slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
??????????????? ?????????????????????????????? ( Philosophy and Concepts of HCRD ) 02190611 ??.?.?.??.?????? ??????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

??????????????? ?????????????????????????????? ( Philosophy and Concepts of HCRD ) 02190611 ??.?.?.??.?????? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

ปรัชญาและแนวคิด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ( Philosophy and Concepts of HCRD ) 02190611 ผศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ. ยุคความทันสมัย . เกิดขึ้นราวปี ค . ศ .1950 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาได้ยื่นข้อเสนอฟื้นฟู ประเทศในทวีปยุโรป เรียกว่า “ Marshall Plan ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????? ?????????????????????????????? ( Philosophy and Concepts of HCRD ) 02190611 ??.?.?.??.?????? ??????' - talia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ปรัชญาและแนวคิด

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

(Philosophy and Concepts of HCRD)

02190611

ผศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ

slide2

ยุคความทันสมัย

 • เกิดขึ้นราวปี ค.ศ.1950 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
 • สหรัฐอเมริกาได้ยื่นข้อเสนอฟื้นฟู ประเทศในทวีปยุโรป เรียกว่า

“Marshall Plan”

slide3

ทฤษฎี/แนวคิดการพัฒนา

กระแสหลัก

 • ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory)

กระแสรอง/กระแสวิพากษ์

 • ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory)
 • ทฤษฎีมาร์กซิสต์ (Marxist Theory)
slide4

ทฤษฎีความทันสมัย

(Modernization Theory)

 • นักวิชาการ :
 • Sir Karl Popper
 • Adam Smith
 • Rostow
 • Keynesian
 • Truman
 • Marshall
 • Alex Inkeles
 • Fred N.Riggs
 • T.R.Batten
 • Daniel Lerner
slide5

Modernization Theory

Truman

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1945–1953

slide6

Modernization Theory

 • อุดมคติ :
 • เศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism)
 • การเมืองแบบประชาธิปไตย (Democracy)
 • สังคมเมือง (Urbanization)
 • อุตสาหกรรม (Industrialization)
 • การแข่งขัน (Competition)
slide7

Modernization Theory

แนวคิดหลัก :

 • สังคมมีความเจริญไม่เท่ากัน
 • สังคมไม่ควรยึดติดในประเพณีมากนัก
 • ประเทศที่ร่ำรวยต้องช่วยประเทศยากจน ทั้งด้านทุน เทคโนโลยี วิชาการ
 • ทำให้เป็นอุตสาหกรรม
 • หลุดพ้นจากความยากจน

การพัฒนา=ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

slide8

Modernization Theory

เกณฑ์วัดอัตราการพัฒนา :

ทางเศรษฐกิจ- GNP, GDP, NI

ทางสังคม-จำนวนคนรู้หนังสือ

- พลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง

- จำนวนโทรศัพท์ รถยนต์

- เครื่องใช้ไฟฟ้า

ทางการเมือง-การปกครองระบอบประชาธิปไตย

slide9

Modernization Theory

 • ลักษณะคน :เป็นเจ้าของกิจการหรือบริษัท
 • ยึดถือประเพณีแต่ไม่ใช่ทาส
 • ตำแหน่งได้มาจากการทำงาน
 • ยึดถือความสามารถมากกว่าชาติกำเนิด
 • มุ่งอนาคต
 • มีเหตุผล
 • ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 • มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
slide10

Modernization Theory

 • Alex Inkeles : Modern Man
 • เปิดรับประสบการณ์ใหม่
 • มีความพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 • ยอมรับความหลากหลายที่ต่างออกไป
 • แต่ไม่ขาดจุดยืนของตัว
 • เมื่อสงสัยอะไรต้องแสวงหาข่าวสาร
 • หรือความจริงให้ได้
 • มองอนาคตและปัจจุบัน มากกว่าอดีต
 • มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติได้
slide11

Modernization Theory

 • มีการวางแผนที่ดี
 • มีความเชื่อมั่นว่าจะทำได้
 • ให้คุณค่าด้านทักษะทางเทคนิค
 • ความรู้มากขึ้นค่าตอบแทนก็จะสูงขึ้น
 • ให้คุณค่าการศึกษาแบบทางการ/การเข้าโรงเรียน
 • เคารพเกียรติของผู้อื่น
 • เป็นคนที่มีเหตุผล
slide12

Modernization Theory

การศึกษา

 • การสร้างทักษะที่จำเป็น
 • การสร้างคนให้มีความรู้เพื่อตอบสนองการผลิต
 • การสร้างความทันสมัย

