beperk de straling n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Beperk De Straling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Beperk De Straling - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Beperk De Straling. Werkgroep Doel: informeren en sensibiliseren van de bevolking en politici mbt de effecten van niet ioniserende straling (type ‘gepulste’ microgolven). Hulp bij, en zelf actie voeren bij lokale burgerinitiatieven en actiecomité’s. Lid stedelijke stralingsraad Stad Gent.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Beperk De Straling' - teige


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
beperk de straling
Beperk De Straling
 • Werkgroep
 • Doel: informeren en sensibiliseren van de bevolking en politici mbt de effecten van niet ioniserende straling (type ‘gepulste’ microgolven).
 • Hulp bij, en zelf actie voeren bij lokale burgerinitiatieven en actiecomité’s.
 • Lid stedelijke stralingsraad Stad Gent.
inhoud
Inhoud.
 • Lipoatrophia semicircularis a new office disease?

900 cases reported in Belgium. (KBC 1995)

 • De ICNIRP norm en de WHO richtlijn.
 • Geen ‘Harde’ bewijzen?

4) Informed- consent.

slide3
Bouwvergunningen
 • Het RIA

7) Streefdoel werkgroep Beperk De Straling.

lipoatrophia semicircularis ribbeldijen kbc 1995
Lipoatrophia semicircularis= Ribbeldijen KBC 1995
 • 900 gevallen gerapporteerd sinds verhuis personeel naar nieuwe kantoren KBC.
 • Deuken in de dijen gemiddeld tussen 5 a 20cm lang, 2 cm breed en 1 tot 5mm diep.
 • Vermoeidheid, tintelingen, brandende sensatie en gevoel van ‘zware’ vermoeide benen.
slide5
Klachten en ribbeldijen verdwijnen spontaan na enkele maanden. Vooral tijdens de vakantie, afwezigheid of herlocatie naar andere gebouwen.
 • Klachten vangen terug aan bij terugkeer naar de kantoren.
 • Ribbeldijen zijn reversibel. 95% van de werknemers zijn klachtenvrij, één jaar na het verlaten van de werkvloer (pensionering).
 • Optreden klachten na één a twee maanden aanwezigheid.
slide6
Oorzakelijk verband tussen sterke elektromagnetische velden onderaan de bureau’s.
 • De klachten verdwenen permanent na:

-Omschakeling bekabeling (vloer, pc, netwerken) naar

ferrietkabels.

- Limitering aantal kabel, transfo’s en uitgangen.

2 de icnirp norm en de who
2. De ICNIRP norm en de WHO.
 • Wie is de ICNIRP?

Een internationale organisatie van onafhankelijkewetenschappelijke experten, ICNIRP (InternationalCommission on Non-Ionizing RadiationProtection), heeft in 1998 blootstellingslimietenvoorgesteld voor het gehele elektromagnetischespectrum

icnirp en who
ICNIRP en WHO

‘Electromagnetic Fields’ is een publicatievan de WGO uit 1993

of van voor de invoeringvan de gsm in België. Op bladzijde 21

vinden weeen zin terug die het begin is van alles:

“In normalthermal environments a SAR of 1 to 4 Watts per kilo

for 30 minutes produces average body temperatureincreases of

less than 1° C for healthy adults.”

wat is fout met de aanbevelingen van de icnirp en de who
Wat is fout met de aanbevelingen van de ICNIRP en de WHO:

Het onderzoek is enkel gesteund op de opwarmingseffecten van microgolven. Hiervoor heeft men latex hoofden met daarin een waterige oplossing (Fantomen) blootgesteld aan een elektromagnetisch toestel waarvan men het vermogen reduceerde.

Ten eersteis de schatting gebaseerd op de hypothesedat ons lichaam een grote homogene emmerwater is die geen cellen of zenuwen bevat, geen fijnestructuren heeft.

Het lichaam is zogezegd een groothomogeen blok. Het hoofd staat dan voor drie of vijfkilo daarvan, naargelang van het gewicht van dehersenen.

Er is dus geenrekening gehouden met de fijnmazigheid van dehersenen als geleidend netwerk.

slide11
Ten tweede: In de WGO publicatie is de absorptie waarvan sprake1 tot 4 W/kg lichaamsgewicht en gaat uit vaneen blootstelling van 30 minuten en gezonde volwassenen.

Zendmasten stellen mensen 24 uur op 24 uur bloot aan ‘gepulste’ microgolven en niet iedereen is gezond.

