1 / 31

„Doradztwo Edukacyjno- Zawodowe w gimnazjum wątpliwości i możliwości”

„Doradztwo Edukacyjno- Zawodowe w gimnazjum wątpliwości i możliwości”. Uzasadnienie. Profesjonalna pomoc zwiększa trafność podejmowanych decyzji edukacyjno-zawodowych, minimalizuje koszty psychiczne i ekonomiczne,

tamra
Download Presentation

„Doradztwo Edukacyjno- Zawodowe w gimnazjum wątpliwości i możliwości”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. „Doradztwo Edukacyjno- Zawodowe w gimnazjum wątpliwości i możliwości”

 2. Uzasadnienie • Profesjonalna pomoc zwiększa trafność podejmowanych decyzji edukacyjno-zawodowych, minimalizuje koszty psychiczne i ekonomiczne, • Systematyczne oddziaływania oraz pomoc uczniom w selekcji informacji dot. edukacji i zmieniającego się rynku pracy - drogą do trafności wyborów – do sukcesów edukacyjno-zawodowych.

 3. Możliwości • Utworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – WSDZ, • Pomieszczenie i wyposażenie do prowadzenia indywidualnych porad, konsultacji spotkań, • Zajęcia grupowe z klasą lub zainteresowanymi uczniami, • Tworzenie projektów i korzystanie z funduszów europejskich, • Tworzenie serwisu internetowego szkoły dot. doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 4. Wątpliwości • Kompetencje i obowiązki, • Zakres realizowanych treści, • Czas i miejsce realizacji, • Możliwości finansowe.

 5. Czym jest WSDZ? Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanychprzez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomui kierunku kształcenia.

 6. Co powinien określać WSDZ ? • role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, • czas i miejsce realizacji zadań, • oczekiwane efekty, metody pracy.

 7. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jest: • usystematyzowanym dokumentem, który precyzuje wytyczne szkolnego programu doradztwa zawodowego, • szczegółowo określa, jak realizować program, aby zaspokajać potrzeby uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, • przygotowywany jest w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi osobami (partnerami szkoły), • jest integralną częścią ogólnego planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, • jest realizowany przez doradców zawodowych, nauczycieli, osoby zarządzające szkołą oraz zespoły programowe, a także uczniów i ich rodziców.

 8. Do zadań doradcy zawodowego należy: • 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; • 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; • 3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; • 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 9. Kryteria opracowania programu Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego powinien: • być ogólnodostępny, • być zorientowany na ucznia, zwłaszcza z ograniczeniami zdrowotnymi, • być przejrzysty, • odpowiadać na potrzeby uczniów, • dawać poczucie bezpieczeństwa dla ucznia ( poufność rozmowy doradczej, wyników uzyskiwanych podczas badań i testów), • podkreślać znaczenie zaangażowania w proces doradztwa całej szkoły, • w pełni wykorzystywać dostępne zasoby, • być weryfikowany.

 10. WSZDZ może zawierać: • podstawowe akty prawne, • cele ogólne i szczegółowe, • plan i tematykę zajęć dla poszczególnych klas, • plan działań ogólnoszkolnych, • osoby odpowiedzialne, • metody i formy pracy, • zasady współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo , • przygotowywanie informacji o szkole i promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

 11. FORMY PRACY MOŻLIWE DO WYKORZYSTANIA W WSDZ Formy adresowane do uczniów: • zajęcia warsztatowe (z całą klasą lub grupą zainteresowanych uczniów), • zajęcia lekcyjne, poświęcone tematyce edukacyjno-zawodowej, • projekcje filmów o zawodach, • wycieczki do zakładów pracy, • rozmowy doradcze, • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, • uczestniczenie w Dniach Otwartych Szkoły, • udział w Targach Edukacyjnych, Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, ŚTP, • praca z internetem, podawanie stron przyjaznych gimnazjaliście, • praca z informatorami: o zawodach, o szkołach ponadgimnazjalnych, • udostępnianie literatury z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego.

 12. Formy adresowane do rodziców: • prezentacje multimedialne np. • Założenia pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów, omówienie WSDZ, • Zmiany w szkolnictwie zawodowym, • prelekcje, nt. „Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły i zawodu”, • porady indywidualne w sprawach uczniów mających trudności zdrowotne, emocjonalne, intelektualne, decyzyjne, • Warsztaty np. „Kim będzie moje dziecko?”, • włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów do działań informacyjnych szkoły, • udostępnianie informatorów, ulotek szkół ponadgimnazjalnych, podawanie adresów stron interenetowych oraz literatury z zakresu poradnictwa zawodowego, • indywidualne rozmowy z pedagogiem /psychologiem/ doradcą zawodowym .

