Miljø- og energimæssige gevinster ved afbrænding af fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrg...
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Miljø- og energimæssige gevinster ved afbrænding af fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning. Jørgen E. Olesen. Afbrænding af husdyrgødning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tamera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
J rgen e olesen

Miljø- og energimæssige gevinster ved afbrænding af fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning

Jørgen E. Olesen


Afbr nding af husdyrg dning
Afbrænding af husdyrgødning fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning

Regeringen har besluttet af de aktuelle barrierer for afbrænding af husdyrgødning skal søges fjernet. Det drejer sig om husdyrgødnings-bekendtgørelsen og gødningsloven. Desuden arbejdes på afgiftslempelse.

Baggrunden for dette er en række miljøfordele ved afbrændingen af husdyrgødningen, som vil kunne medvirke til at sikre en fortsat intensiv husdyrproduktion i Danmark.


Milj effekter af husdyrg dning
Miljøeffekter af husdyrgødning fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning

 • Drivhusgasserne metan (CH4) og lattergas (N2O) fra gødningslageret og lattergas efter udbringning i marken

 • Ammoniakfordampning fra gødningslager og fra udbringning i marken (NH3)

 • Kvælstofudvaskning (NO3) efter udbringning i marken

 • Opbygning af fosfor-pulje (P) i jorden med øgede risiko for tab

 • Lugt fra lagring og udbringning

 • Kulstoflagring i jorden


Afbr nding
Afbrænding fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning

 • Forskellige teknologier, herunder forskellige metoder til tørring og kondensering af vand

 • Størst energiudbytte ved højt tørstofindhold i gødningen. Gylle skal separeres.

 • Emissioner af kvælstofilter (NOx) er et problem (ca. 5% af kvælstoffet udledes som NOx). Mindskes ved ammonium i gødningen eller ved NOx filter.

 • Fosfor og tungmetaller opkoncentreres i asken


Milj effekter af husdyrg dning1

Separation fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning

Energi

Aske

Afbrænding

NOx

CO2

NH3

Mark

N2O

NO3

Handelsgødning

Energi

Miljøeffekter af husdyrgødning

Gødning ab stald

CH4

Gødningslager

N2O

NH3

Mark

NO3

P-tab

C-lagring


Energibalance ved afbr nding af g dning
Energibalance ved afbrænding af gødning fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning

Afbrænding er kun relevant ved tørstofindhold over 20%


Rlige m ngder husdyrg dning i danmark
Årlige mængder husdyrgødning i Danmark fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning


G dningstyper egnet til afbr nding
Gødningstyper egnet til afbrænding fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning


Kv lstofudnyttelse
Kvælstofudnyttelse fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning

 • Kvælstof i dybstrøelse skal udnyttes med 45% og anden fast gødning med 65% (Plantedirektoratet)

 • Ved afbrænding vil denne gødning skulle erstattes med handelsgødning.


Ammoniakfordampning
Ammoniakfordampning fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning

 • Lagre af fast husdyrgødning uden daglig tilførsel skal ifølge Husdyrgødningsbekendgørelsen overdækkes, hvilket formentlig halverer ammoniakfordampningen

 • Ammoniakfordampning fra udbragt husdyrgødning undgås ved afbrænding og der er kun en lille fordampning fra handelsgødning

Separering og afbrænding af al dansk gylle vil resultere

i et samlet fald i ammoniakfordampningen på 5.000 ton N/år.


Kv lstofudvaskning
Kvælstofudvaskning fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning

 • Det antages at 40% af N i husdyrgødning udvaskes, mens kun 30% af N i handelsgødning udvaskes

Separering og afbrænding af al dansk gylle vil resultere

i et samlet fald i udvaskningen på 6.000 ton N/år.


Fosfor
Fosfor fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning

 • Vedvarende tilførsel af større mængder fosfor til landbrugsjord end der bortføres medfører risiko for tab af fosfor til vandmiljøet

 • Efter separering vil fiberfraktionen indeholde 60-70% af gyllens totale fosformængde.

 • Der kræves efterbehandling af asken fra forbrændingen, da der ellers er risiko for vindspredning.

 • Det største miljømæssige potentiale opnås, hvis asken (fosfor) fjernes fra de husdyrtætte områder.


Udledning af drivhusgasser
Udledning af drivhusgasser fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning

Reduceret udledning af drivhusgasser (kg CO2-ækv per ton gylle)

Separering og afbrænding af al dansk gylle vil resultere

i et samlet fald i emissionerne på 0,5 mio. ton CO2-ækv/år.


Lugtgener
Lugtgener fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning

 • Lugt afgives fra stalde, gødningslagre og ved udbringning.

 • Afbrænding af faste gødninger og af fiberfraktioner vil stort set eliminere lugt fra gødningslagre.

 • Lugtbidraget fra udbringningen reduceres til lugt fra væskefraktionen, som afgiver mindre lugt end udbragt gylle.


Asken fra afbr ndingen
Asken fra afbrændingen fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning

 • Asken indeholder bl.a. fosfor, kalium og tungmetaller, især kobber

 • Kobberindholdet er op til 70% højere end tilladt i slambekendtgørelsen

 • Anvendelse af asken direkte på landbrugsjord vil være omfattet af bioaskebekendtgørelsen eller slambekendtgørelsen, som maksimalt tillader 30 kg P pr. ha.

 • Gødningsvirkning af P og K i asken ligger formentlig henholdsvis under og over 50%


Konklusioner
Konklusioner fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning

 • Der er en energigevinst ved afbrænding af husdyrgødning med et tørstofindhold over 20%

 • Afbrænding af husdyrgødning reducerer ammoniak-fordampning og kvælstofudvaskning

 • Afbrænding af husdyrgødning reducerer udledningen af drivhusgasser metan og lattergas.

 • Afbrænding vil medføre mindre kulstoflagring i jorden og der vil være et energiforbrug til fremstilling af handelsgødning.

 • Afbrændingen medfører udledning af NOx.Dette vil kunne løses med NOx-filter.

 • Asken fra forbrændingen vil indeholde fosfor og tungmetaller (kobber)