slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
“LUPA ZGJEDHORE”: Monitorimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

“LUPA ZGJEDHORE”: Monitorimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

“LUPA ZGJEDHORE”: Monitorimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013. Qëllimi dhe O bjektivat e Projektit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“LUPA ZGJEDHORE”: Monitorimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013' - tasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Qëllimi dhe Objektivat e Projektit

Qëllimi i Përgjithshëm : Vendosja e kulturës për mbajtjen e fushatave zgjedhore të drejta e transparente, përmes monitorimit dhe publikimittë shpenzimeve elektorale të partive, në përpjekje që të parandalohen praktikat korruptive post-zgjedhore.

Objektivat e Projektit: Në përmbushje të qëllim të mësipërm, ky projekt synon arritjen e objektivave të mëposhtme:

 • Promovimi i transparencës dhe konkurrencës së drejtë midis partive gjatë proceseve elektorale;
 • Mundësimi i një vlerësimi të besueshëm për sa i përket shumave të shpenzuara në aktivitetet elektorale;
 • Identifikimi dhe bërja publike e rasteve të abuzimit.
 • Identifikimi i mangësive në legjislacionin që lidhet me financimin e fushatës zgjedhore.

Ky raport paraqet gjetjet kryesore të nxjerra nga procesi i monitorimit të shpenzimeve të partive politike gjatë fushatës për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të vitit 2013.

slide3
Metodologjia

Monitorimi i Reklamave Televizive: Për të realizuar këtë komponent u kontraktua një nga kompanitë më afta që operojnë në tregun shqiptar për monitorimin e mediave audio-vizive. Gjatë kohëzgjatjes së fushatës zgjedhore (24.05.2013-23.06.2013)kjo kompani ka monitoruar reklamat e transmetuara në 10 nga kanalet kryesore televizive në Shqipëri: Top Channel, Klan, Vizion +, TVSH, News 24, AlbanianScreen, Ora News, ABC News, Top News (Platforma Digitalb), dhe A1 Report. Gjatë këtij monitorimi janë prodhuar një seri treguesish të performancës së reklamave ku përfshihet:

 • Numri i spoteve politike të transmetuara nga secili subjekt për për secilin kanal televiziv:
 • Totali i shfaqjeve për spotet e secilit subjekt në secilin kanalteleviziv
 • Koha totale e transmetimit të spoteve për secilin subjekt në secilin kanal televiziv
 • Shpenzimet totale të secilit subjekt në secilin kanal televiziv

Shpenzimet totale janë përllogaritur në bazë të kohës totale të transmetimit për spotet promocionale të secilit nga subjektet reklamuese dhe çmimit mesatar për njësi kohesipaslistes se cmimeveqeseciliprej televizionevete monitoruaraofron ne treg.

Pjese e këtij monitorimi kane qene jo vetëm 8 partitë politike te sipër përmendura por te gjithë subjektet politike dhe shtetërore qe kane transmetuar reklama ne 10 televizionet e monituaruara gjate fushatës zgjedhore.

slide4
Metodologjia

Monitorimit i Eventeve Publike: Komponenti i dytë i monitorimit të shpenzimeve të partive politike gjatë fushatës elektorale ishte monitorimi i eventeve publike të mbajtura nga 8 partitë e sipërpërmendura. Ky komponent u realizua nga ekip prej 36 monitoruesish në terren të ndarë në 12 skuadra ; nga 1 skuadër për secilin qark. Këto ekipe monitorimi kanë ndjekur gjithë aktivitet publike, si koncerte, takime, konventa etj. të kryera nga subjektet kryesore politike në secilin qark të vendit. Në bazë të raportimeve të marra nga monitoruesit e terrenit është kryer dhe përllogaritja e kostove për secilin prej eventeve të monitoruara, duke u bazuar në çmimin mesatar të tregut për secilin nga shërbimet, produktet, dhe mjetet e përdorura në realizimin e eventeve.

Monitorimi i MaterialeveteTjera Promocionale: Komponenti i fundit është fokusuar në përllogaritjen e shpenzimeve që secila prej 8 partive të monitoruara ka bërë duke ngritur zyra elektorale dhe vendosur mesazhe promocionale vizive në të gjithë Shqipërinë. Edhe ky komponent është realizuar nga grupi i monitoruesve të terrenit të ndarë në secilin qark të vendit. Monitoruesit kanë raportuar mbi numrin e plotë të zyrave elektorale, billbordeve, posterave, flamujve, makinave reklamuese dhe elementëve të tjerë promocional të përdorur në ambiente të hapura në secilin qark. Dhe në këtë rast përllogaritja e kostove totale është kryer duke përdorur çmimet mesatare të tregut për secilin nga elementet e reklamimit “outdoors” të monitoruar.

