pracownia ukd l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracownia UKD PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracownia UKD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Pracownia UKD - PowerPoint PPT Presentation


 • 271 Views
 • Uploaded on

Pracownia UKD. Wrzesień 2007-czerwiec 2008. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. UDC-P058. Wydanie skrócone, 2006 r. 5 tys. egzemplarzy (sprzedano) 1,5 tys. egzemplarzy dodruk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pracownia UKD' - tam


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pracownia ukd

Pracownia UKD

Wrzesień 2007-czerwiec 2008

uniwersalna klasyfikacja dziesi tna udc p058 wydanie skr cone 2006 r
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. UDC-P058. Wydanie skrócone, 2006 r.
 • 5 tys. egzemplarzy (sprzedano)
 • 1,5 tys. egzemplarzy dodruk
 • (Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. UDC-P022. Wydanie skrócone, 1997 r. – sprzedano 15 tys. egzemplarzy – taka ilość została ustalona w umowie licencyjnej z Konsorcjum UKD).
profil bibliotek kupuj cych tablice skr cone ukd
Profil bibliotek kupujących tablice skrócone UKD
 • Biblioteki publiczne, w tym Gminne Ośrodki Kultury (ok. 43%)
 • Biblioteki szkolne (ok. 38%)
 • Biblioteki pedagogiczne (ok. 5%)
 • Biblioteki szkół wyższych (ok. 6%)
 • Inne (ok. 5%)
pracownia ukd zadania realizowane
Pracownia UKD – zadania realizowane
 • Szkolenia dla użytkowników zewnętrznych
 • Szkolenia dla pracowników BN
 • Formułowanie decyzji o użyciu symboli UKD, tj. reguł pragmatycznych UKD (Biuletyn UKD)
pracownia ukd dodatkowo
Pracownia UKD - dodatkowo
 • Weryfikacja opracowania rzeczowego związana z publikacją Przewodnika Bibliograficznego (Korekty merytoryczne w bazach danych i korekty drukarskie tworzone na rzecz Przewodnika Bibliograficznego).
szkolenia dla u ytkownik w zewn trznych
Szkolenia dla użytkowników zewnętrznych
 • Czuwanie nad metodyką Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i konsultacje metodyczne w zakresie Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej – przygotowywanie odpowiedzi pisemnych i konsultacje telefoniczne
szkolenia dla u ytkownik w zewn trznych7
Szkolenia dla użytkowników zewnętrznych
 • Szkolenia - 3 spotkania informacyjno-warsztatowe - luty, marzec, kwiecień 2007 r. w BN
 • Warsztaty ogólnopolskie – maj 2007 r. w BN
szkolenia dla u ytkownik w zewn trznych8
Szkolenia dla użytkowników zewnętrznych
 • Od września 2007 r. do marca 2008 r. szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i pedagogicznych (8 szkoleń – biblioteki województwa śląskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego). Temat szkoleń: „Nowe tablice UDC-P058” oraz „Reguły stosowania UKD – zmiany”).
przygotowywanie regu pragmatycznych ukd
Przygotowywanie reguł pragmatycznych UKD.
 • Tworzenie wykazu decyzji, przesyłanie do pracowników ZOR, po uzbieraniu większej liczby decyzji są one dodatkowo drukowane i przekazywane wszystkim pracownikom ZOR.
 • Tworzenie rekordów wzorcowych (na razie kartoteka rękopiśmienna), stanowiących podstawę dla kartoteki wzorcowej Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i kolejnych wydań tablic skróconych.
regu y pragmatyczne
Reguły pragmatyczne
 • Od stycznia 2008 roku zamieszczane są on-line w Biuletynie Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej jest dwumiesięcznikiem, wydawanym w wersji elektronicznej.
biuletyn ukd i prezentowane w nim regu y pragmatyczne
Biuletyn UKD i prezentowane w nim reguły pragmatyczne
 • Należy go szukać na stronie Biblioteki Narodowej: www.bn.org.pl w zakładce Dla Bibliotekarzy. Być może w przyszłości będzie aktualizowanym na bieżąco serwisem informacji.
biuletyn ukd
Biuletyn UKD
