1 / 30

CIP C ompetitiveness and Innovation Programme Program za konkurentnost i inovacije

CIP C ompetitiveness and Innovation Programme Program za konkurentnost i inovacije. Iris Abramović, APIS IT d.o.o. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support Programme Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Uvod

taurus
Download Presentation

CIP C ompetitiveness and Innovation Programme Program za konkurentnost i inovacije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CIPCompetitiveness and Innovation ProgrammeProgram za konkurentnost i inovacije Iris Abramović, APIS IT d.o.o. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support Programme Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija

 2. Uvod CIP ICT PSP Sudjelovanje Vrste projekata RP2010. Financiranje CIP Competitivness and Innovation ProgrammeOkvirni program za konkurentnost i inovacije_________________________________________________ 2

 3. Temelji se na Lisabonskoj deklaraciji (iz 2000.) a cilj je: promicati razvoj i rast gospodarstva u okviru EU postati najdinamičnije i najkonkurentnije gospodarstvona svjetskom tržištu te na inicijativi i2010 koja promiče digitalno gospodarstvo s naglaskom na IKT s ciljem: stvaranja jedinstvenog europskog informacijskog prostora jačanja inovacija i ulaganja u IKT sa svrhom rasta poslovanja postizanja uključivosti u informacijsko društvo na europskom prostoru s boljim javnim uslugama i kvalitetom života CIP Competitivness and Innovation ProgrammeOkvirni program za konkurentnost i inovacije____________________________________________________________ 3

 4. CIP Competitivness and Innovation ProgrammeOkvirni program za konkurentnost i inovacije_____________________________________________________________ Vrijeme trajanja: 2007. do 2013. Proračun: ~ 3.6 milijarda € Tri stupa (programa): Sredstva se raspoređuju godišnje. EIP - Poduzetništvo i inovacije ~2,170 M€ ICT PSP - Primjena IKT ~730 M€ IEE - Inteligentna energija u Europi ~730 M€ 4

 5. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Tko može sudjelovati? Program je otvoren za sve pravne osobe koje su registrirane u zemljama članicama EU. • Pravne osobe registrirane izvan EU mogu sudjelovati pod istim uvjetima kao i zemlje članice na temelju i u skladu s uvjetima iz sporazuma o pridruživanju. • EEA(Economy European Area)Island, Liechtenstein, Norveška + Republika Hrvatska, Turska i Republika Srbija • Vode se pregovori s Izraelom. • Treće zemlje također mogu sudjelovati prema dogovoru, ali bez financijske potpore. Republika Hrvatska je u ožujku 2008. potpisala Memorandum o razumijevanju i tako osigurala sudjelovanje u ovom Programu. Koordinator aktivnosti za ICT PSP je Središnji državni ured za e-Hrvatsku. 5

 6. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Financijski doprinos Republike Hrvatske Formula izračuna: HR BDP/(EU27 BDP + HR BDP) Stopa od 65 % u 2007. do 95 % u 2013. 2007. 107.360 € 65% 2008. 106.193 € 70% 2009. 232.640 € 75% 2010. 269.979 € 80% 2011. 311.276 € 85% 2012. 373.276 € 90% 2013. 433.504 € 95% 6

 7. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija_____________________________________________________________________ Kako se Program provodi? Svake godine objavi se Radni program i raspiše natječaj za prikupljanje prijedloga prema zadanim temama i postavljenim ciljevima. RP sadrži zadane teme i ciljeve (npr. učinkovite, interoperabilne i prekogranične usluge u eUpravi, eJavnoj nabavi, eID-u, eZdravstvu; dostupnost IKT svima, kvalitetna starost, učinkovita energiai i smanjenje potrošnje energije uz održivi razvoj, promicanje RFID-a, uvođenje Internet protokola IPv6 ...) Vrijeme za dostavu prijedloga je od 4-5 mjeseci. Za to vrijeme potrebno je: • pronaći partnere (stvoriti konzorcij) • napisati prijedlog • i ne zakasniti prijaviti projekt 7

 8. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsih i komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ ICT PSP se provodi preko: • pilot projekta tipa A • pilot projekta tipa B • tematske mreže • mreže najbolje prakse Navedeni oblici (pilot projekti – A i B, tematska mreža i mreža najbolje prakse) ostvaruju se putem poziva za dostavljanje prijedloga u okviru Radnog programa. Mjerenja, studije, konferencije/događanja ostvaruju se putem natječaja ili potpora. 8

