slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil Conservation) ผู้ช่วยศาสตรา PowerPoint Presentation
Download Presentation
การอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil Conservation) ผู้ช่วยศาสตรา

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 145

การอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil Conservation) ผู้ช่วยศาสตรา - PowerPoint PPT Presentation


 • 338 Views
 • Uploaded on

การอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil Conservation) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 944621 ต่อ 230 หรือ 09-6374341. บทที่ 5 ความคงทนของดินต่อการพังทลาย (Erodibility). ความยากง่ายในการพังทลายของดิน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil Conservation) ผู้ช่วยศาสตรา' - tanaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การอนุรักษ์ดินและน้ำ

(Soil Conservation)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์

ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

944621 ต่อ 230 หรือ 09-6374341

slide2

บทที่ 5

ความคงทนของดินต่อการพังทลาย (Erodibility)

slide3

ความยากง่ายในการพังทลายของดินความยากง่ายในการพังทลายของดิน

 • Cook => วัดเป็นความต้านทาน หรือความง่ายในการเกิดการพังทลายของดินก็ได้
 • ดัชนีความยากง่ายในการพังทลายของดิน (Erodibility index) --> ปริมาณการเกิดการพังทลายดินที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพที่มีการควบคุม
 • Hudson => ความยากง่ายของดินในการเกิดการพังทลายดิน ซึ่งขึ้นกับสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ตลอดจนการจัดการดิน
slide4

Wishmeier และSmith => การสูญเสียดินภายใต้สภาพพื้นที่มาตรฐาน คือ

 • - มีความลาดเท 9 เปอร์เซ็นต์
 • - มีความยาว 72.6 ฟุต
 • - มีการไถพรวนตามแนวลาดเทและปล่อยทิ้งไว้

ความสำคัญของ Soil Erodibility

 • วางแผนการควบคุมการพังทลายดินที่มีประสิทธิภาพ
 • เป็นปัจจัยเชิงปริมาณ (Quantitative factor) สำหรับการคำนวณการสูญเสียดิน
slide5

Erosivity

Erodibility

และ

Physical

Characteristic

Management

Rainfall

Crop

Management

Land

Management

Energy

การชะล้างพังทลายดิน

A = R x K x LS x P x C

slide6

ปัจจัยที่มีผลต่อ Soil Erodibility

 • สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
 • การปฏิบัติต่าง ๆ ที่กระทำต่อดินนั้น
 • สภาพภูมิประเทศ
slide7

สมบัติทางกายภาพของดินสมบัติทางกายภาพของดิน

 • โครงสร้างดิน (Soil Structure) มีผลต่อ detachment, infiltration และ permeability
 • การซึมซับของน้ำในดิน
 • การเกาะกันของดิน
 • การขยายตัวและการหดตัวของดิน
 • ความชื้นของดิน
 • สภาพของผิวดิน
slide8

เนื้อดิน (Soil Texture)

 • High clay -->detachment ต่ำ
 • K = 0.05 - 0.15
 • Coarse textured soil --> runoff ต่ำ, detachment สูง
 • (Sandy soil)
 • K = 0.05 - 0.2
 • Medium textured soil --> detachment and runoff
 • (Silt loam) ปานกลาง
 • K = 0.25 - 0.4
 • High silt --> detachment สูง, มี Crust และ runoff สูง
 • K > 0.4
slide9

สมบัติทางเคมีของดิน

 • ปริมาณอินทรียวัตถุในดินลด detachment, เพิ่ม infiltration แต่ OM ต้องไม่เกิน 4%
 • ชนิดและปริมาณของประจุบวกที่ถูกดูดซับ
 • ปริมาณของ SiO2 และ Sesquioxite ในดิน
slide10

การปฏิบัติต่าง ๆ ที่กระทำต่อดินนั้น

 • การจัดการดิน (Land management) --> Runoff
 • การใช้ที่ดินอย่างเข้มข้นและให้ผลดีที่สุดโดยไม่ทำให้ดินนั้นเสื่อมคุณภาพลง
 • การจัดการพืช (Crop management) --> Detachment
  • ธรรมชาติการเจริญเติบโต การหาอาหารในดิน การให้การคุ้มกันดิน และปรับปรุงคุณภาพดินของพืช
  • การเลือกชนิดของพืชที่ปลูกให้เหมาะสมกับเวลา
slide11

พืชแต่ละชนิดมีผลต่อ Erodibility ขึ้นกับ

 • การเตรียมดิน
 • วิธีการปลูกพืช
 • การปฏิบัติต่าง ๆ ในขณะที่พืชเจริญเติบโต
 • ธรรมชาติของการเจริญเติบโต
 • วิธีการเก็บเกี่ยว
 • ปริมาณเศษเหลือของพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว
slide12

สภาพภูมิประเทศ

 • พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง การพังทลายดินจะมากกว่าพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ำ เนื่องจาก Erosive force, Splash และ Transportation
  • ความต่างของระดับความสูงตามทางน้ำ
  • ความต่างของระดับความสูงในพื้นที่
  • ลักษณะการจัดเรียงตัวของ Slope
 • ปริมาตรและความเร็วของน้ำไหลบ่ามักเกิดขึ้นที่ส่วนล่างสุดของ Slope (bottom of end slope)
slide14

วิธีการประเมิน Erodibility Index

 • การวัดการสูญเสียดินโดยตรงในสภาพที่มีการควบคุม
  • - เสียค่าใช้จ่ายแพง
  • - ใช้อุปกรณ์พิเศษในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  • - ใช้ระยะเวลานาน
 • แยกคุณสมบัติบางประการของดินออกมาแล้วประเมินค่าดัชนี
  • - วิเคราะห์ดินตามวิธีปกติ
  • - ใช้อุปกรณ์ทั่ว ๆ ไป
  • - วัดได้รวดเร็ว
  • - เหมาะสมในการทำแผนที่ Soil erodibility
slide15

ศึกษาสมบัติของดินต่อ Erodibility Index

 • Middleton, 1934
  • erosion ratio = dispersion ratio
  • colloid contend
  • dispersion ratio = อัตราส่วนระหว่างปริมาณ siltและ clay ในสภาพที่แตกกระจายกับ silt และ clay ในสภาพที่ไม่แตกกระจาย
 • Bouyoucos, 1935
 • Clay ratio = % sand + % silt
 • % Clay
slide16

Wishmeier และคณะ, 1971

 • พัฒนา Soil erodibility nomograph
 • โดยมีคุณสมบัติของดิน 5 ตัวที่เกี่ยวข้อง
 • - % Silt
 • - % Sand
 • - % Organic Matter
 • - Soil Structure (โครงสร้างดิน)
 • - Permeability (การซึมซาบของน้ำในดิน)
slide17

การประเมิน Erodibility Index ในปัจจุบัน

 • ค่าที่ดัดแปลงมาจากค่าที่วัดการสูญเสียดิน ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐ โดยมีการศึกษาดินจริงเพียง 20 ตัวอย่างเท่านั้น
 • ค่าที่ได้จาก Nomograph ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Wishmeier และคณะ
 • ค่าที่ได้จากการวัดปริมาณการสูญเสียดินจริงในสภาพไร่นา และคำนวณหาค่า K
slide18

สมการการสูญเสียดิน (Soil Loss Equation)

 • ปริมาณดินที่สูญเสียจากขบวนการพังทลายดิน
   • ธรรมชาติของฝน
   • ชนิดดิน
   • ความลาดเทของพื้นที่
   • พืชที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่
   • วิธีการไถพรวน
   • ปฏิกิริยาร่วมระหว่างตัวแปรดังกล่าว
slide19

Baver (1933)

 • E = f(R, G, V, S)
 • E = การพังทลายของดิน
 • R = ปัจจัยเกี่ยวกับปริมาณและความเข้มของฝน
 • G = ปัจจัยเกี่ยวกับความลาดเทของพื้นที่
 • V = ปัจจัยเกี่ยวกับปริมาณและธรรมชาติของพืชที่ขึ้นอยู่
 • S = ปัจจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของดิน
 • ประเมินทางด้านปริมาณได้ยาก
 • ใช้อธิบายขบวนการพังทลายของดินด้านคุณภาพเท่านั้น
slide20

Zingg (1940)

คำนวณการสูญเสียดินในไร่นา

X = C S1.4 L1.6

X = ปริมาณการสูญเสียดินทั้งหมด (ตัน/เอเคอร์)

C = ค่าคงที่

S = เปอร์เซ็นต์ความลาดเท

L = ความยาวของความลาดเท (ฟุต)

slide21

Smith (1941)

 • เพิ่มปัจจัยทางด้านพืชและการปฏิบัติในการอนุรักษ์ดิน
 • แนะนำปริมาณดินที่ยอมให้สูญเสียในแต่ละปีเนื่องจากการเกิดการพังทลายของดินเพื่อใช้กับดินชุด Shelby

X = CS1.4 L0.6 P

slide22

USDA (1954 - 1960)

 • วิเคราะห์และสรุปการศึกษา และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อปรับปรุงสมการการสูญเสียดิน
 • ปรับปรุงดัชนีการพังทลายของฝน
 • วิธีการประเมินการจัดการพืช
 • ประเมิน Erodibility เชิงปริมาณ
 • ประเมินผลของปฏิกริยาร่วมระหว่างตัวแปร
  • ระดับความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน
  • การจัดลำดับพืช
  • การจัดการเศษเหลือของพืช เป็นต้น
slide23

บทที่ 6

สมการการสูญเสียดินสากล

(Universal Soil Loss Equation: USLE)

slide24

Universal Soil Loss Equation

(Wishmeier และ Smith, 1965)