* Metodologjia e secilitprejkomponentevetemonitorimiteshte e shpjeguar me ne thellesi ne kapitujt e meposhtemteketijraporti

slide6
TotaliiShpenzimevepërKoalicionetZgjedhore

Grupimi i shpenzimeve të partive politike sipas koalicioneve zgjedhore tregon se koalicioni me shpenzimet më të larta është koalicioni i djathtë (Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim), me rreth 713 milionë lekë shpenzime.

Në vend të dytë renditet koalicioni i majtë (Aleanca për Shqipërinë Europiane) me rreth 437 milionë lekë shpenzime.

Shpenzimet e partive që nuk kanë qenë pjesë e koalicioneve zgjedhore janë disa herë më të vogla. Kështu AK dhe FRD kanë shpenzuar respektivisht rreth 10 milionë dhe 16 milionë lekë gjatë fushatës elektorale 2013.

slide7
TotaliiShpenzimevepërSubjektetPolitike

Subjekti politik me shpenzimet më të larta gjatë fushatës zgjedhore 2013, është Partia Demokratike e Shqipërisë, me rreth 661 milionë lekë të shpenzuara.

Në vend të dytë renditet Partia Socialiste me rreth 340 milionë lekë shpenzime, e ndjekur nga Lëvizja Socialiste për Integrim me rreth 95 milionë lekë shpenzime.

Më pas renditen PR (29 milionë lekë), PDIU (22 milionë lekë), FRD (16 milionë lekë), dhe AK (10 milionë lekë). Në vend të fundit, me vlerën më të ulët të shpenzimeve nga subjektet e monitoruara, renditet Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut me rreth 1.4 milionë lekë shpenzime.

slide9
TotaliiShpenzimevePartiaDemokratike

Sipas monitorimit të kryer, Partia Demokratike ka shpenzuar në total rreth 661 milionë lekë.

Komponenti me shpenzimet më të larta janë evente publike që përllogariten në vlerën 425 milionë lekë.

Pas këtij komponenti renditen reklamat televizive me rreth 149 milionë lekë shpenzime dhe materialet promocionale me rreth 86 milionë lekë shpenzime.

slide10
TotaliiShpenzimevePartiaRepublikane

Sipas monitorimit të kryer, Partia Republikane ka shpenzuar në total rreth 30 milionë lekë.

Komponenti me shpenzimet më të larta janë reklamat televizive që përllogariten në vlerën 14 milionë lekë.

Pas këtij komponenti renditen evente publike me rreth 8.6 milionë lekë shpenzime dhe materialet promocionale me rreth 6.8 milionë lekë shpenzime.

slide11
TotaliiShpenzimevePartiaDrejtesiIntegrimdheUnitet

Sipas monitorimit të kryer, Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet ka shpenzuar në total rreth 22.2 milionë lekë.

Komponenti me shpenzimet më të larta janë materialet promocionale që përllogariten në vlerën 12.6 milionë lekë.

Pas këtij komponenti renditen evente publike me rreth 6.9 milionë lekë shpenzime dhe reklamat televizive me rreth 2.7 milionë lekë shpenzime.

slide12
TotaliiShpenzimevePartiaSocialiste

Sipas monitorimit të kryer, Partia Socialiste ka shpenzuar në total rreth 340 milionë lekë.

Komponenti me shpenzimet më të larta janë evente publike që përllogariten në vlerën 205 milionë lekë.

Pas këtij komponenti renditen reklamat televizive me rreth 80 milionë lekë shpenzime dhe materialet promocionale me rreth 55 milionë lekë shpenzime.

slide13
TotaliiShpenzimeveLëvizjaSocialistepërIntegrim

Sipas monitorimit të kryer, Lëvizja Socialiste për Integrim ka shpenzuar në total rreth 95.4 milionë lekë.

Komponenti me shpenzimet më të larta janë reklamat televizive që përllogariten në vlerën 61.8 milionë lekë.

