system doskonalenia nauczycieli w polsce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POLSCE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POLSCE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POLSCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POLSCE. CENTRALNY OÅšRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Warszawie. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POLSCE' - tallulah-lynch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
system doskonalenia nauczycieli w polsce

SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POLSCE

CENTRALNY OŚRODEK

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

w Warszawie

doskonalenie zawodowe nauczycieli
Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wszelkie działania, które mają na celu wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, podtrzymywanie i doskonalenie ich umiejętności zawodowych - organizowane we wszystkich dostępnych formach.

formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

Inne formy

kształcenia

ustawicznego

Doskonalenie

(w placówce

doskonalenia)

Doradztwo

metodyczne

Doskonalenie

W ramach

WDN

Dokształcanie

(w uczelni)

Samodoskonalenie

Doskonalenie

na odległość

Wspieranie

adaptacji

zawodowej

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

Poza szkołą

W szkole

formy doskonalenia zawodowego nauczycieli1

Poza szkołą

Inne formy

kształcenia

ustawicznego

Poza szkołą

W szkole

Doskonalenie

(w placówce

doskonalenia)

Doradztwo

metodyczne

Doskonalenie

W ramach

WDN

Dokształcanie

(w uczelni)

Samodoskonalenie

Doskonalenie

na odległość

Wspieranie

adaptacji

zawodowej

W szkole

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
formy doskonalenia zawodowego nauczycieli2

Poza szkołą

W szkole

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

Samodoskonalenie

Nauczyciel z własnej inicjatywy pozyskuje materiały dydaktyczne, zapoznaje się z literaturą metodyczną, prowadzi badania oświatowe.

Indywidualne samokształcenie nauczycieli wspierane jest odpowiednią polityką wydawniczą i dostępnością do sieci bibliotek pedagogicznych.

formy doskonalenia zawodowego nauczycieli3

Poza szkołą

W szkole

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

Wspieranie adaptacji zawodowej

Nauczyciel stażysta przez rok, a nauczyciel kontraktowy przez trzy lata mają zapewnioną opiekę doświadczonego kolegi - Opiekuna Stażu.

Jego zadaniem jest wspieranie podopiecznego w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

formy doskonalenia zawodowego nauczycieli4

Poza szkołą

W szkole

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

Wewnątrzszkolne doskonalenie

nauczycieli

Proces oparty na wymianie doświadczeń między nauczycielami tej samej szkoły w ramach zespołów przedmiotowych lub zadaniowych. Uczenie się w zespołach nauczycielskich skoncentrowane jest wokół wspólnie wypracowanych wizji, celów i zadań szkoły. Koordynatorem tych działań jest tzw. Lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

Dba on o pozyskiwanie wiadomości, umiejętności i rozwijanie kompetencji rady pedagogicznej niezbędnych do funkcjonowania w szkole.

formy doskonalenia zawodowego nauczycieli5

Poza szkołą

W szkole

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

Doradztwo metodyczne

Doradca metodyczny

Istotą doradztwa metodycznego jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, które polega na:

zidentyfikowaniu i zrozumieniu problemów grupy,

wspólnym szukaniu rozwiązań,

pomaganiu nauczycielom w podejmowaniu decyzji w sprawach zawodowych.

Doradca metodyczny to nauczyciel udzielający pomocy nauczycielom szkół i placówek, w szczególności nauczycielom rozpoczynającym pracę.

 • Wspomaga nauczycieli oraz rady pedagogiczne w:
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych,
 • rozwijaniu umiejętności metodycznych,
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.
 • Realizuje zadania poprzez:
 • udzielanie indywidualnych konsultacji,
 • prowadzenie lekcji i zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych,
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.
formy doskonalenia zawodowego nauczycieli6

