informace k realizaci procesu p echodu na digit ln vys l n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informace k realizaci procesu přechodu na digitální vysílání PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informace k realizaci procesu přechodu na digitální vysílání

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
tamara-green

Informace k realizaci procesu přechodu na digitální vysílání - PowerPoint PPT Presentation

85 Views
Download Presentation
Informace k realizaci procesu přechodu na digitální vysílání
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informace k realizaciprocesu přechodu na digitální vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

 2. Proces realizace TPP

 3. Přehled o podílech jednotlivých typů obcí z hlediska dostupnosti signálu ATV jednotlivých programů. Proces realizace TPP

 4. Typy obcí ČR dle dostupnost ATV Ve skupině obcí, zahrnující 53% obcí ČR (72% obyvatel ČR) jsou dostupné všechny tyto celoplošné programy. Průměrné pokrytí těmito programy je v této skupině pro všechny celoplošné programy větší než 92% obyvatel. Druhou největší skupinu obcí ČR – 30% obcí (16% obyvatel ČR) tvoří obce, kde jsou odstupné všechny ATV programy s výjimkou programu Prima. Pro tuto skupinu obcí je dokonce průměrné pokrytí programy ČT1,ČT2 a Nova vyšší jak 97% obyvatel a průměrné pokrytí programem Prima je jen na úrovni 6% obyvatel. Zbývající obce – 17% (12% obyvatel) jsou pak obce s problémovým pokrytím většiny ATV programů, pouze program ČT1 dosahuje i v této skupině obcí průměrně 95% pokrytí. Další programy pak dosahují následující průměrných úrovní pokrytí obyvatel – ČT2 47%, Nova 81% a Prima 36% obyvatel. Proces realizace TPP

 5. Vysílací síť 1 Proces realizace TPP

 6. Vysílací síť 2 Brno město 40, Domažlice 38, Nemanice 38, Ostrava Slezská Ostrava 39, Praha 25, Praha město 25, Ústí nad Labem 58 Proces realizace TPP

 7. Vysílací síť 3 Brno Hády 59, Ostrava Hošťákovice 54, Plzeň Košutka 52, Praha Ládví 46, Praha Strahov 46, Praha Zelený pruh 46 Proces realizace TPP

 8. Vysílací síť 4 Brno Jihlavská 64, Praha Ládví 64, Praha Strahov 64, Praha Václavská 64, Praha Zelený pruh 64 Proces realizace TPP

 9. Kontrola pokrytí Po stabilizaci vysílání v síti 1 v oblasti Plzeň bude proveden výpočet pokrytí DTV signálem a ATV signálem příslušejícím danému provozovateli vysílání. Po implementaci a zapracování výpočtu do SW se podle map a odborného odhadu vyberou problémová místa, která se proměří vozem MOMS-P (ověření pokrytí obcí na hranicích se sousední územní oblastí, obcí, kde bylo špatné pokrytí DTV od vysílače ve vedlejší oblasti apod.). Tam, kde bude na základě výsledků měření MOMS-P indikován problém bude provedeno bodové měření, které bude dále prováděno na místech, kde budou hlášeny stížnosti na zhoršení signálu. V mapce jsou uvedeny obce, ve kterých je již nyní plánováno provedení uvedeného měření MOMS-P. Výsledky měření budou promítnuty do stanovení pokrytí signálem vysílací sítě 1. Proces realizace TPP