Pas këtij komponenti renditen materialet promocionale me rreth 21.5 milionë lekë shpenzime dhe evente publike me rreth 12 milionë lekë shpenzime.

slide14
TotaliiShpenzimevePartiaBashkimipërtëDrejtat e Njeriut

Sipas monitorimit të kryer, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut ka shpenzuar në total rreth 1.4 milionë lekë.

Komponenti me shpenzimet më të larta janë evente publike që përllogariten në vlerën 0.8 milionë lekë.

Pas këtij komponenti renditen materialet promocionale me rreth 0.5 milionë lekë shpenzime. PBDNJ nuk ka shpenzuar për reklama televizive pasi ka zgjedhur të mos prodhojë dhe transmetojë spote promocionale.

slide15
TotaliiShpenzimeveAleancaKuq e Zi

Sipas monitorimit të kryer, Aleanca Kuq e Zi ka shpenzuar në total rreth 10.2 milionë lekë.

Komponenti me shpenzimet më të larta janë reklamat televizive që përllogariten në vlerën 7 milionë lekë.

Pas këtij komponenti renditen materialet promocionale me rreth 2.8 milionë lekë shpenzime dhe evente publike me rreth 0.4milione lekë shpenzime.

slide16
TotaliiShpenzimeveFryma e Re Demokratike

Sipas monitorimit të kryer, Fryma e Re Demokratike ka shpenzuar në total rreth 16.4 milionë lekë.

Komponenti me shpenzimet më të larta janë materialet promocionale që përllogariten në vlerën 8.7 milionë lekë.

Pas këtij komponenti renditen evente publike me rreth 4.9 milionë lekë shpenzime dhe reklamat televizive me rreth 2.8 milionë lekë shpenzime.

slide18
Shpjegimpërzbritjen e kostovetëreklamavetelevizivesipasudhëzimevetëkoditzgjedhor

Sipas pikes 6 tenenit 84 teKoditZgjedhor, gjatefushates per zgjedhjetnëKuvendradiotdhetelevizionet private kombëtaredhesatelitore, tëcilatpranojnëreklama me pagesë, detyrohenqëgjysmën e kohëstotaletëreklamëssëparashikuarnëpikën 5 tëkëtijnenit’uavënënëdispozicionfalassubjektevezgjedhore.

Kostojapërvënien e kohësnëdispozicionfalassubjektevezgjedhorengaana e radiovedhetelevizioneve private llogaritetsishpenzimizbritshëmpërefektetatimore. Ngarkohen KQZ-ja, KKRT-jadheMinistriiFinancavetënxjerrinudhëzimetpërkatëse.

Vlerat e përllogarituranëbazëtëmonitorimittëkryernga ne, dhetëparaqituramëposhtë, nukmarrinparasyshkëtëuljenëkostontotaletëshpenzimevetëpartivepolitikepërreklamattelevizive

slide19
Metodologjia e Monitorimit

Monitorimi i Reklamave Televizive të Subjekteve Politike u krye nga kompania private IDRA Media.

Periudha Kohore e Monitorimit: 24 Maj 2013 – 23 Qershor 2013

Kanalet Televizive të Monitoruara: Top Channel, Klan, Vizion +, TVSH, News 24, AlbanianScreen, Ora News, ABC News, Top News (platforma Digitalb), dhe A1 Report

Përshrkim i treguesve të monitoruar:

 • Numri i Spoteve: Totali i llojit te spoteve reklamuese te transmetuara ne televizionet e monitoruara për secilin nga subjektet politike
 • Numri i Shfaqjeve: Totali i shfaqjeve për të gjithë spotet reklamuese të transmetuara në televizionet e monitoruara për secilin nga subjektet politike
 • Koha ne Total (Orë): Totali i kohës së transmetimit e zënë nga shfaqja e spoteve reklamuese të transmetuara në televizionet e monitoruara për secilin nga subjektet politike.
 • Kosto në Total (Lekë): Vlera e përllogaritur në lekë e shpenzimeve të secilit subjekt politik për transmetimin e spoteve reklamuese në televizionet e monitoruara. Përllogaritja e këtyre kostove është bërë në bazë të kohës totale të shpenzuar për transmetimin e spoteve reklamuese dhe çmimit mesatar për njësi kohe që secili nga televizionet e monitoruara ofron në treg.
slide20
KoalicionetZgjedhore - Sipas Nr. të Spoteve

Te grupuarsipaskoalicionevezgjedhoreindikatoret e monitorimittereklamavepolitike ne televizionejanesi me poshte

