Rasff skalsk dv r 30 10 2008
Download
1 / 36

RASFF Skalský Dvůr 30.10.2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

RASFF Skalský Dvůr 30.10.2008. MVDr. Kateřina Plucarová MVDr. Jana Horňáčková SVS ČR. RASFF. Rapid Alert System for Food and Feed Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva. RASFF – legislativní základ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RASFF Skalský Dvůr 30.10.2008' - tacita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rasff skalsk dv r 30 10 2008

RASFFSkalský Dvůr 30.10.2008

MVDr. Kateřina Plucarová

MVDr. Jana Horňáčková

SVS ČR


Rasff
RASFF

Rapid Alert System for Food and Feed

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva


Rasff legislativn z klad
RASFF – legislativní základ

 • Nařízení EP a R č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

 • v České republice upravenoNařízením vlády č. 98/2005 Sb.,kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv


El s t rasff
Účel sítě RASFF

 • propojená síť

 • spojuje členské země EU s EK a  EFSA

 • cílem je zabránit ohrožení spotřebitele nebezpečnými potravinami nebo krmivy


Org ny s t rasff
Orgány sítě RASFF

 • národním kontaktním místem v systému je SZPI

 • soustřeďuje informace ze všech dozorových orgánů nad potravinami a krmivy v ČR (SVS ČR, SZPI, ÚKZÚZ) + další účastníci (Generální ředitelství cel, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti a ÚZPI)

 • koordinačním místem je sekretariát koordinační skupiny bezpečnosti potravin při Ministerstvu zemědělství (řídí, koordinuje a kontroluje RASFF v ČR)Tok informac
Tok informací

 • tok informací o výskytu nebezpečných výrobků je obousměrný

 • dozorové orgány ČR se prostřednictvím NKM dozvídají o nebezpečných výrobcích, které mohou být na českém trhu a v rámci svých pravomocí následně provádí kontrolu

 • EK je pak zpětně informována o skutečnostech, které byly v návaznosti na informaci z ČS zjištěny a o uložených opatřeních


Tok informac1
Tok informací

 • dojde-li ke zjištění výskytu nebezpečného výrobku některým z dozorových orgánů v ČR, odesílá NKM do EK informace od jednotlivých účastníků národního systému

 • Česká republika je pak zpětně informována o kontrolních zjištěních v členských státech EU

 • komunikace mezi členy sítě RASFF v ČR probíhá prostřednictvím e-mailové pošty, popř. telefonů


Kategorie ozn men
Kategorie oznámení

V rámci systému RASFF existují tři kategorie oznámení:

 • Varování (Alert notification)

  2) Informace (Information notification)

  3) Novinka (News)


Varov n
Varování

 • rizikový výrobek představuje přímé nebo nepřímé riziko pro zdraví spotřebitele, vyskytuje se na trhu

 • 2008.1047 dioxiny ve vepřovém mase z Chile


Informace information notification
Informace (Information notification)

 • výrobek nesplňuje některé chemické, fyzikální nebo biologické požadavky na zdravotní nezávadnost

 • není pravděpodobnost vzniku akutních nepříznivých zdravotních následků; není vyžadován bezprostřední zásah

 • je dlouhá prodleva mezi vzorkováním a zasláním originálního oznámení a tudíž existuje domněnka, že předmětný výrobek již není na trhu

 • jedná se o rizikový výrobek zadržený na hranicích, příp. v celním skladu, ještě před proclením nebo bylo zboží zachyceno náhodou a je snaha zabránit jeho vyvezení do jiného státu EU

 • 2008.0902 Anisakis marinae v tresčích játrech z Polska


Novinka news
Novinka (news)

 • všechny druhy informací vztahující se k bezpečnosti výrobků, které nebyly oznámeny členským státem jako "varování" nebo "informace„, ale které jsou považovány za důležité pro dozorové orgány členských států

 • News 08-459 melamin v KDV z Číny


Fungov n rasff
Fungování RASFF

Výrobek představuje přímé nebo nepřímé riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitele, pokud jde o:

 • přítomnost látky zakázané na evropské nebo národní úrovni

 • přítomnost látky nepovolené na evropské nebo národní úrovni

 • překročení limitů stanovených předpisy ES nebo při jejich absenci překročení národních limitů

