkozás 28,5 ezer Ft támogatást kap • Pályakezdők munka tapasztalatszerzési támogatás: három hónapos várakozás felesleges. Bruttó bér 80%-a a támogatás • 50 év felettiek foglakoztatásának támogatása: bér+járulék Foglalkoztatás – 1 millió új munkahely

 4. Forrás: KSH, 15-74 év között

 5. Versenyképes gazdaság, versenyképes szakképzés • Nemzetstratégiai cél: 1 millióval több foglalkoztatott, minden szakpolitikát ennek kell alárendelni. • Sikeres szakképzési rendszer nem képzelhető el a gazdaság meghatározó részvétele nélkül. Munkával egybekötött, munkatevékenységbe ágyazott szakképzés. A szakképzés súlypontja a vállalati gyakorlati képzés. Nincs elméleti csavarhúzás, tetőfedés. • Szakképzés nem csak tanügy igazgatási kérdés hanem foglalkoztatáspolitikai, kérdés is. Középtávon munkaalapú társadalom megteremtése stratégiai cél: munkaerő-piaci aktivitás 55% 70%

 6. A szakképzési megállapodás tartalma • Szakmai és vizsgakövetelmények gondozása, karbantartása • Központi programok felülvizsgálata • Szakmai vizsgák vizsgatételeinek, azok értékelési útmutatójának kidolgozása • Szakmai záróvizsgára vizsgaelnöki delegálás, a tagi delegálás átadása az érdekképviseleteknek • Szintvizsgák szervezése, koordinálása • SZKTV, Wordskill, Euroskill szakmai versenyek szervezése, a felkészülést előkészítő bizottság működtetése • Az átadott szakmákban a kamara közreműködik a pályaválasztási ás tanácsadási rendszer feladataiban

 7. Európai szakképzési modellek tapasztalatai A szakképzés feladata a sikeres gazdaság munkaerő-piaci igényének kielégítése, egyén számára karrierlehetőség biztosítása A képzés nem öncélú: a sikeres, hatékony és versenyképes munkavállaló kiképzése, a munkapiacon jól értékesíthető tudás kell Vállalkozásoknál a fő motiváló erő: leendő munkavállaló magas színvonalú kiképzése: hosszú távon hoz hasznot munkaadójának és magának Nagy érték a gyorsan munkába állítható munkaerő, mobilitás és gyorsan változó életkarrierek: felfelé, oldalt és térben Iskola: Mindenkinek kötelező élet közeli helyzetben, gyakorlaton részt venni. Iskolai tanműhely felkészít és kiegészít a vállalati gyakorlatra. A képzés ideje alatt dolgozni kell, integrálódni a termelési folyamatba

 8. Fő aktivitási területek Gyakorlati óraszámok növelése, a gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzés szerepének jelentős növelése, a magyar szakképzés gyakorlatorientáltságának fokozása A szakmai záróvizsgáztatásban a szakma elsajátításához tartozó kulcskompetenciák értékelésének és mérésének előtérbe helyezése, szakmai záróvizsga idejének csökkentése, hozzá tartozó bürokrácia visszaszorítása Az OKJ rendszer egyszerűsítése, ésszerűsítése olyan formában, hogy a felhasználói szféra számára átlátható, használatra alkalmas legyen. A szakmai tartalmak modernizálása, új technikák, eljárások beépítése a követelményrendszerbe A gazdálkodó szervezetek érdekeltségének és képzési hajlandóságának növelése a tanulók gyakorlati képzésében. Tanulók számának növelése

 9. Problémák • A tanulók alapkészségeinek hiány • A tanulás iránti érdektelenség • Teljesítmény nélküliség • A fizikai munka elutasítása • Minden iskola azt csinál, amit akar!

 10. Problémák és következmények • Tudomásul kell venni, hogy nincs lehetőség valamennyi műveltségi terület összes fejlesztési célját egy időben biztosító programok alkalmazására • Azok a tanulók, akik nem szeretnének sokat az iskolapadban ülni a szakiskolát választják • Munkatevékenységbe ágyazott szakképzés pedagógiai modelljének megalkotása

 11. Képzés azonos értékű a diplomás képzéssel Iskola és az üzem optimálisan vegyül, de az iskola legyen tartózkodó A tanulót a cég veszi fel! 480 óra évente az iskolában: 320 óra szakmai 160 óra közismereti Minél több idő eltöltése az üzemben

 12. Civilizációs tantárgyak • Alapvető műveltségi ismeretek, gyakorlatias és életközpontú tanulási mezők. Személyi, társadalmi és kulturális tudatosság fejlesztése • Alapvető írás, olvasás, számolás és szövegértés • Idegen nyelvi kommunikáció, szakmai központú idegen nyelv • Életvezetési ismeretek, mentálhigénia, egészséges életmód • Állampolgári ismeretek, felkészítés a munka világára • Alkalmazott számítástechnika, infokommunikációs ismeretek • Környezetünk védelme, fenntartható fejlődés, modern világ