 9. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Pilot projekt tipa A • Podrška IKT rješenjima na razini EU od sveeuropskog značaja • Usredotočenost na interoperabilnost i nadogradnju rješenja u zemaljama članicama • Jaki politički značaj • Zakonski minimum od 6 različitih zemalja članica (državna uprava ili odgovarajući centri koji rade za njih) i pridruženih zemalja koje sudjeluju u konzorciju • Trajanje je obično 36 mjeseci, a projektna usluga mora biti u funkciji 12 mjeseci • Udio EU je do 50% prihvatljivih troškova projekta za postizanje interoperabilnosti. Okvirno davanje Zajednice je raspoloživih 5-10 M€/projekt 9

 10. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Pilot projekt tipa B • Cilj je napraviti prvu implementaciju inovativne usluge koja se temelji na IKT u javnom ili privatnom sektoru i primjenjuje se u realnim uvjetima • Očekuje se sudjelovanje ukupnog vrijednosnog lanca dionika • Naglasak je na promicanju uslužnih inovacija: projekt može preuzeti završeni posao iz područja istraživanja i razvoja R&D (Research & Development), može proširiti već testirani protutip usluge ili može povezati/integrirati nekoliko nepotpunih rješenja i napraviti novi inovativni pristup 10

 11. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Pilot projekt tipa B • Očekuje se da u konzorciju sudjeluju svi dionici u ukupnom uslužnom vrijednosnom lancu (tijela javne uprave, davatelji usluga, industrijski dionici i korisnici) • Zakonski minimun su 4 pravne osobe iz 4 različite zemlje članice i pridružene zemlje • Trajanje je obično od 24-36 mjeseci, a projektna usluga mora biti u funkciji 12 mjeseci • Udio EU je do 50% prihvatljivih troškova projekta (uključujući troškove za djelatnike, putovanja i smještaj te ostale posebne troškove). • Okvirno davanje Zajednice je raspoloživih 2-2,5 M€/projekt 11

 12. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Tematska mreža • Promiče i povezuje dionike i stručnjake s područja IKT koji će podržati mjerila u uvođenju informacijskog društva • Razvija i daje nove smjernice budućeg razvoja IKT • Tematske mreže trebaju se usredotočiti na razvoj novih shema za implementaciju kroz radne skupine, radionice i razmjenu dobrih iskustava (npr. priprema budućih projektnih aktivnosti, replikacija inovativnih rješenja, razvoj zajedničkih prekograničnih strategija, itd.) • Najmanje 7 pravnih osoba iz različitih država članica EU i pridruženih članica • Trajanje TM 18-36 mjeseci • Financiranje od 300-500 tisuća €/TM 12

 13. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Mreža najbolje prakse • Samo za temu digitalnih knjižnica za prijelazno razdoblje do 2011. - - digitalna knjižnica preuzeta iz programa eContentplus-a • Ima za cilj promicati primjenu odgovarajućih standarda i specifikacija te dovesti do suglasja i podići razinu svijesti u okviru mreže s raspostranjenom primjenom na zadovoljavajućoj količini sadržaja • Zakonski minimum od 7 različitih zemalja članica i pridruženih zemalja koje sudjeluju u konzorciju • Okvirno davanje Zajednice je raspoloživih 3-5 M€ / MNP 13

 14. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Financijski okvir za ICT PSP 14

 15. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija ________________________________________________________________________________ Radni program za 2010. 15

 16. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija ________________________________________________________________________________ Tema 1 : IKT za učinkovitu energiju i pametnu mobilnost Cilj 1.1: Energetska i vodna učinkovitost u društvenim stanovima Nekoliko pilot projekata B – 9.5 M€ Cilj 1.2: Vodna učinkovitost Tematska mreža – 0.5 M€ Cilj 1.3: Energetska učinkovitost kooperativnih upravljačkih sustava u prijevozu Do 3 projekta B - do 4 M€ Cilj 1.4: Pomoć u primjeni eCall-a za broj 112 1 projekt A – 5 M€ 16

 17. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija ________________________________________________________________________________ Tema2: Digitalne knjižnice Cilj 2.1: Koordiniranje Europeane Tematska mreža – 9 M€ Cilj 2.1: Povećanje/prikupljanje sadržaja za Europeanu Nekoliko MNP – 3 do 5 M€ Cilj: 2.3: Digitalizacija sadržaja za Europeanu Nekoliko projekata B – 2 do 3 M€ Cilj: 2.4: Pristup do podataka o europskim pravima/registar djela siročadi 1 MNP – 3 do 5 M€ Cilj: 2.5: Otvoreni pristup do znanstvenih informacija Nekoliko projekata B – 2 do 3 M€ Cilj: 2.6: Statistika o digitalnim aktivnostima kulturnog nasljeđa Jedna TM – 0.3 do 0.5 M€ 17