 • Do tej pory ogłoszono nr 1 w którym omówiono rozwiązania przyjęte dla działu 2 Religia. Teologia oraz nr 2 w którym omówiono rozwiązania przyjęte dla podziału A/Z.
 • Informacja o przygotowaniu Biuletynu jest przesyłana do zainteresowanych w BN i użytkowników zewnętrznych (ok. 120 bibliotek).
biuletyn ukd i prezentowane w nim regu y pragmatyczne13
Biuletyn UKD i prezentowane w nim reguły pragmatyczne
 • Reguły pragmatyczne UKD (reguły nieskodyfikowane) razem z regułami skodyfikowanymi – regułami gramatyki UKD składają się na reguły indeksowania UKD.
biuletyn ukd i prezentowane w nim regu y pragmatyczne14
Biuletyn UKD i prezentowane w nim reguły pragmatyczne
 • Są to reguły użycia języka, czyli reguły komunikacji i są prezentowane w postaci not stosowania (decyzji) zapisanych w kartotekach decyzji. Do tej pory były one tworzone i prezentowane lokalnie.
biuletyn ukd i prezentowane w nim regu y pragmatyczne15
Biuletyn UKD i prezentowane w nim reguły pragmatyczne
 • Generalnie metoda tworzenia symboli UKD jest prezentowana w Master Reference File (MRF) – pliku wzorcowym UKD, Extensions and Corrections to the UDC oraz w wydanym w 2007 r. podręczniku The Universal Decimal Classification: a guide to its use autorstwa I.C. McIlwaine. Jest to punkt wyjścia dla budowania metodyki tworzenia symboli UKD, prezentowanych w Biuletynie UKD.
biuletyn ukd i prezentowane w nim regu y pragmatyczne16
Biuletyn UKD i prezentowane w nim reguły pragmatyczne
 • Poza tym metoda budowania symboli jest wypadkową:
 • - metody ustalonej przez twórców tablic pełnych z lat 60-80 (Wydanie Pełne FID 327 i FID 502),
 • - metody ustalonej przez twórców tablic skróconych,
 • - praktyki Przewodnika Bibliograficznego. Wybiera się spośród stosowanych rozwiązań, rozwiązanie optymalne i nazywa regułą pragmatyczną.
regu y pragmatyczne powinny by
Reguły pragmatyczne powinny być:
 • - rozpowszechnione, należy dbać o ich szybką i operatywną dystrybucję. Ponieważ są to informacje wspomagające proces indeksowania, zatem bezcenne. Szeroko dostępne reguły pragmatyczne zapewniają dostęp do określonych z pomocą reguł pragmatycznych dokumentów w powtarzalny sposób,
regu y pragmatyczne powinny by18
Reguły pragmatyczne powinny być:
 • - łatwe do zastosowania, czytelne. Wprowadzane zasady muszą być proste, zrozumiałe, pozwalające na powielanie schematów postępowania. Nie można uzależniać budowy charakterystyk treściowych od czynników pozajęzykowych,
regu y pragmatyczne powinny by19
Reguły pragmatyczne powinny być:
 • - konsekwentnie stosowane. Ich kształt powinien pozwolić na ich powtarzalne i analogiczne wykorzystanie,
regu y pragmatyczne powinny by20
Reguły pragmatyczne powinny być:
 • - spójne, uwzględniające spójność i charakter zbioru wyszukiwawczego. Zbiór wyszukiwawczy stanowi całość. Nawet drobne modyfikacje naruszają spójność zbioru wyszukiwawczego, zatem należy dbać o to by ich liczba w rekordach wzorcowych była kontrolowana.
powstanie regu pragmatycznych jest uwarunkowane
Powstanie reguł pragmatycznych jest uwarunkowane:
 • po pierwsze zmianami w zasobie leksykalnym UKD,
 • po drugie potrzebą wyodrębnienia reguł do opisania sytuacji dotychczas nieunormowanych, dla których przyjęto wreszcie pewne rozwiązania,
 • po trzecie pewne reguły stosowania zostały zmodyfikowane i trzeba to opisać.
w za o eniu struktura biuletynu ukd jest nast puj ca
W założeniu struktura Biuletynu UKD jest następująca:
 • 1) rozbudowa symboli zaproponowana w pliku wzorcowym MRF, stworzonym przez Konsorcjum w Hadze, tj. pierwotna metoda UKD, np. 272-31-5 Droga krzyżowa.
w za o eniu struktura biuletynu ukd jest nast puj ca23
W założeniu struktura Biuletynu UKD jest następująca:
 • 2) wybranie propozycji MRF, potencjalne zastosowania symboli, np.