การศึกษา=ในระบบโรงเรียน (Formal Education)

slide13

Modernization Theory

T.R.Batten: Mature Man

1.รู้จักใช้ความคิดแบบมีจุดหมายปลายทาง

2.มีความสามารถคาดการณ์ภายหน้าได้ดี

3.สามารถทำงานสลับซับซ้อนได้ดี

4.ยินดีรับฟังและทำความเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น

5.ชำนาญในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น

slide14

Modernization Theory

Fred N.Riggs- ลักษณะสังคมประเทศกำลังพัฒนา

เป็นสังคมทวิลักษณ์

 • เกษตรVSอุตสาหกรรม
 • ความเชื่อแบบดั้งเดิม VS วิทยาศาสตร์
 • แบบแผนพฤติกรรมชาติกำเนิด VS ความสามารถ
 • บุคลิกภาพเป็นแบบอนุรักษ์ VS สมัยใหม่
slide15

Modernization Theory

Talcott Parsons- สังคมประเพณี

1. ความสัมพันธ์แบบเฉพาะตัว

2. สถานภาพยึดตามชาติวุฒิ

3. หน้าที่ไม่มีขอบเขตแน่นอน

4. ไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์มาเข้าเกี่ยวข้อง

5. มุ่งประโยชน์ส่วนรวม

slide16

Modernization Theory

Talcott Parsons- สังคมสมัยใหม่

1. ความสัมพันธ์แบบสากล

2. สถานภาพยึดตามคุณวุฒิ

3. หน้าที่มีขอบเขตแน่นอน

4. มีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง

5. มุ่งประโยชน์ส่วนตน

slide17

Modernization Theory

กลยุทธ์การพัฒนา

 • ให้เอกชนเป็นผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแทนรัฐ
 • เปลี่ยนฐานเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม
 • เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) และรายได้ต่อหัวของประชาชน (NI)
 • ใช้ทรัพยากรและความมั่งคั่งในชนบทเป็นปัจจัย

ในการสร้างความเจริญให้แก่เมือง

slide18

Modernization Theory

 • กลยุทธ์การพัฒนา
 • ใช้กลไกของตลาด เปิดการค้าเสรี
 • รัฐเป็นผู้ลงทุนในโครงการขั้นพื้นฐาน
 • รัฐกำหนดค่าจ้างแรงงานให้อยู่ในระดับต่ำ
 • รัฐจะต้องสร้างกำลังทหาร-ตำรวจให้เข้มแข็ง
 • การพัฒนาเริ่มจากรัฐบาล
slide19

Modernization Theory

Rostow : The Stage of Economic Growth

1. Traditional Society

2. Precondition for Take-off

3. Take-off Stage

4. Stage of High Mass Consumption

5. Beyond Consumption

slide20

Modernization Theory

สุธี ประศาสน์เศรษฐ์- ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ

1.ลัทธิพัฒนานิยม-การพึ่งพาต่างประเทศ

2.ลัทธิบริโภคนิยม-การดำเนินชีวิตแบบชนชั้นสูง

3.ลัทธิความมั่นคง-การควบคุมของรัฐ

slide21

Modernization Theory

การพัฒนา (Development) หมายถึง...

 • การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)
 • การทำให้เป็นตะวันตก (Westernization)
 • การทำให้เป็นเมือง (Urbanization)
 • การทำให้เป็นอุตสาหกรรม (Industrialization)
slide22

Modernization Theory

เครื่องมือ/องค์กรทางการเงิน

 • ธนาคารโลก (World Bank)
 • ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟู

และพัฒนา (IBRD)

 • กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
 • ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
slide23

ทฤษฎีการพึ่งพา

(Dependency Theory)

 • เกิดขึ้นในราวปี ค.ศ.1960
 • มีกำเนิดมาจากปัญหาความด้อยพัฒนา

ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา

slide24

Dependency Theory

 • นักวิชาการ :
 • Gunnar Frank
 • Seer
 • Cardoso
 • Santos
 • Nyerere
 • Wallerstein
 • Gandhi
slide25

Dependency Theory

 • อุดมคติ:
 • การหลุดพ้นจากการพึ่งพา
 • จุดมุ่งหมาย :
 • ลดความไม่เท่าเทียมกัน
 • การว่างงาน
 • ความยากจน
 • การพึ่งตนเอง
slide26

Dependency Theory

แนวคิดหลัก :

 • สภาพด้อยพัฒนาเป็นผลมาจากการที่

ทรัพยากรและส่วนเกินทางเศรษฐกิจไหล (Drained) ไปสู่โลกเหนือ เนื่องจากลัทธิล่าอาณานิคม

slide27

Dependency Theory

แนวคิดหลัก :

 • การพึ่งพาระบบทุนนิยมทำให้กลายเป็น ประเทศบริวารทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นแหล่งวัตถุดิบ ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม เป็นแหล่งขยายตัวการลงทุน
slide28

Dependency Theory

แนวคิดหลัก :

 • ความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะเอารัดเอาเปรียบ เช่น การขายวัตถุดิบราคาถูก แต่กลับต้องซื้อสินค้าอุตสาหกรรมในราคาแพง โดยการถ่ายโอนบรรษัทข้ามชาติ
slide29

