OSNOVI INFORMATIKE - PowerPoint PPT Presentation

8 razred n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSNOVI INFORMATIKE PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSNOVI INFORMATIKE

play fullscreen
1 / 27
OSNOVI INFORMATIKE
251 Views
Download Presentation
tate
Download Presentation

OSNOVI INFORMATIKE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 8.razred OSNOVI INFORMATIKE

 2. POGLAVLJA: Operativni sistemi i osnove mrežnih komunikacija Održavanje i zaštita sistema Brojevni sistemi i Bulova algebra Osnove organizacije podataka Uredsko-kancelarijsko poslovanje

 3. 1.1 Upotreba računara i zdravlje korisnika 1.2 Računarske mreže 1.3 Povezivanje fizički udaljenih računara 1.4 Elementi mrežne konfiguracije 1.5 Način spajanja računara u LAN mrežu 1.6 Podjela rač.mreža prema principu rada 1.7 Karakteristike rada LAN mreže Operativnisistemiiosnovemrežnih komunikacija

 4. 1.1 Upotreba računara i zdravlje korisnika A ovo će biti moj asisent! Pozdrav svima! U narednim časovima biću vaš profesor. MSoldat

 5. 1.1 Upotreba računara i zdravlje korisnika Ergonomija-nauka koja se bavi dizajnom proizvoda i mašina tako da oni budu najbolje prilagođeni ljudskom tijelu. MSoldat

 6. 1.2 Računarske mreže Mrežaje grupa računara koja je povezana tako da ljudimogu dijeliti informacije i opremu. Dodatnu opremu za povezivanje računara u mrežu čine kablovi, mrežne kartice i ostali mrežni uređaji. Mrežni uređaji su modem, hab, svič i ruter.Oni omogućavaju spajanje računarske mreže na internet i protok i upravljanje podacima. Protokol- skup pravila po kojima računari komuniciraju. Protokoli su neophodni da bikomunikacija mogla da se odvija bez grešaka, tj.pomažu da se utvrdi kako je neka informacija poslata i kako je primljena. Za globalnu mrežu najčešće se koriste protokoli TCP i IP. Transmission Control Protocol/Internet Protocol MSoldat

 7. 1.2 Računarske mreže Prema veličini područja koju zahvataju dijele se na: • LAN-lokalna mreža(Local Area Network ) • pokriva područje jedne zgrade ili kampusa • MAN –gradske mreže(Metropolitan Area Network) • povezuje lokalne mreže • WAN-globalna mreža(Wide Area Network) • povezuje lokalne mreže MSoldat

 8. LAN mreže • Pokrivaju ograničen prostor (tipično do 10km) • Omogućavaju uređajima neprekidnu vezu na mreži • Omogućavaju vezu relativno velikih protoka • Tipično u vlasništvu jedne institucije, koja je i administrira MSoldat

 9. Spajanje računara u LAN mreži LINEARNO-SPOJ MAGISTRALA Svi računari su spojeni jednim kablom koji ima početak i kraj MSoldat

 10. Spajanje računara u LAN mreži SPOJ ZVIJEZDA Računari su povezani sa centralnim uređajem (hab-om) tako da veza liči na zvijezdu MSoldat

 11. Spajanje računara u LAN mreži SPOJ PRSTEN MSoldat

 12. Vrstemrežapremaprincipurada -Klijent-server mreže -Mreže ravnopravnih računara MSoldat

 13. Klijent-server mreže Predstavljaju poslovni tip mreže u kojoj server pruža mrežne usluge drugim računarima-klijentima. Serverom upravlja administrator mreže koji određuje šta klijent na mreži smije da uradi. Serveri u ovakvoj mreži su povezani tako da klijenti mogu da pristupe ostalim serverima. Skup takvih servera naziva se domen. MSoldat

 14. Mreže ravnopravnih računara Predstavljaju tip mreže u kojoj su svi računari ravnopravni,tako da svaki računar može biti server, klijent ili oboje istovremeno. MSoldat

 15. Lokalni DNS server dns.poly.edu Primjer Osnovni DNS server 2 Host cis.poly.edu traži IP adresuza gaia.cs.umass.edu 3 TLD DNS server 4 5 6 7 1 8 Ovlašćeni DNS server dns.cs.umass.edu host cis.poly.edu gaia.cs.umass.edu MSoldat

 16. Komunikacioni mediji kod mreža Bakarnimediji Bakarnimediji Optički mediji Bežični mediji Bežični mediji Mikrotalasni sistemi Telef. kablovi Satelitski sistemi Koaksijalnikablovi Dig.tel.linije MSoldat

 17. Komunikacioni mediji kod mreža • Bakarni mediji-telefonski kablovi -rade na bazi analognih signala -propusna moć oko 10 megabita/s -osjetljivi na šumove i elektromagnetne talase MSoldat

 18. Komunikacioni mediji kod mreža • Bakarni mediji-koaksijalni kabal -slični antenskim kablovima -propusna moć oko 10 megabita/s MSoldat

 19. Komunikacioni mediji kod mreža • Bakarni mediji-digitalna telefonska linija MSoldat

 20. Komunikacioni mediji kod mreža Optički mediji • Vlakno napravljeno od materijala koje provodi svjetlost • Svi zraci svjetlosti generisani na jednom kraju treba da stignu na drugi kraj → ne treba da ima refrakcije • Rješenje: vlakno se sastoji iz dva dijela: • unutrašnji dio (core) koji provodi svetlost • spoljašnji dio (cladding) od koga se svetlost odbija MSoldat

 21. Komunikacioni mediji kod mreža Optički mediji Kabl koji sadrži jedno ili više optičkih vlakana MSoldat

 22. Komunikacioni mediji kod mreža MSoldat

 23. ruter radna stanica server mobilna lokalni ISP regionalni ISP Kompanijska mreža Komunikacioni mediji kod mreža MSoldat

 24. Komunikacioni mediji kod mreža Bežični mediji-Mikrotalasni sistemi -signali visoke frekfencije -kreću se pravolinijski -prenosne stanice(odašiljači) na 40 do 50 km MSoldat

 25. Komunikacioni mediji kod mreža Bežični mediji-satelitski sistemi MSoldat

 26. Dijeljenje foldera i štampača Razlog dijeljenja-da i drugi korisnici na mreži mogu pristupiti dijeljenim folderima ili resursima dijeljenog uređaja(štampača). Dna folder(štampač) Properties Sharing Shared As Ikona dijeljenog resursa “dobija” ispod ruku. Ako smo dijelili štampač, to ne znači da ga ostali računari u mreži mogu odmah koristiti. Da bi ga koristili,moraju ga dodati u svoju listu. MSoldat

 27. Dodavanje dijeljenog štampača Control Panel 2x Printers Add Printer Izabrati mrežni(Network) a ne lokalni štampač. Pronaći ga i potvrditi njegovo dodavanje. U listi štampača biće dodat i novi štampač. MSoldat