Rozvoj kompetencií na hodinách katolíckeho náboženstva - PowerPoint PPT Presentation

rozvoj kompetenci na hodin ch katol ckeho n bo enstva n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rozvoj kompetencií na hodinách katolíckeho náboženstva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rozvoj kompetencií na hodinách katolíckeho náboženstva

play fullscreen
1 / 38
Rozvoj kompetencií na hodinách katolíckeho náboženstva
225 Views
Download Presentation
talor
Download Presentation

Rozvoj kompetencií na hodinách katolíckeho náboženstva

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rozvoj kompetencií na hodinách katolíckeho náboženstva Kľúčové kompetencie, náboženské kompetencie.

 2. Otázka 1.: škola učí pre život!- súhlasím, lebo ...- nesúhlasím, lebo ...

 3. AKÁ JE ÚLOHA ŠKOLY DNES?aleboVyučovanie ako rozvoj kompetencií

 4. Vyučovanie ako rozvoj kompetencií „Značná časť mládeže opúšťa školy s vedomosťami, zručnosťami, schopnosťami, postojmi, ktoré nie sú dostatočne využiteľné na trhu práce a táto časť mládeže rozširuje rady nezamestnaných a frustrovaných občanov. Naznačuje to, že škola učí niečo iné, ako je potrebné pre kvalitný a tvorivý život. Škola je o niečom inom ako život. Škola si ide svojou cestou a život inou.“ (Milénium 2002)

 5. Vyučovanie ako rozvoj kompetencií V kurikule sa budú zdôrazňovať najmä: kľúčové kompetencie (schopnosť spolupracovať, schopnosť učiť sa a permanentne vzdelávať, pracovať v tíme; schopnosť komunikovať; schopnosť riešiť problémy, tvoriť; schopnosť rozhodovať sa, robiť závery, kriticky myslieť; samostatnosť, pružnosť, adaptabilita), výchova k demokratickému občianstvu, k humanite, k rešpektovaniu všeľudských etických hodnôt, k uznávaniu ľudských práv a slobôd, interdisciplinárny prístup, integrácia vyučovacích predmetov, globálne problémy ľudstva, multikultúrna výchova. (Milénium 2002)

 6. Vyučovanie ako rozvoj kompetencií Pri zohľadnení aktuálneho medzinárodného vývoja a predovšetkým Európskeho referenčného rámca kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie má vzdelávanie v každom odbore smerovať k tomu, aby si žiaci vytvorili (na úrovni zodpovedajúcej ich schopnostiam a študijným predpokladom), kľúčové kompetencie komunikačné, matematicko-vedné, informačné, na riešenie problémov, učebné, personálne a sociálne, pracovné a podnikateľské, občianske a kultúrne. (M.Blaško, Aspekty školskej reformy, 2010)

 7. Otázka 2.: vyučovanie je o- vedomostiach, lebo ...- zručnostiach, lebo ...

 8. ČO SA ŽIACI MAJÚ NAUČIŤ?aleboČo sú to kľúčové kompetencie?

 9. Čo sú to kľúčové kompetencie? Európska únia, ktorá sa vyrovnáva so svojím rozširovaním, starnutím populácie, rastúcou migráciou ľudí, stále zložitejšími profesijnými dráhami jednotlivcov, vysokou mierou nezamestnanosti a s ňou súvisiacim rizikom sociálneho vylučovania, sa začala intenzívnejšie zaoberať takými kľúčovými kompetenciami, ktoré budú jej obyvatelia v budúcnosti pravdepodobne potrebovať.

 10. Čo sú to kľúčové kompetencie? „Kľúčové kompetencie je zvnútornený, vzájomne prepojený súbor nadobudnutých vedomostí, zručností, schopností, postojov a hodnotových orientácií, ktoré sú dôležité pre jeho celoživotné vzdelávanie, pre kvalitný rozvoj osobnosti jednotlivca, jeho aktívne zapojenie sa do spoločnosti, efektívne uplatnenie v zamestnaní.“ (M.Blaško, Úvod do modernej didaktiky, 2011)

 11. Čo sú to kľúčové kompetencie? „Kompetencia je schopnosť (správanie, činnosť alebo komplex činností), ktorú charakterizuje vynikajúci výkon v niektorej oblasti činnosti. Kľúčové kompetencie sú najdôležitejšie kompetencie z množiny kompetencií. Sú vhodné na riešenie celého radu väčšinou nepredvídateľných problémov, ktoré umožnia jednotlivcovi úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, osobnom i spoločenskom živote.“ (I.Turek, Inovácie v didaktike, 2005)

 12. Čo sú to kľúčové kompetencie? Kľúčové kompetencie: • Kompetencie k celoživotnému učeniu sa • Kompetencie k riešeniu problémov • Komunikačné kompetencie • Sociálne a interpersonálne kompetencie • Občianske kompetencie • Pracovné kompetencie • Existenciálne kompetencie