A = R K L S C P

A = ปริมาณการสูญเสียดินต่อหน่วยพื้นที่

R = ปัจจัยเกี่ยวกับฝนและน้ำที่ไหลบ่าบนดิน

K = ความยากง่ายของการเกิดการพังทลายของดิน

L = ความยาวของความลาดเท

S = ปัจจัยความลาดชัน

C = ปัจจัยการจัดการพืช

P = ปัจจัยการปฏิบัติควบคุมการพังทลายของดิน

slide25

ปัจจัยเกี่ยวกับฝนและน้ำที่ไหลบ่าบนผิวดินปัจจัยเกี่ยวกับฝนและน้ำที่ไหลบ่าบนผิวดิน

ประเมินจากผลของการปะทะของเม็ดฝนที่กระทำต่อดิน และรวมถึงปริมาณและอัตราน้ำที่ไหลบ่าซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ฝนตกด้วย

R = Ei I30i

100

R = ปัจจัยเกี่ยวกับฝนและน้ำที่ไหลบ่าบนดิน

EiI30= ดัชนีการพังทลายของดินที่เกิดจากฝนแต่ละครั้ง

n = จำนวนพายุในระยะเวลานั้น ๆ ที่ต้องการ

n

i = 1

slide26

- หา R จาก EI30

- หาความสัมพันธ์ระหว่าง R กับปริมาณน้ำฝน

-ใช้ Isoerodent Map

slide27

ปัจจัยเกี่ยวกับความยากง่ายในการพังทลายดินปัจจัยเกี่ยวกับความยากง่ายในการพังทลายดิน

 • ประเมินจากข้อมูลที่ได้จากแปลงมาตรฐาน
  • ยาว 72.6 ฟุต
  • กว้าง 6 ฟุต
  • ลาดเทสม่ำเสมอ 9%
  • ไถพรวนแล้วปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่มีพืชปกคลุม
 • K = A / EI
 • ในประเทศไทย
 • หาค่า K ตามชุดดินนั้น ๆ ในที่ต่าง ๆ กันแล้ว นำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นตัวแทนของชุดดินนั้น ๆ เช่น ชุดดิน บุรีรัม มีค่า K ระหว่าง 0.21 - 0.65 เป็นต้น
slide28

การประเมินค่า K จากคุณสมบัติของดิน

จากสูตร

K = 2.87 x 10-7 M1.14 (12-a) + 4.3 x 10-3 (b-2) + 3.3 x 10-3 (c-3)

K = Erodibility

M = Particle size parameter

(%Silt + %very fine sand) x (100 - %clay)

a = % OM

b = Soil structure code; 1 – 4

c = Profile permeability code; 1 – 6

slide30

ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ

หาได้จากแผนภาพผลของความลาดเท หรือ

จากสูตร

LS = ( /72.6)m(65.41sin2 +4.56sin + 0.065)

 = ความยาวของความลาดเท (ฟุต)

= มุมของความลาดเท

m = 0.5 เมื่อ slope >= 5.0%

0.4 เมื่อ slope = 3.5 - 4.5%

0.3 เมื่อ slope = 1.0 - 3.0%

0.2 เมื่อ slope < 1.0%

slide31

ข้อสังเกตุของการใช้ค่า LS

 • พื้นที่ลาดเทนูน (Convex slope), ลาดเทเว้า (Concave slope) หรือ ลาดเทซับซ้อน (Complex slope) ต้องมีการปรับค่า LS ใหม่
 • พื้นที่มีความลาดเท 3 - 18%
 • ความยาวของความลาดเท 30 - 300 ฟุต
slide32

ปัจจัยเกี่ยวกับการจัดการพืชปัจจัยเกี่ยวกับการจัดการพืช

 • เป็นการรวมอิทธิพลของตัวแปรหลายชนิด
 • ชนิดของพืชที่ปลูก
 • ชนิดของวัชพืช
 • การปฏิบัติปลูกพืชหมุนเวียน
 • ปริมาณอินทรียวัตถุที่มีอยู่ขณะนั้น
 • การใส่ปุ๋ย
 • การจัดการเศษเหลือของพืช
 • การปฏิบัติการไถพรวน
 • ไม่สามารถแยกประเมินผลได้
slide33

C = อัตราส่วนของการสูญเสียดินระหว่างดินที่มีการปลูกพืชนั้นภายใต้สภาพที่จำกัดกับดินที่มีการไถพรวน

 • การสูญเสียดินในไร่นาจริง < ค่าที่คำนวณได้
 • - การจัดลำดับพืช
 • - การปฏิบัติการจัดการต่าง ๆ
 • - สภาพการเจริญเติบโต
 • - การพัฒนาของพืชที่ขึ้นปกคลุม
 • การจัดลำดับพืช
 • ระยะเวลาของร่มใบของพืชที่จะปลูกต่อมา
 • ผลตกค้างของพืชและการจัดการพืช
 • ลดความเร็วในการไหลของน้ำไหลบ่าบนผิวดิน
slide34

การ Weight ค่า C

Weight ตามสัดส่วนของความสามารถที่ก่อให้เกิดการพังทลายของฝนทั้งปี

Cw = Ci %R

100

Cw = ค่า C ที่ถูก weight

Ci = ปัจจัยเกี่ยวกับพืชในระยะเวลาของพืช i

%R = เปอร์เซ็นต์ของหน่วยของความสามารถ

ก่อให้เกิดการพังทลายของฝนซึ่งเกิดขึ้น

ในระยะของพืช i

slide35

ปัจจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปัจจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์

 • การไถตามแนวระดับ (Contour Cultivation)
 • การปลูกพืชเป็นแถบสลับ (Strip cropping)
 • การไถพรวนตามแนวระดับร่วมกับการปลูกพืชแถบสลับ (Contoure strip cropping)
 • การทำขั้นบันได (Terracing)
slide36

การใช้สมการการสูญเสียดินสากลการใช้สมการการสูญเสียดินสากล

 • คาดคะเนหรือทำนายการสูญเสียดินเนื่องจากการเกิดการพังทลายของดินจากการใช้ที่ดินทำการเพาะปลูกระบบต่าง ๆ
 • เลือกใช้ที่ดินและการปฏิบัติการเกษตร
 • เพื่อใช้ในการทำนายการสูญเสียดินจากบริเวณที่มีการก่อสร้าง
 • เพื่อใช้ในการคาดคะเนการเกิดตะกอนบนพื้นที่สูงภายในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำ
slide37

สมการในการขนย้ายตะกอนสมการในการขนย้ายตะกอน

y = E(SD)/Ws

y = ปริมาณของตะกอนต่อหน่วยพื้นที่

E = การเกิดการพังทลายทั้งหมด ; Interrill, rill, Gully, Streambed, Streambank erosion เป็นต้น

SD = Sediment Delivery Ratio, อัตราส่วนระหว่างปริมาณของตะกอนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในพื้นที่ลุ่มน้ำนั้น กับปริมาณตะกอนที่วัดตรงจุดที่เก็บตัวอย่างตะกอน

Ws = พื้นที่ลุ่มน้ำซึ่งอยู่เหนือจุดที่ทำการประเมินปริมาณตะกอน

slide38

Permissible erosion หรือ Soil loss tolerance

 • การสูญเสียดินซึ่งมีปริมาณมากที่สุดที่ทำให้ผลผลิตของพืชยังคงอยู่ในระดับสูง และได้ผลกำไรเป็นระยะเวลานานตลอดไป
 • โดยทั่วไป 1 - 5 ตัน/เอเคอร์/ปี ขึ้นกับ
 • Soil permeability
 • Soil profile
 • ความมากน้อยของการพังทลายที่เกิดขึ้นแล้วของดินนั้น
 • ดินตื้นและดินทราย --> 2 - 3 ตัน/เอเคอร์/ปี
 • ดินลึกและดินร่วน --> 6 - 7 ตัน/เอเคอร์/ปี
slide39

ตัวอย่างการใช้สมการการสูญเสียดินสากลตัวอย่างการใช้สมการการสูญเสียดินสากล

 • ทำนายหรือคาดคะเนการสูญเสียดินจากพื้นที่
 • จงคำนวณหาปริมาณดินที่จะสูญเสียไปจากบริเวณซึ่งอยู่ใกล้กับตัวเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งมีค่าปัจจัยเกี่ยวกับฝนและน้ำไหลบ่าตามผิวดิน (R-factor) = 600 และ ดินในบริเวณนี้เป็นดินชุดน้ำพอง มีค่า K-factor = 0.40 พื้นที่นี้มีความลาดเท 8% และมีความยาวของความลาดเท 400 ฟุต มันสำปะหลังถูกปลูกเป็นปีแรกของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินแปลงนี้มีการไถพรวนขึ้นลงขนานกับทิศทางของความลาดเท
slide40

เลือกการปฏิบัติการอนุรักษ์และการใช้ที่ดิน เลือกการปฏิบัติการอนุรักษ์และการใช้ที่ดิน

 • จากตัวอย่างที่แล้ว
 • R-factor, K-factor และ LS factor คงที่ Permissible erosion = 5 ตัน/เอเคอร์/ปี
 • ทำนายการเกิดการพังทลายดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ
 • ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • อย่างถูกต้อง โดยการทำ Soil Erosion Map
slide41

ทำนายปริมาณของตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำ ทำนายปริมาณของตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำ

 • Y = 11.5 (Q x qp)0.56 KCPLS
 • Y = ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นจากแต่ละพายุฝน (ตัน)
 • Q = ปริมาณน้ำที่ไหลบ่าของแต่ละพายุฝน (m3)
 • qp = อัตราสูงสุดของน้ำไหลบ่า (m3/sec)
slide42

ความถูกต้องของการทำนายของสมการความถูกต้องของการทำนายของสมการ

 • เนื้อดิน Clay < 35% และ Sand < 65% จะได้ผลถูกต้องมากที่สุด
 • Slope 3 - 18%
 • Slope length < 400 ฟุต
 • กราฟและแผนภาพต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ได้จากค่าเฉลี่ยของระยะเวลายาวนานของการสูญเสียดินจากแปลงทดลอง
slide43