 18. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija ________________________________________________________________________________ Tema3: IKT za zdravlje i uključenost Cilj 3.1: Proširenje projekta “epSOS” (European Patients SmartOpenServices) interoperabilnost eZdravstvenih podataka o pacijentu i eRecept Jedan pilot projekt A – do 7 M€ Cilj 3.2a: Podrška nadogradnji usluga u eZdravstvu Jedna TM – do 0.5 M€ Cilj 3.2b: Podrška EU vladinoj incijativi Jedna TM – do 0.5 M€ Cilj 3.3: eDostupnost do javnih terminala Jedan ili više projekata B - do 5 M€ Cilj 3.4: Tehnologije za pomoć i portal za dostupnost Jedna ili više TM – do 1 M€ 18

 19. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija ________________________________________________________________________________ Tema4: Otvorene inovacije za buduće internetske usluge u ‘’pametnim gradovima’’ 19

 20. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija ________________________________________________________________________________ Tema4: Otvorene inovacije za buduće internetske usluge u ‘’pametnim gradovima’’ 20

 21. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija ________________________________________________________________________________ Tema5: IKT za poboljšanje usluga građanima i poslovanju Cilj 5.1: Proširenje projekta SPOCS(Simple Procedures Online forCross-borderServices) Jedan projekt A – do 5 M€ Cilj 5.2: Usluge za ePravosuđe Jedan projekt A – do 7 M€ Cilj 5.3: Sveobuhvatni ID Jedna TM - do 1 M€ 21

 22. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija ________________________________________________________________________________ Tema6: Višejezični web Cilj 6.1: Otvorena lingvistička infrastruktura Do 3 projekta B – 16 M€ (za 6.1 i 6.2) Cilj 6.2: Višejezične usluge online Do 3 projekta B - 16 M€ (za 6.1 i 6.2) 22

 23. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Radni program za 2010. Prijedlog treba dostaviti do zadanog roka: 01. lipnja 2010. do 17:00 po lokalnom vremenu u Bruxellesu koristeći se elektronskim sustavom za podnošenje prijedloga. Nepotpuni prijedlozi projekata ne ulaze u postupak ocjenjivanja. Ocjena projekata bit će do kraja srpnja 2010., nakon čega slijede pregovori i potpisivanje ugovora do kraja prosinca 2010., a u prvim mjesecima 2011. početak realizacije. 23

 24. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Financiranje • Za pilot projekte tipa A i B - 50% sredstava za izravne troškove - 30% za neizravne troškove - jednokratna isplata • Za tematske mreže - paušal • Za mrežu najbolje prakse - 80% izravnih troškova - bez financiranja neizravnih troškova 24

 25. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ 25

 26. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ RP 2009., Call3 i 3bis: ~107,5 M€ za prijedloge – Call3 99.5 M€ + 8 M€ za ostale aktivnosti – 44 projekta u pregovorima, od 159 zaprimljena prijedloga – 1 veliki projekt za zdravstvene usluge, 2 proširenja za projekteeProcurement i eID – 26 projekata za eGov, eInclusion, ICT for Energy Efficiency,Digital Libraries, Multilingual web, Security, RFID i Living labs – 4 MNP (podrška Europeani), 3 TM – Call3bis, +7 M€ za eParticipation – 5 prijedloga u pregovaranju, od 28zaprimljena prijedloga 26

 27. TM: Zavod za telemedicinu i Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku 3 god. ~ 10.000 € godišnje - 28 partnera • Pilot B: Grad Rijeka - projekt EGOV4U –IKT za javnu upravu Grad Rijeka - projekt psiINSPIRE –informacije iz javnog sektora Geofoto Zagreb - projekt BRISEIDE – informacije iz javnog sektora / 3 god. 190.000€ 12 partnera FF Zadar - projekt ATLAS - višejezični web / 3 god. 180.000€ - 9 partnera FF Zagreb - projekt letsMT! - višejezični web / 2,5 god. 207.000 - 7 partnera ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Sudjelovanje Republike Hrvatske 27

 28. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Sudjelovanje Republike Hrvatske • motivirati IKT zajednicu • prijaviti se u bazu partnera • povećati mrežu partnera • širiti informacije o ponudama mogućih partnera preko NCP • nazočiti info danima, konferencijama, skupovima • pokušati utjecati na teme i ciljeve u budućim RP preko predstavnika RH u Odboru za ICT PSP 28

 29. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Više podataka: Mrežne stranice: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm Baza partnera: www.ideal-ist.net - u funkciji od 2009. SDUe-Hrvatska: http://www.e-hrvatska.hr/cip-ict/index.html 29

 30. ICT PSP Information and Communication Technologies Policy Support ProgrammeProgram podrške politikama za primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija______________________________________________________________________ Zahvaljujem na pozornosti! Nacionalna osoba za kontakt - NCP ICT PSP iris.abramovic@apis-it.hr 30

More Related