Årsplan for - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Årsplan for PowerPoint Presentation
Download Presentation
Årsplan for

play fullscreen
1 / 28
Årsplan for
203 Views
Download Presentation
Download Presentation

Årsplan for

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Årsplan for 2012/2013

 2. Velkommen til Mesnali Barnehage A/L Velkommen til nytt barnehageår både barn og foreldre. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år sammen med barna. Vi håper på et tett samarbeid med dere foreldre, både i det daglige arbeidet og ellers når det gjelder tema og satsningsområder. Lurer dere på noe, eller er misfornøyde med noe, ta kontakt med oss. Årsplanen er laget som en kalender, fordi vi ønsker at dere har den på veggen slik at dere lett kan følge med på hva vi arbeider med hver måned. I årsplanen står de temaene vi ønsker å arbeide med. Her er de blitt grovplanlagt med mål og arbeidsmåter. I forkant av hvert tema planlegger vi mer detaljert hva som skal skje. Dette er i hovedsak et arbeidsredskap for personalet, men kom gjerne med innspill. Månedsplaner vil bli utdelt hver måned der vi har fylt ut aktiviteter for denne perioden. I tillegg vil det være med et månedsbrev for forrige måned der vi forteller litt om hva vi fikk gjort. Mesnali Barnehage A/L, Fjellnærvn. 1a. 2610 MESNALI. Tlf: 623 63051 Faks: 623 65254 E-mail-adresse: m.bhg@frisurf.no

 3. BemanningVi har i år fem pedagogiske ledere og seks assistenter på huset. Noen av assistentene har deltidsstillinger og noen av ped.lederne har reduserte stillinger grunnet videreutdanning. Renholder arbeider ca 30 %. Ansatte 2012/2013 Styrer: Gun May Storlien 50 % stilling Assisterende styrer: Anita Olstad 50 % stilling + 50 % pedagogisk leder Renholder: Tone Cocozza, ca 30 % stilling Pedagogisk leder: Hanne Carlsson 100%, noe redusert p.g.a videreutdanning Pedagogisk leder: Britt Synnøve Kjos 100% stilling Pedagogisk leder: Heidi Håkenstad 100% stilling Pedagogisk leder: Aud Helen Tørhaug 100%, noe redusert p.g.a videreutdanning Assistent: Kine Solberg Evensen 80 % stiling Assistent: Grete Engelberg Evensen 80 % stilling Assistent: Wigdis Johanson 100 % stilling Assistent: Eva Lotti Molnar 60% stilling Assistent: Anne Bergseng Bjugstad 60 % stilling Assistent: Ingunn Hagen 100 % stilling

 4. Hva påvirker barnehagens innholdBarnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er de viktigste lovverk vi skal forholde oss til når vi planlegger barnehagens virksomhet.Rammeplanen sier at barnehagen skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor lek og læring er sentrale deler. Sosial og språklig kompetanse er, sammen med sju fagområder en viktig del av barnehagens læringsmiljø. Inne- og utemiljø Mesnali Barnehage A/L er en privat andelsbarnehage som ble bygget i 1991. Barnehagen har vekslende antall barn for hvert år. Vi har god plass, og huset er bygget med tanke på å kunne ta i mot funksjonshemmede barn. Vi har allsidig utelekeplass med skog, steiner, bakker, asfalt, skliehus og grillhytte. Innvendig er barnehagen lys, romslig og trivelig. Nærmiljø Barnehagen ligger i et boligfelt med lite biltrafikk. I nærmiljøet finnes butikk, bibliotek, skole og kirke. Det skjer få kulturelle aktiviteter på dagtid, så det krever at vi må reise til for eksempel Moelv eller Lillehammer for å oppleve dette. Det er mange forskjellige arbeidsplasser i bygda, som håndverk, brukskunst, brannstasjon, institusjoner som Tyrili, Montebello og MIKI. Vi har kort veg til fjellet og skogen med flotte opplevelsesmuligheter, samt gårder og Mesnavatnet i nærheten.