Er is dus geen rekening gehouden met de leeftijd en de gezondheidsstatus. Wat bij kinderen???

slide12
Ten derde is er geen rekening gehouden met de aard

van de elektromagnetische straling.

Het gaat hier over kunstmatig (door de mens) uitgezonden

‘gepulste’ hoogfrequente elektromagnetische straling waar

mensen en andere levende wezens geen evolutieve beschermings-

mechanismen hebben gebouwd.

De cellen staan dus chronisch onder celstress.

In Oostenrijk werden statistisch significante verandering van

de hersenstromen vastgesteld bij bewoners op een afstand van 80m

van een gsm-basisstation, en dit bij een veldsterkte van amper 0,1V/m. (Oberfeld et al, Strahlung von Mobilfunksende-Anlagen beeinflusst Gehirnströme. Public Health Department, Salzburg 2005)

geen harde bewijzen
Geen ‘Harde’ bewijzen?
 • “Er is geen enkel bewijs van schadelijkheid”. Bij zowat elke berichtgeving over elektromagnetische straling (gsm, UMTS, WiFi, DECT-telefoons, …) wordt hierop gehamerd, tot vervelens toe. De media nemen deze stelling van elkaar over en artsen lijken op hun beurt de media na te praten zonder zich grondig en kritisch in de materie te hebben verdiept. Er blijkt weinig tot geen inzicht te bestaan in de reden waarom “harde” bewijzen uitblijven. De reden is nochtans vrij simpel.
slide14
In zijn artikel ‘Asbestos, Science for Sale’ beschrijft Prof. David Kotelchuck twee belangrijke componenten van de strategie die destijds door de asbestindustrie werd gebruikt om te verhinderen dat de overheid maatregelen tegen asbest zou nemen:
 • 1. Buy science,
 • 2. Buy Time
 • 3. Becoming indispensable,
1 buying science
1.Buying science
 • De reden waarom “harde” bewijzen voor de schadelijkheid van elektromagnetische straling uitblijven heeft in grote mate te maken met dat eerste aspect: ‘buying science’. Veel onderzoek wordt namelijk gefinancierd door de telecomindustrie. Onderzoek dat gefinancierd wordt door de industrie vindt significant (tot 9 maal) minder vaak schadelijk effecten.
slide17

Analyse van 59 wetenschappelijke publicaties over 10 jaar (gevolgen van de mobiele telefonie op de gezondheid) die afgedaald is tot de financieringsbron

Huss A & al, Source of Funding and Results of Studies of Health Effects of Mobile Phone Use: Systematic Review of Experimental Studies, Environ Health Perspective, 15 Sept 2006

slide18

85 studies gepubliceerd de laatste 15 jaren : ongeveer 50% (n=43) geeft genotoxische effecten aan, en 50 % (n=42) de afwezigheid van effectenVergelijking van de resultaten en de bron van financiering

Sclessin L, PhD, Radiation Research and the Cult of Negative Results, Microwave News Jul. 2006, 16(4)

2 buying time
2. Buying Time
 • . Dr. Henry Laï kwam eerder al tot dezelfde conclusie. Doordat er voor elk gevonden schadelijk effect (bijvoorbeeld effecten op het zenuwstelsel) telkens ook door de industrie gefinancierde studies zijn die géén schadelijke effecten vinden, wordt het tot stand komen van een wetenschappelijke consensus verhinderd. Onderzoeksresultaten kunnen niet consistent gerepliceerd worden. Het gevolg kennen we: “er zijn geen harde bewijzen” of “er is nood aan meer onderzoek”.
3 becoming indispensable
3. Becoming indispensable
 • Ondertussen maakt de industrie van de onzekerheid misbruik om aan een zeer snel tempo zoveel mogelijk nieuwe draadloze toepassingen op de markt te brengen (binnenkort bijvoorbeeld WiMAX), wat de tweede component is van haar strategie. Ze probeert op zoveel domeinen van de samenleving binnen te dringen, zodanig dat, wanneer er eindelijk “harde” bewijzen van schadelijkheid zouden komen, het al te laat zal zijn. Het zal dan zeer moeilijk zijn om deze zaken weer van de markt te halen
slide21
Waar we nood aan hebben is niet direct “meer onderzoek”, omdat de schadelijke effecten van straling reeds uit meer dan 300 onderzoeken zijn gebleken. Meer onderzoek kan natuurlijk geen kwaad en is nodig om meer inzicht te krijgen in het precieze mechanisme waardoor deze straling nefaste effecten veroorzaakt. Maar waar we vooral en veel dringender nood aan hebben zijn voorzorgsmaatregelen vanwege de overheid, die eindelijk haar verantwoordelijkheid moet opnemen en een halt moet toeroepen aan de steeds grotere stralingsbelasting van mensen. Het uitblijven van maatregelen heeft minder te maken met een gebrek aan bewijzen, dan met onwetendheid of moedwillige blindheid.
slide22
Zolang het voorzorgsprincipe niet wordt toegepast is de boodschap duidelijk: grote winsten voor de telecom- en wireless-industrie mogen gerust ten koste van leefbaarheid, gezondheid en mensenlevens gaan.
4 informed consent
4. Informed - Consent