Aleanca per PunesimMireqeniedheIntegrimzevendin e pare per saiperketnumritte spoteve tetransmetuara, me 53 spote. Me pas vijneAleanca per ShqiperineEvropiane me 33 spote, AK me 4 spote.

slide21
KoalicionetZgjedhore - Sipas Nr. tëShfaqjeve

Per saiperketnumrit total teshfaqjeve per tegjithespotet e koalicionevezgjedhore, ne vendin e pare renditet ASHE me 5763 shfaqjetotale, e ndjekurnga APMI me 4362 shfaqje, dhe AK me 139 shfaqje.

slide22
KoalicionetZgjedhore – SipasTotalittëKohëssëTransmetimit

ASHE gjithashtukryesondhetotalin e kohes se transmetimit per spotetteleviziveme 56.75 ore transmetimi , thuajse 2 ore me shume se APMI (54.6 ore).

Partite e tjerapjesemarrese ne zgjedhjekanediferencashumetemedha ne krahasime me dykoalicionet e kryesore, sic tregohetdhe ne grafikun ne tedjathte.

slide23
KoalicionetZgjedhore – SipasTotalittëKostove

Ne lidhje me shpenzimettotaletesubjektevezgjedhoretegrupuarasipaskoalicioneve, ASHE zevendin e pare me thuajse 248,318,000 leke e ndjekurnga API me 235,880,000 dhe AK me 6,996,594.

Subjekti me shpenzimet me teulta ne ketekategorieshteLidhja per DrejtesidheProgres, e cilakandidontejashtekoalicionevekryesore ne zgjedhje, me rreth 293,000 lekeshpenzime per transmetimin e spoteve televizive

slide26
SubjektetPolitike – SipasTotalittëKostove

PartiaDemokratikegjithashtu ka vleren me telarteteshpenzimeve per reklamatpolitike me rreth 149,000,000 leke e ndjekurngaspotetpublicitareteprodhuara ne emerte ASHE (99,992,000 leke), PS (80,431,000 leke), dhe LSI me (61,851,000 leke)

slide28
Metodologjia e Monitorimit

KykomponentimonitorimitteshpenzimeveteFushatesZgjedhore 2013, eshte fokusuar në përllogaritjen e shpenzimeve që secila prej 8 partive të monitoruara ka bërë duke ngritur zyra elektorale dhe vendosur mesazhe promocionale vizive në të gjithë Shqipërinë.

Edhe ky komponent është realizuar nganje grupprej 36monitoruesish tëkoordinuarngaLevizja Mjaft, teciletkaneqenetendare ne grupedhekanevepruar në secilin qark të vendit.

Per ketekomponent monitoruesit kanë raportuar mbi numrin e:

