Obecná geologie - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obecná geologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obecná geologie

play fullscreen
1 / 9
Obecná geologie
244 Views
Download Presentation
azra
Download Presentation

Obecná geologie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Obecná geologie Zpracoval: ing. Pavel Králík Vnější geologické děje /eroze/ - projevují se zarovnáváním zemského povrchu, působí proti vnitřním geolog. silám - činitelé – zemská tíže, voda, vítr, kolísání teplot a organismy - Zvětrávání - mechanické – vede k rozpadu hornin tlakem /kořeny/ - chemické – rozleptává horniny působením chemických látek /slabé kyseliny – kys. deště, kořeny rostlin/ - Zvětráváním hornin /půdotvorného substrátu - živce/ vznikají půdy.

  2. Obecná geologie Působení zemské tíže - způsobuje pohyb zvětralin, půdy, vody z vyšších míst do nižších Činnost tekoucí vody - rušivá – vodní eroze /mechanická, chemická/ - tvořivá – vznik naplavenin - odtok vody - plošný – po povrchu terénu – strouhy, rony,stružky - splach půdy - soustředný – v říčním korytě /meandry + náplavy/ - rušivá činnost (eroze) – na horním toku vymílání koryta - tvořivá činnost – usazování splavenin, třídění podle velikosti a hustoty /střední a dolní tok/ - společným působením tekoucí vody a větru vznikají skalní útvary – skalní města /Adršpach, České Švýcarsko,Broumovsko/

  3. Obecná geologie Vznik skalního města http://www.campsedmihorky.cz/pages/cz/pics/okoli/skalni%20mesta/prachovske%20skaly/prachovske%20%20skaly1.jpg /1.7.2011 http://img.geocaching.com/cache/c347766c-18de-4dab-a58e-ff0c81b4366e.jpg /1.7.2011

  4. Obecná geologie - ve vápencových oblastech krasové útvary ( jeskyně, propasti) - jeskyně – nerozpustný uhličitan vápenatý se vylučuje z hydrogenuhličitanu vápenatého v podobě krápníků (stalaktity, stalagmity, stalagnáty) - propasti - svisle krasové dutiny/Macocha, hloubka 138 m/ Činnost mořské vody - příliv = rušivá /podemílání skal, pobřeží/ - odliv, příboj = tvoření pláží, vytřídění částic hornin a nerostů (vliv Měsíce)

  5. Obecná geologie Činnost ledovců - ze sněhu, který střídavě taje a mrzne se tvoří krystalický firn, který se mění postupně v souvislý ledovec /i několik km vysoký/ v kotlovitých, nejvýše položených oblastech pohoří /kar/. Vlastní vahou se ledovcový splaz sune do údolí,rozrušuje skály a tento ostrohranný materiál hrne a drtí před a pod sebou. - morény – nevytříděné nánosy (horninový materiál) před ledovcem nebo i pod ním - pevninské ledovce – plošně nejrozsáhlejší (Antarktida, Grónsko) - v ledových dobách až do střední Evropy /zarovnávaly povrch, morény, kamenná moře i bludné balvany /

  6. Obecná geologie Bludný balvan http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flyttblock-_findling.JPG/800px-Flyttblock-_findling.JPG /1.7.2011

  7. Obecná geologie Činnost větru - v suchých oblastech omílá skály, odnáší a přemisťujejemné částice - větrná eroze tvoří převisy, dutiny, hřibové tvary a viklany - po zmenšení unášecí síly větru se částice ukládají – přesypy, duny, spraše /větrem přemístěné nejjemnější prachové částice – úrodná půda/…Pravčická brána, pokličky na kokořínsku, skalní města Činnost organismů - mechanická + chemická /kořenová špička/ - rušivá a tvořivá činnost člověka

  8. Obecná geologie Pravčická brána pokličky na kokořínsku http://www.ceskosaske-svycarsko.cz/uploaded/turisticke_zajimavosti/Pravcicka%20brana%20-%20Ceske%20Svycarsko%2000.jpg /1.7.2011 http://www.kokorin-kokorinsko.cz/pic/kamenni-pratele.jpg 1.7.2011

  9. Obecná geologie • 1. Vysvětlete činnost tekoucí vody. • 2. Popište, jak vznikají skalní města. • Popište činnost mořské vody. • Popište činnost ledovců. • Co to jsou morény, kar? • Popište činnost větru. • Co tvoří větrná eroze? • Popište činnost organismů. • Vyjmenujte hlavní pevninské ledovce. • 10. Jak se nazývá souhrn vnějších geologických dějů, podstata. • 11. Jak se na úlomcích hornin pozná činnost ledovců?