vpliv miniranja na okolje n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VPLIV MINIRANJA NA OKOLJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
VPLIV MINIRANJA NA OKOLJE

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

VPLIV MINIRANJA NA OKOLJE - PowerPoint PPT Presentation

tate
231 Views
Download Presentation

VPLIV MINIRANJA NA OKOLJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VPLIV MINIRANJA NA OKOLJE → Prijave, zaradi hrupa in tresenja tal → Ukrepanje Rudarske inšpekcije v primeru prijav Ministrstvo za gospodarstvo, Inšpektorat RS za energetiko in rudrastvo

 2. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO INŠPEKTORAT RS ZA ENERGETIKO IN RUDARSTVO Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi • MINIRANJE V KAMNOLOMIH → rudrasko delo → Rudraska inšpekcija  4. člen ZRud  Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih (Ur.l. RS 111/2003)

 3. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO INŠPEKTORAT RS ZA ENERGETIKO IN RUDARSTVO Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi • KAMNOLOM – MOTEČ DEJAVNIK V PROSTORU Vsak kamnolom je sam po sebi moteč dejavnik v prostoru, zlasti če se nahaja v bližini naselij.  Miniranje v kamnolomu pomeni negativen vpliv na okolje.

 4. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO INŠPEKTORAT RS ZA ENERGETIKO IN RUDARSTVO Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi  Število prijav, ki jih na Rudarsko inšpekcijo naslavljajo prebivalci, predvsem naselij, ki se nahajajo v bližini kamnolomov, kjer se izvaja miniranje se iz leta v leto veča.  24. člen Zakona o inšpekcijskem nadzoru inšpektorjem nalaga, da prijave obravnavajo in o svojih ugotovitvah obvestijo prijavitelja.

 5. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO INŠPEKTORAT RS ZA ENERGETIKO IN RUDARSTVO Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi • UKREPANJE RUDARSKE INŠPEKCIJE V PRIMERU PRIJAVE, KI SE NANAŠAJ NA MINIRANJE  Prijave se največkrat nanašajo na tresenje tal, moteč hrup in na pojav razpok na stanovanjskih objektih.  Rudarska inšpekcija se poskuša vsake prijave, ki se nanaša na miniranje lotiti resno. Kar pomeni, da inšpektor uvede izredni inšpekcijski nadzor izvajanja minerskih del v kamnolomu, na katerega se prijava nanaša.

 6. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO INŠPEKTORAT RS ZA ENERGETIKO IN RUDARSTVO Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi • IZREDNI INŠPEKCIJSKI NADZOR  Pregleda se vsa tehnična oziroma projektna dokumentacija, ki se nanaša na razstreljevanje v kamnolomu 85. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih (Ur.l. RS 111/2003  Preverimo načrt miniranja za odstrele, ki se nanašajo na prijavo 162. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih (Ur.l. RS 111/2003

 7. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO INŠPEKTORAT RS ZA ENERGETIKO IN RUDARSTVO Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi  Pregleda se Knjiga o delu z razstrelilnimi sredstvi 131. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih (Ur.l. RS 111/2003  Preveri se največja eksplozivna polnitev na časovni interval pri posameznem miniranju in oddaljenost objekta (prijava) od minskega polja 183. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih (Ur.l. RS 111/2003

 8. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO INŠPEKTORAT RS ZA ENERGETIKO IN RUDARSTVO Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi  Pri miniranju ne prihaja do klasičnega hrupa, ki ga človek zazna kot hrup, ampak prihaja do povečanja zračnega tlaka, ki se meri v enotah mbar 184. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih (Ur.l. RS 111/2003)  Preverimo rezultate seizmičnih meritev 82. člen ZRud izvajalcem rudarskih del nalaga, da morajo zagotavljati monitoring vplivih svoje dejavnosti na okolje, kamor je potrebno vključiti tudi vplive miniranja na okolje.

 9. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO INŠPEKTORAT RS ZA ENERGETIKO IN RUDARSTVO Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi • UGOTOVITVE IZREDNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA  Na podlagi ugotovitev lahko skoraj vedno zaključimo, da v primeru prijav, zaradi tresenja tal in hrupa ne prihaja do večjih kršitev.  Količine uporabljenega razstreliva pri miniranjih v kamnolomih ne presegajo maksimalnih količin, predpisanih v Pravilniku.  Rezultati seizmičnih meritev kažejo, da izmerjene vrednosti tresenja tal, ki ga povzroči miniranje v kamnolomu, ne presegajo mejnih vrednosti določenih v nemških standardih DIN 4150 (slovenskih normativov za to področje še ni).  Tudi iz rezultatov povečanja zračnega tlaka pri detonaciji je razvidno, da izmerjene vrednosti ne presegajo s Pravilnikom določenih mejnih vrednosti.  Ko se inšpekcijski nadzor zaključi, prijavitelja obvestimo o naših ugotovitvah in ukrepih.

 10. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO INŠPEKTORAT RS ZA ENERGETIKO IN RUDARSTVO Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi • ZAKLJUČEK  Vsak kamnolom, ki se nahaja v bližini naselij z miniranjem povzroča nezaželene vplive na okolico.  Miniranje → prah, tresenje tal, zračni udar

 11. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO INŠPEKTORAT RS ZA ENERGETIKO IN RUDARSTVO Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi  Ti vplivi ne smejo v nobenem primeru ogrožati življenje in zdravje ljudi oziroma povzročati škodo.  V zadnjem času se je v Sloveniji spremenil odnos do okolja, predvsem glede vplivov rudarjenja na okolje.  Kamnolom je nek poseg v prostor, ki ga nihče ne bi imel v svoji bližini. Na žalost pa je neusklajeno prostorsko planiranje pripeljalo do tega, da so se naselja v nekaterih primerih zelo približala kamnolomom.  Pred vsakim miniranjem obvestiti bližnje prebivalce, ker v primeru, ko so ljudje pripravljeni na miniranje, občutijo vplive na okolje manj moteče.

 12. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO INŠPEKTORAT RS ZA ENERGETIKO IN RUDARSTVO Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi  82. člen ZRud izvajalcem rudraskih del nalaga, da morajo zagotavljati monitoring o vplivih svoje dejavnosti na okolje, kamor je potrebno vključiti tudi vplive miniranja na okolje.

 13. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO INŠPEKTORAT RS ZA ENERGETIKO IN RUDARSTVO Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi • KAJ LAHKO V BODOČE PRIČAKUJEMO  Vsi, ki živijo v bližini kamnolomov se zavedajo, da nima nihče pravice prekomerno motiti in obremenjevati njihovega bivalnega okolja.  Prebivalci, ki živijo v naseljih v bližini kamnolomov so postali glavni nasprotniki miniranja v kamnolomih.  Pritožbe prebivalcev, ki živijo v bližini kamnolomov so, kljub vsem ukrepom tako postale vse pogostejše, kar pa pomeni, da bo pritisk na Rudarsko inšpekcijo preko raznih ljudskih iniciativ čedalje večji.  Ker je miniranje najbolj moteč dejavnik, se je potrebno truditi, da bi vplive miniranja na okolje zmanjšali na najnižjo možno raven. SREČNO !