บทที่ 7

แนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ำ

(Soil and Water Conservation

Measurement)

slide44

การอนุรักษ์ดิน (Soil Conservation)

 • การอนุรักษ์ดินและการพังทลายดินเป็นขบวนการสะสม(Cumulative process) => ดินที่เกิดการพังทลายไปแล้วมีแนวโน้มที่จะเกิดการพังทลายมากขึ้น
 • ต้องการวิธีการต่างๆในการอนุรักษ์มากขึ้นด้วยและจะต้องใช้เวลานาน
 • ป้องกันดินโดยให้เกิดการพังทลายน้อยที่สุด
 • ไม่มีการอนุรักษ์ดินที่สามารถใช้วิธีลัด
 • จำเป็นต้องวิเคราะห์แต่ละกรณีไปแล้วใช้วิธีการอนุรักษ์หลายๆวิธีกระทำร่วมกัน
slide45

เป้าหมายของการอนุรักษ์ดินเป้าหมายของการอนุรักษ์ดิน

 • ลดการพังทลายของดินเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการสูญเสียและความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน
 • เพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชในดินป้องกันการสูญหายของธาตุอาหารพืชและทดแทนธาตุอาหารพืชที่สูญหายไป
 • รักษาปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
 • รักษาและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน
 • เพื่อให้น้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้มากที่สุด
slide46

แนวทางของการอนุรักษ์ดินและน้ำแนวทางของการอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • ลดการลงทุนโดยหน่วยงานของรัฐ
 • เน้นงานที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน
 • เห็นผลในระยะเวลาสั้น เช่น เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่หรือหน่วยแรงงาน
 • จัดตั้งกลุ่มเพื่อทำงานเป็นทีม
  • ทำงานใหญ่และหนักได้
  • เพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
  • พัฒนาวิธีการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนในพื้นที่
slide47

แนวทางการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแนวทางการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • เน้น Cost-effectiveดังนั้นการลดการพังทลายโดยสิ้นเชิงอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่วางไว้
 • ระดับการพังทลายดินที่ยอมรับได้ต้องมีการกำหนดไว้
 • ความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของมาตรการอนุรักษ์ต้องมีการประเมิน
slide48

หลักการในการอนุรักษ์ดินหลักการในการอนุรักษ์ดิน

 • ปรับปรุงดินให้มีความต้านทานต่อการแตกกระจายและการเคลื่อนที่ของดินและทำให้ผิวดินมีการแทรกซึมของน้ำมากขึ้น
 • ลดการแตกกระจายของการเคลื่อนย้ายอนุภาคดินทำได้โดยสร้างสิ่งกีดขวางบนผิวดิน
 • ปรับปรุงโครงสร้างดินให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช
  • ปรับปรุงความชื้นดินให้มีอยู่ปานกลาง
  • ปกคลุมดินให้พ้นจากการปะทะของเม็ดฝนที่ตกลงมา
  • ปกคลุมด้วยการปลูกพืชหรือเศษเหลือของพืช
  • การทำให้น้ำที่ไหลบ่าบนผิวดินช้าลง
 • ทำการเคลื่อนย้ายน้ำที่ไหลบ่าไปยังแหล่งสะสมน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้มีการพังทลายของดินเกิดขึ้น
slide49

วิธีการทำการเกษตรที่ดีวิธีการทำการเกษตรที่ดี

 • รักษาความสามารถในการให้ผลผลิตของดินให้คงอยู่หรือดีกว่าเดิมเพื่อใช้ในการเพาะปลูก
   • การใช้ที่ดิน
   • การไถพรวน
   • การจัดการธาตุอาหารพืชในดิน
   • การจัดการน้ำ
   • การจัดการอินทรียวัตถุ
slide50

การใช้ที่ดิน(Land Use)

 • การใช้ที่ดินแต่ละแบบจะมีผลต่อความสามารถของดินในการให้ผลผลิตและการเกิดการพังทลายของดินเนื่องจาก ดินแต่ละบริเวณมีความสามารถในการให้ผลผลิตแตกต่างกัน
  • สมบัติทางด้านกายภาพเคมีและชีวะของดิน
  • สภาพภูมิประเทศ
  • ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  • ความสัมพันธ์ของน้ำในดิน
  • การเกิดการพังทลายของดิน
slide51

การใช้ที่ดินเพื่อเพาะปลูกพืชจำเป็นต้องรู้การใช้ที่ดินเพื่อเพาะปลูกพืชจำเป็นต้องรู้

 • ความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน
 • ปริมาณและสัดส่วนของธาตุอาหารพืชในดิน
 • ความลึกของรากพืชที่จะเจริญเติบโตได้
 • ความลึกของดินล่าง
 • การระบายน้ำของดิน
 • วิธีการจัดการพิเศษที่ต้องปฏิบัติกับดินนั้น
slide52

การจัดการที่ดิน (Land Management)

 • การใช้ที่ดินอย่างถูกต้องจะเป็นรากฐานในการอนุรักษ์ดินโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการพังทลายดิน
 • มุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลผิตอย่างมีกำไรเป็นระยะเวลายาวนานหรือตลอดไป
 • เทคนิคที่ใช้ในการวัดความเหมาะสมได้แก่การจำแนกที่ดิน (Land Classification)
 • เช่น การจำแนกดินตามความเหมาะสมของที่ดินกับการใช้ที่ดินทำการเกษตร
slide53

ลักษณะการจำแนกที่ดิน

 • จำแนกตามลักษณะที่เกิดจากสมบัติดั้งเดิมของดิน
  • จำแนกตามความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
  • จำแนกตามชนิดดิน เป็นต้น
 • จำแนกตามการใช้ที่ดินปัจจุบัน
  • แบ่งที่ดินออกเป็นบริเวณต่าง ๆ ตามแบบหรือชนิดของการใช้ที่ดินปัจจุบัน
 • เช่น บริเวณทุ่งหญ้า ไม้พุ่ม ป่าไม้ พืชไร่ เป็นต้น
slide54

จำแนกตามสมรรถนะการใช้ที่ดินเป็นหลักจำแนกตามสมรรถนะการใช้ที่ดินเป็นหลัก

  • เน้นลักษณะทางฟิสิกส์ของที่ดินที่จำกัดการใช้ที่ดิน รวมทั้งความมากน้อยของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ที่ดินนั้น ๆ
  • สำคัญในการป้องกันการพังทลายดิน
 • จำแนกตามคำแนะนำการใช้ที่ดินเป็นหลัก
  • ต้องจำแนกตามระบบที่กล่าวมาก่อนเสมอ
  • พิจารณาด้านเศรษฐกิจ และสังคมในไร่นา
 • เช่น ขนาดของไร่นา แรงงานที่ใช้ รายได้ที่มีอยู่เป็นต้น
slide55

จำแนกโดยยึดเอาการใช้ที่ดินเป็นหลัก โดยรวมที่ดินที่มีลักษณะที่สำคัญและเหมือนกัน และไม่ได้รับอิทธิพลจากมนุษย์

  • อาศัยธรณีวิทยาของหินพื้นและผิวหน้าดิน
 • ได้แก่การกำเนิด โครงสร้าง และส่วนประกอบหิน
  • ตามลักษณะภูมิประเทศ เช่น ภูเขา หุบเขา
  • ตามลักษณะดินฟ้าอากาศ
  • ตามลักษณะดินเป็นหลัก
  • อาศัยนิเวศวิทยาและพืชเป็นหลัก
  • ยึดถือการใช้เป็นหลัก
 • เพาะปลูก ป่าไม้ แหล่งน้ำ เหมืองแร่ ที่พักผ่อน เป็นต้น
slide56

การจำแนกสมรรถนะที่ดินการจำแนกสมรรถนะที่ดิน

 • รวมเอาหน่วยแผนที่ดิน (Mapping Unit)หลาย ๆ หน่วยมารวมกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการเลือกใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้เพาะปลูกจะนำมารวมเป็นกลุ่มตามความสามารถและข้อจำกัดต่าง ๆ
  • ช่วยในการตีความหมายของแผนที่ดินแก่เจ้าของที่ดิน
  • แนะนำผู้ใช้ที่ดินให้ทราบรายละเอียดของแผนที่ดิน
  • เป็นการแนะนำอย่างกว้าง เกี่ยวกับความสามารถของดินข้อจำกัดการใช้ที่ดิน และปัญหาการจัดการต่าง ๆ
slide57

ลำดับขั้นของการจำแนกสมรรถนะที่ดินลำดับขั้นของการจำแนกสมรรถนะที่ดิน

 • Capability Unitกลุ่มดินซึ่งแสดงการตอบสนองที่เหมือนกันต่อระบบการจัดการต่าง ๆ ในการปลูกพืชทั่วไป
 • Capability Subclassกลุ่มของ Capability Unitที่มีข้อจำกัดและอันตรายคล้ายคลึงกัน
 • - อันตรายจากการพังทลายดิน
 • - อันตรายจากการเปียกของดิน
 • Capability Classแบ่งออกเป็น 8 classesโดยมีความเสี่ยงในการทำให้เกิดความเสียหายกับดินหรือข้อจำกัดในการใช้ที่ดินมากขึ้น
slide58

การจำแนกดินตามชั้นสมรรถนะที่ดินการจำแนกดินตามชั้นสมรรถนะที่ดิน

ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชทั่วไป

 • Class I
  • พื้นที่เกือบราบ
  • ดินเป็นดินลึก มีการระบายน้ำดี อุ้มน้ำดี
  • ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี หรือตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยดี
  • ภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกพืชทั่วไป
 • เหมาะแก่การปลูกพืชหลายชนิด ไม่มีความเสียหายจากน้ำที่ไหลบ่าตามผิวดิน
slide59

