late keizertijd christendom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Late Keizertijd Christendom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Late Keizertijd Christendom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Late Keizertijd Christendom - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Late Keizertijd Christendom. Goede Keizers , Slechte Keizers De tijd van de Republiek is voorbij. TENTAMEN 6 dagen !!!. Schrijf je gegevens op! Naam , studentnummer , werkgroep Lees het tentamen door Plan de benodigde tijd Lees de vragen goed Let op spelling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Late Keizertijd Christendom' - tanaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
late keizertijd christendom

Late KeizertijdChristendom

GoedeKeizers, SlechteKeizers

De tijd van de Republiek is voorbij

tentamen 6 dagen
TENTAMEN 6 dagen!!!
 • Schrijf je gegevens op! Naam, studentnummer, werkgroep
 • Lees het tentamen door
 • Plan de benodigdetijd
 • Lees de vragengoed
 • Let op spelling
 • Geefduidelijk en uitgebreidantwoord
 • Meningmétargumenten
 • Jaartallen!!! Bijbenaderingdan decennia
 • Donderdag 19u tentamen training van de UHSK aanmelden: info@UHSK.nl (nogmaareenpaarplaatsen)
planning
Planning

Vandaag

Morgen

 • KorteuitlegA-vragen
 • Reader vragen
 • Thematischeaanpak
 • Rest reader
 • Behandelennagekekenopdracht
de keizers van de eerste drie eeuwen
De keizers van de eerste drie eeuwen
 • Julisch-Claudischehuis: 27 v.C. – 68 n.C.

Augustus – Tiberius – Caligula – Claudius - Nero

 • Vierkeizerjaar: 68-69

Galba – Otho – Vitellius – Vespasianus

 • Flavische huis: 69-96

Vespasianus – Titus - Domitianus

 • Adoptiefkeizers: 96-192

Nerva – Trajanus – Hadrianus – AntoninusPius – Marcus Aurelius – Commodus

 • Severische dynastie: 192-235

SeptimiusSeverus – Caracalla – Alexander Severus

 • Soldatenkeizers: 235-284
 • Diocletianus (Tetrarchie): 284-305
externe problemen
Externeproblemen

Verhoogde druk op de rijksgrenzen in het noordwesten

Germaanse stammen zorgden voor onrust in de noordwestelijke provincies

Grote gebieden geplunderd en verwoest

In 170 na Chr. dringen Germanen door tot in Italië

Ook verhoogde druk op de grenzen in het oosten

Parthische rijk werd opgeslokt door het Nieuw-Perzische rijk der Sassaniden (226-640 na Chr.)

De Sassaniden wilden het oude rijk van Cyrus herstellen en bedreigden daarbij vele oostelijke Romeinse provincies

interne problemen
Interne problemen

Legers konden externe druk niet aan

Romeins burgerrecht was niet meer exclusief

Gebrek aan militaire ervaring onder de legerofficieren

Legerkampen waren sterk geregionaliseerd

Rijk was niet meer berekend op hoge uitgaven voor defensie

Belastingstelsel onvoldoende

Waarde van de munt daalde

keizer gallienus
Keizer Gallienus

Eén van de soldatenkeizers

Regeerde van 253-268 na Chr.

Hervormingen:

260: Senatorenwarenvoortaanuitgesloten van het bekleden van officiersposten

Zone-verdedigingin de diepte

Rond 255: Overschakeling op mobieletroepen

“Generalestaf”

keizer diocletianus
Keizer Diocletianus

Regeerde van 284-305 na Chr.

Maakte einde aan de ‘crisis van de derde eeuw’

Probeerde herhaling te voorkomen door aantal hervormingen

problemen
Problemen

Militaire problemen

Financiele problemen

Dynastieke problemen

Christendom

hervormingen van diocletianus
Hervormingenvan Diocletianus

Bestuur

Instelling tetrarchie

Verdubbeling aantal provincies

Uitbreiding en professionalisering van het ‘ambtenarenapparaat’

Senaat verloor bevoorrechte positie

hervormingen van diocletianus1
Hervormingenvan Diocletianus

Bestuur

Instelling tetrarchie

Verdubbeling aantal provincies

Uitbreiding en professionalisering van het ‘ambtenarenapparaat’

Senaat verloor bevoorrechte positie

Militair

Toename aantal soldaten

Formatie mobiele legers

Fortenbouw langs grenzen

Verbetering infrastructuur

hervormingen vervolg
Hervormingen: Vervolg

Presentatie keizerschap

Verheven keizer (dominus). Afstand tussen keizer en onderdanen

Financieel

Hervorming belastingstelsel

Christendom

Grote christenvervolging 303 na Chr.

keizer constantijn
Keizer Constantijn

Regeerde van 306-337 na Chr.

