asfaltov zmesi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ASFALTOVÉ ZMESI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ASFALTOVÉ ZMESI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

ASFALTOVÉ ZMESI - PowerPoint PPT Presentation


 • 1053 Views
 • Uploaded on

ASFALTOVÉ ZMESI . Hutnené stavebné zmesi – vyžadujú intenzívne hutnenie na dosiahnutie objemových parametrov; medzerovitosť 2,5 až 7,5 % podľa druhu zmesi: asfaltový betón asfaltový koberec veľmi tenký mäkká asfaltová úprava vtláčaná úprava asfaltový koberec mastixový

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ASFALTOVÉ ZMESI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
asfaltov zmesi
ASFALTOVÉ ZMESI

CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

 • Hutnené stavebné zmesi – vyžadujú intenzívne hutnenie na dosiahnutie objemových parametrov; medzerovitosť 2,5 až 7,5 % podľa druhu zmesi:
  • asfaltový betón
  • asfaltový koberec veľmi tenký
  • mäkká asfaltová úprava
  • vtláčaná úprava
  • asfaltový koberec mastixový
  • asfaltový koberec drenážny.
 • Liate zmesi – dostatok asfaltu a fileru, preto sa kladú bez hutnenia. Medzerovitosť nepresahuje 2 % objemu:
  • liaty asfalt – jediná zmes
druhy stavebn ch zmes pod a en stn 13108
DRUHY STAVEBNÝCH ZMESÍ PODĽA EN STN 13108

CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

– EN 13108-1 Asfaltový betón (AC)

– EN 13108-2 Asfaltový koberec veľmi tenký (BBTM)

– EN 13108-3 Mäkká asfaltová úprava

– EN 13108-4 Vtláčaná úprava

– EN 13108-5 Asfaltový koberec drenážny (SMA)

– EN 13108-6 Liaty asfalt

– EN 13108-7 Asfaltový koberec drenážny (PA)

– EN 13108-8 R-materiál

n vrh na zlo enie asfaltov ch zmes
NÁVRH NA ZLOŽENIE ASFALTOVÝCH ZMESÍ

CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

Druh použitej hutnenej stavebnej zmesi musí zodpovedať:

– triede dopravného zaťaženia

– klimatickým vplyvom vo vrstve vozovky

– miestu zhotovenia vrstvy vo vozovke.

Návrh zloženia stavebných zmesí vychádza z:

– požiadaviek na pevnostné parametre zmesí

– požiadaviek na odolnosť proti trvalým deformáciám

– požiadaviek na odolnosť proti klimatickým vplyvom (ITSR, Om).

opatrenia na zv enie kvality hutnen ch zmes
OPATRENIA NA ZVÝŠENIE KVALITY HUTNENÝCH ZMESÍ

CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

Oblasti kladných teplôt

opatrenia na zv enie kvality hutnen ch zmes5
OPATRENIA NA ZVÝŠENIE KVALITY HUTNENÝCH ZMESÍ

CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

Oblasti záporných teplôt

n vrh druhu asfaltu
NÁVRH DRUHU ASFALTU

CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

 • Voľba asfaltu - vzhľadom na klimatické vplyvy a dopravné zaťaženie podľa katalógu asfaltov

Asfaltové zmesi pre AC – kvalitatívna trieda I

– obrusná a ložná vrstva – modifikované asfalty

– horná podkladová vrstva – gradačne tvrdšie cestné asfalty, napr. CA 50/70; CA 35/50

Asfaltové zmes AC – kvalitatívna trieda II (IV až VI) – pre všetky asfaltové vrstvy: asfalt CA 70/100; CA 50/70; multigradačný asfalt (MTGA) 60/80; modifikovaný asfalt so stanoveným bodom mäknutia najmenej 55

Asfaltový koberec mastixový (SMA) - len modifikované asfalty

Asfaltový koberec veľmi tenký (BBTM)

- kvalitatívna trieda I – modifikované asfalty

- kvalitatívna trieda II – cestné asfalty

Asfaltový koberec drenážny - modifikované asfalty s bodom mäknutia KG (OC) najmenej 75

slide7
CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

Množstvo asfaltu zmesi – pomocou

– súčiniteľa sýtosti – závisí od merného povrchu jednotlivých frakcií kameniva

a = objem asfaltu v zmesi

k = konštanta sýtosti, závisí od gradácie asfaltu

ε = merný povrch asfaltu

100 ε je 0,174 % zŕn > 8 mm až 130 % zŕn < 0,063 mm

z tabuľky pre gradáciu asfaltu 80  množstvo spojiva 70/100 = 5,675 hmot.