 5. Mål, arbeidsmåter og satsningsområde for Mesnali Barnehage 2012/2013 HOVEDMÅL: ALLE BARN SKAL STYRKE SIN IDENTITET OG UTVIKLE ET POSITIVT SELVBILDE

 6. Med omsorg mener vi: De skal få sunn og variert mat, nok søvn og kvile, frisk luft De skal ha bekledning som passer til forholdene Deres individuelle behov skal ivaretas De skal oppleve mye nærhet og fysisk kontakt De skal møtes med anerkjennende holdning De skal oppleve oppmerksomhet og bli sett De skal bli respektert De skal få bekreftelse på følelsene sine De skal bli hørt og ha medbestemmelse i egen hverdag De skal oppleve at de er betydningsfulle mennesker Med god sosial kompetanse mener vi: Barna skal lykkes i å omgås andre mennesker De skal bli kjent med egen følelser og lære seg å sette seg inn i andres behov De skal få positive tilbakemeldinger på seg sjøl og reelle tilbakemeldinger på det de gjør De skal lære seg å hjelpe og dele med andre De skal lære å løse konflikter De skal lære å kontrollere handlingene sine De skal lære å vente på tur De skal lære å ta hensyn til seg sjøl og andre Med kunnskap mener vi: De skal øve seg på å kle på og av seg sjøl De skal øve seg på å ete sjøl og lære god bordskikk De skal øve seg på å holde orden rundt seg De skal lære å bli renslige De skal lære om seg sjøl og om omgivelsene sine Skal lære seg motoriske ferdigheter De skal lære om verden vi lever i De skal utvikle et godt språk og klare å kommunisere godt med andre

 7. For at barna skal lykkes med dette trengs det: * Gode voksenmodeller og * Et godt tilrettelagt miljø for lek og læring Lek og læring: Barnehagens viktigste aktivitet er lek. Barn i førskolealder lærer det meste gjennom lek og opplevelser. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom å leke. Lek er en del av barnekulturen og er i seg sjøl morsomt. Grunnlaget for barns trivsel og meningsskapning i barnehagen er å få delta i lek og få venner. I samhandling med andre legges grunnlager for læring og sosial kompetanse. Barnehagen må legge til rette for variert lek både når det gjelder fysiske forhold og gjennom god organisering. Personalet må inspirere, støtte og oppmuntre barna i leken slik at alle barna får gode erfaringer og opplevelser av glede og mestring i samspill med andre. Gode voksenmodeller: Den viktigste faktoren for kvalitet på barnehagetilbudet er personalet. De voksnes væremåte og holdninger er grunnleggende for alt som foregår i barnehagen. Vi har laget noen regler for hvordan personalet skal være overfor alle barna:

 8. - vise en anerkjennende holdning i samspill med barna • I det legger vi at alle voksne skal formidle en grunnleggende holdning av respekt overfor andre mennesker som egne individer med egen identitet, rettigheter og integritet. Likeverd i samspill mellom små og store. • - være bevisst på hvordan vi utøver makt overfor barn • Hvordan vi svarer andre på, hvordan vi ordlegger oss når det gjelder barns • handlinger og opplevelser, tonefallet vårt m.m. • - respektere at barna får oppleve sine egne følelser • Vi skal respektere at de er sinte og lei seg, men vi skal ikke tillate at det går ut over andre i form av angrep på dem. • - barna skal ha medvirkning på egen hverdag • I situasjoner der dette er mulig skal barna være med å bestemme. De skal bli lyttet til, deres ønsker og meninger skal bli tatt hensyn til der det er mulig. • vi skal være åpne og lyttende • gi barna positive tilbakemeldinger • grenser og regler skal være hensiktmessige og de skal begrunnes • gi barna opplevelser og stimulere til læring gjennom lek • Lek og aktiviteter skal tilrettelegges uten for mye avbrudd og forstyrrelser slik at barna kan få konsentrere seg over tid • - barnegruppene deles så ofte det er hensiktsmessig i mindre grupper • Dette for å sikre at alle får mest mulig voksenkontakt og læring etter modning og alder • oppmuntre barna til å utvikle fantasi, ta initiativ og bygge videre på dette • - ikke snakke om barna over hodet på dem • - alle må ha kunnskap om hvordan voksnes valg påvirker barnas utvikling og læring