Dependency Theory

แนวคิดหลัก :

 • การพัฒนาและความด้อยพัฒนาไม่แยกจากกันเกิดในประเทศเดียวกันและระหว่างประเทศ
 • สภาพด้อยพัฒนาเป็นกระบวนการเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ
slide30

Dependency Theory

 • ลักษณะสังคมที่พัฒนา :
 • การหลุดพ้น/ปลดเปลื้องภาวะการพึ่งพา
 • พึ่งตนเอง
 • การจัดระเบียบทางสังคม

ไม่ใช่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

slide31

Dependency Theory

 • ลักษณะคนที่พัฒนา :
 • ต้องพึ่งตนเอง (Self-Reliant)
 • มีจิตใจเพื่อสังคม (Socialist-Mine)
slide32

Dependency Theory

 • แนวทางการพัฒนา :
 • การปฏิวัติแบบสังคมนิยม
 • การตัดความสัมพันธ์กับประเทศศูนย์กลาง
 • การพึ่งตนเองเป็นหลัก
slide33

Dependency Theory

 • แนวทางการพัฒนา:Seers
 • ลดการพึ่งพาจากการนำเข้าทั้งอาหารและน้ำมัน
 • เปลี่ยนแปลงรูปแบบและรสนิยมในการบริโภค
 • กระจายรายได้และใช้นโยบายภาษี
 • รัฐอาจต้องเป็นเจ้าของกิจการทรัพยากรธรรมชาติ
 • ดำเนินนโยบายทางวัฒนธรรมเพื่อลดการพึ่งพา
slide34

Dependency Theory

 • บทบาทการศึกษา :
 • การศึกษาในระบบโรงเรียนทำให้เกิดการพึ่งพา

ต้องแบมือขอ เป็นบ่อเกิดความด้อยพัฒนา

 • การศึกษาต้องทำให้คนช่วยตัวเองได้
 • การศึกษาควรแยกตามกลุ่มความสนใจ

การศึกษาไม่ใช่แค่ในระบบโรงเรียน

slide35

Dependency Theory

การพัฒนา (Development) หมายถึง...

 • ไม่ใช่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • การปฏิรูประเบียบสังคมให้มีความยุติธรรม
 • เอกราชของชาติ
 • อิสระจากการแทรกแซง/ครอบงำ
slide36

ทฤษฎีมาร์กซิสต์

(Marxist Theory)

 • วัยหนุ่มเขียนหนังสือ Economic & Philosophic Manuscripts of 1844
 • วัยสูงอายุเขียนหนังสือ Capital
 • ค.ศ.1970 การปฏิวัติในจีน...
slide37

Marxist Theory

Karl Marx :

 • การผลิตแบบทุนนิยมเป็นที่มาของ ความทุกข์ยากของกรรมกร
 • ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำคัญน้อยกว่า เครื่องจักร
 • เจ้าของปัจจัยการผลิตยิ่งผลิตได้มาก ยิ่งสร้างความร่ำรวย แต่กรรมกรยิ่งจนลง
slide38

Marxist Theory

 • นักวิชาการ :
 • คาร์ล มาร์ก(Karl Marx)
 • สตาลิน(Stalin)
 • เลนิน (Lenin)
 • ฮิตเลอร์(Hitler)
 • เหมาเจ๋อตุง(Mao Jer Tung)
 • คัสโตร(Castro)
slide39

Marxist Theory

 • อุดมคติ :
 • การทำให้ทุกคนเท่าเทียมกัน
 • ไม่มีชนชั้น
 • เน้นเรื่องพลังมวลชนที่สามารถสร้าง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
slide40

Marxist Theory

แนวคิดหลัก :

พยายามจัดสรรอำนาจ

ทำให้ทุกคนเท่าเทียมกัน

ทำสงครามประชาชน

 แย่งชิงอำนาจรัฐ ปลุกระดมมวลชนขับไล่ จักรวรรดินิยม

slide41

Marxist Theory

สังคมที่พัฒนา :

 • ทุกอย่างเป็นของรัฐ
 • ไม่มีชนชั้น โดยสังคมจะเปลี่ยนผ่านจาก..

ประเพณี ขุนนาง เป็น ทุนนิยม สังคมนิยม และคอมมิวนิสต์

slide42

Marxist Theory

ลักษณะคนที่พัฒนา :

 • มีจิตสำนึก (Minded Man)
 • ถูกปลดปล่อย (Liberated Man)
slide43

Marxist Theory

บทบาทการศึกษา :

 • ต้องทำให้อ่านออกเขียนได้
 • ยกระดับจิตสำนึกเพื่อความยุติธรรม
slide44

Marxist Theory

การพัฒนา (Development)

ความก้าวหน้าขั้นสูงสุด ต้องทำลายล้างการจัดระเบียบทางสังคมแบบทุนนิยม