1 / 13

Mikroekonomická analýza

Mikroekonomická analýza. MIE911. Krátká osnova předmětu. I. Úvod do předmětu II. Analýza poptávky III. Analýza nabídky IV. Tržní rovnováha a tržní selhání V. Všeobecná rovnováha a ekonomie blahobytu. I. Úvod do předmětu Přehled témat. 1. Předmět mikroekonomie Vývoj mikroekonomické teorie

tara
Download Presentation

Mikroekonomická analýza

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mikroekonomická analýza MIE911

 2. Krátká osnova předmětu I. Úvod do předmětu II. Analýza poptávky III. Analýza nabídky IV. Tržní rovnováha a tržní selhání V. Všeobecná rovnováha a ekonomie blahobytu

 3. I. Úvod do předmětuPřehled témat 1. Předmět mikroekonomie Vývoj mikroekonomické teorie 2. Analytický aparát mikroekonomie

 4. 1. Předmět mikroekonomie Osnova přednášky • Předmět mikroekonomie • Subjekty mikroekonomie • Objekty rozhodování • Ekonomické aktivity • Modelování v mikroekonomii • Vztah mikro a makroekonomie

 5. Předmět mikroekonomie "Mikroekonomie je množina teorií s jediným cílem: pomoci nám porozumět procesu, při němž dochází k alokaci vzácných zdrojů mezi různé formy jejich užití, a roli cen a trhů v tomto procesu. V nejčistší formě jde o filosofickou otázku týkající se procesů alokace zdrojů.“ Gravelle, H. - Rees, R.: Microeconomics. 2/e, Longman Group 1992, kapitola 1, s. 1

 6. Subjekty • jednotlivci (domácnosti) • firmy • stát • jiné (odbory, kartely, nadace, apod)

 7. Objekty ekonomické volby • výrobní faktory • výrobky • služby (tok užitku za čas, odvozený z věcných statků nebo z lidské činnosti) Rozhodování probíhá v podmínkách VZÁCNOSTI

 8. Ekonomické aktivity • spotřeba • výroba - ve fyzické formě - v prostoru - v čase • směna

 9. Institucionální rámec - vymezení Vzájemné vazby mezi ekonomickými subjekty se řídí formálními i neformálními pravidly. Tato pravidla hry jsou podstatou institucionálního rámce, v němž probíhá rozhodování jedinců i firem.

 10. Institucionální rámec z hlediska mikroekonomie I V celém výkladu budeme vycházet z institucionálního rámce hospodářství, který je založen na decentralizovaném soukromém vlastnictví.

 11. Institucionální rámec z hlediska mikroekonomie II V tradičních mikroekonomických modelech jsou vztahy mezi ekonomickými subjekty založeny na neosobním trhu a na s ním spojených cenách. Trh je neosobní, neboť všichni jedinci i všechny firmy se na něm setkávají se shodnými cenami. Fungování trhu je potom v těchto modelech zkoumáno při předpokládané existenci decentralizovaného soukromého vlastnictví.

 12. Modelování v mikroekonomii • Problém rovnováhy • Optimalizační problém

 13. Vztah mikro - makro • Mikro: jak a proč fungují trhy • Makro: proč někdy trhy nefungují uspokojivě Mikroekonomie je základ pro správné pochopení makroekonomie

More Related