 9. Satsningsområde og temaer 2012/2013 Hvert år har vi temaer vi arbeider mer med enn andre. Valg av temaer skjer ut fra samarbeid mellom foreldre og ansatte, og hva barnegruppene har behov for. Ut fra hovedmålet vårt jobber vi hele året med sosial kompetanse. I år er temaene: * Sosial Kompetanse * Tarkus * Mat og ernæring * Natur og miljø * Engelsk I tillegg til disse temaene vil vi også at barna skal få kjennskap til de faste høytidene og tradisjonene som er vanlig å feire i Norge, slik som jul, fastelavnsfeiring, påske, 17.mai m.m.. Sosial kompetanse Vi ønsker å sette fokus på hvordan vi møter hverandre, er mot hverandre, noe så enkelt som å hilse når vi møtes, takke, vente på tur, å dele, å samarbeide m.m. Vi vil skape et barnehagemiljø der omsorg, ansvar og respekt for hverandre og seg selv er av sentral verdi. Barna skal lære å akseptere og respektere seg selv og andre, samtidig bli bevisst på likheter og forskjeller mellom mennesker. Vi vil at barna skal oppleve gleden av å gi og få hjelp. Barna skal oppleve gleden av å gjøre noe sammen og få til noe sammen. De skal få muligheten til å tilegne seg de mest vanlige og enkle høflighetsregler i ulike sosiale sammenhenger, og oppleve gleden av å beherske dette og bli møtt med respekt. De skal også utvikle evne til glede og humor, ha det moro sammen.

 10. Mat og ernæring Det er for tiden mye fokus på barn og deres matvaner. I vår del av verden får de fleste nok mat, utfordringen ligger i det å oppnå et kosthold som gir grunnlag for normal vekst og utvikling og sikrer god helse. Det er summen av hva som spises og drikkes, hvor mye og hvor ofte, som er avgjørende i det lange løp. Regelmessige måltider er også en vesentlig del av det å ha et sunt kosthold. Det å legge til rette for et sunt og variert kosthold tidlig i barnealderen er viktig med tanke på å forebygge sykdom. Måltidene i barnehagen er en vesentlig del av barnehagehverdagen, og utgjør en betydelig del av barns totale kosthold. Barnehagen har ansvar for å legge til rette for måltider som fremmer helse. Den skal bidra til at barna får gode vaner når det gjelder kosthold. Barnehagen er en arena hvor barn på en naturlig måte kan tilegne seg kunnskaper og gode holdninger når det gjelder mat, måltider og hygiene. Vi vil jobbe med å øke bevisstheten til barna på hva vi spiser, hvor det kommer fra, hvorfor vi spiser og ja-mat og nei-mat. For å jobbe med dette vil vi lage mat med barna i smågrupper, lage oss en liten kasse, hvor vi for eksempel kan så gulrøtter, salat og lignende. Vi vil også bruke naturen for å lære litt om hva den kan gi oss av det som er spiselig. Det vi plukker/ finner vil vi lage noe ut av og bruke i måltidene i barnehagen. Natur og miljø. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og værtyper. Det er i førskolealder barn er aller mest nysgjerrige og åpne for både faglig kunnskap og refleksjon over store og vanskelige spørsmål. Et mål er at barna skal få en begynnende forståelse av bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen. Vi ønsker at barna skal bli glad i naturen og lære å ta vare på den. Man tar bedre vare på det man er glad i!! Vi vil også lære barna litt om gjenbruk, søppelsortering og det å ha et fornuftig bruk av naturressurser. For å få til dette vil vi bruke naturen aktivt gjennom turer, plukke søppel og se på hva som blir borte i naturen og hva som ikke blir det.