 • potraviny živočišného původu pocházející z neschválených podniků - závodů případně jiných zařízení

 • fyzikální rizika (např. cizí tělesa)

 • označování výrobků znamenající zdravotní riziko (např. alergeny, bezlepkové potraviny, přítomnost aditiv nedeklarovaných na obale)

 • neschválené potraviny nového typu

 • jiné nebezpečí


Fungov n rasff1
Fungování RASFF

 • ČS hlásí do systému RASFF informace  o rizikových výrobcích bez rozlišení, zda se jedná o oznámení typu "varování" (alert) nebo "informaci" (information), pouze s průvodním dopisem, ve kterém je návrh na zařazení do kategorie

 • na úrovni EK jsou tyto informace zatříděny do příslušné kategorie, je doplněn titulní list, přiřazeno referenční číslo a kompletní oznámení je uloženo do centrální databáze oznámení CIRCA

  http://circa.europa.eu/Public/irc/sanco/rasff/home


Fungov n rasff2
Fungování RASFF

 • hlášení o rizikových výrobcích jsou vyplňována do formulářů

 • podobu formulářů určuje EK s přihlédnutím k požadavkům členských států

 • vzory formulářů jsou k dispozici všem členům sítě pod individuálním heslem v centrální databázi CIRCA


Zpracov n p choz ho ozn men z eu
Zpracování příchozího oznámení z EU

 • příjem oznámení a jejich distribuce nepřetržitě, tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu - NKM

 • všechna oznámení jsou evidovaná v databázi CIRCA – RASFF, kterou centrálně spravuje Evropská komise (DG SANCO) a k níž mají všichni členové sítě v ČR přístupová práva

 • v případě, že je do CIRCA zadáno oznámení týkající se České republiky, NKM zajistí zaslání tohoto oznámení na všechny kontaktní osoby v ČR; další distribuce je v režimu jednotlivých členů sítě

 • všichni členové sítě RASFF v ČR bezodkladně vždy potvrdí příjem oznámení NKM a pokud případ spadá do jejich kompetence, ohlásí úmysl reagovat

 • reakce podle kompetencí vymezených zákonem, popř. na základě výsledků šetření jednoho orgánu státního dozoru pokračuje v šetření výrobku další orgán státního dozoru

 • po ukončení šetření zajistí kontaktní osoby příslušného člena sítě RASFF v ČR zaslání dodatečného oznámení k originálnímu oznámení NKM(v anglickém jazyce); příslušný orgán státního dozoru v něm informuje o přijatých opatřeních a o plnění těchto opatření

 • dodatečné oznámení zašle NKM EK, kontaktním místům ostatních členů sítě RASFF v ČR a sekretariátu Koordinační skupinyVytvo en origin ln ho ozn men v r
Vytvoření originálního oznámení v ČR

 • vychází se zvlastní kontrolní činnosti jednotlivých členů sítě RASFF v ČR

 • nález rizikového výrobku → člen sítě vyplní standardizovaný formulář a zašle návrh originálního oznámení na kontaktní adresu NKM; člen sítě může požádat o odborné posouzení rizik vědecké výbory; o této žádosti informuje Ministerstvo zemědělství

 • NKM zajistí rozeslání návrhu originálního oznámení všem členům sítě k připomínkování a v případě odsouhlasení návrhu zašle originální oznámení EK

 • EK následně prostřednictvím CIRCA-RASFF databáze informuje NKM, jaká opatření byla v zemích EU přijata v návaznosti na originální oznámení z ČR, včetně informace o následném plnění těchto opatření; NKM tyto informace zašle na kontaktní adresy všech členů sítě RASFF v ČR


Kontaktn m sto svs r
Kontaktní místo SVS ČR

 • Metodický návod SVS ČR č. 8/2005

  č.j. 2005/1199/RED ze dne 18.7.2005

 • postup při oznámení výskytu rizikového výrobku Národním kontaktním místem a při oznamování výskytu rizikového výrobku Národnímu kontaktnímu místu


Kontaktn m sto svs r legislativn podklady
Kontaktní místo SVS ČR – legislativní podklady

 • nařízení EP a R (ES) č. 178/2002

 • nařízení vlády č. 98/2005 Sb.

 • Metodický postup přenosu informací v rámci systému RASFF v ČR


Kontaktn m sto svs r1
Kontaktní místo SVS ČR

 • Kontaktní osoba:

  MVDr. Leoš Čeleda, CSc. 