 • Wariant A: 272-31:272-5 Droga krzyżowa
 • Wariant B: 272-31-5 Droga krzyżowa
w za o eniu struktura biuletynu ukd jest nast puj ca24
W założeniu struktura Biuletynu UKD jest następująca:
 • 3) reguły pragmatyczne – wyodrębnione przez Pracownię Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i zaproponowane do ogólnego stosowania, np. 272-31:27-5 Droga krzyżowa. (Wybór jednej z metod – zapewnia powtarzalność i jednolitość).
slide25
Reguły pragmatyczne przyjęte przez Pracownię Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej mają charakter rozwiązań jednostkowych, np.
 • 2-67 Dyskryminacja religijna, prześladowania religijne
 • 2-1:141.72 Teologia feministyczna,
b d grup decyzji np dla opisania zakon w
bądź grup decyzji, np. dla opisania zakonów
 • 2-788/-789 Zakony
 • 24-788/-789 Zakony - buddyzm
 • 27-788/-789 Zakony – chrześcijaństwo. Templariusze. Zakony rycerskie
 • 271.2-788/-789 Zakony - prawosławie
 • 272-788/-789 Zakony - katolicyzm
 • 272-788/-789:272-42 Reguły i konstytucje
decyzje stosowania
Decyzje stosowania
 • Decyzje stosowania kształtują i utrwalają uznaną za poprawną i obowiązującą praktykę klasyfikowania.
 • Warunkiem koniecznym spójności klasyfikowania jest jednolitość klasyfikowania (w znaczeniu powtarzalność, wzorcowość), która jest osiągana przez nawiązanie do kontekstu i zastosowanie porządkowania wyrażeń UKD.
wed ug o unguriana ukd jest sformalizowana dzi ki
Według O. Unguriana UKD jest sformalizowana, dzięki:
 • Wyeliminowaniu homonimii, polisemii i synonimii leksykalnej,
 • Wyeliminowaniu ekspresji i impresji,
 • Zabezpieczeniu zwięzłości semantycznej języka,
 • Jednoznaczności reguł gramatyki.
poza formalizacj realizuj c si na poziomie ustalania zasobu leksykalnego i tworzenia regu gramatyki
Poza formalizacją realizującą się na poziomie ustalania zasobu leksykalnego i tworzenia reguł gramatyki
 • Wymienione w poprzednim slajdzie reguły formalizacji znajdują zastosowanie w tworzeniu reguł pragmatycznych UKD.
w decyzjach stosowania normowane s nast puj ce problemy
W decyzjach stosowania normowane są następujące problemy:
 • interpretacja (precyzowanie) pola semantycznego wyrażeń prostych i złożonych,
 • eliminacja polisemii i niejednoznaczności wyrażeń,
 • zapewnienie powtarzalnego dostępu przez skupienia tematyczne,
 • Decyzje składniowe i uporządkowanie ciągów wyrażeń.
w okresie 2007 2008 r
W okresie 2007-2008 r.
 • Wyodrębniono ok. 650 reguł pragmatycznych, tj. decyzji stosowania.
 • Najwięcej decyzji interpretujących stosowanie symboli z działu 2 Religia. Teologia i 37 Szkolnictwo. Nauczanie.
w okresie 2007 2008 r32
W okresie 2007-2008 r.
 • Reguły dotyczące stosowania symboli z działu 2 Religia. Teologia, jak już zostało powiedziane zostały zaprezentowane i rozpowszechnione on-line w Biuletynie UKD (nr 1/2008).
 • Dział 37 Szkolnictwo. Teologia będzie przedmiotem osobnego Biuletynu UKD.
w okresie 2007 2008 r33
W okresie 2007-2008 r.
 • Większość wprowadzonych decyzji stanowią decyzje szczegółowe (jednostkowe).
 • Pozostałe (cenne) to decyzje uogólniające (zbierające), np. o stosowaniu podziału A/Z (Biuletyn nr 2/2008) czy [::] dwukropka podwójnego.
w okresie 2007 2008 r powsta y decyzje kt re s
W okresie 2007-2008 r. powstały decyzje, które są:
 • po pierwsze reakcją na modyfikację słownictwa UKD (dokonaną przez Konsorcjum UKD w okresie od 1997 r. do 2006 r.),
 • po drugie są efektem ustalenia się metody (czasami wieloletniej) opisu określonych treści., np. stosujemy (094.4.072) i (094.5.072) dla komentarzy tekstów prawnych i poszczególnych ustaw, wtedy jeśli słowo komentarz wystąpi w tytule, podtytule, serii, albo książka będzie miała następujący układ: tekst paragrafu i poniżej jego omówienie itd.
slide35

