Проект - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Проект PowerPoint Presentation
Download Presentation
Проект

play fullscreen
1 / 15
Проект
93 Views
Download Presentation
templeton
Download Presentation

Проект

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Проект “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен”

 2. Териториален обхват град Сливен, с. Младово, с. Биково, с. Тополчане, с. Драгоданово, с. Блатец, с. Николаево, гр. Кермен, с. Селиминово, с. Глушник и с. Бяла

 3. Обща цел Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора на територията на Община Сливен чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, включително и чрез намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.

 4. Специфични цели • Усъвършенстване и подобряване на услугата „домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си. • Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция. • Създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си. • Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги. • Повишаване на професионалните умения и мотивация на домашните помощници чрез надграждащи обучения.

 5. Описание на целевата група Самотно живеещи лица, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си и лица с увреждания.

 6. Основни етапи и дейности по изпълнението на проекта

 7. 1. Организация и управление на проекта. Цел на дейността:Сформиране на екип на проекта и изграждане на ефикасна система за управлението му. • Сформиран е екип на проекта; • Изработена и одобрена схема за взаимодействие между екипа на проекта и партньорската организация • Изградени са първоначални лични контакти между хората, които имат важна роля за изпълнението на проекта; • Създадени са връзки между целевите групи и екипа на проекта; • Провеждане на работни срещи от ръководителя с екипа на проекта и с домашните помощници за отчитане на извършените дейности и поставяне на нови задачи.

 8. 2.Мониторинг и вътрешна оценка. Цел на дейността: Осигуряване на достоверна информация за напредъка на проекта във всеки един момент от изпълнението му чрез провеждане на планиран процес на наблюдение и вътрешна оценка и инструменти за проследяване на индикаторите. Редовно мониториране и оценяване на дейностите, извършвани от домашните помощници • Разработена е система за вътрешен мониторинг. Мониторинга се извършва от партньорската организация. • Ежемесечно при извършване на мониторинга от членове на партньорската организация всеки потребител попълва Формуляр за мониторинг на предоставянето на социални услуги по проект „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен”. Услугите се предоставят, съгласно индивидуалния план за социални услуги на потребителя. В края на проекта всеки потребител попълни и Анкетна карта. Потребителите споделят удовлетвореност от предоставяните услуги, от отношението на домашния помощник. Работните графици се спазват от домашните помощници. Не са констатирани нарушения • Ежемесечно Ръководителя на проекта извършва мониторинг за напредъка на проекта • Изготвени са месечни анализи, обобщаващи събраните данни при мониторинга • Изготвен е обобщен анализ за констатациите и установените тенденции в периода на проекта • Изготвени протоколи от провеждане на мониторинг по време на месечните срещи

 9. 3. Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Цел на дейността.Избиране на изпълнители на обществените поръчки, финансирани в рамките на проекта. • Изработена е документация за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки; • Избрани са изпълнители на обществени поръчки; • Подписани са договори с изпълнители. • Изработени са и доставени материали за публичност и информация • Доставено работно облекло и лични предпазни средства

 10. 4.Подбор на потребителите на услугата домашен помощник Цел на дейността.Избиране на 88 потребители на услугата „Домашен помощник” • Екипа на проекта е разработил методика за оценка и подбор на потребностите на кандидатите на социалната услуга “Домашен помощник; • Приети са 203 броя заявления на кандидат-потребители на социалната услуга “Домашен помощник”; • Експерти-социални работници извършваха оценка на потребностите на кандидат-потребители на социалната услуга “Домашен помощник”; • Сформирана е комисия със заповед на Кмета на Община Сливен за оценка и подбор; • Към 30.06.2012г. са обслужвани общо 164 броя потребители

 11. 5. Подбор на домашни помощници и назначаването им. Цел на дейността. Подбор на домашни помощници и назначаването им. • Екипа на проекта е разработил методика за оценка и подбор на Домашните помощници; • Приети са 66 заявления на кандидатите за домашни помощници; • Сформирана е комисия със заповед на Кмета на Община Сливен за оценка и подбор; • Избрани 26 домашни помощника и 5 резерви, които са назначани от 01.07.2011г. • От 01.02.2012г. бяха назначени допълнително 3 броя ДП, а от 01.04.2012г. още 10 броя

 12. 6. Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение. Цел на дейността: Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение • Проведено е въвеждащо обучение с продължителност 30 учебни часа на 26 домашни помощници и 5 резерви от 01.07.2011 г. до 07.07.2011 г. включително; • Поддържащо обучение беше проведено месец ноември 2011 година; • Новоназначените домашни помощници бяха обучени от координатора на проекта • В процеса на работа на домашните помощници ползваха психологическа подкрепа и консултация в кризисни ситуации от консултант - психолог

 13. 7. Предоставяне на услугата „домашен помощник” Цел на дейността. Предоставяне на услугата „домашен помощник” • Предоставянето на услугата “Домашен помощник” стартира от 08.07.2011 г. до 30.06.2012г. С продължителност 12 месеца • Подготвена е документация съгласно Методиката за предоставяне на социалната услугата в общността „Домашен помощник”.

 14. 8. Публичност и информация. Цел на дейността. Предоставяне на потенциалните потребители на изчерпателна информация за услугата „Домашен помощник” и мотивирането им за кандидатстване. Предоставяне на информация сред потенциалните кандидати за домашни помощници и мотивирането им за кандидатстване.Изпълнение на всички изисквания за публичност и информация при реализиране на проекти по ОП РЧР, осигуряване на информираност на всички заинтересовани страни. • Изработени 500 броя дипляни за разпространение сред потенциалните потребители; • Изработени 500 броя дипляни за разпространение сред потенциалните кандидати за домашни помощници; • Изработени 500 броя дипляни, популяризиращи проекта, конкретната схема за предоставяне на безвъзмездна помощ, ОП РЧР и ЕСФ; • Изработени 100 броя плакати за разпространение сред потенциалните потребители и потенциалните кандидати за домашни помощници; • 2 30-секундни радиоклипа, излъчени по 70 пъти в ефир на местни радиа • 1 репортаж в местен вестник; • 1 репортаж в местен информационен сайт; • ежемесечни репортажи, публикувани на сайтовете, поддържани от Община Сливен, относно изпълнението на дейностите по проекта

 15. Благодаря за вниманието «Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Сливенноси цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане» «Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” 03.07.2012 г.