Poza szkołą

W szkole

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

Doskonalenie pozaszkolne

 • Polega na :
 • Korzystaniu z oferty kursów, warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli (publiczne i niepubliczne), uczelnie wyższe, biblioteki pedagogiczne, organizacje i stowarzyszenia oświatowe.
 • Zajęcia te prowadzone są najczęściej przez edukatorów.
 • Edukator to nauczyciel dysponujący wiedzą specyficzną dla danego obszaru działania, posiadający wykształcenie wyższe oraz umiejętności z zakresu andragogiki i dydaktyki ogólnej.
struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli
Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli

Placówki

Centralne

 • Do obowiązkowych zadań centralnych placówek doskonalenia należy:
 • przygotowywanie ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz przygotowywanie kadry dla realizacji tych programów,
 • realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli publicznych placówek doskonalenia, zakładów kształcenia nauczycieli oraz nadzoru pedagogicznego,
 • współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi,
 • tworzenie i rozwijanie ogólnokrajowego systemu informacji pedagogicznej,
 • opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych oraz promowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym prowadzenie działalności wydawniczej,
 • wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Placówki centralne

Organem prowadzącym jest

Ministerstwo

Edukacji Narodowej,

a obszarem działania jest cały kraj

struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli1
Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli

Placówki

Centralne

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN)

CODN wspiera systemowo instytucje i organizacje oświatowe oraz kadry działające w zakresie doskonalenia i rozwoju zawodowego nauczycieli.

Al. Ujazdowskie 28

00-478 Warszawa

www.codn.edu.pl

struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli2
Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli

Placówki

Centralne

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji

Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU)

KOWEZiU inspiruje, przygotowuje i koordynuje zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli szkół dla dorosłych.

ul. Spartańska 1B

02-637 Warszawa

www.koweziu.edu.pl

struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli3
Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli

Placówki

Centralne

Centrum Metodyczne Pomocy

Psychologiczno-Pedagogicznej (CMPP-P)

CMPP-P inicjuje i kreuje systemowe rozwiązania na rzecz wspierania rozwoju dziecka w systemie edukacji.

ul. Polna 46a

00-644 Warszawa

www.cmppp.edu.pl

struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli4
Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli

Placówki

Centralne

Polonijne Centrum Nauczycielskie (PCN)

Zadaniem Centrum jest merytoryczne i metodyczne wspomaganie nauczycieli spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, uczących języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim.

ul. 3 Maja 18/5a

20-087 Lublin

www.pcn.lublin.pl

struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli5

Placówki

Wojewódzkie

Placówki wojewódzkie

Organem prowadzącym jest

Samorząd województwa,

a obszarem działania województwo

Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli

Placówki

Centralne

 • Do obowiązkowych zadań wojewódzkich placówek doskonalenia należy:
 • opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór, pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie,
 • przygotowywanie i realizacja, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, programów doskonalenia i wsparcia doradców metodycznych,
 • przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki z terenu województwa, w zakresie zarządzania oświatą,
 • organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek,
 • organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny,
 • współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli:a) przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności,b) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych,
 • tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej,
 • wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli.
struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli6

Placówki

Wojewódzkie

2

2

3

2

3

9

5

2

4

4

5

1

2

5

4

5

Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli

Placówki

Centralne

Liczba wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli (łącznie z oddziałami)

struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli7

Placówki

Wojewódzkie

Placówki

Powiatowe i Gminne

Placówki powiatowe i gminne

Organem prowadzącym są:

Samorząd Powiatu lub Samorząd Gminy

Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli

Placówki

Centralne

Powiatowe i Gminne placówki doskonalenia prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli8