Class II

  • มีข้อจำกัดทำให้ปลูกพืชได้น้อยชนิด
  • ต้องการวิธีอนุรักษ์ดินบางวิธี
 • ข้อจำกัดของดินชั้นนี้
  • ความลาดเทเล็กน้อย
  • เกิดการพังทลายโดยลมและน้ำได้ปานกลาง
  • โครงสร้างของดินไม่ดี
  • มีความเค็มน้อย – ปานกลาง
  • เสียหายจากน้ำไหลบ่าบางครั้งบางคราว
slide60

Class III

 • เลือกพืชปลูกได้น้อยชนิดลง และต้องการวิธีการดูแลรักษาที่เป็นวิธีพิเศษเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 • ข้อจำกัดของดินชั้นนี้
  • ความลาดเทปานกลาง
  • เกิดการพังทลายโดยลมและน้ำได้ง่าย
  • เกิดน้ำไหลบ่าบ่อยครั้ง
  • ดินล่างมีการซึมซับน้ำต่ำมาก
  • ชั้น Hard pan อยู่ใกล้ผิวดิน
  • สามารถอุ้มน้ำได้ต่ำ
  • ความอุดมสมบูรณ์ดินต่ำ
slide61

ดินที่เหมาะกับการปลูกพืชที่จำกัดดินที่เหมาะกับการปลูกพืชที่จำกัด

 • Class IV
  • พื้นที่ลาดเทมาก
  • เกิดการพังทลายดินโดยลมและน้ำง่ายมาก
  • มีการพังทลายดินมาต่อเนื่อง
  • ดินตื้น อุ้มน้ำต่ำ
  • มีน้ำไหลบ่าเสมอ
  • มีน้ำขังตลอดเวลา ภายหลังที่มีการระบายน้ำ
  • เป็นเกลือโซเดียมมาก
slide62

ดินที่ไม่เหมาะกับการปลูกพืชดินที่ไม่เหมาะกับการปลูกพืช

 • Class V
  • พื้นที่ต่ำ มีการไหลบ่าบนดินบ่อย
  • พื้นที่เกือบราบ ฤดูการเพาะปลูกสั้นมาก
  • ผิวดินมีก้อนหินระเกะ ระกะ
  • น้ำขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ง่าย
 • ไม่มีข้อจำกัดด้านการพังทลายดิน หรือมีน้อยมาก แต่ดินแฉะ มีน้ำท่วมบ่อย
slide63

Class VI

  • พื้นที่ลาดเทมาก
  • เกิดการพังทลายดินอย่างรุนแรง
  • มีก้อนหินระเกะระกะบนดินมาก
  • ดินบริเวณรากจะตื้น
  • ดินเปียกแฉะมาก หรือมีน้ำไหลบ่า
  • ดินอุ้มน้ำต่ำ
  • มีเกลือโซเดียมมาก
slide64

Class VII

  • พื้นที่ลาดเทมาก
  • เกิดการพังทลายดินอย่างรุนแรง
  • มีก้อนหินระเกะระกะบนดินมาก
  • ดินบริเวณรากจะตื้น
  • ดินเปียกแฉะมาก หรือมีน้ำไหลบ่า
  • ดินอุ้มน้ำต่ำ
  • มีเกลือโซเดียมมาก
  • ภูมิอากาศเลว
slide65

Class VIII

  • เกิดการพังทลายดินอย่างรุนแรง
  • มีก้อนหินระเกะระกะบนดินมาก
  • ดินบริเวณรากจะตื้น
  • ดินเปียกแฉะมาก หรือมีน้ำไหลบ่า
  • ดินอุ้มน้ำต่ำ
  • มีเกลือโซเดียมมาก
  • ภูมิอากาศเลว
  • ดินมีความชื้นต่ำ
slide66

การกำจัดสิ่งปกคลุมดินและการรบกวนดินการกำจัดสิ่งปกคลุมดินและการรบกวนดิน

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

ข้อจำกัดการใช้ที่ดิน

 • ดินชั้น V, VI, VII, และ VIII ใช้เพาะปลูกได้แต่ต้องมีการเคลื่อนย้ายดิน และปรับปรุงดินไปพร้อมกัน
 • ชั้นสมรรถนะดินสูงขึ้น ข้อจำกัดและอันตรายจากการใช้ที่ดินจะมากขึ้น แต่อิสระในการเลือกใช้ประโยชน์จากที่ดินจะน้อยลง
slide67

การจำแนกดินตามการใช้ประโยชน์ที่ดินการจำแนกดินตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การแบ่งดินตามบริเวณต่างๆ เป็น3กลุ่มใหญ่

กลุ่มที่1 => สามารถใช้ในการปลูกพืชได้หลายประเภท

เช่นพืชไร่ต่างๆทำสวนไม้ผลทำป่าไม้และปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ด้วย

กลุ่มนี้ดีมาก สามารถใช้เพาะปลูกพืชได้อย่างปลอดภัยและง่ายในการปฏิบัติการปลูกพืชธรรมดา

slide68

กลุ่มที่2 => มีข้อจำกัดในการใช้บางประการ

เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่แต่มีข้อจำกัดหากใช้ในการปลูกไม้ยืนต้นต่างๆหรือปลูกพืชอาหารสัตว์เนื่องจากเกิดการพังทลายได้ง่ายหรือมีปัญหาทางด้านน้ำหรือภูมิอากาศ

กลุ่มที่3 => มีข้อจำกัดในการใช้ที่ดินมากขึ้นและหลากหลาย

เหมาะสมในการปลูกพืชถาวร

slide69

การจำแนกสมรรถนะดินในประเทศไทยการจำแนกสมรรถนะดินในประเทศไทย

 • ดำเนินการโดยกองสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยดัดแปลงมาจากวิธีการจำแนกสมรรถนะดินของ USA
  • การจำแนกชั้นสมรรถนะที่ดินสำหรับพืชไร่
   • ชั้นU-I เหมาะสมที่สุด ไม่มีข้อจำกัดในการปลูกพืช
   • ชั้นU-II เหมาะสมดี มีข้อจำกัดเล็กน้อย
   • ชั้นU-III เหมาะสม มีข้อจำกัดปานกลาง ต้องการการจัดการดินพิเศษ
   • ชั้นU-IV ไม่เหมาะสม มีข้อจำกัดมาก ต้องมีการจัดการดินอย่างพิถีพิถัน
slide70

ชั้นU-V มีข้อจำกัดบางประการซึ่งยากในการแก้ไข ไม่มีผลกระทบต่อการพังทลายดิน

 • ชั้นU-VI มีข้อจำกัดรุนแรงและมากจนไม่สามารถปลูกพืชไร่ได้ เหมาะสำหรับการทำทุ่งหญ้า หรือสวนป่า
 • ชั้นU-VII มีข้อจำกัดรุนแรงและมากจนไม่สามารถปลูกพืชไร่ได้ ไม่เหมาะสำหรับการทำสวนป่า
 • ชั้นU-VIII ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช มักใช้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า และแหล่งน้ำ
slide71

การจำแนกชั้นสมรรถนะที่ดินสำหรับนาข้าว การจำแนกชั้นสมรรถนะที่ดินสำหรับนาข้าว

   • ชั้นP-I เหมาะสมมากที่สุด ไม่มีข้อจำกัดในการปลูกพืช
   • ชั้นP-II เหมาะสมดี มีข้อจำกัดเล็กน้อย
   • ชั้นP-III เหมาะสมปานกลาง มีข้อจำกัดปานกลาง ต้องการการจัดการดินพิเศษ
   • ชั้นP-IV ไม่เหมาะสม มีข้อจำกัดมาก ต้องมีการจัดการดินอย่างพิถีพิถัน
   • ชั้นP-V ไม่สามารถนำมาใช้ในการปลูกข้าวได้
slide72

การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 • การใช้ที่ดินไม่ถูกต้องเป็นการทำลายคุณภาพ(Quality)และความสามารถในการให้ผลผลิต(Productivity) ของดินให้ลดลง
 • การใช้ที่ดินที่ถูกต้องและเหมาะสมทำได้โดย การวางแผนการจัดการที่ดินที่ดี(Land Use planning) ซึ่งต้องยึดหลักการประเมินที่ดิน(Land evaluation) เป็นหลักโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจดิน (Soil survey)
slide73

การวางแผนการใช้ที่ดิน(Land Use Planning)

 • การวางแผนใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และไม่ทำลายทรัพยากรดินและน้ำ และไม่ทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเลวลง
 • ใช้ที่ดินอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ
slide74

หลักการวางแผนการใช้ที่ดินหลักการวางแผนการใช้ที่ดิน

 • รวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในการใช้ที่ดิน
 • วิเคราะห์ข้อเท็จจริงเหล่านั้น
 • ตัดสินใจที่จะปฏิบัติ
 • ปฏิบัติตามที่ตัดสินใจ
 • ประเมินผลการปฏิบัติที่ได้ดำเนินการแล้ว
slide75

การวางแผนอนุรักษ์ในไร่นาการวางแผนอนุรักษ์ในไร่นา

 • คิดให้รอบคอบและใช้เวลานานพอสมควร
 • ใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ป้องกันการเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • เป็นแผนที่ปฏิบัติได้ง่าย
slide76

วิธีการวางแผนอนุรักษ์ในไร่นาวิธีการวางแผนอนุรักษ์ในไร่นา

 • เลือกวิธีการไถพรวนที่เหมาะสมที่สุดตามชั้นสมรรถนะของที่ดิน
 • เลือกใช้วิธีการทำไร่นาที่ประหยัดและให้ผลผลิตมากที่สุด
 • รักษาและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 • ป้องกันและควบคุมการพังทลายดิน
 • สะดวกในการไถพรวนและการเข้าถึงแปลงเพาะปลูก
 • ใช้น้ำที่มีอยู่ในไร่นาอย่างมีประสิทธิภาพ
slide77

