DEMOGRAFSKA KRETANJA NA SELU I SEOSKA KULTURA - PowerPoint PPT Presentation

demografska kretanja na selu i seoska kultura n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEMOGRAFSKA KRETANJA NA SELU I SEOSKA KULTURA PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEMOGRAFSKA KRETANJA NA SELU I SEOSKA KULTURA

play fullscreen
1 / 12
DEMOGRAFSKA KRETANJA NA SELU I SEOSKA KULTURA
131 Views
Download Presentation
tamanna
Download Presentation

DEMOGRAFSKA KRETANJA NA SELU I SEOSKA KULTURA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DEMOGRAFSKA KRETANJA NA SELU I SEOSKA KULTURA

 2. UZROCI depopulacije sela • Istorijske tendencije odnosa ruralno – urbano (stnovništvo u gradovima se povećava, u selima smanjuje) • Intenzivni odlasci sa sela u vreme inustrijaliracije • Egzodus ruralis • Privid lakšeg života • Veća ponuda posla (mnoštvo poslova jednostavnih i pomoćnih poslova)

 3. Socijalna sigurnost zaposlenih (u zemljma socijalizma i nekim “državama blagostanja”) • Mogućnosti obrazovanja u gradu • Sezonske migracije (građeinski i drugi poslovi, navika sezonskog rada) • Pravci migracija • Iz manjih u veća sela • Iz brdsko-planinskih u ravničarska sela • Iz sela u najbliže gradove (opštinske centre)

 4. Iz sela u velike gradove • Iz sela u druge države (regije, kontinente) • Agrarna politika podstiče depopulaciju sela • Osiromašenje sela • Velika razlika između cene rada na selu i u gradu • Kulturne razlike • Zdravstvo i socijalna zaštita • Kulturni trendovi • Specijalni lokalni uzroci

 5. POSLEDICE • Demografski vakum izmedju sela i grada • Nagli rast gradova • Razvoj prigradskih naselja (bez dovoljno uslova za urbani život) • Satelitska naselja (izmedju sela i grada) • Ekonomske posledice • Socijalne razlike (selo-grad, prigrad-grad, sirotinjske četvrti) • Monopol i privilegija gradova u odnosu na sela

 6. Mnogo radne snage na malom prostoru (ne iskorišteni radni potencijal) • Migracije iz malih gradova u veće centre • Kulturni tokovi • Patološke pojave i socijalne devijacije (prosijačenje, skitnja, kriminal, narkomanija) • Narušena demografska struktura sela • Polna (“višak” muškraca, “višak” žena) • Staračka domaćinstva

 7. Kako demografski revitalizovati selo? • Da li je potrebna demografska obnova sela? • Kako pristupiti tom problemu? • Održivo selo – osnovni princip • Strategija ukupnog demografskog razvoja društva • Posebna strategija za razvoj sela • Formiranje državnih tela za pomoć selu (Savet za razvoj sela, Agencija za razvoj sela na svim nivoima: lokalni, regionalni, državni)

 8. Fond za pomoć demografskoj stabilizaciji i obnovi sela) • Agrarni budžet, Ruralni budžet • Drugi oblici mikro kredita i finansija za razvoj agrobiznisa • Poreske olakšice za pojedina ruralna područja • Poreske olakšice za mala i srednja preduzeća iz oblasti agrara

 9. Pomoć porodici i deci na selu (dečiji dodatak, vrtić, školki pribor, đačke i studentske stipendije, poste kulturnim događajima) • Posebni penzioni fondovi za selo • Izgraditi infrastrukturu na selu (putevi, vodovod, dobra električna mreža, Internet...) • Napuštena imanja ustupati onima koji žele da ih obrađuju

 10. Organitovati institucije za praćenje razvoja sela i uslova života i rada na selu i svih vrsta pomoći (prateće službe, saveti) • Medijska promocija uspešnih sela, novog agrarnog razvoja, stila i načina života na selu • Izrada baze podataka svih resursa potrebnih za stabilan razvoj sela • Smanjenje distance i konflikta selo - grad

 11. SEOSKA KULTURA – TRADICIJA I SAVREMENOST • Značaj tradicije • Religija, magija, mitovi • Obredi, rituali i svetkovine • Folklor i etnologija • Kulturni kontinuitet • Pravila, pravda i sistem vrednosti • Država i društvene obaveze • Zemljište i materijalne vrednosti • Rad i stvaranje novih dobara • Kulturne inovacije i imitacije

 12. Sumnjičenje i poverenje • Tradicija i novi muzički tokovi • Umetnost na selu • Kultura svakodnevnog života • Kultura stanovanja i seoska arhitektura • Kultura odevanja i moda • Kultura ishrane • Odnos prema obrazovanju • Navike i slobodno vreme