At skabe en professionel ansvar og autonomi i velf rdsstaten
Download
1 / 27

At skabe en professionel – ansvar og autonomi i velfærdsstaten - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

At skabe en professionel – ansvar og autonomi i velfærdsstaten. Ved Nanna Mik-Meyer, professor ( mso ), Institut for Organisation, Copenhagen Business School. Mit afsæt: uddannelsesmæssigt, empirisk, metodisk og teoretisk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'At skabe en professionel – ansvar og autonomi i velfærdsstaten' - tara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
At skabe en professionel ansvar og autonomi i velf rdsstaten

At skabe en professionel – ansvar og autonomi i velfærdsstaten

Ved Nanna Mik-Meyer,

professor (mso), Institut for Organisation, Copenhagen Business School


Mit afs t uddannelsesm ssigt empirisk metodisk og teoretisk
Mit afsæt: uddannelsesmæssigt, empirisk, metodisk og teoretisk

 • Faglig baggrund: Antropolog og sociolog, forskning med fokus på statens møde med borgeren

 • Grupper: Klienter og patienter med svært definerbare sociale problemer og sygdomme, arbejdsløse, overvægtige, MUS-patienter, handicappede: Dem, hvis situation falder mellem herskende kategorier/diagnoser

 • Metoder: Interview, observationsstudier samt dokumentanalyse

 • Teori: Forskning, der fokuserer på klassifikationsarbejde – betydning skabes i relationer = fokus på konteksten


Identiteter sociale konstituering
Identiteter sociale konstituering teoretisk

 • Identitet – essens

 • Identitet – relation

 • Omgivelsernes betydning for identitetsarbejdet, den eksterne validering (cf. fx Jenkins)


Hvad forst s med omgivelser
Hvad forstås med omgivelser? teoretisk

 • Samfundsniveau: Centrale værdier (ansvar, vilje, motivation, kontrol, dokumentation) og strukturelle forhold (lovgivning, økonomi, evidens)

 • Institutionsniveau: Professionsforankrede forståelser at ”godt udført arbejde”

 • Individniveau: Konkrete personers personlige erfaringer/forventninger/ønsker/krav


At skabe
At skabe… teoretisk

 • en klient

 • en professionel

 • Hvordan hænger de to bøger sammen?


At skabe en klient to omr der
At skabe en klient: to områder teoretisk

 • Socialområdet (behandlere fra misbrugsområdet og socialrådgivere)

 • Det pædagogiske område (pædagoger)

  FOKUS: HVORDAN VELFÆRDSINSTITUTIONER SKABER KLIENTER


At skabe en professionel tre omr der
At skabe en professionel: tre områder teoretisk

 • Socialområdet (behandlere fra misbrugsområdet, socialrådgivere, fængselsfunktionærer og plejehjemsansatte)

 • Sundhedsområdet (læger og sygeplejersker)

 • Det pædagogiske område (skolelærere og pædagoger)

  FOKUS: HVORDAN SAMFUNDSVÆRDIER OG STRUKTURER SKABER PROFESSIONELLE


Indholdsfortegnelse at skabe en professionel
Indholdsfortegnelse: At skabe en professionel teoretisk

 • Indledning (Järvinen og Mik-Meyer)

 • Fra afhængighed til autonomi (Järvinen)

 • Den forstående læge og evidenssøgende socialrådgiver (Mik-Meyer)

 • Når personkendskab bliver til professionskundskab (Bjerg & Knudsen)

 • Fortællinger og fantasier om socialpædagogiske identiteter i arbejdet med unge (Vitus)

 • Når ansvaret overdrages til patienten (Pii)

 • Kunsten at skabe en medfølende og engageret hospitalslæge (Obling)

 • Socialrådgiverrollen under aktiveringspolitikken (Møller)

 • Formelle og uformelle realiteter blandt fængselsfunktionærer (Nielsen)

 • ”Hold hænderne i lommerne”: Om hjælp til selvhjælp på plejecentre (Kofod)


Hvad fandt vi
Hvad fandt vi? teoretisk

 • NPM

  • overvågning, deltaljerede kontrolsystemer, måling, dokumentation, lovbestemte reguleringer af praksis mv.

 • Forebyggelse

  • Flere og flere bliver diagnosticeret, flere og flere indfanges i div. risikogrupper, der kræver eksperthjælp

 • Nyliberale værdier som ansvar, motivation, hjælp-til-selvhjælp

  • Borgerens ”nye” ekspert position…professionernes ”nye” coach position


V rdier og roller
Værdier og roller teoretisk

Fokus på neoliberale værdier: ansvar, kontrol, vilje, motivation…

Hvordan ser borgeren ud gennem disse værdi-’briller’?

Og hvad betyder værdierne for den professionelles rolle?


Centrale paradokser
Centrale paradokser teoretisk

 • Fra ekspert til coach/fra modtager af offentlig hjælp til at være selvbestemmende

 • Fra afgrænset til diffust ansvarsområde (fokus på borgernes personlige udvikling)

 • Væksten af risikogrupper (og eksperter) OG selvstændiggørelse og ansvarliggørelse af borgeren


Borger ekspert professionel coach
Borger-ekspert/Professionel-coach teoretisk

 • Heltcentralt: At få borgerne/professionerne til at anskue arbejdet og præmisserne for arbejde i overensstemmelse med den herskende forståelse af godt velfærdsarbejde

  Begge aktører – borger og professionel – påvirkes af nutidens værdier og honnørord. Skifter den ene part position, skifter den anden part også position (rolle-par)


V k fra klassisk professionsopfattelse
Væk fra klassisk professionsopfattelse teoretisk