 13. Formy adresowane do nauczycieli: • pomoc w określaniu priorytetów w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki, • szkolenia i warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach celem doskonalenia umiejętności doradczych oraz stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń, • utworzenie grupy wsparcia doradców szkolnych, • pomoc w tworzeniu IPET, PDW, KIPU (dla uczniów ze SPE), • przygotowanie materiałów dydaktycznych dotyczących problematyki doradztwa zawodowego.

 14. Formy adresowane do środowiska lokalnego: • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, współpraca z instytucjami zajmującymi się poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy( PUP, MBP, OHP, szkołami policealnymi, wyższymi, pracodawcami), • promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 15. Tworzenie WSDZ Diagnoza na zapotrzebowanie działań doradczych Planowanie / Ewaluacja Rodzaje działań Osoby współpracujące Odbiorcy

 16. Obszary działań Informacje Edukacja Doradztwo Uczniowie, Rodzice, członkowie Rady Pedagogicznej

 17. Moduły do realizacji w ramach WSDZ: Odejście od systemu klasycznego –linearnego na korzyść modułowego • SAMOPOZNANIE Kl. I – III gimnazjum • RYNEK PRACY I EDUKACJI KL. I - III gimnazjum • www.obserwatorium.malopolska.pl (analiza rynku pracy) • PODEJMOWANIE DECYZJI KL. I – III gimnazjum

 18. Moduły do realizacji Rynek edukacji i pracy: typy szkół, zmiany w szkolnictwie zawodowym, świat zawodów, postawy wobec edukacji i pracy Samopoznanie: osobowość, temperament, zainteresowania, umiejętności, wartości, taleny, zdrowie Podejmowanie decyzji: wyznaczanie celów, etapy, tworzenie różnych ścieżek eduk.zawod, Planer Kariery Uczeń

 19. Co powinien zawierać WSDZ? Roczny Plan Realizacji

 20. Przykład Rocznego Planu Realizacji

 21. Przykład Rocznego Planu RealizacjiModuł I –SamopoznanieKIM JESTEM?

 22. Przykład Rocznego Planu RealizacjiModuł II –Rynek Pracy i EdukacjiKIM BĘDĘ?

 23. Przykład Rocznego Planu RealizacjModuł III – Podejmowanie Decyzji

 24. Przykład Rocznego Planu Realizacji c.d.

 25. Przykład Rocznego Planu Realizacji c.d.

 26. Przykład Rocznego Planu Realizacji c.d.

 27. Jaki efekt końcowy chcemy uzyskać? kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań, umiejętności i wiedzy świadomy wybór zawodu lepsze przygotowanie młodzieży do świadomego planowania kariery zapewnienie bardziej kompleksowego rozwiązania problemów z młodzieżą należącą do tzw. kategorii szczególnego ryzyka

 28. Podsumowanie • Doradztwo zawodowe to wymóg współczesnych czasów - uczymy nie dla samego uczenia, ale dla rynku pracy. • Za realizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada DYREKTOR. • Dyrektor powołuje koordynatora i zespół odpowiedzialny za realizację działań związanych z poradnictwem zawodowym i utworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. • Poradnictwo zawodowe powinno być realizowane systemowo - od 1 – 3 klasy.

 29. c.d. • Poradnictwo zawodowe skierowane jest do uczniów, nauczycieli oraz rodziców, • Poradnictwo zawodowe odpowiada na potrzeby uczniów (diagnoza na wstępie), • Uczeń gimnazjum ma prawo do informacji zawodowej o szkołach, zawodach na lokalnym rynku pracy, • Jeżeli w szkole uczeń nie uzyska pomocy powinien otrzymać informacje, gdzie może się udać, • Doradca zawodowy czy osoba pełniąca jego funkcję w szkole nie podejmuje za ucznia decyzji ale, wspiera, podpowiada, jest obok.

 30. Strony interenetowe • www.informator.kuratorium.krakow.pl • www.ore.edu.pl(podstawa programowa) • www.ohpdlaszkoly.pl(opisy i filmy o zawodach • www.koweziu.edu.pl(kwalifikacje, program naucz. Przewodnik po zawodach) • www.euroguidance.pl • www.wybieramzawod.pl www.pociagdokraiery.pl

 31. Dziękuję za uwagę Danuta Nowak doradca zawodowy PPP 3 w Krakowie ul. Konfederacka 18 Tel. (12) 266-19-50 emil:: danow@op.pl

More Related