Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kan god AP-undervisning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kan god AP-undervisning

Kan god AP-undervisning

169 Views Download Presentation
Download Presentation

Kan god AP-undervisning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kan god AP-undervisning rekruttere elever til sproglige studieretnin-ger/sprog som valgfag? ved Finn Lyngholm Christensen Holstebro Gymnasium

 2. Sproglige studieretninger og valghold i Stx 2005-13 Holstebro Gymnasium

 3. Forløbsbeskrivelse B – almen sprogforståelse og latin • Uge 1: Introduktion og indledende screening • Alm. Sprog (1 modul) • Introduktion til kurset og indledende screening (helt uden hjælpemidler) • Uge 2-8: 1. del • Alm. Sprog (6 moduler) • Grammatik • Ordklasser: substantiver/adjektiver/verber/præpositioner/adverbier/pronominer • Ledanalyse: subjekt/verbal/prædikativ til subjekt/direkte objekt/prædikativ til objekt/indirekte objekt/adverbialer • Verbets tider – aktiv og passiv • Andet • Læringsstrategier • Materiale: fx Sprogets veje ss. 35-44, 70-80 eller Fra ord til sætning ss. 15-21, 25-30, begge med tilhørende øvelser

 4. Latin (7 moduler) • Tekster vedr. • villa og familia • schola, ludus, liber, natura og cultura • politiske begreber (civis/populus/consul/imperium/res publicamv.) • amor og ratio • litteratur og retorik • Grammatik (morfologi og syntaks) • Ordklasser: substantiver/adjektiver/verber/præpositioner/adverbier/pronominer • substantivernes, adjektivernes og de vigtigste pronominers bøjning • verbet sum, verberne i præsens, imperfektum og futurum, aktiv og passiv • verbernes infiniteformer: infinitiv/præsens participium aktiv/perfektum participium passiv • Ledanalyse: subjekt/verbal/prædikativ til subjekt/direkte objekt/indirekte objekt/adverbialer • Kasusbegrebet • Andet • Kulturhistorisk kontekst og semantik • Sproghistorie • Poesi/prosa/skrift/tale – oversættelsesproblematik • Materiale: fx SemperTiro

 5. Uge 8-9: Midtvejsscreening • Alm. Sprog (2 moduler) • Midtvejsscreening (screeningen varer 60 minutter) Alle hjælpemidler tilladt, dvs. Sprogets veje, Fra ord til sætning, latinkompendium og egne noter, herunder PC uden net • Tilbagelevering af screening (tilbageleveringen af screeningen varer 45 minutter) • Opsamling/repetition • Uge 9-14: 2. del • Alm. sprog (5 moduler) • Helsætningsanalyse • Sociolingvistik • Træning, repetition og opsamling • Materiale: fx Sprogets Veje ss. 45-54, 115-127/Fra ord til sætning ss. 39-44

 6. Latin (5 moduler) • Helsætningsanalyse • Græske låneord og det græske alfabet • Middelalderlatin (kirke/videnskab/litteratur mv.) • Latin i de moderne sprog • Træning og repetition • Uge 15-16: Afsluttende test og evaluering • Alm. Sprog (1 modul) • Afsluttende test • Latin (1 modul) • Evaluering og efterbehandling (herunder besvarelse af elektronisk evaluering)

 7. Øvelsestyper • 1. Oversæt følgende sætninger til latin og sæt de rigtige endelser på: • en slave ser Cornelius – serv__ Corneli__ vide__ • Cornelius roser de flittige slaver - Corneli__ serv__ industri__ lauda__ • I ser en stor gård - vill__ magn__ vide__ • Du skriver et brev - litter__ scrib__ • Marcus og Sextus hører Julia - Marc__ et Sext__ Juli__ audi___ • Jeg har store gårde - vill__ magn__ habe__ • De flittige slaver arbejder - serv__ industri__ labora__ • Vi elsker familien - famili__ ama__

 8. 2. Omsæt følgende danske sætninger til passiv og oversæt dem til latin med de rigtige endelser • Marcus ser Sextus - Sext__ a Marc__ vide__ • Cornelius roser den flittige slave - serv__ industri__ a Corneli__ lauda___ • Romerne fører mange krige - mult__ bell__ a Roman__ ger__ • Marcus roseros - a Marc__ lauda___