การไถพรวน

 • เป็นการทำให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช
 • สภาพแวดล้อมของดินเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรทำให้สภาพดินเลวลงซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์ดินขณะที่จะไถพรวน
slide78

วิธีการไถพรวนที่เป็นการอนุรักษ์ดินวิธีการไถพรวนที่เป็นการอนุรักษ์ดิน

 • การไถพรวนตามแนวระดับ(Contour tillage)
 • การไถพรวนโดยปล่อยให้เศษเหลือพืชอยู่ที่ผิวดินและอยู่ใต้ผิวดิน
   • Sod plant
   • Till plant
   • Chisel and plant
   • Disc and plant
   • Strip tillage
slide79

วิธีการไถพรวนที่เป็นการอนุรักษ์ดิน (ต่อ)

 • การไถพรวนน้อยที่สุด(Minimum tillage)
  • ทำให้ปริมาณน้ำไหลบ่าบนผิวดินลดลง
  • เกิดการเก็บกักน้ำที่ผิวดิน
  • น้ำซึมลงไปในดินได้มาก
 • การไถพรวนทำลายชั้นดินที่แน่นทึบ (SubSoiling)
  • ทำลายอุปสรรคที่ทำให้น้ำไหลซึมลงในดินได้ช้า
  • ลดข้อจำกัดการเจริญเติบโตของรากพืช
slide80

การจัดการธาตุอาหารพืชการจัดการธาตุอาหารพืช

 • คลุมดินได้มากกว่า=> ลดการไหลบ่าของน้ำบนผิวดินและแรงปะทะของเม็ดฝน
 • เศษเหลือของพืชมาก
 • ซึมน้ำได้ดีเนื่องจากพืชใช้น้ำจากดินมากและคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
 • ป้องกันการพังทลายที่เกิดจากน้ำได้
 • รากพืชลดการพังทลายดิน
slide81

การจัดการน้ำ(Water Management)

 • ลดปริมาณน้ำที่ไหลบ่าบนผิวดิน
 • ลดความเร็วของน้ำที่ไหลบ่าบนผิวดิน
 • ปรับความชื้นดินให้อยู่ในระดับที่ทำให้อนุภาคดินถูกพัดพาไปโดยน้ำได้น้อยที่สุด
 • ปรับความชื้นของดินเพื่อให้รากพืชและจุลินทรีย์ดินเจริญเติบโตดีที่สุด
 • ทำให้ความชื้นที่มีอยู่ในดินเป็นประโยชน์มากที่สุด
slide82

การป้องกันไม่ให้ดินเปียกมากเกินไปการป้องกันไม่ให้ดินเปียกมากเกินไป

 • ปรับปรุงโครงสร้างดินเพื่อให้การระบายน้ำในดินดี
 • ทำทางระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำใต้ดิน
 • เพิ่มการคายน้ำของพืช => ปลูกพืชมาก
 • ลดปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงสู่ที่ต่ำ
slide83

การป้องกันไม่ให้ดินแห้งเกินไปการป้องกันไม่ให้ดินแห้งเกินไป

 • ปรับปรุงโครงสร้างดินเพื่อลดการซึมน้ำ
 • เพื่อความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน
 • เพิ่มความลึกของการไชชอนของราก
 • อย่าปลูกพืชมากเกินไป
 • ควบคุมวัชพืช
 • ลดการระเหยน้ำโดยการคลุมดิน
 • ป้องกันการไหลบ่าของน้ำที่มารวมกันเป็นร่อง
slide84

การจัดการอินทรียวัตถุการจัดการอินทรียวัตถุ

 • เป็นแหล่งพลังงานและคาร์บอนแก่จุลินทรีย์ดิน
 • เพิ่มปริมาณเม็ดดินที่มีเสถียรภาพต่อน้ำ
 • เพิ่มความพรุนของดินและการถ่ายเทอากาศของดิน
 • เพิ่มการแทรกซึมของน้ำ(Infiltration)
 • เพิ่มการซาบซึมของน้ำ(Percolation)
 • วัสดุคลุมดิน
 • เพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน
slide85

การเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน

 • ใส่เศษเหลือของพืชลงในดิน
 • ใส่ปุ๋ยพืชสด
 • ใส่ปุ๋ยคอก
 • ใส่ปุ๋ยหมัก
 • ใส่PeatและMuck
 • เศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นSludge
slide86

การพังทลายดินที่ยอมให้เกิดขึ้นได้การพังทลายดินที่ยอมให้เกิดขึ้นได้

 • ยึดถือเอาจำนวนดินที่สูญเสียไป แต่ความสามารถในการให้ผลผลิตของดินนั้น ยังคงรักษาให้อยู่ได้ในระดับเดิมตลอดไป
 • ข้อควรคำนึง
 • อัตราการพังทลายไม่ควรเกินอัตราการเกิดดิน
 • ดินต้องมีความลึกมากพอเพื่อให้เป็นที่เก็บกักน้ำ
 • ธาตุอาหารและอินทรียวัตถุไม่ควรถูกเคลื่อนย้ายไปในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราที่ใส่ทดแทนลงไปในดิน
slide87

การกำหนดขีดจำกัดให้แน่นอนค่อนข้างการกำหนดขีดจำกัดให้แน่นอนค่อนข้าง

จะลำบากเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่เป็น

ตัวกำหนดขีดจำกัดที่ยอมให้เกิดการพังทลายนี้

ไม่สามารถวัดได้ทางปริมาณตัวเลข

slide88

วิธีการอนุรักษ์ดิน

 • วิธีเกษตรกรรม (Agronomic Methods)
 • วิธีพืช(Vegetative Methods)
  • พืชคลุมดิน
  • พืชหมุนเวียน
  • พืชตามแนวระดับ
  • วัสดุคลุมดิน
 • วิธีกล (Mechanical Methods)
  • การไถพรวนดินตามแนวระดับ
  • สร้างคันดินกั้นน้ำ (Terrace)
  • คูรับน้ำรอบเขา (Hillside ditch)
  • คันดินเบนน้ำ
slide89

พืชคลุมดิน(Cover crops)

พืชคลุมดิน => พืชที่ปลูกหรือหว่านให้มีการเจริญเติบโตหนาแน่นเพื่อให้การคุ้มกันดินและทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช

ความสำคัญของพืชคลุมดิน

 • สกัดกั้นฝนที่ตกลงมาด้วยร่มใบของพืช
 • ลดความเร็วของน้ำที่ไหลบ่าและลดการกัดเซาะของน้ำ
 • รากพืชทำให้ดินแตกเป็นก้อนเล็กๆ
 • การคายน้ำของพืชมีผลทำให้ดินแห้งลง
slide90

ประสิทธิภาพการคลุมดิน (E)

ขึ้นกับปริมาณพืชและการกระจายของพืชนั้นในพื้นที่

ปริมาณของพืช (W) = น้ำหนักของพืชต่อหน่วยพื้นที่

การกระจายของพืช (D) = เปอร์เซ็นต์ของผิวดินที่ได้รับการ ปกคลุมดิน

E = W x D

Sreenivas (1947)

E = B – C x 100

B

E = ประสิทธิภาพการคลุมดินของพืช

B = น.น. ของดินที่กระเด็นจากแปลงที่ไม่มีพืชขึ้นปกคลุม

C = น.น. ของดินที่กระเด็นจากแปลงที่มีพืชขึ้นปกคลุม

slide91

ประสิทธิภาพการคลุมดินของพืชคลุมดินประสิทธิภาพการคลุมดินของพืชคลุมดิน

พืชที่คลุมดินดีเลิศ 75 - 100 %

พืชที่คลุมดินดี 50 - 75 %

พืชที่คลุมดินปานกลาง 25 - 50 %

พืชที่คลุมดินน้อย 0 - 25 %

slide92

การปลูกพืชคลุมดิน (Cover Cropping)

 • ปลูกในระยะเวลาที่ไม่มีพืชหลัก
 • อาจใช้เป็นพืชกึ่งถาวรได้ (Semi-permanent)
 • อาจจะปลูกบนแปลงพืชหรือบนดินตามขั้นบันได

พืชที่มีผลต่อประสิทธิภาพการคลุมดิน

 • การปกคลุมดินของพืช
 • ปริมาณและน้ำหนักของพืชที่ปกคลุมดิน
 • ความหนาแน่นของการเจริญเติบโตของกิ่งก้านใบ
 • ความสูงเฉลี่ย
slide93

ผลของการใช้พืชคลุมดินที่มีต่อการพังทลายของดินผลของการใช้พืชคลุมดินที่มีต่อการพังทลายของดิน

 • ฝนกับพืชคลุมดิน (Rainfall and plant cover)
 • - บางส่วนของน้ำจะระเหยไปก่อนที่จะเคลื่อนที่ลงสู่ผิวดิน
 • - ลดพลังงานจลน์ของเม็ดฝนที่ตกลงมาปริมาณและน้ำหนักของพืชที่ปกคลุมดิน
slide94

เปอร์เซ็นต์ของปริมาณฝนทั้งหมดที่ทะลุฝ่าร่มใบของพืชเปอร์เซ็นต์ของปริมาณฝนทั้งหมดที่ทะลุฝ่าร่มใบของพืช

ความหนาแน่นของพืช ถั่วเหลือง ข้าวโพด

(จำนวนต้น/ตร.ม.)

