1 / 16

Yritysten t&k-projektien rahoitus v. 2012

Yritysten t&k-projektien rahoitus v. 2012. Tekesin rahoituksen suunnitelma 2012*. 1/3 yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset 2/3 yritysten t&k&i -hankkeille (avustukset 60%, lainat 40%), n . 349 M € yritysten avustuksiin ja lainoihin 2012

tara
Download Presentation

Yritysten t&k-projektien rahoitus v. 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Yritysten t&k-projektien rahoitus v. 2012 Eero Moisala

 2. Tekesin rahoituksen suunnitelma 2012* 1/3 yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset 2/3 yritysten t&k&i -hankkeille (avustukset 60%, lainat 40%), n. 349 M € yritysten avustuksiin ja lainoihin 2012 35 % nuorille ja aloittaville (alle 6 vuotta) 35% kasvukykyisille max. 500 hlöä työllistäville 30 % yli 500 hlöä työllistäville yrityksille, jotka uudistavat verkottuneilla projekteilla kansallista osaamisperustaa * vuonna 2012 554M€ leikkausten jälkeen

 3. Tekesin rahoituspäätökset Pohjois-Savoon vuonna 2011 Yhteensä 60 projektia ja 19,94 M€ Tuotekehitys 39 projektia ja 13,52 M€ Tutkimus 21 projektia ja 6,42 M€, mistä EAKR 3,80 M€

 4. Tekesin yritysrahoituksen kohdistuminen 2012 Tekes etsii yrityksiä: jotka kykenevät kasvuun joille Suomi ei riitä jotka ovat kilpailukykyisiä joilla on erinomainen tiimi jotka haluavat olla parhaita jotka ovat askeleen edellä Muutoksen seurauksena: Tekes rahoittaa suurempia kokonaisuuksia. Rahoituksen saajat vähenevät Tekes ei pelkää epäonnistumisia Riskit kasvavat

 5. Mikä muuttuu? Rahoituksen kohdentaminen edelläkävijöihin Liiketoimintoja ja elinkeinoja uudistavat edelläkävijät Merkittävään (kansainväliseen) kasvuun tähtäävät pk-yritykset Projekteilta edellytetään vähintään kansallisen tason uutuusarvoa Projektien sisällön arvioinnissa uusia elementtejä Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustaulukot yhdistetty Suuren ja ”suuren suuren” yrityksen raja 2000 henkilöä -> 500 henkilöä Pienten suurten rahoitustasot niin lähellä pk-yritysten rahoitustasoja kuin mahdollista Ulkomailla syntyvien kustannusten hyväksyttävyys Avustus innovaatiopalveluiden hankintaan –instrumentti poistetaan markkinoinnista Sisältöjä (strategiat, selvitykset, etc.) rahoitetaan jatkossa de minimis –rahoituksella

 6. Rahoitustasot pk-yritysten projekteissa * edellyttää todellista kansainvälistä yhteistyötä • Keskeiset muutokset aikaisempaan: • yhdistetty aikaisemmat pienen ja keskisuuren yrityksen rahoitustasot • uutuusarvolta vaadittavaa vähimmäistasoa on nostettu 60 % (kansallisen tason uutuusarvoa)

 7. Rahoitustasot suurten yritysten projekteissa Henkilömäärä -> * yli 500 henkilöä työllistävälle yritykselle 25 % avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että korkeintaan yksi rahoitustasoa määräävistä tekijöistä (tutkimuksellinen työ, uutuusarvo, verkottuminen) voi jäädä alarajalle (muiden kuin yhden tekijän on oltava minimitasoa korkeammalla tasolla) tai projektilla pitää olla laajasti elinkeinoelämää uudistava vaikutus ** Lainamuotoista rahoitusta myönnetään vain poikkeustapauksissa, enintään se määrä, joka voidaan riskiehdon täyttyessä jättää perimättä (=enimmäismääräisen tuen suuruisena) • Keskeiset muutokset aikaisempaan: • uutuusarvolta vaadittavaa vähimmäistasoa on nostettu 60 %:iin (kansallista tasoa) • rahoitustasoja erotteleva henkilömäärä muutettu 2000 henkilöstä 500 henkilöön