 • ZyreElektorale– Ambientetendryshmetemarra me qirapërtushfrytëzuarngapartitëpolitikepërnjëperiudhekohoretecaktuar. Ështëpërllogariturvlera e qirasë duke marreparasyshçmimet e tregutpërzonënspecifike. Gjithashtujanëpërllogariturkostot e materialeveplotësuesepërsecilënzyrëelektorale (p.sh. Kompjuterë, postera, baneradeziv, etj.) nëpërputhje me çmimetmesataretëtregut.
 • Flamuj– Monitoruesitnëterren me anetënjëaparatifotografikkanëfotografuartegjithëflamujt ne zonënqë u ështëcaktuardhemë pas ështëpërllogariturkosto e përgjithshmenëbazëtëçmimevemesataretëtregut.
 • Billboard –Njëreklame e madhe e cilaevidentohetmësëtepërminëzona me hapësirëtëmadhedhepërgjatërrugëvenacionale. Edhenëkëtërastmonitoruesit e terrenitkanëfotografuargjithëbillbordetnëzonën e caktuardhemë pas ështëbërëpërllogaritja e kostovenëbazëtëçmimevetëtregut.
 • City Light – Reklame me përmase standard qëndodhet me zakonisht ne anët e trotuarevedheështë e pajisur me xham, kornizëmetalike, dhendriçim. Edhenëkëtërastmonitoruesit e terrenitkanëfotografuargjithë “city light” nëzonën e caktuardhemë pas ështëbërëpërllogaritja e kostovenëbazëtëçmimevetëtregut. Nëkëtërastpërveçkostossëqirasëpërtëpërdorurnje city light, përllogaritetdheçmimipërprintimin e pamjes promocionale.
slide29
Metodologjia e Monitorimit
 • ReklameMuri – Reklamë e madheqegjendet e vendosurnëkrahosesipërgodinavetëndryshme. Edhenëkëtërastmonitoruesit e terrenitkanëfotografuargjithëobjektet e tillanëzonën e caktuardhemë pas ështëbërëpërllogaritja e kostovenëbazëtëçmimevetëtregut.
 • MakinaReklamuese– Makinatëndryshmeteveshuraqëjanëveshur me imazhe promocionale. Këtomjetejanëidentifikuarngavëzhguesitdhemë pas ështëbërëpërllogaritja e kostovenëbazëtëçmimevetëtregut..
 • Banerigjate– Reklame e gjatesagjerësiarrugës e kapur ne shtyllatnëanëtërrugës. Edhenëkëtërastmonitoruesit e terrenitkanëfotografuargjithëobjektet e tillanëzonën e caktuardhemë pas ështëbërëpërllogaritja e kostovenëbazëtëçmimevetëtregut
 • BanerShtylle– Baner ne kapura ne shtylle ne formen e njeflete me njepermasestandarte per tereklamuarnjepartitecaktuar. Edhenëkëtërastmonitoruesit e terrenitkanëfotografuargjithëobjektet e tillanëzonën e caktuardhemë pas ështëbërëpërllogaritja e kostovenëbazëtëçmimevetëtregut
 • ReklameShtylle– Reklame ne formën e njebaneritëkufizuara me njekornizëmetalike. Edhenëkëtërastmonitoruesit e terrenitkanëfotografuargjithëobjektet e tillanëzonën e caktuardhemë pas ështëbërëpërllogaritja e kostovenëbazëtëçmimevetëtregut
 • Poster – Monitoruesitnëterrenkanëbërëidentifikimin e gjithëposteravetëvendosurnëzonën e caktuardhemë pas ështëbërëpërllogaritja e çmimitnëbazëtëçmimevemesataretëtregut.

Shenim: Perllogaritjet e beranukmarrinparasyshnegociatatdypaleshedhezbritjet ne cmimqe partite politikemundtekenekryer me prodhuesit e materialeve promocionale apokompaniteqezoterojneobjektetreklamuese.

slide30
Shpenzimet per Materialet Promocionale – SipasSubjektevePolitike

Për sa i përket shpenzimeve për materialet promocionale, Partia Demokratike renditet e para me vlerën më të lartë të shpenzimeve; rreth 86.2 milionë lekë.

Në vend të dytë renditet Partia Socialiste (55 milionë lekë), e ndjekur nga LSI (21.5 milionë lekë) dhe PDIU (12.6 milionë lekë).

Në tre vendet e fundit, me vlerën më të vogël të shpenzimeve, renditen PR (6.8 milionë lekë), AK (2.8 milionë lekë) dhe PBDNJ (0.5 milionë lekë).

slide31
PartiaDemokratike – TotaliiPërgjitshëm

Partia Demokratike ka prodhuar dhe shpërndarë/vendosur rreth 10 lloje produktesh promocionale gjatë fushatës zgjedhore.

Për sa i përket numrit të prodhuar të produkteve, në tre vendet e para renditen flamujt (rreth 17,860 copë), posterat (rreth 10,160 copë), dhe banerat e gjatë (rreth 3,334 copë)

Për sa i përket kostove, në tre vendet e para renditen banerat e gjatë (rreth 29.1 milionë lekë), billbordet (rreth 25 milionë lekë), dhe zyrat elektorale (12.2 milionë lekë).

slide32
PartiaRepublikane – TotaliiPergjithshem

Partia Republikane ka prodhuar dhe shpërndarë/vendosur rreth 10 lloje produktesh promocionale gjatë fushatës zgjedhore.

Për sa i përket numrit të prodhuar të produkteve, në tre vendet e para renditen posterat (319 copë), flamujt (311 copë), dhe banerat e gjatë (91 copë)

Për sa i përket kostove, në tre vendet e para renditen billbordet (rreth 4.1 milionë lekë), citylights (rreth 1.3 milionë lekë), dhe zyrat elektorale (rreth 0.73 milionë lekë).

slide33
PartiaDrejtësiIntegrimdheUnitet – TotaliiPergjithshem

Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet ka prodhuar dhe shpërndarë/vendosur rreth 8 lloje produktesh promocionale gjatë fushatës zgjedhore.