EUROPEES PARLEMENT

Directoraat-Generaal Studies - Directoraat A

STOA - Beoordeling van het wetenschappelijk en technologischbeleid

PE nr. 297.574 maart 2001

Het publiek is buitengewoon bezorgd om - en demeeste verontwaardiging wordt opgeroepen door -het 24 uur per dag, 7 dagen per week onvrijwilligonderwerpen van bepaalde bevolkingsgroepen aande emissies van GSM-basisstations, die in velegevallen onverstandig dicht bij woningen, scholen enziekenhuizen zijn gelegen.

Het leefmilieu van dezemensen wordt permanent en onvermijdelijkverontreinigd. Dit is een volstrekt onaanvaardbarestand van zaken die ernstige ethische vraagstukkenoproept en zonneklaar in strijd is met de code vanNeurenberg, omdat het deze mensen zijn dieuiteindelijk zullen onthullen in welke mate chronischeblootstelling aan dergelijke velden schadelijk is.

Deze informatie is momenteel niet beschikbaar, metandere woorden deze mensen zijn in feiteonvrijwillige deelnemers aan een massa-experiment.

informatie overheid
Informatie overheid

Brussel, 25 juni 2008

Mededeling van de Hoge Gezondheidsraad

De Hoge Gezondheidsraad brengt een advies* uit over de mogelijkebiologische effecten van via impulsengemoduleerde microgolven

Gelet op de snelle technologische evolutie inzake draadloze communicatie en devoorsprong op het wetenschappelijk onderzoek betreffende de mogelijke effecten ervan,is de Hoge Gezondheidsraad van mening dat het aangewezen is een voorzichtigehouding aan te nemen.

Het bestaan van een aantal aanwijzingen voor biologische enzelfs gezondheidseffecten, spoort inderdaad tot waakzaamheid aan en maakt verdereopvolging en het eraan gekoppelde wetenschappelijke onderzoek noodzakelijk.

slide25

Elektromagnetische veldenen gezondheid

Uw wegwijzer in hetelektromagnetische landschap

Brochure uitgegeven door het FODVV.

Dossier 2. Gsm verstandig gebruiken

Tot nu toe is niet bewezen dat de straling vanmobiele telefoons schadelijk is voor hun gebruikers.

Maar op basis van de huidige wetenschappelijkekennis kunnen gezondheidsrisico’s bijlangdurig en veelvuldig gebruik van de gsm niethelemaal uitgesloten worden.

fodvv
FODVV.

Een bijzonder aandachtspunt is het gebruikvan de gsm door kinderenenadolescenten kunnen gevoeliger zijn voorradiogolven, al zijn daar geen explicietebewijzen voor.

Door de populariteit van degsm zal de cumulatieve blootstelling van dehuidige generatie kinderen en adolescentenbij hun volwassenheid veel hoger zijndan die van de huidige volwassenen. In hetbijzonder om deze reden wordt een matiggebruik van de gsm door kinderen en adolescentenaangeraden.

slide27

GSM’s en GSM-antennes:

Schadelijk voor je gezondheid?

Meer informatie: www.mmk.be/gsm

Is straling van GSM’s of

GSM-antennes ongezond?

Tot nu toe is nog niet bewezen datstraling van GSM’s of GSM-antennes

schadelijk is voor je gezondheid.

Straling wordt in het lichaamgeabsorbeerd en zet zich om inwarmte.

Op publiek toegankelijkeplaatsen is de straling van GSMantennesniet sterk genoeg omeen opwarming te veroorzakendie schadelijk is.

Ook de straling van je GSM is nietsterk genoeg.

slide28

GSM’s en GSM-antennes:

Schadelijk voor je gezondheid?

Naast het effect vanopwarming zijn ook andere effectenzoals bijvoorbeeld hoofdpijn, kankeren algemeen welzijn onderzocht.