 9. Væltende vindmølle dræber politiker Politiker dræbt af væltende vindmølle

 10. II. Ludus (pars secunda) magister pueris de imperio Romano narrat: olim Roma oppidumparvumerat. Romani solumcircum Romamcolebant. multaoppida in Latioerant. saepe Romani bellumcumoppidisvicinisgerebant. Romani semper ad ultimumvincebant. primum Romani domini Latiierant, deinde Italiae. Denique Romani paenetotummundumsubigebant: Hispaniam, Galliam, Britanniam, Daciam, Graeciam, Asiam, Syriam, Aegyptum, Africam… multabellagerebantur. Hodie Roma domina mundi est. Roma semperdominamundierit. Roma sempermundoimperabit. mundustotusRomae parebit.

 11. Britannia Gallia Dacia Hispania Asia Graecia Syria Africa Aegyptus

 12. Opgaver: • find de landområder, som læreren nævner • hvad hedder de enkelte landområder i dag? • hvilket sprog tales der i det enkelte landområde i dag? • find ved hjælp af sprogtræerne ud af hvorfra disse moderne sprog stammer • (Under opsamlingen diskuterer vi, hvorfor fx engelsk er et germansk sprog og ikke et romansk sprog, når romerne nu har været der)

 13. VI. Graeci et Romani Horatiuspoeta sic scribit: ”Graecia captaferumvictoremcepit et artes intulitagrestiLatio” (Hor Ep. II, 1, 156-157) ”Det erobrede Grækenland betvang sin vilde besejrer og gav kunsten og videnskaben til det bondske Latium” Vergiluspoeta sic scribit: ”excudentaliispirantiamolliusaera (credo equidem), vivosducent de marmorevultus, orabuntcausasmelius, caeliquemeatus describent radio et surgentiasideradicent: tu regere imperiopopulos, Romane, memento (haetibisunt artes), paci imponere morem parceresubjectis et debellaresuperbos” (Verg. Aen. VI, 847-853) ”Andre, med blødere hænder, får bronze og ler til at ånde - det tror jeg gerne – og skaber portrætter i sten eller taler bedre for retten end vi, beregner planeternes vandring med deres passer og ved at fortælle om konstellationer: dit kald, Romer, er det at lede og byde i verden - husk det er din kunst – at pålægge folkene freden, skåne enhver der bøjer sig for dig, og knuse den stejle”

 14. Opgave Læs følgende græske ord højt og skriv det rigtige danske ord ved siden af: Φιλοσοφία Πολιτεία Δημοκρατία Φυσις Νόμος Οίκος Ανθρωπος Οικονομία Λόγος Γράφω Find det rigtige danske ord: regering, fornuft, menneske, hus, natur, beskriver, lov, økonomi, filosofi, demokrati

 15. Disciplinasollertifingitur ingenium Denne sentens står skrevet på Metropolitanskolen i København. Det er den skole, der er rammen om Hans Scherfigs roman ”Det forsømte forår”. Scherfig ”oversætter” sentensen således : ”Øretæver er godt for den åndelige udvikling”, men hvad betyder den egentlig? d. find ved hjælp af jeres fantasi afledninger af følgende ord på dansk og engelsk : vir/femina/servus/dominus/magnus/bonus/industrius • e. find ved hjælp af jeres fantasi afledninger af følgende ord på dansk, engelsk og tysk: • villa/familia/video/voco/littera/scribo

 16. Andre mindre seriøse pædagogiske indslag og indfald c. repeter bøjningen af verbet sum ved at synge følgende sang: pollex, pollex! 6. Digit’ omnes! Ubi es tu? Ubiestis? Hic,hic sum! Hic sumus! Salve, salve! Salve, salve! (I 2-5. strofe udskiftes pollex med hhv. index, medius, medicinalis og minimus)

 17. Verbernes personendelser: Aktiv Passiv 1.p. sing. -o -or 2 -s -ris 3 -t -tur 1 p plur.-mus-mur 2-tis-mini 3-nt-ntur ”Talekor”

 18. Tendenser i tiden God ap-uv Andre lærere/ studievejleder/skolekultur Elev Kammerater Forældre Anden god uv