Për sa i përket numrit të prodhuar të produkteve, në tre vendet e para renditen posterat (1,793 copë), flamujt (1,091 copë), dhe banerat e gjatë (158 copë)

Për sa i përket kostove, në tre vendet e para renditen billbordet (rreth 4 milionë lekë), makinat reklamuese (rreth 3.4 milionë lekë), dhe zyrat elektorale (rreth 2.9 milionë lekë).

slide34
PartiaSocialiste – TotaliiPërgjitshëm

Partia Socialiste ka prodhuar dhe shpërndarë/vendosur rreth 10 lloje produktesh promocionale gjatë fushatës zgjedhore.

Për sa i përket numrit të prodhuar të produkteve, në tre vendet e para renditen flamujt (14,166 copë), posterat (8,483 copë), dhe banerat e gjatë (1,085 copë)

Për sa i përket kostove, në tre vendet e para renditen citylights (rreth 16.4 milionë lekë), billbordet (rreth 16.1 milionë lekë), dhe banerat e gjatë (rreth 8.8 milionë lekë).

slide35
LëvizjaSocialistepërIntegrim – TotaliiPërgjithshëm

Lëvizja Socialiste për Integrim ka prodhuar dhe shpërndarë/vendosur rreth 10 lloje produktesh promocionale gjatë fushatës zgjedhore.

Për sa i përket numrit të prodhuar të produkteve, në tre vendet e para renditen flamujt (7,144 copë), posterat (5,349 copë), dhe banerat e gjatë (383 copë)

Për sa i përket kostove, në tre vendet e para renditen zyrat elektorale (rreth 6.6 milionë lekë), billbordet (rreth 5.8 milionë lekë), dhe citylights (rreth 4.6 milionë lekë).

slide36
PartiaBashkimipërtëDrejtat e Njeriut – TotaliiPërgjithshëm

Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut ka prodhuar dhe shpërndarë/vendosur rreth 7 lloje produktesh promocionale gjatë fushatës zgjedhore.

Për sa i përket numrit të prodhuar të produkteve, në tre vendet e para renditen posterat (215 copë), flamujt (47 copë), dhe banerat e gjatë (10 copë)

Për sa i përket kostove, në tre vendet e para renditen billbordet (rreth 245,000 lekë), zyrat elektorale (rreth 138,000 lekë), dhe citylights (63,000 lekë).

slide37
AleancaKuq e Zi – TotaliiPërgjithshëm

Aleanca Kuq e Zi ka prodhuar dhe shpërndarë/vendosur rreth 10 lloje produktesh promocionale gjatë fushatës zgjedhore.

Për sa i përket numrit të prodhuar të produkteve, në tre vendet e para renditen posterat (2,959 copë), flamujt (653 copë), dhe banerat e gjatë (428 copë)

Për sa i përket kostove, në tre vendet e para renditen zyrat elektorale (rreth 909,600 lekë), flamujt (rreth 635,000 lekë), dhe makinat elektorale (486,000 lekë).

slide38
Fryma e Re Demokratike – TotaliiPërgjithshëm

Fryma e Re Demokratike ka prodhuar dhe shpërndarë/vendosur rreth 10 lloje produktesh promocionale gjatë fushatës zgjedhore.

Për sa i përket numrit të prodhuar të produkteve, në tre vendet e para renditen posterat (2,644 copë), flamujt (669 copë), dhe banerat e gjatë (123 copë)

Për sa i përket kostove, në tre vendet e para renditen billbordet (rreth 3.2 milionë lekë), zyrat elektorale (rreth 2,1 milionë lekë), dhe makinat elektorale (rreth 1.2 milionë lekë).

slide40
Metodologjia e Monitorimit

Komponentiifunditi monitorimit të shpenzimeve të partive politike gjatë fushatës elektorale ka qenemonitorimi i eventeve publike të mbajtura nga 8 partitëkryesore.

Ky komponent u realizua nga ekip prej 36 monitoruesish në terren të ndarë në 12 skuadra ; nga 1 skuadër për secilin qark.

Këto ekipe monitorimi kanë ndjekur gjithë aktivitet publike, si koncerte, takime, konventa etj. të kryera nga subjektet kryesore politike në secilin qark të vendit.

