TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH - PowerPoint PPT Presentation

taariq
technologia i organizacja rob t budowlanych n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
174 Views
Download Presentation

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W05 – ROBOTY ZIEMNE

 2. Roboty ziemne - roboty wykonywane w gruncie budowlanym • Grunt budowlany - część skorupy ziemskiej znajdująca się bezpośrednio pod budową • Podział gruntów - XVI kategorii ze względu na wartość oporu jaki stawia grunt przy odspajaniu 98% terenu kraju zalegają grunty I - IV kategorii

 3. WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW • gęstość właściwa szkieletu gruntowego: stosunek masy wysuszonej próbki do jej objętości • gęstość objętościowa: stosunek masy do objętości gruntu w stanie rodzimym • porowatość gruntu: stosunek ilości porów do objętości próbki współczynnik spulchnienia: przyrost objętości gruntu w czasie jego obróbki • Vs - objętość gruntu po obróbce • Vr - objętość gruntu w stanie rodzimym

 4. współczynnik spoistości: jest odwrotnością współczynnika spulchnienia • wilgotność gruntu: stosunek masy wilgoci w gruncie do suchej masy gruntu • ms - masa gruntu w stanie suchym • mw - masa gruntu w stanie naturalnym • kąt stoku naturalnego: kąt pod jakim układa się grunt po rozkruszeniu

 5. kąt stoku naturalnego: kąt pod jakim układa się grunt po rozkruszeniu

 6. RODZAJE BUDOWLI ZIEMNYCH • Obiekty stałe: • nasypy drogowe i kolejowe • wykopy drogowe i kolejowe • teren wyrównany po makroniwelacji • zapory wodne i ziemne • wały przeciwpowodziowe • Obiekty tymczasowe: • wykopy i nasypy tymczasowe • wykopy pod fundamenty obiektów budowlanych

 7. DEFINICJE • NASYPY - budowle o określonym kształcie wykonywane z gruntu budowlanego (np. drogowe, kolejowe). • WYKOPY - przestrzeń o określonym kształcie i wymiarach, którą uzyskuje się po usunięciu z danego miejsca gruntu budowlanego. Dzielą się na: • szerokoprzestrzenne - ich szerokość i długość w znacznym stopniu przekracza głębokość, • wąsko przestrzenne - szerokość ≤ 1,5m, długość i głębokość dowolna • jamiste - długość i szerokość ≤ 1,5m.

 8. DEFINICJE – CD. • UKOP - objętość ziemi pozyskiwana (może być z wykopu pod budynek) potrzebna jako materiał budowlany. • ODKŁAD - określona objętość gruntu budowlanego przechowywana na placu budowy w celu wykorzystania w późniejszym okresie. • ZWAŁKA - zbędna na terenie budowy objętość wydobytego gruntu budowlanego, miejsce na które wywozi się niepotrzebny urobek z budowy

 9. KLASYFIKACJA ROBÓT ZIEMNYCH ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: • oczyszczenie terenu (usunięcie krzewów i drzew, rozbiórki obiektów do tego przeznaczonych), • pomiary geodezyjne (wyznaczenie posadowienia budowli, nasypów, wykopów, fundamentów), • odwodnienie wykopów, • spulchnienie gruntu.

 10. KLASYFIKACJA ROBÓT ZIEMNYCH ROBOTY PODSTAWOWE: • zdjęcie ziemi roślinnej, • niwelacja terenu, • wykopy pod budynki i budowle, • obsypanie fundamentów i części podziemnych obiektów, • rozłożenie ziemi roślinnej.

 11. KLASYFIKACJA ROBÓT ZIEMNYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: • wyrównanie wykopów szerokoprzestrzennych, • profilowanie nasypów i skarp, • zabezpieczenie skarp i nasypów, • Mikroniwelacja, • ustawienie małej architektury, • układanie ziemi roślinnej i roślin, drzew i krzewów.

 12. KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWÓW • METODY: • ręczne, • mechaniczne. • Karczowanie- cięcie drzew na wysokości ok. 30 cm ponad terenem • Karpina - (pniak) do usunięcia zawsze gdy nasyp nad pniakiem jest niższy niż 2 m • Karczownica - spycharka opancerzona (3 ha lasu dziennie)

 13. WYZNACZENIE POSADOWIENIA BUDOWLI – ŁAWY CIESIELSKIE

 14. ODWODNIENIE WYKOPÓW Zabezpieczenie przed wodą opadową i gruntową • wykop ponad wodą gruntową zabezpieczenie przed zalaniem - rowki odwadniające na dnie wykopu i odprowadzenie wody do studzienek • wykop poniżej wody gruntowej obniżenie poziomu wody gruntowej przy zastosowaniu: • igłofiltrów (45 - 65 mm) • igłostudni (65 - 175 mm) • studni (pow. 175 mm) • drenaży (sączki przy odpowiednim pochyleniu i głębokości)

 15. SPULCHNIANIE GRUNTÓW kultywatory brony