Op dit moment zijn er echter noggeen wetenschappelijke bewijzenvan deze en andere effecten.

Toch kunnen we ze ook nog nietmet zekerheid uitsluiten. Omdathet GSM-gebruik zo nieuw is,is er nog nood aan bijkomendwetenschappelijk onderzoek.

www infogsm be website van het oivo
www.infogsm.be website van het OIVO.
 • Op basis van de huidige, in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerde gegevens wordt besloten dat de elektromagnetische straling van GSM-toestellen en GSM-basisstations niet gevaarlijk is voor de gezondheid van de algemene bevolking.
 • Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs dat radiogolven, waarvan ook GSM gebruik maakt, kanker veroorzaakt of bijdraagt tot kankerinitiatie. Verder onderzoek blijft nodig (zie consensus van de European Cancer Prevention Organization symposium "Cell phones & Cancer" georganiseerd in Blankenberghe op 4 en 5 november 2005)..
www infogsm be website van het oivo1
www.infogsm.be website van het OIVO.
 • Rapport BioInitiative

Op 31 augustus 2007 heeft een groep van zelfverklaarde internationale wetenschappelijke deskundigen een rapport getiteld "Rapport BioInitiative" gepubliceerd waarin zij de vrees weergeven betreffende hoogspanningskabels, mobiele telefonie en andere bronnen van elektromagnetische velden die in ons dagelijkse leven worden gebruikt.

gsm operators forum gof
GSM Operators’ Forum (GOF)

De normenzouden gebaseerd moeten zijn op biologische effectenwaarvan de schadelijkheid niet met zekerheid isbewezen.

Dergelijke blootstellingslimiet zal veellager zijn maar niet zonder gevolgen blijven.

Dergelijkelimiet zal bijvoorbeeld de introductie van nieuwetechnieken of de uitbouw van mobiele netwerkenverhinderen.

Wij willen als operatoren tegemoetkomen aan devraag van burgers, ondernemers en overheden naarnieuwe diensten als Blackberry, i-Phone, rekeningrijden,parkeertickets per sms, bustickets per smsenzovoort.

Al deze nieuwe toepassingen veronderstelleneen toename van onze netwerkcapaciteit.

gsm operators forum gof1
GSM Operators’ Forum (GOF)

Zelfs met de huidige Belgische normen zullen weons netwerk nog verder moeten ontplooien. We zullenmeerdere nieuwe antennes moeten plaatsen om tevoldoen aan de vraag naar extra capaciteit.

Lagereblootstellingslimieten zullen echter deze technologischeevoluties vertragen en verhinderen

slide33

E-preventiebericht

Nr 131 - November2008

Gsm-gebruik en risico op kanker?

Op dit moment zijn nog niet alle gegevens van de Interphone-studiebeschikbaar. In 2009 zou het definitieve verslag worden gepubliceerd.

Toch zijn de eerste resultaten onrustwekkend. Reden te meer dus om hetwetenschappelijk onderzoek in dit domein voort te zetten en om in detussentijd bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen.

Bron: Stichting tegen Kanker.

verenigbaarheid gsm masten
Verenigbaarheid gsm-masten
 • Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 bepaalt desbetreffende het volgende:
 • De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.
 • Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
 • De rechtspraak heeft al duidelijk gesteld dat men geen gsm-mast moet verwachten in woongebied.[1]
 • [1]Rb. Gent, 20 september 2002, T.M.R. 2003, 154
verenigbaarheid rvst
Verenigbaarheid Rvst

In het Arrest van de Raad van State in een geding in Brasschaat mbt een gsm-antenne

op een lokatie van sport-spel en recreatie noemde gsm-antennes niet verenigbaar op deze lokaties.