 11. Engelsk Gjennomgående tema Barn i det moderne samfunnet møter engelsk i ulike sammenhenger: engelske tegneserier og filmer dominerer TV-programtilbud for barn, de fleste familier som reiser på ferie bruker engelsk når de snakker med mennesker i andre land, og engelsktalende gjester er ikke noe sjeldent fenomen i moderne norske familier som har venner verden rundt. Å kunne si noe meningsfylt til en person som snakker et annet språk og bli forstått, kan gi en stor og særegen språkopplevelse for barna. Hvert enkelt barn er en språkforsker, og fra tidlig av begynner barna å utforske språket. Ved å legge til rette for engelsk i barnehagen ønsker vi at barna skal bli nysgjerrige på språk og lyder. De vil lære enkel ord fra dagliglivet og lære at det finnes forskjellige språk. For å få til dette vil vi synge engelske sanger, bruke engelske rim, telle på engelsk og bruke engelske ord ved for eksempel matsituasjon og påkledning. Tarkus Her vil vi bruke et trafikkpedagogisk opplegg utarbeidet av TRYGG TRAFIKK. Vi vil gjøre det til vårt, gjennom blant annet å bruke nærmiljøet. Målet her er barna etter hvert skal bli i stand til å forstå hva det innebærer å være trafikant og hvordan de skal ferdes i trafikken på en trygg måte. Barn lærer best av egne erfaringer og for å få til dette vil vi at barna skal være aktive i forhold til å oppdage, tolke og forstå, kjenne igjen og kunne reflektere rundt det som opptar dem. Det nære og kjente er utgangspunktet vårt for deretter å utvide kunnskapen etter alder og modning. Ved hjelp av hånddokka TARKUS, sanger, dramatisering og bevisstgjøring i aktuelle situasjoner vil vi bli bedre kjent med dette temaet. Vi vil gå på turer for å finne og kjenne igjen trafikkskilt, og vi vil bruke trafikkskilt og trafikklys i barnehagen.

 12. Barnehagens dagsrytmeBarnehagens dagsrytme skal gi barna en opplevelse av fasthet og stabilitet. Veksling mellom program preget av aktivitet og perioder med ro, understreker rytmen i dagen og gir trygghet. Dagsrytmen veksler mellom virksomhet styrt av voksne og perioder der barna kan utfolde seg fritt ut fra individuelle ønsker. Dagsrytmen er ikke så fastlåst at det ikke er plass for spontanitet. 07.00 Barnehagen åpner 07.00- 09.30 Foreldrene følger barna inn til basene/der personalet er, gi beskjed m.m. Inneaktiviteter/frilek 07.45- 08.15 Frokost 09.30-11.00 Sang og samlingsstunder, tilrettelagte aktiviteter 11.00-11.30 Formiddagsmat 11.30-14.00 Kvilestund, påkledning, uteaktiviteter, bleieskift, soving 14.00-14.30 Et lite måltid for eksempel ½ brødskive, frukt og grønnsaker 14.30-16.30 Frilek ute/ inne Henting og gi informasjon 16.30 Barnehagen stenger

 13. Barnehagens tradisjonerTradisjoner er en viktig del av det daglige livet i barnehagen. Det er med på å prege virksomheten, og de valgene vi gjør i forhold til planleggingen. Vi mener det er viktig å ta vare på både barnehagens og samfunnets tradisjoner, og vi ønsker å overføre dette til barna. Barnas bursdag: Bursdager markeres med krone, bursdagsstol og sang. Barnet ”kastes” opp i lufta etter antall år, eller vi sender opp ”raketter”. Barnehagen kjøper inn enkle gaver som barna får ta med hjem. Foreldrekaffe: Foreldre blir bedt av barna og personalet på kaffe. Besteforeldrekaffe: Besteforeldre blir bedt av barna og personalet på kaffe. Fjelltur/høst: Tyrihansbarna tar bussen opp på Sjusjøen, griller/tar med egen niste, leker og utforsker naturen. Buss hjem. De yngste gjør noe ekstra i nærmiljøet. Åpen Dag: En lørdag om høsten arranger samarbeidsutvalget (SU) en åpen dag for alle i bygda. Det er loddsalg, kaffesalg, for eksempel salg av barnekunst. Inntekten går til leker i bhg. Juleforberedelser: Vi baker lefse og lompe, lussekatter og pepperkaker. Vi stapper pølse, lager kjøttkaker, og barna lager julegaver. Vi har adventsstund hver dag i desember. Vi tenner lys, synger julesanger, leser julefortellinger og formidler juleevangeliet og hvorfor vi feirer jul. Vi inviterer foreldrene til Luciaopptoget vårt i barnehagen, og da serverer vi lussekatter og gløgg. Lucia-tog for de eldste på Montebello-senteret. Mesnali kirke inviterer til førjulstund i kirka. Julebord for alle barna og personalet. Karneval: Barna og personalet er utkledd. Vi har ”Katta i sekken”, forskjellige leker og vi koser oss med pølse og lompe. Fastelavn: Vi forteller om fasten, baker boller og lager sorte katter. Fjelltur/vinter: Tyrihans og de eldste på Veslefrikk tar buss/drosje opp til Sjusjøen, vi aker og leker. De minste på Veslefrikk har akedag/utedag i nærmiljøet. Påskeforberedelser: Vi synger påskesanger, lager litt påskepynt, formidler påskebudskapet på en enkel måte. Vi har påskefrokost for barn og foreldre like før påska. 17 mai: Vi øver på sanger til 17. mai. Barna går under egen fane i 17. mai-toget.

