jelgavas novada soci lais dienests n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JELGAVAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS PowerPoint Presentation
Download Presentation
JELGAVAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

JELGAVAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

JELGAVAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS. (Izveidots ar 2009.gada 30.jūlija Jelgavas novada domes sēdes lēmumu Nr.4, 12§). 13 pagasti (nav pilsētu) Iedzīvotāju skaits 26 641 Iedzīvotāju blīvums 20,2 uz 1 km 2 Sociālo darbinieku pieņemšanas punkti pagastos – 20 (plānoti vēl 2)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JELGAVAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS' - tarik-baldwin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jelgavas novada soci lais dienests

JELGAVAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

(Izveidots ar 2009.gada 30.jūlija Jelgavas novada domes sēdes lēmumu Nr.4, 12§)

raksturojo ie dati

13 pagasti (nav pilsētu)

 • Iedzīvotāju skaits 26 641
 • Iedzīvotāju blīvums 20,2 uz 1 km2
 • Sociālo darbinieku pieņemšanas punkti pagastos – 20 (plānoti vēl 2)
 • Vidējais aktīvo klientu lietu skaits uz vienu sociālo darbinieku – 75 (2011.gada dati)
Raksturojošie dati
slide4

JELGAVAS NOVADA

SOCIĀLAIS DIENESTS

Vadītāja vietnieks, informācijas un attīstības plānošanas jautājumos

Sociālā dienesta vadītājs

Sekretārs - lietvedis

Sociālā darba nodaļas vadītājs

Atbalsta nodaļas vadītājs

Psihologs (1)

Sociālais darbinieks (20)

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem (1)

Klientu apkalpošanas speciālists (1)

Speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos (1)

Sociālās palīdzības organizators (2)

Sociālais darbinieks darbam ar personām ar atkarības problēmām (1)

Projektu koordinators (1)

slide5

Sociālā darba nodaļas sociālo darbinieku darba uzdevumi

IZGLĪTĪBA

MĀJOKLIS

DROŠA VIDE un

DROŠA APRŪPE

ĒDIENS, APĢĒRBS

VESELĪBA

slide6

ĒDIENS, APĢĒRBS

 • konsultē klientu par iespējamajiem klienta individuālās situācijas risinājuma variantiem
 • apseko klientu, novērtē klienta individuālās vajadzības un prasmes
 • novērtē klienta spējas nodrošināt sev pārtiku, pajumti, veikt pašaprūpi - spēja apģērbties, izmazgāt drēbes utml.
 • izvērtē klienta materiālo situāciju un, nepieciešamības gadījumā, sagatavo dokumentus pabalsta (GMI, skolēnu ēdināšanas pabalsts, pabalsts neparedzētām situācijām u.c.) saņemšanai
 • nosaka līdzdarbības pienākumus un kontrolē to izpildi
 • organizē un vada apmācības (ēdiena gatavošana, budžeta plānošana utml.)
 • sadarbojas ar NVO un citām organizācijām labdarības palīdzības nodrošināšanā (pārtikas pakas, zupas virtuves, apģērbs, ugunsgrēkā cietuša mājokļa atjaunošana u.tml.)
izgl t ba

konsultē un izglīto par izglītības iegūšanas, sadzīves u.c. jautājumiem

 • izvērtē klienta sociālo situāciju izglītības un profesionālās sagatavotības jomā (esošā izglītība, apgūstamā izglītība, profesionālās pilnveides nepieciešamība)
 • novērtē un pārrauga vecāku pienākuma - nodrošināt bērna izglītošanu, izpildi
 • novērtē klienta materiālo situāciju un, nepieciešamības gadījumā, sagatavo dokumentus pabalsta (izglītības pabalsts, pabalsts neparedzētām situācijām u.c.) saņemšanai
 • sastāda atbalsta/ rehabilitācijas programmu un kontrolē tās izpildi
 • organizē vai vada atbalsta grupas (bērnu emocionālā audzināšana, darba meklēšanas prasmes utml.)
 • novērtē invalīda profesionālās sagatavotības atbilstību viņa funkcionālajam stāvoklim un izstrādā rehabilitācijas plānu profesionālajai rehabilitācijai
 • sadarbojas ar izglītības iestādēm (informācija par skolas apmeklējumiem u.c.), bāriņtiesu (vecāku pienākumu nepildīšana), NVA (bezdarbnieku tālākizglītības iespējas), administratīvo komisiju (vecāku nolaidība)
IZGLĪTĪBA
vesel ba

sniedz informāciju par veselības aprūpes jautājumiem, invaliditātes noformēšanas jautājumiem u.c.

