1 / 16

Mgr Katarzyna Bikowska

Pora na inspiracje? - Forum Młodych Bibliotekarzy jako bodziec do działań (opinie po 8 FMB w Olsztynie). Mgr Katarzyna Bikowska. Wiedza a bibliotek-a/- arz. Piąte prawo bibliotekarstwa Ranganathana. Merete Sanderhoff. Biblioteka jest żywym, rozwijającym się organizmem ( 1931).

tad
Download Presentation

Mgr Katarzyna Bikowska

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pora na inspiracje? - Forum Młodych Bibliotekarzy jako bodziec do działań (opinie po 8 FMB w Olsztynie) Mgr Katarzyna Bikowska

 2. Wiedzaa bibliotek-a/-arz Piąte prawo bibliotekarstwa Ranganathana MereteSanderhoff • Biblioteka jest żywym, rozwijającym się organizmem (1931) • SharingisCaring(2014) www.amitsahoo.com Wiele dróg służących zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy - od kształcenia instytucjonalnego do samokształcenia…

 3. Motywacjado samokształcenia w bibliotece • Motywacja, to psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia w jakim człowiek się w coś angażuje. Obejmuje ona czynniki, które powodują, wytyczają i podtrzymują zachowania ludzkie zmierzające w określonym celu*. • Motywowanie polegać powinno na zachęcaniu do lepszej, efektywniejszej pracy i ciągłego podnoszenia umiejętności. *J. Stoner, R.E Freeman, D.R.Jr. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 1999, s. 426

 4. Motywacjado samokształcenia w bibliotece • W przypadku osób zaangażowanych w realizację misji i zadań biblioteki, dla których czynnik finansowy nie odgrywa znaczącej roli w ich aktywności większe znaczenie będą miały: • zaspokojenie potrzeb; osiągnięć (poczucie, że to co, robimy, ma sens), doświadczenia nowej, zróżnicowanej stymulacji, ciekawości, eksploracji, samorealizacji, sukcesu (motywacja instrumentalna oraz autonomiczna), • działania mające na celu wzmocnienie potencjału kompensacyjnego (możliwości zdobywania nowych umiejętności, poszerzania wiedzy) . silnie wyrażona potrzeba osiągnięć nagrody A. Wojtczuk-Turek, Zachowanie innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012, s. 117.

 5. Forum jako forma dzielenia się wiedzą • Konferencje, kongresy, zjazdy, seminaria, warsztaty, sympozja czy targi książki stanowią aktywną formę wymiany doświadczeń • Według „Słownika Wyrazów Obcych PWN” jednym ze znaczeń terminu forum jest to spotkaniepoświęcone omawianiu spraw z określonej dziedziny; też: grupa ludzi biorących udział w takim spotkaniu • Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego • Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie • Forum Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych • „Forum Bibliotek Medycznych”

 6. 8 Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie dominika.bibliosfera.net

 7. 8 FMB w Olsztynie (12-13.09.2013) • ponad 150 bibliotekarzy z całej Polski • 2 dni obrad • 16warsztatów i 18prezentacji • pod hasłem: „Biblioteka – twój czas, Twoje miejsce” • cztery obszary tematyczne: • Czas na Ciebie (umiejętności interpersonalne, twórcze), • Rusz z miejsca! (umiejętności zawodowe), • Czas potrzeb (promocja czytelnictwa, walka ze stereotypami), • Miejsce innowacji (nowe trend, technologie).

 8. 8 FMB w Olsztynie

 9. Opis ankiety • przełom czerwca i lipca 2014 roku • Arkusze badawcze wysłano drogą mailową • do 138 zarejestrowanych uczestników 8 FMB, z czego uzyskano 46 maili zwrotnych • podstawą analizy jest 41 odpowiedzi (29,7%) • Kwestionariusz ankiety składał się z 7 pytań, w tym 2 pytania wielokrotnego wyboru, 1 pytanie półotwarte, 2 zawierały propozycje odpowiedzi z wykorzystaniem skali Lickerta.

 10. Wyniki ankiety/Metryczka: Afiliacja uczestników 8FMB Staż pracy w bibliotece Liczniej reprezentowaną grupą respondentów, biorąc pod uwagę płeć, stanowiły kobiety (80,5%)

 11. Wyniki ankiety

 12. Wyniki ankiety Pyt. 4. Jakie zagadnienia proponowane w programie FMB interesowały Panią/Pana najbardziej?

 13. Wyniki ankiety

 14. Wyniki ankiety

 15. Podsumowanie • 8 Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie: • wpłynęło na integrację środowiska bibliotek i nawiązanie kontaktów towarzyskich, • sprzyjało realizacji ścieżki własnej kariery, • jako skuteczne narzędzie komunikacyjne nadal oddziałuje na jednostki poprzez prezentowanie różnorodnych koncepcji, • dało gotowe scenariusze praktyk udoskonalających codzienny kontakt z książką, użytkownikiem i innymi bibliotekami.

 16. Dziękuję za uwagę pulowerek.pl

More Related