bouwvergunning
Bouwvergunning
 •  Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning: bij degewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
 •  Advies van de gemeente (stedenbouwkundige, niet
 • bindend)
 •  Nieuwe pyloon hoger dan 20 meter: openbaar onderzoekvan 30 dagen verplicht!
 •  Iedereen kan de plannen inkijken op het gemeentehuis entijdens het openbaar onderzoek bezwaar indienen.
 •  ‘Telecomcode’(afspraken tussen operatoren en overheid)
in de praktijk
In de praktijk.
 • 1. Informatie naar de bevolking.
informatie naar de bevolking
Informatie naar de bevolking
 • Starten openbaar onderzoek (enkel voor nieuwe sites.
 • Beschrijving type antennemast
 • Enkel aangrenzende buren worden op de hoogte gebracht.
openbaar onderzoek
Openbaar onderzoek
 • Duurtijd 30 dagen
 • Informatie via wettelijk aangebrachte gele aanplakaffiches
 • Inzage aanvraag bouwvergunning.
beschrijving type mast
Beschrijving type mast
 • Gele aanplakaffiches verborgen opgesteld.
 • Zéér summier, waarbij nooit type antennes, hoogte of aantal antennes worden beschreven!
 • Wel: telecommunicatiecabine, telecommunicatiestation of station voor mobiele communicatie.
slide42
Telecomcode vs Telecomwet: zogezegde noodzaak en verplichting bouwvergunning door de overheid.
 • Iedereen heeft een gsm maar wil geen mast: Het NIMBY syndroom.
 • Hoge inkomsten huurgeld voor de eigenaar.
informatie naar stedenbouw
Informatie naar stedenbouw.
 • Niet correcte weergave lokatie:

- woongebied = semi-industriële site (aanwezigheid klein geklasseerd wasserijtje in dorpskern)

- Sporthal = Loods

- Speelplaats school = parking

- Domein rusthuis = Bos

slide44
Foto’s aanvraagdossier zijn genomen naar de mast toe. (geen duidelijk zicht omliggende gebieden)
 • Ontbreken van hoogteprofielen, gebouwen en aanwezigheid scholen, ziekenhuizen, rusthuizen en kinderkribben in de plannen.
slide45
Ontbreken conformiteitsattest BIPT of zelfs helemaal geen aanwezigheid van een technisch dossier.
 • Geen milieu motivatie.
 • Geen optelsom stralingsbelasting door andere reeds aanwezige antennes.
6 het ria
6) Het Ria
 • Volledig op maat geschreven door de industrie!
slide47
ivm. vergunningen, zal het dus nog soepeler worden als nu, namelijk geen noodzaak voor bouw- en /of milieuvergunning,maw; dus geen melding aan bevolking, geen openbaar onderzoek, geen adviesprocedure, enkel een standaard technische analysevan de operator of de antenne aan de norm zal voldoen(conformiteitsbeoordeling) voor de publiek toegankelijke locaties in de buurt.
slide48
ivm. de norm.Het klopt niet dat een cumulatieve norm van 3 V/mniet technisch zou kunnen. Dat er voor militaire ed. installaties eventueel een uitzondering moet kunnen, OK (hoewel..), maar voor de gsm en umts zou dit minstens moeten zijn, en beternog zeker streven naar buitennorm van 0,6 V/m (BioInitiative rapport).
slide49
3 antennes (gsm900 antennes van de 3 operatoren in een zelfderichting), zouden per antenne al meer dan 1,7 V/m moeten zijn om een cumulatieve waarde van 3 V/m te bereiken.Bij 6 antennes (gsm900, incl. 3 umts antennes in zelfde richting),zou per antenne al meer dan 1,2 V/m moeten zijn voor een cumulatieve waarde van 3 V/m.
slide50
Op p. 54 vegen ze wel heel snel het advies (cumulatief 3V/m)van de Hoge Gezondheidsraad van tafel, door te zeggen dater geen (of weinig) referenties worden gegeven in hun advies.
 • Op p. 55 tonen ze twijfels over het BioInitiative rapport, dathet bv. ook niet duidelijk is of de voorgestelde norm door alle auteurs van het rapport gesteund is. Niet waar !
slide51
Ook is duidelijk dat ze dezelfde termen gebruiken als beschreven op de site www.infogsm.beeen site die voor 80% beheerd wordt door Proximus. Op deze site staat de BioInitiative groepomschreven als een bende zelfverklaarde wetenschappers
slide52
Het RIA rapport bespreekt enkel de abstracts maar niet de gehele visie van het SCENHIR rapport namelijk:"Since 2001 extensive research has been conducted...no health effect has been consistently demonstrated at exposure limits below the limits of ICNIRP",
slide53
Maar wat lezen wij op pag 4?
 • for "less than 10 years" exposure
 • En verder in de conclusies pag 28....

"For longer term use, data are sparse, since only some recent studies have resonanably large numbers of long term users. Any conclusion therefore is uncertain and tentative".

7 streefdoel beperk de straling
7. Streefdoel Beperk De Straling
 • Stralingsnorm Immissie 0,6V/m.
 • Geen basisstations, Wifi en DECT in of rond de scholen, ziekenhuizen en rusthuizen
 • Geen draadloos internet op de werkvloer.
 • Geen gsm gebruik op het openbaar vervoer.
 • Geen wifi in treinen.