Mikroekonomická analýza - PowerPoint PPT Presentation

mikroekonomick anal za n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mikroekonomická analýza PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mikroekonomická analýza

play fullscreen
1 / 13
Mikroekonomická analýza
129 Views
Download Presentation
tara
Download Presentation

Mikroekonomická analýza

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mikroekonomická analýza MIE911

 2. Krátká osnova předmětu I. Úvod do předmětu II. Analýza poptávky III. Analýza nabídky IV. Tržní rovnováha a tržní selhání V. Všeobecná rovnováha a ekonomie blahobytu

 3. I. Úvod do předmětuPřehled témat 1. Předmět mikroekonomie Vývoj mikroekonomické teorie 2. Analytický aparát mikroekonomie

 4. 1. Předmět mikroekonomie Osnova přednášky • Předmět mikroekonomie • Subjekty mikroekonomie • Objekty rozhodování • Ekonomické aktivity • Modelování v mikroekonomii • Vztah mikro a makroekonomie

 5. Předmět mikroekonomie "Mikroekonomie je množina teorií s jediným cílem: pomoci nám porozumět procesu, při němž dochází k alokaci vzácných zdrojů mezi různé formy jejich užití, a roli cen a trhů v tomto procesu. V nejčistší formě jde o filosofickou otázku týkající se procesů alokace zdrojů.“ Gravelle, H. - Rees, R.: Microeconomics. 2/e, Longman Group 1992, kapitola 1, s. 1

 6. Subjekty • jednotlivci (domácnosti) • firmy • stát • jiné (odbory, kartely, nadace, apod)

 7. Objekty ekonomické volby • výrobní faktory • výrobky • služby (tok užitku za čas, odvozený z věcných statků nebo z lidské činnosti) Rozhodování probíhá v podmínkách VZÁCNOSTI

 8. Ekonomické aktivity • spotřeba • výroba - ve fyzické formě - v prostoru - v čase • směna

 9. Institucionální rámec - vymezení Vzájemné vazby mezi ekonomickými subjekty se řídí formálními i neformálními pravidly. Tato pravidla hry jsou podstatou institucionálního rámce, v němž probíhá rozhodování jedinců i firem.

 10. Institucionální rámec z hlediska mikroekonomie I V celém výkladu budeme vycházet z institucionálního rámce hospodářství, který je založen na decentralizovaném soukromém vlastnictví.

 11. Institucionální rámec z hlediska mikroekonomie II V tradičních mikroekonomických modelech jsou vztahy mezi ekonomickými subjekty založeny na neosobním trhu a na s ním spojených cenách. Trh je neosobní, neboť všichni jedinci i všechny firmy se na něm setkávají se shodnými cenami. Fungování trhu je potom v těchto modelech zkoumáno při předpokládané existenci decentralizovaného soukromého vlastnictví.

 12. Modelování v mikroekonomii • Problém rovnováhy • Optimalizační problém

 13. Vztah mikro - makro • Mikro: jak a proč fungují trhy • Makro: proč někdy trhy nefungují uspokojivě Mikroekonomie je základ pro správné pochopení makroekonomie