1 / 20

ROZTOKY

ROZTOKY. CO JSOU TO ROZTOKY?. Roztok je homogenní směs, ve které je disperzním prostředím kapalina a dispergovanou látkou může být: a) plyn (O 2 ve vodě v akváriích, CO 2 v sycených nápojích atd.) b) kapalina (koktejly – alkohol ve vodě, částečky tuku v benzínu atd.)

sissy
Download Presentation

ROZTOKY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ROZTOKY

 2. CO JSOU TO ROZTOKY? • Roztok je homogennísměs, ve které je disperzním prostředím kapalina a dispergovanou látkou může být: a) plyn (O2 ve vodě v akváriích, CO2 v sycených nápojích atd.) b) kapalina (koktejly – alkohol ve vodě, částečky tuku v benzínu atd.) c) pevná látka (cukr v čaji, sůl ve vodě na vaření atd.)

 3. MÍSITELNOST • Mísitelnost je ochota dvou látek se navzájem mísit. Známe látky: a) neomezeně mísitelné (mísí se v jakémkoli poměru) b) omezeně mísitelné (mísí se jen do určité chvíle – vytváří nasycené roztoky) • Nasycený roztok je roztok, ve kterém se při určité standardní teplotě a tlaku již další množství látky nerozpustí a vytvoří se nehomogenní směs.

 4. ROZPUSTNOST • Rozpustnost je schopnost látky rozpouštět se za daných podmínek (teplota, tlak) v daných rozpouštědlech. • Je uvedena v chemických tabulkách. • Rozpustnost: …většiny pevných látek ve vodě se se zvyšující se teplotou zvyšuje (viz sůl a voda). …většiny plynných látek ve vodě se se zvyšující se teplotou snižuje. (viz sycené nápoje). • Koncentrace udává množství látky, které je aktuálně rozpuštěno v roztoku, nebo poměr, v jakém jsou látky smíšeny.

 5. VÝPOČTY KONCENTRACE • Koncentrace se dá vyjádřit početně několika způsoby: 1. Hmotnostní zlomek: wa = ma / mסּkde: mסּ= ma + mr a = rozpuštěná látka r = rozpouštědlo סּ = roztok hodnota: 0 < wa > 1 2.Hmotnostní koncentrace: % = wa *100 3. Objemový zlomek: Φa = Va / Vסּ kde: Va= ma + mr 4.Objemová koncentrace: % = Φa *100 5.Molární koncentrace: c = n / V [mol / l]

 6. VÝPOČTY

 7. Z cukru o hmotnosti 10 kg připravil včelař roztok k dokrmování včel. Rozpustil ho v teplé vodě o hmotnosti 7 kg. Jaký je hmotnostní zlomek cukru v roztoku? Kolikaprocentní je roztok?

 8. Vypočítejte hmotnost čisté kyseliny octové, která je obsažena v 500 g osmiprocentního octa.

 9. Jaký je hmotnostní zlomek chloridu sodného a vody v roztoku, který vznikl rozpuštěním 15 g soli ve 65 g vody?

 10. Jako náplň do olověných akumulátorů pro auta se používá 32% kyselina sírová. Vypočtěte hmotnost čisté kyseliny ve 300 g tohoto roztoku.

 11. Kolik ml vody a kolik g chloridu draselného je potřeba k přípravě 1265 g dvanáctiprocentního roztoku KCl?

 12. DALŠÍ VÝPOČTY • Přepočet objemu a hmotnosti: Hustota: ρ = m / V [ kg/dm3, g/cm3] • Směšování roztoků (pokud mícháme 2 roztoku stejné látky o různých koncentracích) m1 * w1 + m2 * w2 = (m1 + m2) * wסּ ma1 +ma2= mסּ * wסּ

 13. Roztok o objemu 1,5 l a hustotě 1,15 kg/dm3 obsahuje 276 g Na2SO4. Jaká je jeho hmotnostní koncentrace?

 14. Hustota osmdesátiprocentní kyseliny sírové je 1,727 g/cm3. Kolik gramů čisté H2SO4 je rozpuštěno ve 100 ml tohoto roztoku?

 15. Připravte dvacetiprocentní roztok HCl o hustotě 1,1 g/cm3 rozpuštěním 120 g 100% HCl. Kolik kg roztoku bude a jaký bude jeho objem?

 16. Smícháme 250 g dvacetiprocentního roztoku soli se 100 g pětiprocentního roztoku soli. Jaké složení má výsledný roztok a jakou má koncentraci?

 17. Kolik g 22% roztoku MgCl musíme přidat ke 160 g 12% roztoku, abychom získali 18% roztok?

 18. ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ • Ředění = přidáváme do roztoku další rozpouštědlo: m1 * w1 = (m1 + mr) * wסּ

 19. K 5 kilogramům padesátiprocentní kyseliny sírové jsme přidali 1 litr vody. Kolikaprocentní je výsledný roztok?

 20. Jaký objem vody je třeba přidat k 3,5 litru 80% HCl, aby výsledná hmotnostní koncentrace byla 50%? ρ (HCl) = 1,727

More Related