emisn kv ty ako n stroj zni ovania emisi vyp an ch do ovzdu ia a obchodovanie s nimi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Emisné kvóty ako nástroj znižovania emisií vypúšťaných do ovzdušia a obchodovanie  s  nimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Emisné kvóty ako nástroj znižovania emisií vypúšťaných do ovzdušia a obchodovanie  s  nimi

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Emisné kvóty ako nástroj znižovania emisií vypúšťaných do ovzdušia a obchodovanie  s  nimi - PowerPoint PPT Presentation

tadita
120 Views
Download Presentation

Emisné kvóty ako nástroj znižovania emisií vypúšťaných do ovzdušia a obchodovanie  s  nimi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ing. Ladislav SUHÁNYI Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Katedra regionálnych vied a manažmentu ladislav.suhanyi@gmail.com Emisnékvótyakonástrojznižovaniaemisiívypúšťaných do ovzdušiaaobchodovanie s nimi

  2. Kroky medzinárodného spoločenstva proti globálnemu otepľovaniu • OSN zriadila medzinárodný vedecký panel odborníkov – IPCC • UNFCCC – Rio de Janeiro 1992 (1994) • Kjótsky protokol týkajúci sa UNFCCC, podpísaný v roku 1997 • ratifikácia Kjótskeho protokolu v roku 2002

  3. Európsky trh s emisnými kvótami • Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS) – jedným z kľúčových nástrojov, ktorými sa EÚ snaží dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov Smernica 2003/87/EC

  4. Európsky trh s emisnými kvótami • Národné alokačné plány (NAP) - určujú množstvo emisií CO2, ktoré môžu vyprodukovať firmy v danej krajine • Firmy sa môžu rozhodnúť, či svoju kvótu úplne vyčerpajú, alebo predajú jej časť iným firmám, ktoré svoju alokáciu prekračujú. Vytvára sa tým „trh s povoleniami na emisie“

  5. Trh s emisiami – nové úpravy EU od r. 2008 • Prvé obdobie = nedokonalosť pravidiel Kjótskeho protokolu → „veľký biznis“ pre veľkých emitentov → kolaps cien povoleniek • 2008-2012 pre celú Úniu limit 2,08 miliardy ton CO2

  6. Kvóty schválených emisií CO2 v EÚ /2008-2012/

  7. Trh s emisnými povolenkami v SR • Národný register emisných kvót SR (NAP SR) – normalizovaná elektronická databáza • Kvótou sa rozumie množstvo emisií povolené vypustiť počas určitej doby, ktoré sa vyjadruje v tonách; v prípade skleníkových plynov v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého • správca registra: Dexia banka Slovensko a.s.

  8. Trh s emisnými povolenkami v SR • Povinní účastníci – povinnosť získať povolenie emitovať skleníkové plyny do ovzdušia od MŽP SR – zriaďujú si holdingový účet prevádzkovateľa • Dobrovoľní účastníci – v registri si dobrovoľne zriadia osobný holdingový účet, aby mohli obchodovať s kvótami (prípadne majú možnosť ich aj zrušiť)

  9. Trh s emisnými povolenkami v SR • Transakcie: • Domáci prevod → nákup – predaj v tom istom registri • Medzinárodný prevod → nákup – predaj medzi dvoma účtami v inom registri • Odovzdanie kvót → nasleduje zrušenie kvót správcom registra

  10. Ing. Ladislav SUHÁNYI Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Katedra regionálnych vied a manažmentu ladislav.suhanyi@gmail.com Ďakujem za pozornosť !