Bekend om zijn bekering tot het christendom en het bevoordelen van de christenen

hervormingen van constantijn
Hervormingenvan Constantijn

Nieuwehoofdstad, nl. Constantinopel

Senatorenkregenweereenbelangrijkeplaats in het rijksbestuur

Nieuwemobielelegereenheden, bestaandeuitbarbaren

OpkomstGermanen

Uitbreidingbureaucratie en hofhouding

Opvoeringmilitaire budget

Instellingnieuwebelastingen en verhogingoudebelastingen

322: Versterking van greep van grootgrondbezitters op hunpachters

Stabilisatiemuntwezend.m.v. de solidus

Ontkoppeling van militaire en civieleposten, bijv. de praetoriaanse prefect wordteencivielefunctie

Toestaanchristendom

christendom
Christendom
 • Christendom was populairzowelonder de ontworteldestedelijkebevolking (gelijkheid) alsonder de stedelijke elite (monotheïsme)
christendom1
Christendom

Overeenkomsten

Christenen erkenden net als de Joden slechts één god en verwierpen alle andere goden.

Net als enkele oosterse religies die in de keizertijd zich verbreidden (cultus van Isis en Osiris, Mithrascultus en de Cybelecultus) was het christendom niet aan steden of volkeren gebonden.

Verschillen

Monotheisme (zowel overeenkomst als verschil)

Nieuwe religie en dat is geen aanbeveling in de oudheid

verspreiding christendom
Verspreidingchristendom

Werk van apostelen

Met name Paulus van Tarsus speelt een grote rol

N.B. Was eerst vervolger van christenen!

Nadruk op geloof in de opstanding van Jezus na diens dood

reactie op christendom
Reactieop christendom

Reactie Romeinse overheersers:

Over het algemeen stonden de Romeinse regeerders tolerant tegenover vreemde godsdiensten. Ze eisten alleen dat Romeinse burgers bereid zouden zijn mee te offeren en te bidden tot de Romeinse staatsgoden en ze traden op tegen verstoringen van de openbare orde (bij bijv. Bacchusfeesten).

Voorbeelden van tolerantie: de mysterieculten (Isis en Osiris, Demeter), het jodendom, de Bacchuscultus, de verering van Mithras en de Cybelecultus.

reactie op christendom1
Reactieop christendom

Minder tolerant tegenover het christendom.

Monotheïsme

Christendom andersdanjodendom

Nieuwereligie

Introvert karakter

Eucharistie was kannibalisme

Beschuldigingen van incest

slide26

“the Jews, whowere, so to speak, licensedatheists.”

De Ste. Croix p. 240

“The Jewswere a peoplewhichfollowed, the Christians a sectwhichdeserted, the religion of theirfathers.”

Quote Gibbon, zie De Ste. Croix p. 240

slide27

Grootsteprobleem: Christenenweigerdenmeetedoen met de Romeinsekeizercultus. Dit was onacceptabel. Pogingenomchristenen tot deelnametedwingenleiddeneerder tot martelaarschappendan tot geloofsafval door christenen.

romeinse rijk oost en west
RomeinseRijk: Oost en west

Westen:

Germaansevolkenvestigenzichbinnen de rijksgrenzen

Plundering Rome in 410 door de Visigothen

Vestigenzich in zuidelijkGallië

Angelsaksen in Brittannië

Oosten:

Dichterbevolkt, sterkergeürbaniseerd en welvarender

Constantinopelwerd het nieuwe Rome

Onder Theodosius en Justianianuscodificatie van het Romeinserecht

Na Theodosius wordt het Rijkdefinitiefopgesplitst