 13. Čo sú to kľúčové kompetencie? Kľúčové kompetencie v NV: „Nové učebné osnovy kladú dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a život v spoločnosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese vznikla potreba nového systému vzdelávania, čo si vyžaduje aj zmenu štruktúry učebných osnov. Ako najvhodnejšia sa javí špirálová štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej štruktúry s lineárnou.“ (KPKC, Kurikulum predmetu náboženstvo/náboženská výchova, 2010)

 14. Čo sú to kľúčové kompetencie? Kľúčové kompetencie v NV: „V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie obsahov učiva do podstatných línií, ktoré v nasledujúcich ročníkoch prehlbujú kognitívne, afektívne a psychomotorické ciele, potrebné na osvojenie si kľúčových kompetencií žiakov. Predkladaný projekt nových osnov rozdeľuje obsah učiva do troch lineárnych oblastí“ (KPKC, Kurikulum predmetu náboženstvo/náboženská výchova, 2010)

 15. Čo sú to kľúčové kompetencie? Kľúčové kompetencie v NV:

 16. Otázka 3.: Náboženské kompetencie- jestvujú, lebo ...- nejestvujú, lebo ...

 17. NAČO JE VLASTNE NV?aleboOd kľúčových kompetencií k náboženským kompetenciám

 18. Od kľúčových kompetencií k náboženským kompetenciám Nemecká biskupská synoda: • „NV prebúdza a reflektuje otázky po Bohu a umožňuje dať na ne odpoveď • NV uschopňuje k vytvorení dôverného vzťahu ku skutočnosti viery • NV uschopňuje k osobnému rozhodnutiu sa pre vieru • NV motivuje k náboženskému životu“ (Würzburská biskupská synoda, 1974)

 19. Od kľúčových kompetencií k náboženským kompetenciám Podľa Ľ. Muchovej: NV rešpektuje základné otázky človeka spojené s hľadaním životného zmyslu; vyzdvihuje súvislosť medzi tajomstvom transcendencie a posledným cieľom človeka; chce rozvíjať a podporovať v žiakoch základné predpoklady kresťanského životného postoja a jednania; ponúka pomoc pre orientáciu v tomto svete a umožňuje prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k ich tradícií a otvára možnosť života s Cirkvou.

 20. Od kľúčových kompetencií k náboženským kompetenciám • Otvorenosť pre základnú životnú skúsenosť • Porozumieť náboženskej forme reči Biblie • Znalosť základných téz kresťanského učenia • Porozumieť princípom kresťanskej mravnosti • Rozvoj kresťanskej spirituality • Zcitlivenie pre kresťanské slávnosti a sviatky • Znalosť historických súvislostí európskeho kresťanstva • Ekumenický rozmer kresťanstva a medzináboženský dialóg (Ľ. Muchová, NV ve službě české škole, 2005)

 21. Otázka 4.: Náboženské kompetencie- môžeme rozvíjať, lebo ...- nemôžeme rovíjať, lebo ...

 22. CESTY ZRENIAalebo Rozvoj náboženských kompetencií

 23. Rozvoj náboženských kompetencií Projekt „Cesty zrenia“ Tento model vychádza predovšetkým z obnoveného chápania výchovy k viere ako rozvoj všetkých dimenzií človeka, má presne definované etapy, ktoré na seba nadväzujú, a využíva špecifické nástroje pre rast vo viere

 24. Rozvoj náboženských kompetencií Nové chápanie cesty výchovy vo viere: V súčasnosti ponuka cesty vo viere pre mladých ľudí prináša so sebou čoraz väčšiu potrebu byť v kontakte s realitou, hľadať neustále cesty a horizonty, ktoré urobia Ježišovo evanjelium zrozumiteľnejším a dajú mu väčší význam. Súčasné chápanie itinerárov výchovy k viere vychádza zo základného presvedčenia, v duchu ktorého sa nesie aj celý itinerár: ide o dôležitosť a potrebu podporovať taký typ veriaceho kresťana, ktorý by mal význam a bol by prínosom v aktuálnej situácii.

 25. Rozvoj náboženských kompetencií Komplexný rozvoj všetkých dimenzií človeka: Chápeme cesty zrenia vo viere ako rozvíjanie určitých špecifických rozmerov zrelosti mladého človeka: rozvoj osobnosti, sociálny rozvoj, rozvoj osobnej spirituality, vytváranie kultúry života a nasadenie pre lepší svet. Tieto dimenzie jasne vyjadrujú obsah a prežívanie kresťanskej viery a protirečia neautentickým alebo čiastočným predstavám o kresťanskom bytí. Ide o progresívny rozvoj. Každá dimenzia má svoju postupnosť: vychádza z dôležitých aspektov a postojov v skladbe osobnosti a prichádza k tomu, čo je výlučne kresťanské.

