Zmesi a roztoky - PowerPoint PPT Presentation

zmesi a roztoky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zmesi a roztoky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zmesi a roztoky

play fullscreen
1 / 12
Zmesi a roztoky
1007 Views
Download Presentation
tait
Download Presentation

Zmesi a roztoky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zmesi a roztoky Roztoky, rozpustnosť látok Úvod Roztoky a rozpustnosť látok Poznámky Pexeso Zloženie roztokov Úlohy na riešenie

 2. Úvod V bežnom živote sa stretávame s mnohými roztokmi, napr. známa je sódová voda (vodný roztok oxidu uhličitého). Najdôležitejšie sú kvapalné roztoky a z nich vodné roztoky. Vodné roztoky majú mimoriadny význam tak pre priemysel, ako aj pre životné procesy organizmov. Všetky druhy prírodných vôd sú vodné roztoky látok, s ktorými voda prišla do styku. V morskej vode sú rozptýlené ióny kovov a nekovov a molekuly anorganických a organických látok. Práve tento roztok umožnil vznik prvých organizmov na našej Zemi. V roztokoch sú základné častice dokonale rozptýlené, preto chemické reakcie prebiehajú neobyčajne rýchlo. To má význam v chemickom výskume aj chemickej výrobe.

 3. Zmesi a roztoky Roztoky, rozpustnosť látok Roztokje rovnorodá zmes zložená najmenej z dvoch zložiek: rozpúšťadla a rozpustnej látky. Vodné roztoky– roztoky, kde voda je rozpúšťadlo. Rozdelenie roztokov podľa skupenstva: 1. Plynné (vzduch, zemný plyn,…) 2. Kvapalné (soľ vo vode, vzduch vo vode,…) 3. Pevné (zliatina, sklo,…) Rozpustnosť látky je najväčšia hmotnosť látky, ktorá sa bez zvyšku rozpustí pri danej teplote v 100g rozpúšťadla. Ďalej

 4. Podľa rozpustnosti vo vode sa pevné látky rozdeľujú na: a) rozpustné (ak sa v 100g vody pri teplote 20°C rozpustí viac ako 1g látky); b) málo rozpustné (ak je rozpustnosť v rozpätí 0,1g až 1g látky); c) nerozpustné (ak sa rozpustí menej ako 0,1g látky). Rozdelenie roztokov podľa množstva rozpustenej látky: 1. nasýtené (obsahujú toľko rozpustnej látky ako je jej rozpustnosť); 2. nenasýtené (obsahujú menej rozpustnej látky ako je jej rozpustnosť); 3. presýtené (obsahujú viac rozpustnej látky ako je jej rozpustnosť); Späť

 5. Klikni na pexeso Späť

 6. Zloženie roztokov Pri príprave a výrobe látok, ale aj v bežnom živote niekedy potrebujeme pracovať s roztokmi určitého zloženia. Zloženie roztokov vyjadrujeme udaním hmotnosti, objemu alebo hmotnosti roztoku, po prípade rozpúšťadla. Najčastejšie spôsoby vyjadrovania zloženia roztokov sú: 1. Hmotnostný zlomok w(A)- hmotnostný zlomok látky A udáva hmotnosť m(A) látky A v roztoku s celkovou hmotnosťou m. Hmotnostný zlomok sa často vyjadruje aj v percentách. Príklad: Aká je hmotnosť hydroxidu sodného a vody , ktorý treba na prípravu   25% vodného roztoku s hmotnosťou 200g ? Riešenie Ďalej

 7. Zloženie roztokov 2. Objemový zlomokφ(A)látky A je určený podielom objemu látky V(A) látky A a objemu roztoku V. Aj objemový zlomok sa často vyjadruje v percentách : Príklad : Vypočítajte, aký objem etanolu(100%) vypijete ak si dáte tri veľké poháre (1,5l) dvanásť stupňového piva, ak viete, že objemový zlomok etanolu v pive bol 5%. Riešenie Ďalej

 8. Zloženie roztokov 3. Koncentrácia c(A)látky A je určená podielom látkového množstva rozpustenej látky n(A) a objemu roztoku V. Jednotkou koncentrácie je mol.m-3. Častejšie sa však vyjadruje v jednotkách mol.dm-3.Tento spôsob vyjadrenia zloženia roztokov sa nazýva aj látková koncentrácia alebo molová koncentrácia. Príklad: Vypočítajte, aká je koncentrácia roztoku kyseliny chlorovodíkovej, ak v 250ml roztoku sa nachádza látkové množstvo HCl 2 mol. Riešenie Späť

 9. Hmotnostný zlomok w(A Späť

 10. Objemový zlomok φ(A)látky A Späť

 11. Látková koncentrácia c(A) Späť

 12. Úlohy na riešenie: 1. Ak je hmotnostný zlomok rozpustenej látky w(B) = 0,09, roztok je: a) 90 percentný, b) 9 percentný, c) 0,9percentný d) 0,09percentný. 2. Roztok dusičnanu strieborného AgNO,, ktorého látková koncentrácia c(AgNO,) = l mol. l-1, obsahuje v 1 l přibližné: a) 340 g AgNO,, b) 17,0 AgNO,, c) 85.0 g AgNO,. d) 1 70 g AgNO,. 3. Analytickým stanovením sa zistilo, že vodný roztok chloridu bárnatého BaCI, obsahuje v l litri 20,8 g BaCl Rozhodnite, či skúmaný roztok: a) je 20,8percentný, b) má látkovú koncentráciu c(Bad2)= 1 mol.l-1, c) má látkovú koncentráciu c(BaCI2) = 0,1 mol. l -1. 4. V 250 g vodného roztoku chloridu draselného KCl je rozpustených 35 g KCl. Vypočítajte hmotnostný zlomok KCl v roztoku. Koľko percentný je daný roztok ? 5. Vypočítajte, koľko gramov chloridu železitého FeCl3 a koľko gramov vody potrebujeme na prípravu 350g 5% vodného roztoku FeCl3. Späť