Në bazë të raportimeve të marra nga monitoruesit e terrenit është kryer dhe përllogaritja e kostove për secilin prej eventeve të monitoruara, duke u bazuar në çmimin mesatar të tregut për secilin nga shërbimet, produktet, dhe mjetet e përdorura në realizimin e eventeve.

slide41
Shpenzimet per EventetPublike – SipasSubjektevePolitike

Të marra në total, duket se Partia Demokratike ka kryer shpenzimet më të shumta për sa i përket eventeve publike. Kështu kjo parti ka shpenzuar rreth 425 milionë lekë për organizimin e eventeve elektorale.

Në vend të dytë renditet Partia Socialiste me rreth 205 milionë lekë, dhe pas saj vjen Lëvizja Socialiste për integrim me rreth 12 milionë lekë shpenzime.

Në vend të fundit për këtë kategori shpenzimesh renditet Aleanca Kuq e Zi me vetëm 422,000 lekë shpenzime për evente publike gjatë fushatës elektorale.

slide42
PartiaDemokratike – Shpenzimet per EventetPublike

Partia Demokratike ka kryer 3 lloje eventesh publike gjatë fushatës zgjedhore: Koncerte, Takime elektorale, dhe Konventa.

Numrin më të lartë ndër këto evente e zënë takimet me rreth 91aktivitete të kryera.

Ndërkohë që koston më të lartë e kanë Koncertet e zhvilluara; rreth 419 milionë lekë.

slide43
PartiaRepublikane - Shpenzimet per EventetPublike

Partia Republikane ka kryer 2 lloj eventesh publike gjatë fushatës zgjedhore: Koncerte dhe Takime.

Numrin më të lartë ndër këto evente e zënë koncertet me rreth 21aktivitete të kryera.

Ndërkohë që koston më të lartë gjithashtu e zene koncertet e zhvilluara; rreth 7.4 milionë lekë.

slide44
PartiaDrejtësi, IntegrimdheUnitet:

Shpenzimet per EventetPublike

Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet ka kryer 2 lloj eventesh publike gjatë fushatës zgjedhore: Koncerte dhe Takime.

Numrin më të lartë ndër këto evente e zënë koncertet me rreth 18 aktivitete të kryera.

Ndërkohë që koston më të lartë gjithashtu e zënë koncertet e zhvilluara; rreth 6.3 milionë lekë.

slide45
PartiaSocialiste – Shpenzimet per EventetPublike

Partia Socialiste ka kryer 2 lloj eventesh publike gjatë fushatës zgjedhore: Koncerte dhe Takime.

Numrin më të lartë ndër këto evente e zënë takimet elektorale me rreth 112 aktivitete të kryera.

Ndërkohë që koston më të lartë e zënë koncertet e zhvilluara; rreth 197 milionë lekë.

slide46
LëvizjaSocialistepërIntegrim – Shpenzimet per EventetPublike

Lëvizja Socialiste për Integrim ka kryer 3 lloj eventesh publike gjatë fushatës zgjedhore: Koncerte, Takime dhe Konventa

Numrin më të lartë ndër këto evente e zënë takimet elektorale me rreth 31 aktivitete të kryera.

Ndërkohë që koston më të lartë e zënë koncertet e zhvilluara; rreth 9.5 milionë lekë.

slide47
PartiaBashkimipërtëDrejtat e Njeriut:

Shpenzimet per EventetPublike

Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut ka kryer 2 lloj eventesh publike gjatë fushatës zgjedhore: Koncerte dhe Takime

Për të dy këto evente ka pasur të njëjtin numër organizimi; 2 takime dhe 2 koncerte.

Ndërkohë që koston më të lartë e zënë koncertet e zhvilluara; rreth 704,000 lekë.

slide48
AleancaKuq e Zi - Shpenzimet per EventetPublike

Aleanca Kuq e Zi ka kryer 2 lloj eventesh publike gjatë fushatës zgjedhore: takim dhe konventë

Për të dy këto evente ka pasur të njëjtin numër organizimi; 1 takim dhe 1 konventë.

Ndërkohë që koston më të lartë e zë konventa; rreth 352,000 lekë.

slide49
Fryma e Re Demokratike - Shpenzimet per EventetPublike

Fryma e Re Demokratike ka kryer 2 lloj eventesh publike gjatë fushatës zgjedhore: takime dhe koncerte

Numrin më të lartë për këto evente e zënë takimet me 19 aktivitete të zhvilluara.

Ndërkohë që koston më të lartë e zënë koncertet e zhvilluara; rreth 3.5 milionë lekë.

ad