Klasyfikacja piśmiennictwa pełni dwie podstawowe role:rolę systemu organizacji zbiorów bibliotecznych oraz rolę narzędzia wyszukiwania i przeglądania zawartości według klas tematycznych.

w polsce ukd s u y do
W Polsce UKD służy do:
 • klasyfikacji książek,
 • prowadzenia katalogu rzeczowego w formie tradycyjnej,
 • a także tworzenia schematu układu książek na półkach.
ukd w polsce
UKD w Polsce

Klasyfikowanie w Polsce jest zdecentralizowane.

Biblioteka Narodowa jest jedną z placówek stosujących UKD.

biblioteka narodowa tj pracownia ukd
Biblioteka Narodowa, tj. Pracownia UKD
 • Jest placówką adaptującą Master Reference File.
 • Stosuje UKD zgodnie z zaleceniami Konsorcjum UKD, stosowanie do przyjętych w tłumaczeniu ograniczeń.
potrzeba a realizacja
Potrzeba a realizacja
 • Wydanie skrócone tablic UKD zostało przygotowane z myślą o bibliografii narodowej i bibliotekach publicznych.
 • Czy wydanie tablic skróconych w których umieszczono 6837 symboli jest zadawalające dla bibliotek.
biblioteki publiczne
Biblioteki publiczne
 • Biblioteki publiczne przygotowują na podstawie tablic skróconych wykazy symboli do zastosowania.
 • Dla tego typu placówek symbole tablic skróconych UDC-P058 są nadmiarowe.
slide41
Wykaz działów katalogu rzeczowego dla małych bibliotek publicznych oprac. Grażyna Teresa Turowska, wyd. 5 poprawione i rozszerzone
 • wydanie: 2007, 96 s.
 • Podstawą opracowania Wykazu jest najnowsze wydanie tablic UKD (UDC-PO22) z 2006 r.
 • Publikacja przeznaczona jest, tak jak poprzednie, dla placówek bibliotecznych o księgozbiorach do około 20 tysięcy woluminów.
slide42

Wykaz działów katalogu rzeczowego w bibliotekach publicznych dla dzieci i młodzieżyoprac. Grażyna Lewandowicz-Nosal, wyd. 4 poprawione i rozszerzone

 • wydanie: 2008, 64 s.
 • Wykaz obejmuje podział literatury pięknej na poziomy i działy oraz klasyfikację literatury popularnonaukowej zgodnie z najnowszym wydaniem tablic UKD (UDC-PO22) z 2006 r. W wydaniu czwartym, obok dotychczasowych czterech poziomów, proponujemy dodatkowo - POZIOM 0 - przeznaczony do wydzielania w bibliotekach książek - zabawek dla dzieci w wieku 0-5 lat.
dla bibliotek du ych specjalistycznych stosuj cych ukd
Dla bibliotek dużych (specjalistycznych), stosujących UKD

w naszej rzeczywistości są to biblioteki uczelniane (Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), szczególnie techniczne (Biblioteka Politechniki Białostockiej, Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach) i biblioteki pedagogiczne

 • przygotowane tablice skrócone nie są wystarczające.
mo na postawi pytanie
Można postawić pytanie:
 • Czy kolejne tłumaczenie dokonane na zbiorze Master Reference File powinno uwzględniać pełne tłumaczenie?
 • Pozwoliło by to na stworzenie podstawy dla dogodnych adaptacji:
 • Dla bibliotek operujących całym słownictwem MRF
 • Dla bibliotek potrzebujących bardzo skróconych wydań
jak powinno wygl da kolejne wydanie tablic
Jak powinno wyglądać kolejne wydanie tablic?
 • Jak szczegółowe powinny być symbole wybrane z MRF wprowadzane do zasobu tablic skróconych.
 • Może spotkania pracowników bibliotek pedagogicznych i szkół wyższych, dla których zasób skrócony tablic jest niewystarczający, z pracownikami BN byłyby pożądane. Uzgodnienia w kwestiach stosowania UKD są przez wymienione biblioteki podejmowane – ale BN ich nie zna.
biblioteki w regionach przygotowuj schematy klasyfikacyjne dla bibliotek filii
Biblioteki w regionach przygotowują schematy klasyfikacyjne dla bibliotek filii.

Ta praca jest przygotowywana w różnych ośrodkach.

Z naszych obserwacji i rozmów wynika, że oczekuje się od Biblioteki Narodowej przygotowania takich właśnie schematów.

potrzeba powo ania podkomisji ds bibliotek o ma ych zbiorach do 20 tys
Potrzeba powołania Podkomisji ds. bibliotek o małych zbiorach (do 20 tys.)??
 • Należy określić potrzeby tych bibliotek.
 • A następnie je zaspokoić.
 • Powinno to być robione rękami specjalistów (tj. bibliotekarzy z tych ośrodków).
potrzeba powo ania podkomisji ds bibliotek o ma ych zbiorach do 20 tys48
Potrzeba powołania Podkomisji ds. bibliotek o małych zbiorach (do 20 tys.)??

Pracownicy BN nie znają specyfiki małej biblioteki i nie są w stanie zdiagnozować jej potrzeb.

Potrzebne jest zatem forum wymiany myśli dla tego typu placówek

Czy istnieje potrzeba

reaktywowania Klubu Użytkowników UKD??

postulowane jest
Postulowane jest
 • Skontaktowanie bibliotekarzy małych bibliotek. Czy należy zainicjować działania na szerszą skalę, nie tylko w regionie.
 • Biblioteka Narodowa mogłaby zorganizować takie spotkanie jesienią tego roku. Chętnych zapraszamy do zgłoszenia udziału. Mogłoby to być spotkanie jedno- lub dwudniowe.
slide50
Dziękuję za uwagę

Jolanta Hys

j.hys@bn.org.pl