Placówki

Wojewódzkie

Placówki

Powiatowe i Gminne

8

8

3

5

3

6

5

1

3

2

22

3

2

3

3

3

Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli

Placówki

Centralne

Liczba lokalnych placówek doskonalenia nauczycieli

struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli9

Placówki

Wojewódzkie

Placówki

Powiatowe i Gminne

425

397

429

314

427

268

288

450

294

303

253

330

153

210

413

485

Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli

Placówki

Centralne

Liczba nauczycieli przypadająca na jednego doradcę metodycznego w poszczególnych województwach

struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli10

Placówki

Wojewódzkie

Placówki

Niepubliczne

Placówki

Powiatowe i Gminne

Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli

Placówki

Centralne

Placówki niepubliczne

prowadzone są przez

osoby prawne lub

osoby fizyczne

struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli11

Placówki

Wojewódzkie

Placówki

Niepubliczne

Placówki

Powiatowe i Gminne

27

12

17

15

26

97

35

9

22

20

31

12

11

36

10

39

Struktura organizacyjna systemu doskonalenia nauczycieli

Placówki

Centralne

Liczba niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

finansowanie doskonalenia nauczycieli

Placówki

Wojewódzkie

Placówki

Niepubliczne

Placówki

Powiatowe i Gminne

Finansowanie doskonalenia nauczycieli

Placówki

Centralne

Poziom centralny

 • MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
 • prowadzi centralne placówki doskonalenia nauczycieli
 • zleca wykonanie ogólnokrajowych zadań doskonalenia nauczycieli. Przeznacza na ten cel 5000 średnich pensji nauczyciela stażysty
finansowanie doskonalenia nauczycieli1

Placówki

Wojewódzkie

Placówki

Niepubliczne

Placówki

Powiatowe i Gminne

Finansowanie doskonalenia nauczycieli

Placówki

Centralne

Poziom regionalny

WOJEWODA

zleca wykonanie zadań w zakresie doskonalenie nauczycieli na obszarze województwa. Przeznacza na ten cel 5000 średnich pensji nauczyciela stażysty.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

prowadzi wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli

finansowanie doskonalenia nauczycieli2

Placówki

Wojewódzkie

Placówki

Niepubliczne

Placówki

Powiatowe i Gminne

Finansowanie doskonalenia nauczycieli

Placówki

Centralne

Poziom lokalny

 • SAMORZĄD LOKALNY
 • Dysponuje1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli, które przeznacza na:
 • dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • organizację doradztwa metodycznego
finansowanie doskonalenia nauczycieli3

Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli który uwzględnia:

1) program rozwoju szkoły lub placówki związane tym potrzeby kadrowe,

2) plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,

3) wnioski nauczycieli dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.

roczny plan dofinansowania

doskonalenia zawodowego nauczycieli

sprawozdanie wykorzystania dofinansowania

Finansowanie doskonalenia nauczycieli

Poziom szkolny

SZKOŁA

ORGAN

PROWADZĄCY

SZKOŁĘ

nauczyciel r d a finansowania doskonalenia
NAUCZYCIEL – źródła finansowania doskonalenia

KURATORIUMOŚWIATY

SAMORZĄD TERYTORIALNY

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

wojewódzkie programy doskonalenia nauczycieli (system grantów)

 • doradztwo metodyczne
 • refundowanie indywidualnych wydatków na szkolenia (całkowite lub częściowe)

centralne programy doskonalenia nauczycieli

zale no ci w systemie doskonalenia nauczycieli
Zależności w systemie doskonalenia nauczycieli

Polityka oświatowa

państwa

Regionalna polityka

oświatowa

Lokalna polityka

oświatowa

Program rozwoju

szkoły

Program rozwoju

zawodowego

nauczycieli

Strategia kształcenia

ustawicznego

nauczycieli w Polsce

Wojewódzki system

doskonalenia

nauczycieli

Lokalny plan

wspierania

doskonalenia

nauczycieli

Wewnątrzszkolny

plan doskonalenia

nauczycieli

Indywidualny program

doskonalenia

zawodowego

prezentacja zosta a opracowana na podstawie nast puj cych akt w prawnych
Prezentacja została opracowana na podstawie następujących aktów prawnych

Ustawa z 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Art. 70a.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

system doskonalenia nauczycieli w polsce1
System Doskonalenia Nauczycieli w Polsce
 • Dziękuję za uwagę
 • Pracownia Rozwoju Systemu Doskonalenia Nauczycieli
 • marta.choroszczynska@codn.edu.pl