 8. DM

 9. Tekesin strategian ja muiden linjausten painopisteet liittyen rahoitettavaan organisaatioon Tekes kohdistaa rahoituksensa ennen kaikkea liiketoimintoja ja elinkeinoja uudistaville tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edelläkävijöille Keskeinen yritysasiakasryhmä on merkittävää kasvua uskottavasti tavoittelevat pk-yritykset Kotimarkkinoilla toimivia yrityksiä voidaan rahoittaa, jos yrityksen kasvun mahdollisuus on erityisen suuri tai yrityksen toiminnalla on suuri välillinen vaikutus arvoverkon osana. Rahoitus on mahdollista myös silloin, kun yrityksellä on tavoite ja uskottava mahdollisuus kehittyä kansainvälistä kasvua tavoittelevaksi yritykseksi. Paikallisesti toimivat yritykset eivät yleensä ole Tekesin asiakkaita, jos niillä ei ole merkittäviä kasvutavoitteita Tekes voi rahoittaa työorganisaation kehittämistä yrityksille ja julkisille organisaatioille. Tekesin rahoituksen osuus vakiintuneen pk-yrityksen ja enintään 500 henkilöä työllistävien suurten yritysten (tai konsernien) koko t&k-toiminnasta voi ilman erityisiä perusteluja olla enintään 20 %, suurilla, yli 500 henkilöä työllistävillä yrityksillä (tai konserneilla) merkittävästi pienempi (tyypillisesti enintään 5 %)

 10. Lainsäädännön edellytykset rahoitettavalle projektille Projektilla pitää olla laadittuna sen luotettavan seurannan kannalta riittävän selkeä projektisuunnitelma ottaen kuitenkin huomioon t&k&i-toiminnan vaatima joustavuus Ohje projektisuunnitelman laatimiseksi löytyy Tekesin www-sivuilta: http://www.tekes.fi/imageserver/publishedcontent/fi_content/content_pages/rahoitus_ja_palvelut/nain_asioit/hakeminen/projektisuunnitelman_laatiminen.pdf Rahoitettavan projektin hyväksyttyjen kustannusten tulee kohdistua projektisuunnitelman mukaiseen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tekemiseen Projektin tavoiteltavat vaikutukset on määritetty Suurten yritysten osalta rahoituksen kannustava vaikutus on varmistettu

 11. Tekesin strategian ja muiden linjausten paino-pisteet liittyen projektivalintaan Projekteissa arvioitavat osa-alueet ovat: Minimivaatimusten täyttäminen ei itsessään oikeuta rahoitukseen, vaan arvioinnissa on kyse hakemusten välisestä kilpailutilanteesta. Hakemusta arvioidessaan Tekes vertaa sitä aiemmin käsiteltyihin hakemuksiin ja ennakoi myös tulevaa hakemustilannetta kokemuksensa ja näkemyksensä pohjalta. Tavoitteena on valikoida rahoitettavaksi sellainen projektijoukko, joka tuottaa suurimman mahdollisen hyödyn pitkällä aikavälillä. Arvioitaessa projektin yhteiskunnalle tuottamaa hyötyä pitkällä aikavälillä, huomioon otetaan myös projektin vaikutukset muihin organisaatioihin ja suorat vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan.

 12. Tekesin rahoituksen vaikutus Tekes rahoittaa sellaisia tutkimus- ja kehitysprojekteja, jotka eivät toteutuisi yhtä kunnianhimoisessa muodossa tai laajuudessa ilman julkista rahoitusta. Rahoituksen tavoitteena on saada yritys kasvattamaan omia panostuksiaan t&k&i-toimintaan, jotta t&k-toiminnan laatu ja määrä lisääntyvät Rahoituksen edellytyksenä on, että Tekesin rahoituksella vaikutetaan vähintään yhteen seuraavista kohdista (Tekes raportoi rahoituksen vaikutuksen Euroopan komissiolle alla olevalla jaottelulla): Projektin koko ja verkottuminen kasvavat Projektin koko kasvaa siten, että yritys lisää omia panostuksiaan julkisen panostuksen myötä T&K&I-toimintoihin osoitettavan henkilömäärän tai verkottumisen lisääminen Projektin soveltamisala laajenee Projektissa syntyy laajemmin hyödynnettävissä olevia tuloksia Kunnianhimoisempi projekti, jolla tavoitellaan merkittävästi suurempia tuloksia Projektin toteutus nopeutuu Projektin saattaminen loppuun lyhyemmässä ajassa verrattuna tilanteeseen, jossa sama projekti toteutetaan ilman tukea Yrityksen t&k&i-panostusten kokonaismenot lisääntyvät Rahoituksen saajan T&K&I-toiminnan kokonaismenojen lisääminen Rahoituksen saajan T&K&I-menojen lisääminen suhteessa kokonaisliikevaihtoon Suurten yritysten osalta rahoituksen kannustava vaikutus tulee selvittää siten, että yrityksen tuottaman oman dokumentaation perusteella voidaan päätellä ja kuvata esitysmuistioon merkittävä positiivinen vaikutus ainakin yhdessä edellä luetelluista asioista.