 14. Pinse: Mesnali kirke inviterer oss til å feire kirkens fødselsdag. Overnatting i barnehagen: 5-åringene overnatter i bhg. Sammen med noen av personalet. Vi lager middag, leker og koser oss. Sommertur: Avslutningstur i juni for alle barna. Sommerfest: En ettermiddag i juni har vi avslutning sammen med foreldrene. Barna underholder litt og det blir gjort litt stas på de barna som skal slutte for å begynne på skolen Uteuke: Ei uke på høsten og ei uke på våren hvor vi er mest mulig ute og går turer i nærmiljøet. Vi koser oss med varm og kald mat. Alle er vi forskjellige. Alle har vi noe i oss som gjør hver av oss spesiell. Noe helt personlig. Det kan vi være glade for og stolte over. Når vi blir kjent med andre, oppdager vi hva de liker ved oss og hva vi liker ved dem, og så lærer vi noe om personlighetene og får noen å være glad i.

 15. Førskoleklubb Vi har en egen klubb for de barna som går siste året i barnehagen (5- åringene). Der vil kommende skoleelever være i ei gruppe og utvikle et gruppefellesskap som vi anser som viktig i forbindelse med en trygg og god skolestart. Utpå våren vil alle kommende skolebarn få innkalling til ”Bli-kjent-dager” på skolen de skal begynne på. Temaene som skal jobbes med er: * Språk * Matematikk * Trafikkopplæring Vi bruker materiell fra: Språksprell- av Lise L. Elsbak og Anne Marit Valle. Språkleker som skal stimulere barnas språklige bevissthet gjennom morsomme aktiviteter. Permen inneholder aktiviteter/leker der man bruker konkreter, billedkort eller instrumenter. Dette kan fremme barnets språkutvikling, forebygge lese- og skrivevansker og gjøre barna godt rustet til å ta fatt på leseopplæringen. Mattelek- av Randi Lauvland Sundby. Praktiske lekpregede oppgaver som skal gi barna konkrete erfaringer med grunnleggende matematisk forståelse og grunnleggende matematiske begreper. Oppgavene er lagt opp til at man skal leke frem matematikk ut i fra morsomme oppgaver der man leser eventyr, limer, hopper, løper, synger, sier rim og regler m.m. vi skal jobbe med: * Geometriske former- runding, firkant o.l. * Tall og mengder- mange, få, noen, flest, færrest, like mange o.l. * Posisjon og plassering- først, sist, foran, bak o.l. * Størrelser, mønster og sortering- stor, liten større enn, tykk, tynn, tykkere enn o.l. * Mål og vekt- lang, kort, lengst, høy, lav, lavest, tung, lett, full, tom o.l. Trygg Trafikk- Her vil vi bruke et trafikkpedagogisk opplegg utarbeidet av TRYGG TRAFIKK. Se mer utfyllende beskrivelse under satsnigsområde og temaer.