slide8
CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

ASFALTOVÉ ZMESI PODĽA VEĽKOSTI D HORNÉHO SITA KAMENIVA V ZMESI

asfaltov bet n ac
ASFALTOVÝ BETÓN AC

CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

Zmes s uzatvorenou zrnitosťou kameniva určená na zhotovenie:

 • obrusných vrstiev – AC 11; AC 16
 • ložných vrstiev – AC 16; AC 22
 • horných podkladových vrstiev – AC 16; AC 22; AC 32
 • vyrovnávacích vrstiev

Kvalitatívna trieda I; II

AC I – pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy TDZ I až III

AC II – pre cesty II. a III. triedy, TDZ IV až VI

asfaltov bet n ac ozna enie
ASFALTOVÝ BETÓN AC - označenie

CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

Príklady označenia asfaltového betónu

AC 11 O; I: – asfaltový betón pre obrusnú vrstvu, s veľkosťou najväčšieho zrna kameniva 11 mm, pre vozovky tried dopravného zaťaženia I., II. a III.

AC 16 L; II: – asfaltový betón pre ložnú vrstvu, s veľkosťou najväčšieho zrna kameniva 16 mm, pre vozovky tried dopravného zaťaženia IV., V. a VI.

Označenie asfaltového betónu v projektovej dokumentácii

V projektovej dokumentácii sa uvedie označenie s doplnením:

druhu asfaltového spojiva

hrúbky vrstvy AC

čísla normy.

Príklad:

Asfaltový betón s veľkosťou najväčšieho zrna kameniva 11 mm; pre obrusné vrstvy vozovky; so spojivom PMB 45/80-75; pre TDZ I., II. a III.; hrúbka vrstvy 50 mm; podľa STN EN 13108-1 sa označí:

AC 11 O; PMB 45/80-75; I; 50 mm; STN EN 13108-1.

zrnitos zmesi kameniva asfaltov ho bet nu ac

Označenie

sít

STN EN 13108-1

Prepad zŕn v % hmotnosti

AC-8

AC-11

AC-16

AC-22

AC-32

45

100

32

100

90-100

22

100

90-100

-

16

100

90-100

-

-

11

100

90-100

-

60-77

53-70

8

90-100

-

55-72

-

-

4

60-80

45-67

-

-

-

2

35-59

25-50

20-45

18-43

18-43

1

20-45

-

-

-

-

0500

-

10-33

10-29

10-30

9-26

0063

4-11

4-11

3-11

3-10

3-9

Zrnitosť zmesi kameniva asfaltového betónu AC

CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

druh sk ok pre asfaltov bet n ac o i empirick sk ky

Asfaltová zmes AC I

Druh skúšky

STN EN

Vrstva vozovky

Max. medzerovitosť Vmax (%)

12697-5

12697-6

12697-8

Obrusná

vrstva

Min. medzerovitosť Vmin (%)

Minimálny pomer pevností v priečnom ťahu (ITSR)

12697-23

Max. pomerná hĺbka koľaje PRDAIR po 10 000 cykloch

12697-22

Max. prírastok hĺbky koľaje WTSAIR

(mm/103 cyklov)

12697-22

Min. obsah asfaltového spojiva

1097-6

Bmin (%) hmot.

Bvol (%) obj.

Druh skúšok pre asfaltový betón ACO-I(empirické skúšky)

CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

slide13
CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

Druh skúšok pre asfaltový betón AC L I (empirické skúšky)

slide15
CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

ĎALŠIE (EMPIRICKÉ) POŽIADAVKY NA VLASTNOSTI ASFALTOVÉHO BETÓNU AC

 • Marshallova skúška – návrh zmesi na letiská
 • obsah spojiva – kategória Bmin(od 3 % hmot. do 8,0 % hmot.)
 • odolnosť proti obrusovaniu pneumatikami s hrotmi
 • reakcia na oheň
 • odolnosť proti pohonným hmotám pri použití na letiskách
 • odolnosť proti rozmrazovacím látkam pri použití na letiskách
funk n po iadavky
FUNKČNÉ POŽIADAVKY

CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

a) Tuhosť (S)

