pozemkov pravy v katastr lnom zem prese any n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pozemkové úpravy v katastrálnom území Preseľany PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pozemkové úpravy v katastrálnom území Preseľany

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Pozemkové úpravy v katastrálnom území Preseľany - PowerPoint PPT Presentation


 • 264 Views
 • Uploaded on

Pozemkové úpravy v katastrálnom území Preseľany.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pozemkové úpravy v katastrálnom území Preseľany


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Pozemkové úpravy□sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov□ orgánmi štátnej správy pre pozemkové úpravy sú obvodné a krajské pozemkové úrady a Ministerstvo pôdohospodárstva SR □ v katastrálnom území Preseľany je orgánom štátnej správy pre pozemkové úpravy Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch

pozemkov pravy
Pozemkové úpravy
 • Obsahom pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo – ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
 • Pozemkové úpravy zahŕňajú:

- Zistenie vlastníckych a užívacích pomerov ako aj súvisiacich iných

vecných práv v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie

pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov)

- Technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne

opatrenia súvisiace s novým usporiadaním právnych pomerov

z kladn podmienky vykon vania pozemkov ch prav
k.ú. Preseľany

ukončený ROEP - zapísaný dňa 4.5.2000, obnova konania bola zapísaná do KN 21.11.2003

záujem o PÚ - vyjadrili vlastníci 57,03%, podľavýmery 53,02%

bodovacie kritériá:

– priemerný počet parciel

na 1 vlastníka – 9,35

– priemerný počet spoluvlastníkov

na 1 parcelu – 5,89

– podiel neprístupných parciel – 56,50 %

– ekologická stabilita územia – veľmi nízka ekologická

stabilita (KES=0,14)

Základné podmienky vykonávania pozemkových úprav
katastr lne zemie
k.ú. Preseľany

Výmera k.ú. –1190 ha

zastavané územie obce

(intravilán) – 114 ha

extravilán –1076 ha

orná pôda – 967 ha

vinice – 38 ha

záhrady – 42 ha

TTP – 9 ha

lesné pozemky – 15 ha

vodné plochy – 26 ha

zastavané plochy – 45 ha

ostatné plochy – 48 ha

Vlastnícke vzťahy

známi vlastníci:

Počet – 998 (55,82%)

Výmera – 802 ha (74,54%)

nezistení vlastníci:

Počet – 790 (44,18%)

Výmera – 204 ha (18,97%)

Katastrálne územie
obvod projektu pozemkov ch prav
Obvod projektu pozemkových úprav
 • Výmera kat. územia - 1190 ha
 • Výmera vyňatých poz. - 171 ha

(zast.územie obce, UPD)

 • Výmera obvodu PPÚ - 1018 ha

z toho špeciálnych kultúr - 38 ha

pozemkov pravy v k prese any
Pozemkové úpravy v k.ú. Preseľany
 • Na základe všetkých dostupných údajov, stanovísk a podkladov vykonal pozemkový úrad prípravné konania, vypracovali výsledné elaboráty prípravného konania a skonštatoval, že v k.ú. Preseľany boli preukázané dôvody, potreba, účelnosť, naliehavosť a nutnosť riešiť daný stav prostredníctvom pozemkových úprav
 • Na zhotoviteľa Projektu pozemkových úprav prebehlo verejné obstarávanie a bola vybratá spoločnosť GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • Rozhodnutím č. OPU 2005/00483-R zo dňa 5.6.2006 (právoplatné 22.6.2006) Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch rozhodol o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Preseľany
asov harmonogram pp prese any
Časový harmonogram PPÚ Preseľany

Úvodné podklady(december 2005)

 • (jún 2006) Geodetické práce (bodové pole)
 • (nevember 2006) Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie obvodu PPÚ
 • (august 2007) Účelové mapovanie polohopisu v obvode PPÚ
 • (november 2007) Účelové mapovanie výškopisu v obvode PPÚ
 • (marec 2008) Ocenenie pozemkov, register pôvodného stavu,

v obvode projektu pozemkových úprav

 • (máj 2008) Všeobecné zásady funkčného usporiadania

územia v obvode PPÚ, miestny územný systém ekologickej stability

hlavn ciele a lohy ustanovuj ceho zhroma denia astn kov p
Hlavné ciele a úlohy ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov PÚ
 • Vytvoriť združenie účastníkov pozemkových úprav
 • Schváliť stanovy ZÚPÚ
 • Zvoliť predstavenstvo ZÚPÚ
inform cie o projekte www gsk geodezia sk www mpsr sk pu akujeme za pozornos
Informácie o projekte:www.gsk-geodezia.skwww.mpsr.sk/puĎakujeme za pozornosť!