 • Forvalter af et særligt, afgrænset vidensområde

 • Viden anvendes til at forstå og handle rigtigt i usikre og komplekse situationer

 • Knytter sig til et særligt funktionssystem

 • Forudsætter særligt uddannelsesforløb og eksaminer

 • Forbundet med autoritet og legitimitet

 • Anerkendelse af ekspertrolle


V k fra klassisk d mmekraft
Væk fra klassisk dømmekraft teoretisk

 • Klienten har tillid til den professionelle

 • Giver plads til den professionelles dømmekraft

 • Lader den professionelle løbe risici på klientens vegne

 • Den professionelle træffer beslutning på baggrund af ufuldstændig viden

 • Den professionelle er ekspert

 • Klienten er passiv, den professionelle er aktiv


Nye professionsopgaver
Nye professionsopgaver teoretisk

 • Viden er stadigt definerende, men indholdet ændrer sig

 • Ikke kun kendskab til specifikke fagområder, men også kendskab til den enkelte borger og dennes relationer

 • Centrale udfordringer:

  • Hvordan genkendes denne viden som professionel viden?

  • Hvordan bevares autoritet og legitimitet?

  • Risiko for deprofessionalisering


Nye former for usikkerhed og risici
Nye former for usikkerhed og risici teoretisk

 • Når genstand for opgaven bliver uafgrænset, bliver den vanskelig at kontrollere

 • Mængden af aspekter, der kan påvirke borgerens situation bliver enorm

 • Præmisserne for om arbejdet lykkes, falder uden for den fagprofessionelles direkte handlerum

 • Successen afhænger af motivation og mobilisering af borgeren og dens pårørende

 • Indirekte styring


Case borgerinddragelse
Case: Borgerinddragelse teoretisk

 • Ses som en mere etisk korrekt tilgang

  • Opgør med de klassiske professioners paternalistiske tilgang

 • Ses som en mere effektiv tilgang

  • Virker bedre når borgeren selv er motiveret

 • Afspejler dominerende neoliberale værdier

  • Ansvar, frihed, motivation, vilje, kontrol

 • Afspejler NPM

  • Effektivitet, borgercentrering

 • Nye roller for både professionelle og borgere


Case fortsat ansvar og ansvarligg relse
Case – fortsat: Ansvar og teoretiskansvarliggørelse

 • Ansvar for at borgeren tager ansvar for sin livsstil og egen – potentielle – sygdom

 • Ikke ansvarsfralæggelse, men nye former for ansvar

 • Styring af individets egen styring


Case fortsat sundhedspersonalets nye roller
Case – fortsat: Sundhedspersonalets nye roller teoretisk

 • Facilitator

 • Oplyser

 • Motivator

 • Coach

 • Rollemodel


Case fortsat nye pr misser for arbejdets succes
Case – fortsat: Nye præmisser for arbejdets succes teoretisk

 • Ligesom på alle andre velfærdsområder bliver indsatsområdet vanskeligt at afgrænse

 • Forudsætter inddragelse og ansvarliggørelse af hele borgeren og dennes relationer

 • Grænserne mellem privatperson og borger og professionel bliver flydende


Case fortsat nye dilemmaer i arbejdet
Case – fortsat: Nye dilemmaer i arbejdet teoretisk

 • Borgeren der gerne vil disciplineres

 • Ophævelsen af skellet mellem privatperson og borger, medfører også en delvis opløsning af skellet mellem professionel og privatperson

 • Den professionelle er både mere magtfuld og mere afmægtig


Den professionelle som legitim autoritet i dag
Den professionelle som legitim autoritet i dag? teoretisk

 • Klassisk professionsopfattelse:

  • Fælles uddannelse, fagfælle-orientering i løsning af arbejdsopgaver, rollen som ekspert

 • Nutidens professionsopfattelse:

  • Fælles uddannelse, borger/policy-orientering i løsning af arbejdsopgaver, rollen som coach


At v re professionel i et sp ndingsfelt
At være professionel i et spændingsfelt… teoretisk

mellem professionens selvforståelse (professionsidentitet som essens (uddannelse))

og omgivelsernes ønsker og krav (professionsidentitet som relation (politiske krav))

Omgivelsernes betydning for, hvordan man kan agere som professionel og borger – en borger, der har legitime ønsker og krav


Opsamling
Opsamling teoretisk

 • Klassiske professionsroller under forandring

 • Nye former for viden

  • Viden om det hele menneske og dennes relationer

 • Nye former for ansvar

  • ansvar for at andre tager ansvar

  • Ansvar for at opdage risikofaktorer, der ligger uden for den professionelles umiddelbare handlerum

 • Nye former for usikkerhed

  • Domænet for den professionelles indsats bliver uafgrænset

  • Arbejdets succes afhænger af andres vilje til at tage ansvar for egen læring eller livsstilsændring

  • Mængden af risikofaktorer vokser og er vanskelig at bringe under kontrol


Sp rgsm l til gruppearbejde ledelse i moderne velf rdsorganisationer med ny ansvarsforst elser
Spørgsmål til gruppearbejde teoretisk: Ledelse i moderne velfærdsorganisationer med ny ansvarsforståelser

 • Lokaliser professionsroller under forandring i egen organisation

 • Diskuter hvordan nye former for ansvar præger jeres ledelsesgerning

  • Er der professioner/borgere, der forventes at påtage sig en anden form for ansvar end tidligere? Hvilket ansvar?

  • Er der borgere, der bliver usynlige/problematiske at arbejde med som følge af forventningen om, at de skal tage ansvar?


Tak for i dag
Tak for i dag teoretisk

 • Tekster, der ligger til grund for oplægget kan findes på www.mik-meyer.com


ad