 13. Tavoiteltava liiketoiminta sekä kehitettävä innovaatio tai osaaminen Rahoituksen edellytyksenä on, että projektilla saavutetaan uutuusarvoltaan vähintään kansallista tasoa oleva lopputulos. Arvioidaan projektin liittyminen yrityksen omiin strategisiin valintoihin liiketoiminnan tai arvoverkkojen kokonaisvaltainen uudistuminen liiketoiminnan syntyminen ja kansainvälistymiseen perustuva kasvu projekti edistää yksityisen pääoman sijoittamista yritykseen projektin vaikutus liiketoiminnan arvonlisään, tuottavuuteen ja kannattavuuteen laajasti hyödynnettävän osaamisen syntyminen, kehittyminen tai siihen perustuvien liiketoimintojen tai yritysten syntyminen tai kehittyminen mukaan lukien julkisen tutkimuksen tulosten kaupallistuminen projektin vaikutus kansallisiin energia- ja ympäristötavoitteisiin, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen silloin, kun projekti liittyy Tekesin erillistoimenpiteisiin, kuten ohjelmatoimintaan. rahoituksen saajan asiakkailleen ja loppukäyttäjille luoma arvo, asiakkaan rooli ja asiakasymmärrys innovaation tai osaamisen kilpailuetu suhteessa markkinaan tai toimialaan uusien työpaikkojen syntyminen, erityisesti korkean jalostusarvon omaavien työpaikkojen syntyminen, sekä työpaikkojen säilymine ja työtehtävien sisältöjen muutokset työyhteisön kehittämisen (tuottavuuden ja työelämän laadun) vaikutus projektissa toteutettavaan t&k-työhön tai sen hyödyntämiseen ja yrityksen uudistumiseen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansainvälistyminen sekä projektin luomat valmiudet liiketoiminnan kansainvälistymiselle IPR-tilanne projektin alussa (olemassa olevan IPR:n merkitys projektin tulosten kaupallistamisen kannalta sekä onko projektin hyödyntämisen edellyttämä IPR yrityksen hallussa) ja arvio mahdollisuudesta suojata projektin tulokset IPR:llä (kirjattava esitysmuistioon).

 14. Hakijan voimavarat, taloudellinen edellytykset ja verkottuminen Rahoituksen edellytyksenä on, että yrityksen kokonaisrahoitus projektin ajalle perustuu uskottavaan rahoitussuunnitelmaan hakijalla on uskottavat taloudelliset edellytykset projektin tulosten hyödyntämiseksi liiketoiminnassa Arvioidaan: taloudelliset edellytykset projektin toteuttamiseksi ja sen tulosten hyödyntämiseksi liiketoiminnassa yrityksen omien voimavarojen määrä sekä osaaminen liiketoiminnan arvoverkkojen ja yhteistyön hyödyntäminen ja kehittäminen hakijan tai arvoverkkojen uudistumisen ja kansainvälistymisen valmiuksien luomiseksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan verkostojen hyödyntäminen ja kehittyminen, erityisesti yhteistyön määrä ja laatu suurten yritysten ja pk-yritysten välillä sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä kansainvälisen yhteistyön määrä ja laatu

 15. Projektin välilliset vaikutukset Arvioitaessa projektin vaikutuksia on rahoituksen saajaan kohdistuvien suorien vaikutusten lisäksi arvioitava välilliset vaikutukset muissa yrityksissä (liikevaihtoon, vientiin ja työpaikkoihin), elinkeinoelämässä sekä vaikutukset ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin sekä yhteiskunnalliset vaikutukset. Arvioitavia kohteita ovat mm: muiden toimijoiden mahdollisuudet hyödyntää projektissa syntyvää osaamista projektin kohteena olevan liiketoiminnan kehittymisen vaikutukset muissa yrityksissä energia- ja ympäristövaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaedellytysten paraneminen tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen projektissa

 16. Kustannusten hyväksyminen (tätä muutosta voidaan soveltaa 20.10.2011 jälkeen tehtyihin päätöksiin) Ulkomaiset kustannukset Euroopan yhteismarkkina-alueelta hankitut hankinnat rinnastetaan kotimaisiin hankintoihin Perusteita Euroopan yhteismarkkina-alueen ulkopuolisten kustannusten hyväksymiselle kaikkien yritysten hankkeissa ovat: osaamisen siirto rahoituksen saajalle projektin aikana projektissa tarvittavan osaamisen tai infrastruktuurin kapasiteettivaje tai sen puuttuminen kokonaan Euroopan yhteismarkkina-alueella Lisäksi pk-yritysten t&k-hankkeiden kustannuksia Euroopan yhteismarkkina-alueen ulkopuolelta voidaan hyväksyä enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista (muutos: aikaisemmin ostettavia palveluita enintään 25 % hankkeen kokonaiskustannuksista) kun toimenpiteestä on hyötyä yritykselle ja kun tämä nopeuttaa kansainvälisille markkinoille pääsyä tai kun toimenpide mahdollistaa yrityksen kv-toiminnan aloittamista

More Related