0 100.0 100.0

9 62.9 88.4

16 60.7 78.2

25 57.0 65.9

36 44.5 64.3

slide95

พืชคลุมดินกับดิน (Plant cover and soil)

  • ความสูงของพืชคลุมดิน (Height of plant cover) เปอร์เซ็นต์การคลุมดินจะไม่มีประสิทธิภาพในการลดพลังงานของเม็ดฝนถ้าหากว่าร่มใบอยู่สูงจากพื้นดินมาก
  • การเกิดก้อนดิน (Soil aggregation)
 • ต้องการก้อนดินที่มีการจับกันของอนุภาคดิน เกิดเป็น ก้อนดินเล็กๆพืชคลุมดินต้นเตี้ยจะทำให้เสถียรภาพ ของดินมีมากขึ้น
  • รักษาความชื้นในดินให้มากขึ้น
  • สภาพทางฟิสิกส์ของดินแปรปรวนน้อยลงตลอดระยะเวลาในรอบปี
  • ต้านทานการพังทลาย
slide96

ลดการแตกระแหงของผิวดินและเพิ่มการซึมน้ำ (Soil crusting and infiltration)

 • อากาศในดิน (Soil air) พืชปกคลุมดินอยู่จะทำให้ดินมีความพรุนมากกว่าดินที่ไม่มีพืชปกคลุมประมาณ 34 – 53% มีผลทำให้ปริมาตรของอากาศในดินลดลง
 • รากพืชและลำต้นพืช (Plant roots and stems) รากพืชทำให้อนุภาคของดินเกาะกันและการซึมน้ำของดินดีขึ้น
slide97

พืชคลุมดินกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Plant cover and fertility)

 • ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง => การพังทลายดินน้อยลง
 • ทำลายความอุดมสมบูรณ์ => ความเป็นกรดของดินเพิ่มขึ้นและโครงสร้างดินถูกทำลาย
 • การมีพืชคลุมดินเป็นสิ่งสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ดิน
 • พืชคลุมดินสามารถนำธาตุอาหารพืชที่ถูกชะล้างลงไปสู่ส่วนลึกของดินกลับขึ้นมาบนผิวดินได้อีก
 • เน้นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติมากกว่าการใส่ปุ๋ย
slide98

จุดประสงค์ของการปลูกพืชคลุมดินจุดประสงค์ของการปลูกพืชคลุมดิน

 • สกัดกั้นพลังงานที่ติดมากับเม็ดฝนที่ตกลงมาสู่ผิวดิน
 • ลดความเร็วและกระจายการไหลของของน้ำที่ไหลบ่าบนผิวดิน
 • นำเอาธาตุอาหารพืชที่ถูกชะล้างลงไปสู่ดินชั้นลึกๆกลับขึ้นมาสู่ผิวดิน
 • เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน
 • เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 • ปรับปรุงโครงสร้างทางฟิสิกส์ของดิน
slide99

หลักในการคัดเลือกชนิดของพืชคลุมดินหลักในการคัดเลือกชนิดของพืชคลุมดิน

 • การเจริญเติบโตดี
 • สามารถเจริญเติบโตร่วมกับพืชอื่นได้ดี
 • ลักษณะการเจริญเติบโตแบบเลื้อยไปบนผิวดิน
 • เมล็ดร่วงหล่นได้เองเมื่อสุกแก่
 • ทนทานต่อความแห้งแล้ง
 • ให้อินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชแก่ดินได้ดี
 • ต้นเตี้ยและสามารถเจริญเติบโตได้ดีบนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
 • มีความทนทานต่อการเหยียบย่ำหรือการไถพรวน
 • มีรากเจริญเติบโตน้อยหรือบางกรณีควรมีรากตื้น
 • ควรเป็นพืชที่ใช้เลี้ยงสัตว์ได้
slide100

ชนิดของพืชคลุมดิน

 • จำแนกตามนิสัยการเจริญเติบโตของพืชเป็นหลัก
 • ลำต้นตั้งตรง (Erect type) => ถั่วเขียวเม็ดเล็กโสนปอเทืองอัญชันถั่วพร้าเป็นต้น
 • เลื้อยไปตามผิวดิน (Creeping type) => ถั่วลายถั่วเสี้ยนป่าไมยราบไร้หนามหญ้าขนหญ้าแพรกเป็นต้น
 • จำแนกตามการปรับปรุงดินเป็นหลัก
 • พืชตระกูลถั่ว (Legumes) => ถั่วลายถั่วผีไมยราบไร้หนามและถั่วเสี้ยนป่าเป็นต้น
 • - คลุมดินและเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้แก่ดิน
 • - มักใช้ในสวนยางปาล์มน้ำมันมะพร้าวและสวนผลไม้อื่นๆ
slide101

พืชอื่นๆ (Non-legumes)

 • - คลุมดินและปรับปรุงโครงสร้างทางฟิสิกส์ดิน
 • - มักนิยมปลูกปกคลุมทางน้ำไหล (Waterways)
 • จำแนกตามระยะเวลาการเจริญเติบโตเป็นหลัก
 • พืชอายุสั้น => อายุระหว่าง 3 – 6 เดือนเช่นอัญชันถั่วข้าวถั่วเขียวเม็ดดำและถั่วขอเป็นต้น
 • พืชอายุยาว => อายุมากกว่า 1 ปีเป็นต้นไปเช่นถั่วลายถั่วเสี้ยนป่าและไมยราบไร้หนามเป็นต้น
slide102

ข้อเสียของการปลูกพืชคลุมดินข้อเสียของการปลูกพืชคลุมดิน

 • ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชคลุมดิน เมล็ดพันธุ์และแรงงาน
 • พืชคลุมดินที่เป็นเถาเลื้อยถ้าไม่มีการระวังอาจจะเลื้อยพันธุ์หลักได้
 • ใบของพืชคลุมดินเมื่อแห้งเป็นเชื้อไฟที่ดี
 • เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลง
 • เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆที่ทำลายพืช
 • อาจเกิดการแย่งน้ำและธาตุอาหารกับพืชหลัก
slide103

พืชหมุนเวียน (Crop Rotation)

การปลูกพืชสองชนิดหรือมากกว่า ลงบนพื้นที่เดียวกันแต่ปลูกไม่พร้อมกันโดยมีการจัดลำดับพืชที่ปลูกอย่างมีระเบียบ (Regular sequence)

หลักการของการปลูกพืชหมุนเวียน

 • พืชต่างชนิดกันมีความต้องการธาตุอาหารแตกต่างกันทั้งชนิดและปริมาณของแต่ละธาตุ
 • พืชมีความสามารถในการหาอาหารในดินแตกต่างกัน
 • พืชแต่ละชนิดมีส่วนประกอบและนิสัยของการเจริญเติบโตต่างกัน
slide104

รากพืชแต่ละชนิดอาจปล่อยสารที่เป็นพิษออกมาแตกต่างกันรากพืชแต่ละชนิดอาจปล่อยสารที่เป็นพิษออกมาแตกต่างกัน

 • พืชแต่ละชนิดจะมีธรรมชาติของๆเสียและเศษเหลือของพืชแตกต่างกัน
 • พืชแต่ละชนิดมีผลต่อปฎิกริยาของดินและการมีปริมาณประจุที่เป็นพิษของดินโดยอ้อมแตกต่างกัน
slide105

ชนิดของพืชในระบบพืชหมุนเวียนชนิดของพืชในระบบพืชหมุนเวียน

 • พืชที่ช่วยสร้างดิน (Soil building crops) => เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและป้องกันการพังทลายดิน
  • ให้การคลุมดินแม้ในขณะที่พืชยังมีอายุน้อย
  • ต้องการการพรวนดินน้อย
  • มีระยะเวลาการเจริญเติบโตสูงสุดพอดีกับเวลาที่มีฝนตกมาก
  • มีการเจริญเติบโตแบบใกล้ชิดและหนาแน่น
  • เศษเหลือของพืชสามารถใช้ปกคลุมดินได้ด้วย
  • มีระบบรากพอสมควร

ใช้บนที่มีความลาดเทปานกลางถึงลาดเทมาก

slide106

พืชที่ช่วยอนุรักษ์ดิน (Soil conserving crops) => มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงและป้องกันการพังทลายดินปลูกแล้วมีการรบกวนน้อยและไม่ต้องการการพรวนดินเช่นพืชอาหารสัตว์และธัญพืชเป็นต้น

 • พืชผลาญดิน (Soil depleting crops) => พืชที่ใช้อินทรียวัตถุในดินหมดไปอย่างรวดเร็วรวมทั้งธาตุอาหารอื่นๆในดินด้วยต้องการการพรวนดินเช่นข้าวโพดฝ้ายยาสูบและอ้อยเป็นต้น
  • ลักษณะลำต้นตั้งตรง
  • มีรากที่ผิวดินน้อยไม่สามารถยึดดินได้มากนัก
  • ต้องการการพรวนดินบ่อยครั้งและมักพรวนในช่วงที่มีการพังทลายดินเกิดขึ้นมาก
  • มักจะปลูกเป็นแถวกว้างๆ
slide107

ประโยชน์ของพืชหมุนเวียนประโยชน์ของพืชหมุนเวียน

 • เพิ่มผลผลิตของพืชที่ปลูก
 • ทำให้ดินมีสภาพทางฟิสิกส์ดีอยู่เสมอ
 • การเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในดิน
 • ธาตุอาหารพืชในดินถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ลดการสูญเสียดินจากการพังทลายของดิน
 • การควบคุมวัชพืชแมลงและโรคพืช
 • การกระจายแรงงานมีความสม่ำเสมอมากขึ้น
 • ลดอันตรายกับพืชที่ปลูก
 • ทำให้การใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์และปุ๋ยคอกมีประสิทธิภาพมากขึ้น
slide108

การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบพืชหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบพืชหมุนเวียน

 • เพิ่มจำนวนครั้งที่ปลูกมากขึ้น
 • ใช้เมล็ดหญ้าผสมถั่ว ซึ่งสามารถปรับตัวได้ดี
  • ดินได้รับการคุ้มกันที่ดี
  • ดินมีสภาพทางฟิสิกส์ที่ดีเพิ่ม N
 • ใส่ปุ๋ยให้กับระบบการปลูกพืชหมุนเวียนอย่างเพียงพอ
 • เพิ่มพืชคลุมดินเข้าในระบบ ฯ
  • ปกคลุมดินตลอดปี
  • เพิ่มปริมาณอินทรีวัตถุ
 • ใช้เศษเหลือของพืชหรือปุ๋ยคอก
 • ปลูกพืชหมุนเวียนร่วมกับวิธีการอนุรักษ์ดินอื่น
  • การทำขั้นบันได
slide109

ผลการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ กับการพังทลายดิน

ระบบการปลูกพืช ค่าเฉลี่ยการสูญเสียดิน

น้ำฝน ดิน

(%) (ตัน/เอเคอร์)

ปล่อยดินว่างเปล่า 30.3 41.1

ปลูกข้าวโพดติดต่อกัน 29.4 19.7

ปลูกข้าวสาลีติดต่อกัน 23.3 10.1

ข้าวโพด-ข้าวสาลี-โคลเวอร์ 13.8 2.8

ปลูก Blue grass ติดต่อกัน 12.0 0.3

slide110

พืชหมุนเวียนตามการป้องกันการพังทลายดินพืชหมุนเวียนตามการป้องกันการพังทลายดิน

 • ทำให้เกิดการพังทลายดินมาก
  • ต้องการการไถพรวนมาก
  • ดินได้รับการปกคลุมน้อยระหว่างฤดูปลูก
  • รากพืชไม่ประสานกันแน่นที่ผิวดิน
  • ปลูกพืชเป็นแถวกว้าง
 • ข้าวโพด ฝ้าย ยาสูบ ถั่วเหลือง และ มันฝรั่ง
 • ทำให้เกิดการพังทลายดินปานกลาง
  • ปกคลุมดินและยึดดินดีกว่ากลุ่มแรก
  • ซากพืชหลังเก็บเกี่ยวจะปกคลุมดินอย่างดี
  • ระยะเวลาเตรียมดินปลูก กำหนดการพังทลาย
 • ข้าวไร่ ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต และข้าวบาร์เล่ย์
slide111

พืชหมุนเวียนตามการป้องกันการพังทลายดินพืชหมุนเวียนตามการป้องกันการพังทลายดิน

 • ทำให้เกิดการพังทลายดินน้อย
  • ปกคลุมดินเป็นระยะเวลานานทั้งปี
  • ต้องใช้ปูนเนื่องจากต้องการ pH ปานกลาง
 • แอลฟัลฟา
 • ทำให้เกิดการพังทลายดินน้อยมาก
  • ผิวดินได้รับการปกคลุมดี
  • รากพืชประสานกันแน่นมาก
  • ให้อินทรียวัตถุที่มีความพรุน
slide112

การปฏิบัติในการปลูกพืชหมุนเวียนการปฏิบัติในการปลูกพืชหมุนเวียน

 • เลือกพืชให้เหมาะสมกับดิน ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
 • ต้องมีพืชตระกูลถั่วหรือหญ้าในระบบพืชหมุนเวียน
  • รักษาหรือเพิ่มปริมาณ N และ OM
 • การเลือกลำดับพืช
  • ผลผลิตสูงสุด
  • ควบคุมวัชพืช แมลง และโรค
 • ใช้เป็นอาหารสัตว์ในไร่อย่างเพียงพอ
 • การกระจายแรงงานที่ดี
 • ปลูกในเนื้อที่มาก ๆ
slide113

ชนิดของพืชหมุนเวียน

 • แบ่งตามความสามารถในการปรับปรุงดิน
  • พืชผลาญดิน (Destructive Crop Rotation)
  • พืชคุ้มกันดิน (Constructive Crop Rotation)
 • แบ่งตามเวลาที่ใช้ในการปลูกพืชหมุนเวียน
  • ระยะสั้น (1 – 3 ปี)
  • ระยะยาว (มากกว่า 3 ปี)

พืชหมุนเวียนในประเทศไทย

มีการปฏิบัติกันน้อยมาก ความอุดมสมบูรณ์ดิน ลักษณะภูมิประเทศ ดิน การตลาด ปริมาณน้ำฝน ชนิดวัชพืช โรคและแมลงและความยาวของฤดูปลูก

slide114

การปลูกพืชเป็นแถบสลับ (Strip Cropping)

 • การปลูกพืชหมุนเวียน
  • ปลูกพืชทีมีการเจริญเติบโตอย่างใกล้ชิดกัน
  • ข้างแถบปลูกพืชที่ไม่ให้การคุ้มกันดิน
 • ความกว้างของแถบที่ปลูกพืช
  • ความมากน้อยของความลาดเท
  • ความยาวของความลาดเท
  • การซึมน้ำของดิน
  • ปริมาณและความเข้มของฝน
  • ชนิดและการจัดเรียงชนิดของพืช
  • ขนาดของไร่นา
  • ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
slide115

ความกว้างของแถบอยู่ระหว่าง 60 – 150 ฟุต Cook, 1962

เปอร์เซ็นต์ความลาดเท ความกว้างของแถบ (ฟุต)

2.1 – 7.0 88 – 100

7.1 – 12.0 74 – 88

12.1 – 18.0 60 – 44

18.1 – 24.0 50 - 60

แถบตะวันออกเฉียงเหนือของ USA

W = 168 – 7S

W = ความกว้างของแถบปลูกพืช

S = ความมากน้อยของความลาดเท (%)

ใช้กับความลาดเท 3 – 8 %

slide116

แถบตะวันตกกลางของ USA

เปอร์เซ็นต์ความลาดเท ความกว้างของแถบ (ฟุต)

ดินดี ปานกลาง เลว

4.0 – 10.0 125 100 75

10.0 – 15.0 100 75 60

15.0 – 20.0 60 60 60

slide117

การคลุมดิน (Mulching)

 • การคลุมดินด้วยวัสดุต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
  • เศษเหลือของพืช
  • ขี้เลื่อย
  • มูลสัตว์ต่าง ๆ
  • วัสดุที่สังเคราะห์ขึ้น
slide118

วัตถุประสงค์ของการคลุมดินวัตถุประสงค์ของการคลุมดิน

 • ป้องกันการพังทลายดินที่เกิดจากฝน
 • เพื่อเป็นการอนุรักษ์น้ำในดิน
 • รักษาอุณหภูมิของดิน
 • ลดการเจริญเติบโตของวัชพืช
 • รักษาโครงสร้างของดิน
slide119

ข้อควรพิจารณาในการใช้วัสดุคลุมดินข้อควรพิจารณาในการใช้วัสดุคลุมดิน

 • ชนิดของพืชที่ต้องการคลุมดิน
 • วัสดุคลุมดินหาได้จากที่ใด
 • วัสดุคลุมดินจะปล่อยไว้บนผิวดินหรือคลุกเคล้า
 • ควรใช้อัตราเท่าใด
 • เวลาในการคลุมดิน
 • การคลุมดินจะเป็นอุปสรรคต่อการพรวนดินหรือไม่
 • มีผลกระทบต่อพืชปลูกหรือไม่
 • วิธีการใส่ปุ๋ยจะทำอย่างไร
slide120

ผลของวัสดุคลุมดินและความลาดเทต่อการไหลบ่าผลของวัสดุคลุมดินและความลาดเทต่อการไหลบ่า

ความลาดเท การสูญเสียน้ำจากการไหลบ่า (มม.)

(%) อัตราของวัสดุคลุมดิน

0 2 4 6

1 128.5 30.2 2.5 0.0

5 137.1 64.9 18.2 4.0

10 87.4 28.3 13.8 8.8

15 80.4 39.9 30.6 7.8

เฉลี่ย 107.6 40.8 16.3 5.1

slide121

ผลการคลุมดินที่มีต่อคุณสมบัติดินผลการคลุมดินที่มีต่อคุณสมบัติดิน

 • สภาพทางฟิสิกส์ของดิน
  • การเปลี่ยนแปลงความชื้นและอุณหภูมิดินน้อยลง
  • ดินมีความต้านทานต่อการแตกกระจาย
  • ดินมีความพรุนมากขึ้น
  • เพิ่มความสามารถในการซึมน้ำของดิน
  • น้ำไม่ถูกขังบนผิวดินนานเกินไป
  • ปรับปรุงโครงสร้างของดิน
  • ลดปริมาณน้ำที่ไหลบ่าและการพังทลายดินที่เกิดจากน้ำ
slide122

ผลการคลุมดินที่มีต่อคุณสมบัติดิน (ต่อ)

 • สภาพทางเคมีของดิน
  • ตรึง N ให้อยู่ในรูปอินทรีย์ในระยะสั้น
  • มีการตรึง P ชั่วคราว
  • ลดความเป็นประโยชน์ของ K
  • การสูญเสียธาตุอาหารพืช
 • สภาพทางชีวภาพของดิน
  • เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน
  • เพิ่มจำนวนแมลง ศัตรูพืช
  • พืชพรรณต่าง ๆ เจริญเติบโตได้ง่าย
  • มีผลต่อผลผลิตพืช
slide123

ข้อเสียของการคลุมดิน

 • วัชพืชมาก
 • โรคและแมลงรบกวน
 • เป็นพิษกับพืช
 • เกิดน้ำไหลบ่า พัดพาเอาวัสดุคลุมดินไป
slide124