Tuhosť vzoriek musí vyhovovať minimálnym a maximálnym hodnotám zvolených z kategórií príslušných tabuliek (Smin; Smax)

b) Odolnosť proti trvalým deformáciám pri triaxiálnej skúške

– musí vyhovovať maximálnym hodnotám rýchlosti dotvarovania fcmax – výber z kategórií

– zhutňovanie vzoriek sa zvolí z tabuľky C.1 EN 13108-20

c) Odolnosť proti únave

– odolnosť proti únave sa musí zvoliť z kategórií príslušnej tabuľky

– odolnosť proti únave sa musí stanoviť podľa EN 13108-20,

článok D.9

slide17
CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

Použitie R-materiálu v zmesi AC

Obrusná vrstva

R-materiál < 10 % hmot. – bez skúšok a výpočtu

R-materiál > 10 % hmot. – výpočet penetrácie a KG výsledného spojiva

Ložná a horná podkladová vrstva

R-materiál < 20 % hmot. – bez skúšok

R-materiál > 20 % hmot. – výpočet penetrácie a KG

slide18
CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

Asfaltový koberec veľmi tenký BBTM (BBTM 8 I; BBTM 11 I)

BBTM – asfaltová zmes na obrusnú vrstvu hrúbky 20 mm a 30 mm, zásadne s prerušovanou zrnitosťou na vytvorenie kontaktu medzi zrnami kameniva

Asfaltové spojivo pre BBTM

– cestný asfalt – podľa STN EN 12591 (50/70; 70/100) možno voliť z tried 35/50 až 160/220

– modifikovaný asfalt – podľa STN EN 14023 (45/80-75; 65/105-65; 45/80-60 atď.)

Kamenivo pre BBTM

Hrubé, drobné a kamenná múčka musia splniť požiadavky STN EN 13043.

Výber vlastností kameniva z Katalógových listov kameniva (KLK) podľa:

– intenzity dopravy

– klimatických podmienok,

– ekonomickej úvahy

Prísady: anorganické vlákna; organické vlákna; farbivá, vosky, atď.

slide21
CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

Asfaltový koberec mastixový (SMA 8; SMA 11; SMA 16)

Použitie: obrusné vrstvy diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy

Konštrukčná vrstva: s vysokým podielom (až 100 %) drveného kameniva, medzery vyplnené mastixom (asfaltová malta s max. zrnom kameniva 2 mm, kamenná múčka a asfalt)

Kamenivo – musí spĺňať STN EN 13043

Asfaltové spojivo

Modifikovaný asfalt PMB 45/80-75; PMB 65/105-65; PMB 45/80-60

Cestný asfalt – výber z druhov 35/50 až 160/220

Prísady

– anorganické alebo organické vlákna – zabránenie stekavosti spojiva z povrchu zŕn kameniva

– množstvo spojiva 6,5 – 7,5 % hmot.

slide24
CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

Asfaltový koberec drenážny (PA)

Použitie:

obrusná vrstva; ložná vrstva + obrusná vrstva

medzerovitá vrstva Mmin = 20 % obj.

odvedenie zrážkovej vody vrstvou

zníženie hlučnosti

Spojivo: PMB 45/80-75; PMB 65/105-65

oba ovacia s prava v roba asfaltov ch zmes pozn mky
Obaľovacia súprava– výroba asfaltových zmesí (poznámky)

CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

 • prerušované miešanie - výkon od 40 do 300 t.h-1:
  • dávkovače studeného kameniva
  • kamenivo a asfalt vyhriate na teplotu 170 až 185 oC podľa druhu spojiva
  • filer – studené dávkovanie (+ komponenty do miešača obaľovacej súpravy)
  • postup dávkovania: kamenivo, prísady, asfalt, filer
  • doba miešania 40 až 45 sekúnd
  • hmotnosť jednej šarže: 800 kg až 1 500 kg
 • kontinuálne miešanie:
  • kamenivo kontinuálne prechádza bubnom (sušenie, vyhrievanie a miešanie v jednom bubne)
  • filer, asfalt, prísady – do druhej polovice bubna

ad a)

slide26
CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

Manipulácia s materiálmi

Kamenivo – na voľných skládkach, frakcie oddelené

Frakcie kameniva 0/2 a 2/4 mm nadkryť (vlhkosť), 1 % vlhkosti  zvýšenie teploty o 10 oC – energetické náklady. Zvýšenie vlhkosti o 2 %  zníženie výkonu bubna až o 25 %.