 13. Szakképesítések kiválasztása • Szakmai tartalomban legnagyobb deficitek, kritikus szakmák • A gyakorlati óraszámok túlzottan alacsony száma • A szakmák munkaerő-piaci súlya • A tanulók és vizsgázók száma • Modulok kezelhetetlen száma és összetétele • Iskolarendszerű és felnőttképzés közötti helyes arányok

 14. Szakképesítések listája48 alap szakképesítés + elágazás

 15. A szakmai dokumentációk felülvizsgálata • Egyszerűsítés, ésszerűsítés, áttekinthetőség • Új OKJ: kompetencia elvűség, modularitás, gyakorlatorientáltság • 420 alap szakképesítés, 2 000 kimenet, 3 000 modul • Közös modulok felülvizsgálata szakmacsoportonként • Modulok számának korlátozása, szakmánként 6 modul • Minimum óraszámok meghatározása, felnőttképzésben is • Elavult technológiák, munka műveletek, ismeretek: uptodate, • szakmai tartalmak aktualizálása • Szakmai követelménymodulok új struktúrája

 16. Központi program • SZVK-hoz hasonlóan jogszabályi rangra emelése • Törzsanyag jellegének erősítése, folyamatszabályozás • A szakma lényegének pontos definiálása, kulcskompetenciák • A kompetenciák mögött lévő ismeretek precíz meghatározása • A cselekvési kompetenciák meghatározó szerepe • Elméletigényes gyakorlat – fából vaskarika • Szabad sáv beintegrálása, nyári gyakorlat növelése 140 ill. 160 órára • A gyakorlati képzéshez kapcsolódó tananyagtartalmak erősítése

 17. Fejlesztéspolitikai koncepció • SZVK, Központi program, Szintvizsga, Záróvizsga szinergiában • Fejlesztői team-ek portfoliója • Szakmai szervezetek, TISZK-ek, felnőtt képzők • Elektronikus nyilvánosság • Beszámíthatóság a vizsgáknál, szintvizsga • Zsákutcás jelleg megszüntetése, szakmunkás érettségi: választ- • ható komplex alapműveltségi vizsga, érettségi nélküli középiskola • Szakmunkás életpálya modell, mesterképzés, FSZ, Bsc

 18. Fejlesztéspolitikai koncepció • Pedagógusok mentális felkészítése, változás menedzsment, • Fejlesztéshez szükséges segédanyagok, módszertani útmutatók, • sztenderdek, sablonok kidolgozása • Gyakorlati képzés helyi programjához: bestpractice • Tankötelezettség 17 éves korhatárra történő leszállítása • A gyakorlati képzés súlyának, szerepének a növelése • Ellenőrzés szakmai-pedagógiai erősítése, gyakorlati oktatók • felkészültségének növelése, gazdálkodók képzési hajlandóságának • javítása • Iskolai tanműhelyi képzés 140%-os normatíva, kamarai garancia • vállalás az üzemi gyakorlati képzéshez

 19. A szakmai vizsgáztatás mérési-értékelési rendszerének korszerűsítése • Vizsga: Magas képzettség garanciája kell, hogy legyen, munkaerő-piacon mindenhol bizalom legyen a végzettség iránt! • Modulok átrendezése a szakmai tudás méréséhez: kettő, maximum három napos vizsga: szakmánként maximum 12 feladat • Modulrendszer lényege a beszámíthatóság: modulzáró vizsga felnőttképzésben, szintvizsga iskolarendszerű képzésben • Vizsgafeladatból, vizsgatevékenységből, mint legkisebb egységből lehessen felmentést adni (SZKTV írásbeli vizsga)

 20. A szakmai vizsgáztatás mérési-értékelési rendszerének korszerűsítése • Gyakorlati vizsgán komplex cselekvési kompetenciákat és a munkaműveleteket súlyozottan kell figyelembe venni • Felnőttképzésben a tulajdonságkompetenciák mérése és eredménye nem a valóságot tükrözi ezért a bizonyítványba történő beszámítását célszerű elhagyni

 21. Munkaerő-piaci szereplők részvétele az iskolarendszerű szakképzés koordinációjában 2011

 22. Két ütemben történő megvalósítás • Első támogatási szerződések megkötése 2010. december 1. – 2011. május 31. közötti időszakra • Második támogatási szerződések megkötése várhatóan 2011. június 1. – 2011. november 30. közötti időszakra • A megvalósítás első szakasza a javaslatok összeállításának előkészítése, kutatás adatfelvételi szakasza szakértői interjúk elkészítése, összegzése, szakmai fórumok megtartása • A megvalósítás második szakasza (május 31. utáni szakasz) a kutatás eredményei és az elkészült elemzések alapján a javaslatok összeállítása, hangsúlyos a közös regionális munka Megvalósítás 2011. évi sajátosságai