 • Zástupce kontaktní osoby:  

  MVDr. Jana Horňáčková

  MVDr. Jindřiška Krautová

  MVDr. Kateřina PlucarováKontaktn m sto svs r2
Kontaktní místo SVS ČR

 • potvrdí příjem oznámení NKM

 • spadá-li oznámení do kompetence orgánů veterinární správy, ohlásí NKM úmysl reagovat

 • vyhodnotí obsah oznámení

 • v případě potřeby kontaktuje ostatní orgány státního dozoru ČR

 • neprodleně rozešle původní znění daného oznámení i s českým komentářem všem KVS


Krajsk veterin rn spr va
Krajská veterinární správa

 • provede šetření u provozovatele; písemně zpracuje zjištěné výsledky, včetně opatření, která byla učiněna

 • zjištění případné distribuce výrobku na území ČR a mimo území ČR, včetně seznamu odběratelů, určení šarží a množství rizikového výrobku uvedeného na trh

 • pokud je rizikový výrobek v oběhu v ČR, pozastaví jej do doby došetření; podle výsledku došetření zakáže nebo povolí jeho uvádění do oběhu

 • při dodatečném zjištění distribuce rizikového výrobku na místo spadající do územní působnosti jiné KVS informuje bezodkladně tuto KVS a též SVS ČR


Krajsk veterin rn spr va1
Krajská veterinární správa

Rozsah údajů v hlášení pro SVS ČR:

 • místo určení (název a plná adresa příjemce)

 • datum přijetí

 • informace o výrobku (název výrobku, druh výrobku, celkové množství)

 • původ výrobku (název a plná adresa výrobce nebo dovozce nebo prodávajícího nebo balírny, země původu)

 • primární identifikace výrobku (označení šarže, DP nebo DMT, druh a hmotnost balení, popis výrobku, fotodokumentace)

 • další distribuce

 • případně další dostupné informace

  Tyto informace spolu s přijatými opatřeními bezodkladně zašle kontaktním osobám SVS ČR.

  Po skončení šetření informuje příslušná KVS kontaktní osoby SVS ČR o tom, zda byla uložená opatření splněna, případně zda byla změněna nebo odvolána.


Kontaktn m sto svs r3
Kontaktní místo SVS ČR

 • zkontroluje úplnost údajů obdržených od KVS, případně požádá o doplnění chybějících údajů

 • v případě zjištění, že distribuce rizikového výrobku, spadá do kompetence jiného orgánu státního dozoru ČR, tento dozorový orgán informuje

 • na základě obdržených údajů vypracuje dodatečné oznámení do příslušných standardizovaných formulářů vydávaných EK

 • zajistí odeslání oznámení NKM


Kontaktn m sto svs r4
Kontaktní místo SVS ČR

 • NKM místo odešle návrh oznámení EK, případně ostatním členům národní sítě k připomínkování

 • EK uvědomí o oznámení všechny ČS prostřednictvím CIRCA – RASFF

 • informace přenášené v  RASFF týkající se orgánů veterinární správy archivují kontaktní osoby SVS ČR


Circa rasff
CIRCA - RASFF

 • Communication & Information Resource Centre Administrator

 • notifikace ze všech členských států

 • týdenní přehledy

Notifikace v e en svs r
Notifikace v řešení SVS ČR

2006

 • 24 oznámení přijatých, z toho 21 řešeno samostatně, 2 ve spolupráci se SZPI a 1 ve spolupráci s ÚKZÚZ

 • 10 oznámení odeslaných, z toho jedno šetřeno ve spolupráci s OOVZ a SZPI

 • celkem řešeno 34 notifikací


Notifikace v e en svs r1
Notifikace v řešení SVS ČR

2007

 • 19 oznámení přijatých, z toho 1 případ řešen ve spolupráci se SZPI

 • 13 oznámení odeslaných, z toho 5 případů řešeno ve spolupráci se SZPI

 • celkem řešeno 32 notifikací


Notifikace v e en svs r2
Notifikace v řešení SVS ČR

2008

 • 14 oznámení přijatých, z toho 1 řešeno ve spolupráci se SZPI

 • 7 oznámení odeslaných

 • zatím řešeno 19 notifikacíDěkuji za pozornost


ad