การป้องกันการพังทลายดินโดยวิธีกลการป้องกันการพังทลายดินโดยวิธีกล

 • เกี่ยวกับงานดิน (Earth Work) และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
 • ดัดแปลงลักษณะภูมิประเทศของผิวดิน
  • ทำให้ความยาวความลาดเทลดลง
  • ลดความลาดเทลง
  • การสร้างสิ่งกีดกั้นการไหลของน้ำไหลบ่า
  • การสร้างที่เก็บกักน้ำบนผิวดิน
 • เสียค่าใช้จ่ายสูงและต้องการการออกแบบถูกต้อง
 • ปฏิบัติร่วมกับวิธีพืช
slide125

การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับการไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ

 • เป็นการปลูกพืชตามแนวระดับ โดยมีการไถพรวนเพื่อให้เกิดแนวสันดิน ขนาดของแนวแตกต่างกัน ขึ้นกับสภาพความลาดชัน และความยาวความลาดเทของพื้นที่นั้น ๆ
  • ลดความเร็วและปริมาณของน้ำไหลบ่า
  • เพิ่มเนื้อที่ในการเก็บน้ำ (ลดปริมาณน้ำไหลบ่า)
  • เบนน้ำที่มีปริมาณมากให้ออกจากพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
slide126

การออกแบบ Contouring

 • ทำเส้นระดับเส้นแรก
  • เริ่มจากบริเวณที่สูงสุดในบริเวณไร่นา
  • เดินลงมาทางทิศที่ชันที่สุด ประมาณ 50 เมตรแล้วปักหลักแรก
  • หาเส้นระดับหลัก (Contour guide line)
 • พื้นที่ระยะความยาวความลาดเทเกิน 100 ม. ให้ทำเส้นระดับเส้นที่ 2
 • ไถพรวน
 • ปลูกพืชตามแนวระดับ
slide127

จุดสูงสุด

50 เมตร

100 เมตร

การวางเส้นระดับ

การไถพรวน

slide128

ความยาวความลาดเทกับความลาดเท

ความลาดเท (%) ความยาวความลาดเท (ฟุต)

2 400

4 – 6 300

8 200

10 100

12 80

12 – 14 60

slide129

ข้อดีของ Contouring

 • ป้องกันดินที่ถูกชะล้างได้ประมาณ 0.12 – 17.62 ตัน/ไร่/ปี
 • สงวนน้ำในดินได้ประมาณ 12.7 – 482.6 มม./ปี
 • ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 10%
 • ป้องกันไม่ให้กล้าพืช เมล็ดพืช และปุ๋ยถูกน้ำพัดพาไปได้
slide130

ข้อเสียของ Contouring

 • น้ำไหลบ่าข้ามคันดิน ถ้าระยะความยาวความลาดเทไกลเกินไป
 • สภาพพื้นที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ มากเป็นการยากในการไถพรวน
slide131

การทำขั้นบันได (Terracing)

 • เป็นการก่อสร้างคันดินหรือหิน หรือการทำให้เกิดร่องน้ำขึ้นโดยการวางตัวขวางกั้นทิศทางของความลาดเทของพื้นที่
  • ควบคุมการพังทลายดิน
  • อนุรักษ์น้ำ
  • ปรับสภาพพื้นที่ให้ทำการเกษตรได้
slide132

ผลของการทำขั้นบันได

 • แบ่งพื้นที่ในไร่นาออกเป็นพื้นที่ระบายน้ำ โดยแยกออกเป็นส่วน ๆ ไป
 • ลดความลาดชันและความยาวความลาดเท
 • ลดความต้องการการระบายน้ำและการปรับปรุงความสามารถในการให้ผลผลิตของพื้นที่
 • ลดน้ำท่วมที่เกิดจากน้ำไหลบ่า
 • แก้ปัญหาร่วมระหว่างการระบายน้ำและการควบคุมการพังทลายดิน
slide133

การจำแนกขั้นบันได

 • ยึดเอาการทิ้งหรือรวบรวมน้ำไหลบ่า
  • Graded terrace
  • สร้างขึ้นโดยมีร่องน้ำที่มีความลาดเทน้อย
  • ทำในบริเวณที่มีฝนและสภาพดินที่ทำให้เกิดการไหลบ่ามาก
  • นำน้ำที่มากเกินไปออกจากไร่
  • Level terrace
  • สร้างเพื่อขังน้ำให้อยู่บนผิวดินนาน
  • ทำในบริเวณที่มีฝนตกน้อยถึงปานกลาง
  • ยึดน้ำที่ไหลบ่าบนดินให้อยู่กับที่จนกระทั่งซึมลงในดินจนหมด
slide134

ยึดเอารูปร่างและหน้าตัดของขั้นบันได ยึดเอารูปร่างและหน้าตัดของขั้นบันได

  • Bench terrace
  • พื้นที่ที่มีความลาดเทมากกว่า 15 %
  • ไม่เหมาะกับพื้นที่ที่ใช้เครื่องทุ่นแรงขนาดใหญ่ในการปลูกพืช
  • ค่าใช้จ่ายในการสร้างและบำรุงรักษาสูง
  • ไม่เหมาะกับดินชนิดที่มีดินชั้นบนตื้น
  • Broadbase terrace
  • สามารถใช้เครื่องทุ่นแรงได้
  • แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ
  • 1) Channel type และ 2) Level หรือ Ridge type
slide135

14 – 30 นิ้ว

ขึ้นกับขนาดของเครื่องปลูก

10 –18 นิ้ว

ขึ้นกับ ความลาดเทของพื้นที่

ความยาวของความลาดชัน

Level หรือ Ridge type

ต้องกว้างพอสำหรับใช้เครื่องหยอดเมล็ดวิ่งได้ 1 เที่ยว

อย่างน้อย 7 ฟุต

อย่างน้อย 7 ฟุต

Channel type

slide136

การวางผังระบบ Terrace ในไร่นา

 • สำรวจพื้นที่ => ทำ Topographic map
 • จัดระบบ Terrace ให้เข้าและกลมกลืนกับแผนผังของไร่นา
 • จัดระบบทางรถ และทางรถให้สัมพันธ์กับระบบ Terrace
 • จัดวางผังทางระบายน้ำของระบบ Terrace
slide137

cutting

embarking

มาตรฐานของ Terrace ชนิดต่าง ๆ

Bench Terrace

 • Level type => เหมาะกับพื้นที่ที่มีฝนตกปานกลาง
 • Sloping Outward type => เหมาะกับพื้นที่ฝนน้อย
slide138

Sloping Inward type =>เหมาะกับพื้นที่ฝนชุก

 • - ความกว้างขึ้นกับชนิดพืชที่ปลูก
 • - ความยาว=> Level terraceไม่จำกัด
 • => Gradedประมาณ 304 – 548 ม.
 • - ทางระบายน้ำ จำเป็นสำหรับ Sloping inward
 • => ปริมาณน้ำฝน
 • => ความกว้างของคันดิน
 • => ชนิดดิน
slide139

Broadbase Terrace

 • ความยาวของคันดินขึ้นกับลักษณะของฝน คุณสมบัติของดิน (อัตราการซึมน้ำ) และขนาดร่องน้ำ
 • ลักษณะการวางแนวมี 2 ลักษณะ
 • Level terrace
  • มีร่องน้ำอยู่ตามแนวระดับของพื้นที่
  • พื้นที่ที่มีฝนน้อยกว่า 25 นิ้ว/ปี
  • ดินมีการซึมน้ำปานกลาง
  • ดินลึกไม่น้อยกว่า 5 ฟุต มี Clay < 35%
  • ใช้คู่กับวิธีการปฏิบัติบำรุงดิน
slide140

Graded terrace

 • มีการลดหลั่นระดับในร่องน้ำของคันดิน
 • ต้องมีทางระบายน้ำตามธรรมชาติ
 • ร่องน้ำของคันดินลดระดับไปตามทิศทางของทางระบายน้ำ
 • ต้องมีมากพอ เพื่อป้องกันน้ำล้นคันดิน
 • Grade ของร่องน้ำจัดทำได้ 2 ลักษณะ
 • Uniform grade => ร่องน้ำมี Grade ขนาดเดียวกันตลอดความยาว
 • Variable grade => grade ของร่องน้ำเปลี่ยนแปลงตามความยาวของร่องน้ำ
slide141

การกำหนดช่วงห่างระหว่าง Terrace

 • Vertical Interval ความแตกต่างระหว่างระดับของร่องน้ำ 2 ร่องที่อยู่ติดต่อกัน
 • VI = a + S
 • b
 • a และ b = Constant
 • S = land slope above the terrace in present
slide142

Horizontal Interval ระยะทางตามแนวราบระหว่างแนวระดับที่อยู่ติดต่อกัน

 • HI = V.I. x 100 ft.
 • S
slide143

ทางน้ำ (Waterway)

 • Mechanical waterway ปูแต่งร่องน้ำด้วยคอนกรีดอันเป็นการถาวร
 • Vegetated waterwayปูแต่งร่องน้ำด้วยหญ้าหรือพืชอื่นใด
slide144

คูรับน้ำรอบเขา (Hillside Ditch)

 • ร่องน้ำที่จัดทำขึ้น มีขนาดร่องแคบ ๆ ขวางพื้นที่ลาดเทเป็นระยะโดยที่ระดับของร่องลาดไปทางหนึ่ง
 • ประโยชน์
 • เบนน้ำที่ไหลท่วมพื้นที่ให้ออกไปทางที่เตรียมไว้
 • ลดความยาวพื้นที่ลาดเท
slide145

ความเหมาะสมกับพื้นที่ความเหมาะสมกับพื้นที่

 • ใช้ได้บนที่ดินที่มีการไถพรวน
 • ดินมีความลึกเพียงพอ และไม่มีหินหรือทรายมาก
 • ความลาดเทของพื้นที่ไม่ควรเกิน 40 %
 • ความยาวไม่ควรเกิน 400 ฟุต
 • ระดับลดหลั่นลงเป็นระยะของร่องน้ำไม่ควรเกิน 3 %
 • ความลาดเอียงข้างคูไม่ควรเกิน 1:1