 23. Szakmai szervezetek, ágazati szervezetek bevonásával hozzájárulnak az egyes szakképesítések sajátosságainak feltárásához • A képzők és a fenntartók becsatornázása a képzési irányok és beiskolázási arányok kialakításába • Szakképzési szakmai fórumok szervezésével elősegítik a régiókban a szakképzés szereplőinek párbeszédét együttműködését • Szakértői interjúk elkészítése és összegzése • Javaslat összeállítása a felelősségi körükbe tartozó szakképesítések és kistérségek sajátosságainak figyelembevételével a képzési és beiskolázási szerkezet alakítására 2011. évi érdekképviseleti feladatok alakulása

 24. Országos és regionális projektkoordináció • Szakképzett munkaerő iránti kereslet rövid és középtávú várható alakulásának kérdőíves felmérése (4.000 gazdálkodó, 3.000 pályakezdő szakmunkás) • A szükséges szakmai információk biztosítása az RFKB-k döntéseihez • A gazdálkodók és képzők együttműködésének erősítése • A megyei sajátosságok hangsúlyosabb megjelenítése érdekében az érdekképviseletek megyei tevékenységének segítése • Regionális képzési irányokra és beiskolázási arányokra vonatkozó javaslatok elkészítésének koordinálása, a javaslatok összegzése az RFKB-k számára 2011. évi kamarai feladatok alakulása

 25. A kutatás ütemezése Aktuális szakasz

 26. Képzési-beiskolázási szerkezet alakításának diagramja

 27. Az MKIK stratégiája a felnőttképzés területén • Helyzetelemzés • Gazdasági környezet igényeinek számbavétele • Szakmapolitikai kérdések áttekintése • Az iskolarendszerű szakképzés és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés viszonya • Az állami irányítás gyakorlatának elemzése • Működő kamarai gyakorlat leírása • Finanszírozás főbb kérdései

 28. Az MKIK stratégiája a felnőttképzés területén • 2. A felnőttképzés minőségbiztosításának fejlesztése • Kamarai akkreditációs rendszer feltételeinek megteremtése • 3. A vizsgáztatási rendszer átalakítása • Regionális vizsga- és módszertani központok létrehozása • tulajdonság-kompetenciák mérésének megszüntetése • kamarai vizsgabiztosok rendszere a felnőttképzésben

 29. Az MKIK stratégiája a felnőttképzés területén • 4. Egyéb feladatok • A mesterképzés és vizsgáztatás áttekintése • ismeretnyújtási és korszerűsítő rendszer kialakítása • minimális óraszámok meghatározása • gyakorlati képzés ellenőrzése • az OKJ szakmák és a kapcsolódó hatósági képzések áttekintése és szinkronizálása

 30. Koncepció

 31. Szakképesítés OKJ-ban elfoglalt helye • Rész-szakképesítések • Elágazások • Ráépülések • Lehetséges törlések, összevonások • min. óraszámok felülvizsgálata • Közös modulok vizsgálata OKJ felülvizsgálata

 32. Összetétel: 4fő (2 fő gazdálkodó; 2 fő pedagógus)/szakképesítés Összesen: 184 szakértő Szakértői ajánlások: • Területi kamarák (gazdaság,pedagógusok) • Érdekképviseletek, munkaadói szervezetek • Szakmai szervezetek • Felnőttképzők szövetsége Szakértői csoportok felállítása

 33. Gyakorlati óraszámok növelése • Gazdasági igények szerinti tartalom • Szakmai záróvizsga idejének csökkentése (960 perc/fő) • Modulok számának maximalizálása • Szakmai tartalomfejlesztés • Törlések, összevonások • Kompetenciák számának csökkentése, szakmai kompetenciák hangsúlyozása • Szintvizsga beszámíthatóság • Szakmai tartalomban való duplikációk törlése • Új központi program struktúra • Gyakorlati képzés helyszínének meghatározása Fejlesztési irányvonalak

 34. leadási határidő: 2011. március 30. • április 06-ig: formai lektorálás • április 06-15: országos véleményezés, szakmai fórumok • április 15-22: javaslatok, vélemények beépítése • április 30: beterjesztés a minisztériumba Mérföldkövek:

 35. Interaktív fórum (véleményezés) • Területi kamarák (értesítés, fórumok) • 660 iskola • 4000 gazdálkodó szervezet • 40 szakmai szervezet • Szakértői listán szereplő további szakértők • Felnőttképzők Szövetsége • Szakmai fórumok Véleményezési csatornák:

 36. Köszönöm a Figyelmüket!

More Related