 16. Vurdering For at vi skal forbedre oss, er det viktig å hele tiden vurdere hva vi gjør. Vi evaluerer hele tiden om vi har klart å nå målene våre. Vurdering av enkeltbarn er også viktig. Dette må ses i forhold til ønsket resultat og mål for den enkelte. Vi håper at dere som foreldre til enhver tid vil hjelpe oss å vurdere hvordan vi utfører arbeidet vårt, hvordan vi lykkes / ikke lykkes i å nå de mål vi har satt for barna. Vi er her for barna deres, og vi ønsker oss konstruktiv tilbakemelding. God kommunikasjon og godt samarbeid med dere er viktig for å oppnå gode resultater for barna. I vurderingsarbeidet bruker vi: * Observasjon av barna i lek, arbeid og frie aktiviteter * Samtale med barna og foreldre * Foreldremøter /foreldresamtaler der vi tar opp det pedagogiske innholdet i barnehagen * Brukerundersøkelse

 17. AUGUST 2012 Tema: * Bli kjent * Turdagen er på mandager. Barna tar med seg sekk med matpakke og drikke. Ikke søtt/ klissete pålegg og søte drikker (vann er det beste) på grunn av veps. * Onsdager har vi verkstedpedagogikk, det vil si at barna kan velge aktivitet på tvers av basene. Samling starter kl 09.00 * Torsdager er det førskoleklubb. * Vi har to planleggingsdager i august (+ en til gode som ikke er satt opp), på grunn av prosjektet vi er en del av.

 18. Tema: * Natur og miljø, Mat og ernæring SEPTEMBER 2012 Klær til høsten: * Ekstra skift med inneklær * Regnklær *Parkdress * Skjerf, tynn lue og votter UTEUKE Førskoleklubben jobber med: Språksprell- Oppmerksomhet for lyd Mattelek- Geometriske former

 19. Tema: * Natur og miljø, Mat og ernæring OKTOBER 2012 Førskoleklubben jobber med: Språksprell- Oppmerksomhet for lyd Mattelek- Geometriske former

 20. Tema: * Mat og ernæring * Juleforberedelser og Jul NOVEMBER 2012 Klær til vinteren: * Ullundertøy * Ullklær/ Fleeceklær *Vinterdress * Vintersko * Lue, skjerf/hals, og min. to par votter Førskoleklubben jobber med: Språksprell- Rim og regler Mattelek- Tall og mengder

 21. Tema: * Juleforberedelser og Jul DESEMBER 2012 Førskoleklubben jobber med: Språksprell- Rim og regler Mattelek- Tall og mengder

 22. Tema: * Mat og ernæring JANUAR 2013 Førskoleklubben jobber med: Språksprell- Stavelsesdeling Mattelek- Størrelse, mønster og sortering

 23. Tema: * Karneval/ Fastelavn * Mat og Ernæring FEBRUAR 2013 Førskoleklubben jobber med: Språksprell- Stavelsesdeling Mattelek- Størrelse, mønster og sortering

 24. Tema: * Påske MARS 2013 Førskoleklubben jobber med: Språksprell- Forlydsanalyse Mattelek- Posisjon og plassering

 25. Tema: * Tarkus APRIL 2013 Klær til våren: * Regnklær * Fleece/Ullklær * Ekstra skift med inneklær * Cherrox og etter hvert gummistøvler Førskoleklubben jobber med: Tarkus

 26. Tema: * 17. Mai * Natur og miljø, Mat og ernæring MAI 2013 Førskoleklubben jobber med: Språksprell- Forlydsanalyse Mattelek- mål og vekt + forberedelse til overnatting UTEUKE

 27. Tema: * Natur og miljø, Mat og ernæring JUNI 2013 Klær til sommeren: * T-skjorte * Shorts * Evt. Solhatt * NB! Solkrem Overnatting for førskoleklubben Sommerturer Førskoleklubben jobber med: Språksprell- Forlydsanalyse Mattelek- mål og vekt

 28. Denne måneden tar vi dagene som de kommer. Vi koser oss ute i sommerværet. JULI 2013 GOD SOMMER TIL DERE ALLE SAMMEN!! Husk å rydde i hyllene og kurvene før dere tar ferie!