 10. Digitalizace televizního vysíláníPodklad pro snídani s novináři Praha srpen 2008 Proces realizace TPP

 11. Základní informace o výzkumu Přechod na digitální vysílání vyžaduje komplexně pojatou datovou základnu, spojující různé zdroje dat v jednotlivých etapách procesu přechodu na digitální vysílání.Opakované a systematické zjišťování klíčových údajů o rozvoji digitálního televizního vysílání je jednou z důležitých podmínek racionální a transparentní realizace přechodu na digitální televizní vysílání pro všechny zúčastněné subjekty a jejich rozhodování. Z tohoto důvodu vznikl výzkumný program ČTÚ, který si klade za cíl přinést informace o průběhu digitalizace. Tyto informace by měly částečně být získány prostřednictvím kvantitativních výzkumů. Výzkumy by měly být realizovány dvakrát do roka (sběr dat květen, říjen). Důležitým aspektem výzkumného programu bude zajištění srovnatelnosti získávaných údajů v čase, což bude dosaženo díky opakovaně zjišťovaným otázkám a propojení na údaje o pokrytí území signálem televizního vysílání, získané na základě postupů podle vyhlášky ČTÚ. Informace prezentované v tomto materiálu jsou prvním signálním výsledkem výzkumného programu ČTÚ. Předmětem výzkumu je digitalizace televizního vysílání v České republice, tedy proces přechodu z vysílání analogového na vysílání digitální na všech platformách a rozvoj digitálních platforem televizního vysílání. Sběr dat byl proveden společností STEM/MARK, a.s. v druhé polovině května letošního roku. Kvantitativní výzkum byl zaměřen na občany České republiky starší 15ti let. Výzkum byl reprezentativní podle vybraných znaků (region, věk, pohlaví, vzdělání, velikost obce). Výběrový soubor obsahuje 1859 respondenty. Proces realizace TPP

 12. Hlavní zjištění 89 % respondentů již slyšelo o digitálním televizním vysílání 36 % respondentů má o digitalizaci všechny informace, které potřebují 50 % ví, co má dělat v případě, že by on nebo jeho rodina chtěl(a) přijímat digitální televizní signál 13 % respondentů informace o digitálním televizním vysílání nezajímají 7 % vůbec nechce přejít/zabezpečit si příjem digi. tv. vysílání Proces realizace TPP

 13. Informovanost o digitálním televizním vysílání Deklarovaná informovanost o digitálním televizním vysílání je vysoká. 89 % respondentů uvedlo, že již slyšeli o digitalizaci. Během posledního roku se informovanost příliš nezvýšila. V roce 2007 bylo o digitalizaci informováno 86 % respondentů. Informovanost v jednotlivých krajích se pohybuje mezi 71 % (Olomoucký) až 97 % (Moravskoslezský). Největší podíl respondentů (více než 3/4), o digitalizaci slyšelo v televizi. 51 % respondentů získalo informace od přátel, známých a 42 % od rodiny, příbuzných. Při hodnocení spokojenosti se získanými informacemi se na prvním místě umístil „internet“. S informacemi o digitalizaci získanými na „internetu“ je spokojeno 85 %. Vysoká spokojenost (80 %) je také s informacemi z„odborných časopisů, odborného tisku, výstav, veletrhu“ a s informacemi získanými „v práci, od kolegů, spolupracovníků, obchodních partnerů“. S informacemi v televizi jsou respondenti ve srovnání s většinou ostatních zdrojů méně spokojeni. S informacemi v televizi je spokojeno 55 %. V žebříčku spokojenosti se zdroji informací o digitalizaci se tak televize dostává na 9. místo z 11. Vzhledem k tomu, že televize je zdrojem informací o digitalizaci pro největší podíl respondentů, měla by poměrně negativnímu hodnocení informací v televizi být věnována pozornost. Asociace s „přechodem na digitální televizní vysílání“ jsou převážně pozitivní. Nevětší podíl respondentů (37 %) si přechod na digitální televizní vysílání spojuje s „větší kvalitou příjmu, vysílaní“. 16 % respondentůsi vybaví „výběr z více televizních programů“. „Nutnost zakoupit SET-TOP-BOX nebo TV“ má s přechodem na digitální televizní vysílání spojeno 15 % respondentů. Proces realizace TPP