 • apseko klientu, novērtē klienta higiēnas prasmes,
 • novērtē klienta (invalīdi, personas ar prognozējamu invaliditāti) funkcionālos traucējumus
 • pārrauga vecāku pienākuma - nodrošināt bērnam veselības aprūpi- izpildi
 • novērtē klienta materiālo situāciju un, nepieciešamības gadījumā, sagatavo dokumentus pabalsta (pabalsts veselības aprūpei u.c.) saņemšanai
 • sastāda atbalsta programmu un kontrolē tās izpildi
 • izstrādā rehabilitācijas plānu un pārrauga tā īstenošanas gaitu
 • noformē dokumentus klientam (ČEASL, politiski represētas personas, personas ar funkcionāliem traucējumiem, atkarību izraisošu vielu lietotāji u.c.) rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, pārrauga rehabilitalogu ieteikumu izpildi
 • palīdz nokārtot dokumentus, lai klients varētu saņemt tehniskos palīglīdzekļus
 • organizē personu, kurām nav piederīgo, apbedīšanas pakalpojumu
 • sagatavo dokumentus un organizē pieaugušām personām aprūpes pakalpojumu - mājās vai institūcijā (krīzes centrs, sociālās aprūpes iestāde)
 • sadarbojas ar veselības aprūpes iestādēm (saistībā ar palīdzību klientiem kuriem nav apgādnieku un kuri ir nonākuši stacionārā ārstniecības iestādē, ģimenes ārstiem saistībā ar klientu veselības aprūpi u.c.), aprūpes iestādēm (institucionālas aprūpes pakalpojumu noformēšana u.c)
VESELĪBA
m joklis

konsultē par mājokļa meklēšanas iespējām , dzīves vietas deklarēšanas jautājumiem, īpašuma jautājumu sakārtošanu, mājokļu pielāgošanu invalīdiem, kā arī pakalpojumu sniedzēj iestādēm (dzīvokļu komisija, Latvenergo, komunālo pakalpojumu sniedzējs u.c.) u.c.

apseko klienta mājokli, novērtē sociālo situāciju (vides un dokumentu novērtējums)

apseko bāreņu un no ieslodzījuma atbrīvojamo personu iepriekšējos mājokļus, lai noskaidrotu iespējas atgriezties šajā mājoklī

izvērtē klienta materiālo situāciju un, nepieciešamības gadījumā, sagatavo dokumentus pabalsta (dzīvokļa pabalsts, GMI u.c.) saņemšanai

nosaka līdzdarbības pienākumus un kontrolē to izpildes gaitu

piesaista labdarības un reliģiskās organizācijas ar klienta mājokli saistītu jautājumu risināšanā

organizē pajumti krīzes situācijā nonākušām personām (patversme, krīzes centrs)

MĀJOKLIS
dro as vide un dro a apr pe

konsultē par bērnu tiesību jautājumiem, atbalsta saņemšanas iespējām u.c.

apseko klientu dzīvesvietā (t.sk. vakara reidi)

novērtē klienta sociālo situāciju (vides un dokumentu novērtējums)

izvērtē klienta materiālo situāciju un, nepieciešamības gadījumā, sagatavo dokumentus pabalsta (pabalsts bērna ēdināšanai skolā, GMI u.c.) saņemšanai

noskaidro informāciju par klientu iesaistītajās institūcijās - bāriņtiesā, policijā, skolā, ārstniecības iestādē u.c.

veic ģimenes sociālo risku izvērtēšanu

izstrādā atbalsta (rehabilitācijas) programmu un kontrolē tās īstenošanas gaitu

sagatavo lēmumu projektus

sagatavo atzinumus bāriņtiesai par riska ģimenēm

darbojas kā starpnieks starp iestādēm (policija, bāriņtiesa, izglītības iestādes u.c.) ar ģimenes situāciju saistītu jautājumu risināšanā

vada sociālo darbu ar klientu, piesaistot atbalsta speciālistus - bērnu tiesību aizsardzības speciālists, sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem, sociālais darbinieks darbam ar atkarīgām personām, psihologs

DROŠAS VIDE UN DROŠA APRŪPE
slide11

Sociālie darbinieki

 • Atbalsta nodaļa
 • Atbalsta nodaļas speciālisti
 • Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm ar bērniem
 • Sociālais darbinieks darbā ar personām ar atkarības problēmām
 • Bērnu tiesību aizsardzības speciālists
 • Psihologs
 • Projektu koordinators
slide12

Sociālie darbinieki

 • Krīžu un aprūpes centri
 • Bāriņtiesa
 • Atbalsta nodaļa
 • Probācijas dienests
 • Policija - valsts, pašvaldības, administrat. komisija
 • Klienta paša iniciatīva
 • Izglītības iestādes
 • Ārstniecības iestādes
slide13

Ģimenes ar bērniem

 • Atkarīgās un līdzatkarīgās personas
 • Psiholoģiskā izpēte
 • MĒRĶA
 • GRUPAS
 • Krīzes situācijā nonākušas personas (ģimenes)
 • Bērni un jaunieši, kuri izdarījuši likumpārkāpumu
 • Vardarbībā (emocionālā, fiziskā, seksuālā, vecāku nolaidība) cietušie bērni