Studené kamenivo - frakcie vážené na prietokových váhach. Presnosť – vplyv na výkon OS (preplnenie alebo nedoplnenie horúcich zásobníkov.

Filer (kamenná múčka) – zatvorené sitá – prípustná vlhkosť 3 %

Asfaltové spojivo – doprava autocisternami do nádrží

Odprašovacie zariadenie OS

 • suché odlučovače s tkaninovými filtrami (prach)
 • mokré odlučovače (možnosť doplnenia) – jemné prachovité zrná

Skladovanie asfaltových zmesí

Zásobník  objem na hodinovú výrobu asfaltovej zmesi (80 až 100 ton)

slide27
CS2_K 9_ ASFALTOVÉ ZMESI

Ukladanie a zhutňovanie asfaltovej zmesi

 • spojovací postrek – asfaltová emulzia 3 až 24 h pred ukladaním
 • pokládka – finišery – kolesový alebo pásový podvozok, nivelačné zariadenie
 • hrúbka o 10 až 15 % väčšia ako požadovaná – dohutnenie
 • pokládka za premávky, deformácia hrany, zarezať do zvislého a priameho tvaru;  natrieť asfaltovým lakom
 • pokles teploty asfaltovej zmesi – hrúbka vrstvy – pokles na 100 oC za 10 minút  výkonné zhutňovacie valce
 • zhutňovanie – valce kovové statické trojkolesové, dvojkolesové; kovové vibračné; pneumatikové; trojosové
 • zhutňovanie: na nižšom okraji vozovky; stopy prekrývanie o 15 cm

Tri fázy zhutňovania:

  • stláčanie – hmotnosť valca 8 až 12 ton – hladké trojkolesové; vibračný valec  bez vibrácie – teplota od 150 o do 115 oC
  • hlavné hutnenie – zmes umožňuje dosiahnuť max. objemovú hmotnosť – teplota 115 až 95 oC
  • záverečné hutnenie (zažehlenie stôp) – trojosové valce,teplota 90 až 70 oC
slide28
CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

LIATE ASFALTY- stavebná zmes (PA) - použitie

– obrusné vrstvy vozoviek pozemných komunikácií

– kryty vozoviek na mostoch. Na oceľových mostoch I. až III. triedy dopravného zaťaženia – na výrobu PA sa použije modifikovaný asfalt

– ochranná vrstva vozovky na moste

– konštrukčné vrstvy pozemných a priemyselných plôch.

Zmes liateho asfaltu: zmes hutného kameniva, kamennej múčky (fileru), cestného alebo modifikovaného asfaltu, prípadne zlepšujúcich prísad + R-materiálu. Horúca zmes – vyšší objem asfaltového spojiva ako je objem medzier zhutnenej zmesi kameniva (medzerovitosť V = O).

Obsah asfaltového spojiva: 6,5 % až 9,0 % hmot. (15/30; 20/30, modif. asfalt)

Teplota zmesi liateho asfaltu: 200 až 220 oC

Obsah drobného kameniva d  2 mm = 45 až 62 % hmotnosti

Fyzikálno-mechanické vlastnosti cestných liatych asfaltov:

 • číslo tvrdosti širokým tŕňom
 • pevnosť v prostom tlaku pri 22 oC 3,5 – 8,0 MPa
 • pevnosť v ťahu pri ohybe pri 22 oC 3,0 – 7,0 MPa
 • pevnosť v ťahu pri ohybe pri 0 oC 12,0 –18,0 MPa
slide29
CS2_K9_ ASFALTOVÉ ZMESI

Výroba zmesi liateho asfaltu

 • vo varičoch a v pojazdných miešačkách - ležatý kotol 2,5 až 8 ton, lopatkový hriadeľ, vykurovanie tuhými palivami, dnes kvapalné palivá a plyn
 • vo vysokovýkonných obaľovacích súpravách

Dávkovanie:

 • asfaltové spojivo – roztaviť
 • drobné kamenivo 0/2 mm, kamenná múčka a piesok (v konečnej fáze: hrubé kamenivo 4/8, 8/11)
 • výroba vo varičoch 5 až 6 hodín

Výroba na obaľovacích súpravách

 • miešacie lopatky a hriadeľ vertikálne; teplota 220 až 240 oC
 • doba 1 šarže: 10 až 15 minút
 • asfaltové spojivo musí sa rozohriať v tavnej vani.