 26. Rozvoj náboženských kompetencií Základné náboženské kompetencie: • Objaviť vlastný život a dať mu zmysel • Zdôvodniť svoju vieru • Žiť hodnoty Evanjelia • Prežívať vieru v spoločenstve • Modliť sa a oslavovať vieru • Angažovať sa v premene reality na základe Evanjelia

 27. Rozvoj náboženských kompetencií Objaviť vlastný život a dať mu zmysel Postaviť žiakov pred otázku zmyslu života, aby sa nastolila náboženská otázka. Zdôvodniť svoju vieru Viera to je hlboká skúsenosť. Každý žiak by mal byť schopný vyjadriť dôvody svojej viery. Žiť hodnoty Evanjelia Žiť hodnotami Evanjelia predpokladá prijať ich do svojho vnútra ako konštantný referenčný bod, aj keď sa zmenia okolnosti.

 28. Rozvoj náboženských kompetencií Prežívať vieru v spoločenstve Kresťanská viera je skúsenosťou spoločenstva. Človek žije vo vnútri spoločenstva, ktoré ho sprevádza na ceste viery. Modliť sa a oslavovať vieru Kresťanská viera je skúsenosť a život. Prostredníctvom modlitby a liturgie vstupuje kresťan do vzťahu s Bohom a s Veľkonočným tajomstvom Krista. Angažovať sa v premene reality na základe Evanjelia Skúsenosť viery prináša kresťanovi novinu a dodáva mu dynamizmus, ktorý ho motivuje angažovať sa v prospech všetkého, čo sa skrýva v slovách „byť oslobodený”.

 29. Rozvoj náboženských kompetencií Etapy ciest zrenia: Detstvo ako dobrodružstvo Dobrodružstvo života (10 –11 rokov) Dobrodružstvo cesty (11 – 12 rokov) Preadolescencia ako výzva na súboj Výzva ku zmene (12 – 13 rokov) Výzva k rastu (13 –14 rokov)

 30. Rozvoj náboženských kompetencií Etapy ciest zrenia: Adolescencia ako úloha Úloha stať sa osobou (14 –15 rokov) Spolužitie ako úloha (15 –16 rokov) Mladosť ako cesta Cesta dozrievania (16 –17 rokov) Cesta lásky (17 – 18 rokov) Cesta angažovania sa (18 – 19 rokov)

 31. Rozvoj náboženských kompetencií Konkrétne etapy ciest zrenia:

 32. Rozvoj náboženských kompetencií Konkrétne etapy ciest zrenia: Prvá etapa: Alenky a Hrdinovia (10-12 rokov) Druhá etapa: Johanky a Bojovníci (12-14 rokov) Tretia etapa: Modelky a Objavitelia (14-16 rokov) Štvrtá etapa: Očarujúce a Vodiči (16-19 rokov) Piata etapa: Vyvolené a Partneri (19-25 rokov)

 33. Rozvoj náboženských kompetencií Vytvoriť priestor pre zrenie: rituály Prvým dôležitým prvkom, ktorý mladým ponúka špecifickú skúsenosť hĺbky a posvätnosti, sú rituály. Rituál je istý druh obradu, v ktorom sa odhaľuje hlboká pravda o živote a ktorý dáva priestor na vyjadrenie najhlbších a najvýznamnejších schopností človeka. V ňom sa zachytávajú hlboké pramene energie a života, ktoré sa v nás nachádzajú. Nenecháva nás na povrchu, ale ide do hĺbky.

 34. Rozvoj náboženských kompetencií Vytvoriť priestor pre zrenie: slávenie Druhým prvkom sú okamihy slávenia a zastavenia sa. Sú to chvíle, keď sa zastaví čas, keď sa všetko stíši. Sú to momenty spoločnej oslavy, vyzdvihnutia všetkého, čo mladí spoločne na ceste prežili, a tiež je to moment vyzdvihnutia jednotlivca, jeho úspechov alebo jeho sviatkov.

 35. Rozvoj náboženských kompetencií Vytvoriť priestor pre zrenie: príbehy Tretím dôležitým okamihom, ktorý podporuje rozvoj viery človeka v rámci skupiny mladých, sú príbehy. V tomto projekte ciest zrenia má príbeh centrálne miesto. Celé etapy sú často postavené na príbehoch. Sú to príbehy, ktoré majú schopnosť vtiahnuť mladých do deja a ktorých cieľom je, aby sa každý jednotlivec stal ich hlavnou postavou, žil spolu s ňou, bojoval spolu s ňou, či cítiť to, čo prežíva. Rozprávanie, či lepšie prežívanie príbehov, sa tak stáva nachádzaním a napĺňaním životodarných a inšpirujúcich posolstiev života.

 36. Na záver: • Rozvoj náboženských kompetencií je podstatnou úlohou školského vyučovania • Náboženské kompetencie sa rozvíjajú predovšetkým na hodinách NV • Náboženské kompetencie sa dajú naučiť • Náboženské kompetencie sa týkajú všetkých dimenzií človeka • Rozvoj náboženských kompetencií má svoje etapy a svoje privilegované miesta • Rozvojom náboženských kompetencií pomáhame žiakom objaviť svoju vieru a žiť ju.

 37. Ďakujem za pozornosť