 14. Pokud se zaměříme na znalost jednotlivých způsobů šíření digitálního televizního vysílání, respondenti nejčastěji znají digitální televizní vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů (64 %). Nižší je znalost satelitního digitálního vysílání - DVB-S (58 %) a kabelového digitálního televizního vysílání - DVB-C (53 %). Z uvedených způsobů příjmu respondenti nejméně znají (14 %) digitální televizní vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů do mobilního telefonu -DVB-H . 87 % respondentů má zájem o nějakou z uvedených informací o digitálním televizním vysílání. Informace o digitalizaci méně zajímají věkovou skupinu nad 60 let, ženy a respondenty se základním vzděláním. Nejvíce (39 %) respondentů zajímádatum vypnutí analogového televizního signálu v místě bydliště. 38 % respondentů má zájem o informace o kanálech, které u nás bude možné přijímat a o obecné informace o možnostech digitálního televizního vysílání. Více než třetinu (36 %) respondentů zajímají informace o datu zapnutí digitálního televizního signálu jednotlivých kanálů v místě jejich bydliště. Menší zájem (mezi 17 % až 25 %) je o konkrétnější informace převážně technického rázu o set-top-boxech, digitálních televizích a anténách. Hodnocení informovanosti respondenty jsme zjišťovali prostřednictvím výroku: „O digitalizaci mám všechny informace, které potřebuji“. Pouze36 % respondentů se domnívá, že má všechny potřebné informace. Naopak 42 % nemá všechny potřebné informace. 50 % respondentů ví, co má dělat v případě, že by on nebo jeho rodina, chtěl(a) přijímat digitální televizní signál.Pro 46 % respondentů jsou informace o digitalizaci snadno dostupné, je kde je hledat a 42 % respondentů považuje prezentaci informací za srozumitelnou a jasnou. Proces realizace TPP

 15. Zdroj informací o digitalizaci Spokojenost s informacemi o digitalizaci z jednotlivých zdrojů Otázka:Kde či od koho jste slyšel(a) o digitálním televizním vysílání? Otázka: Jste s těmito informacemi … spokojen(a)? Informovanost z daného zdroje % N Proces realizace TPP Respondenti kteří slyšeli o digi. tv. vysílání N=1655

 16. Informovanost o televizním digitálním vysílání Otázka:Co se Vám vybaví pod slovním spojením „přechod na digitální televizní vysílání“? 37 % větší kvalita příjmu, vysílaní 16 % výběr z více televizních programů 15 % nutnost zakoupit SET-TOP-BOX nebo TV 12 % změna vysílání (nový typ vysílání) 6 % odpojení od analogového vysílaní (antény) 6 % digitální televize, přechod na digitální vysílání 5 % bude to finančně náročnější 5 % modernizace,nová technologie 3 % přenos přes satelit, z družic 2 % komplikace s převodem 2 % doplňkové služby 1 % dražší TV poplatky 1 % kabelové vysílání 1 % lepší pokrytí signálu5 % nic mi to neříká 1 % internetové vysílání, internet 6 % neví Všichni respondenti N = 1859 Proces realizace TPP

 17. Zájem o jednotlivé informace o digitálním televizním vysílání Otázka:Jaké informace o digitálním televizním vysílání Vás zajímají? informace o datech vypnutí analog. tv. signálu ve Vašem bydlišti informace o kanálech, které u nás bude možné přijímat obecné informace o možnostech digi. tv. vysílání informace o datu zapnutí digi. tv. signálu jednotlivých kanálů ve Vašem bydlišti technické informace, jak zabezpečit příjem digi. tv. signálu v domácnosti informace o nabídce set-top-boxů informace o fungování set-top-boxů informace o televizoru umožňujícím příjem digi. tv. vysílání informace o nových službách digi. tv. informace o využití a úpravě antén informace o digi. tv. vysílání mě nezajímají Proces realizace TPP Všichni respondenti N = 1859

 18. Vlastnosti spojované s televizním digitálním vysílání Otázka:Které z následujících vlastností si spojujete s digitálním televizním vysíláním? vyšší kvalita obrazu větší programová nabídka vyšší kvalita zvuku obraz s vysokým rozlišením HDTV lepší možnosti nahrávání pořadů zjednodušení televizního příjmu služby interaktivní televize mobilita příjmu Proces realizace TPP Všichni respondenti N = 1859

 19. Děkuji za pozornost PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ dvorakp@ctu.cz