Bab 1
Download
1 / 50

BAB 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

BAB 1. KOMPETISI DALAM KEBAIKAN . A.Kompetisi Berbuat kebaikan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BAB 1' - sydnee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bab 1
BAB 1

KOMPETISI DALAM

KEBAIKAN


A kompetisi berbuat kebaikan
A.KompetisiBerbuatkebaikan

Allah swtmelarangmanusiauntuksalingbermusuhan,salingmembunuhatausalingmerusakbarangmilikoranglain,baikterhadapmiliksesamamuslimmaupunmilikorang lain yang nonmuslim.sebaiknya Allah swtmemerintahmanusiasupayaberlomba-lombauntukberbuatkebaikan.sepertipadasurah al-BaqarahdansurahFatir

1.Surat Al-Baqarahayat 148

“dansetiaumatmempunyaikiblat yang diamenghadapkepadanya.maka

Berlomba-lombalahkamudalamkebaikan.dimanasajakamuberada,pasti Allah akanmengumpulkankamusemuanya.sungguh,Allahmahakuasaatassegalasesuatu”.(Q.S. Al-Baqarah/2:148)


Bab 1

2.Surat FatirAyat 32

“ kemudiankitainikamiwariskankepadaorang-orang yang kamipilihdiantarahamba-

hambakami,laludiantaramerekaada yang menzalimidirisendiri,ada yang pertengahan

danada (pula) yang lebihdahuluberbuatkebaikandenganizin Allah .Yang demikianitu

adalahkarunia yang besar”.(Q.S.Fatir /35:32)


B menyantuni kaum duafa
B.MenyantuniKaumDuafa

Sebagaihambamukmin yang ditakdirkan Allah swt.menjadiorang yang berkecukupan

dalamsegalahal(misalnyarezeki) ,kitahendaknyamempunyaihatilapangutukmenyan

tuniterhadapkaumduafa (orang-oranglemah),kerabatanakyatim ,orang-orangmiskin

orang yang dalamperjalanandanpeminta-minta.sepertidalamsurat al-Isradan al-

Baqarah .

1.Surat al-Israayat 26-27

 • Dan berikanlahkepadakeluarga-keluarga yang dekatakanhaknya, kepadaorang

 • miskindanorang yang dalamperjalanandanjanganlahkamumenghambur-hamburkan

 • (hartamu) secaraboros.

 • Sesungguhnyapemboros-pemborosituadalahSaudara-saudarasyaitandansyaitan

 • ituadalahsangatingkarkepadaTuhannya.


Bab 1

Surah al-Baqarahayat 177

 • Bukanlahmenghadapkanwajahmukearahtimurdanbaratitusuatukebajikan,

 • akantetapiSesungguhnyakebajikanituialahberimankepada Allah, hariKemudian,

 • malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabidanmemberikanharta yang dicintainyakepada

 • kerabatnya, anak-anakyatim, orang-orangmiskin, musafir (yang memerlukanpertolongan

 • ) danorang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hambasahaya, mendirikan

 • shalat, danmenunaikanzakat; danorang-orang yang menepatijanjinyaapabilaiaberjanji,

 • danorang-orang yang sabardalamkesempitan, penderitaandandalampeperangan.

 • merekaItulahorang-orang yang benar (imannya); danmerekaItulahorang-orang yang

 • bertakwa.


Bab 2
BAB 2

IMAM KEPADA RASUL-RASUL ALLAH SWT


A tanda tanda beriman kepada rasul rasul allah swt
A.Tanda-tandaberimankepadarasul-rasul Allah swt

a. Tidakmembeda-bedakankeimanankepadaparaRasul

b. Mengikutiajaranya

c. SukaberselawatkepadaRasul

B.Rasul-rasul yang wajibDiimani

Allah swtmengutuspadasetiapumatseorang rasul.hal ini pun dapatdijelaskan Allah swtdalamsurah

“al-Mu’minayat 78”

 • Dan SesungguhnyaTelahkamiutusbeberapaorangRasulsebelumkamu, diantara

 • merekaada yang kamiceritakankepadamudandiantaramerekaada (pula) yang tidak

 • kamiceritakankepadamu.(Q.S.al-Mu’min /40;78)


Bab 1

C.TugasparaRasul

1. Menyampaikanajaran-ajarandari Allah swt.kepadaumatnya

2.Membawa kebenaran,Beritagembira,danmemberiperingatan

kepadaumatnya

3. MenjadisuriteladanbagiUmatnya

4. PembawaRahmatbagiseluruhpenghunialam

5. Menyempurnakanbudipekertiumatnya

D.MamfaatberimankepadaRasul-rasul Allah swt

1.Memeperoleh keteladan yang baiksertadiridai Allah swtdalam

menjalanikehidupanaya

2.Memperoleh pentunjuk-petunjukjalan yang benardandiridai

Allah swt

3.Selamat darianacaman Allah swt.karenamendapatbimbinganv

daripadarasul

4. Mendapatkanrahmatdari Allah swt.


Bab 3

BAB 3

BERPERILAKU DENGAN SIFAT TERPUJI


Bab 1

A. Tobat

Permohonanmaaf yang ditunjukankepada Allah Swt.tobatadalahmengungkapanpenyesalanatas

kesalahan(kekhilafan)yang telahdiperbuatdanberupayasekuathatiuntuktidakmengulagikembali,serta

memohonampunkepada Allah swtatasperbuatandosa yang telahdillakukan.

Bentukpengungkapantobatdapatberupadoa.contohdoatobatparanabiterdahulu yang diungkapkan

dalambeberapaayat Al-Qur’an:

1.Doa TobatNabi Adam

 • Keduanyaberkata: "YaTuhankami, kamiTelahmenganiayadirikamisendiri, danjika

 • Engkautidakmengampunikamidanmemberirahmatkepadakami,niscayaPastilahkami

 • termasukorang-orang yang merugi.


Bab 1

B.Raja

Raja adalahsikapmengharapkanrida,rahmatdanpertolongan Allah.

Raja mempunyaiduasifat yang berkaitanyaitu:

1.Optimis

Surah al-insyirah /94;5-6

 • KarenaSesungguhnyasesudahkesulitanituadakemudahan,

 • Sesungguhnyasesudahkesulitanituadakemudahan.

2.Dinamis

7. Adapunorang yang diberikankitabnyadarisebelahkanannya,

8. Makadiaakandiperiksadenganpemeriksaan yang mudah,


Bab 5

Bab 5

BAB IV

HUKUM ISLAM TENTANG MUAMALAH


A asas asas transaksi ekonomi dalam islam
A.ASAS-ASAS TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM

1.Pengertian danhukumjualbeli

Menerutistilah,jualbeliadalahmenukarbarangdenganbarangatau

barangdenganuangdenganjalanmelepaskanhakmilikdari yang satu

kepada yang lain atasdasarsalingmerelakanjualbelihukumnyahalal.

2. RukunjualBeli

1. penjual (pihak yang dikenaituntutanuntukmenjual)

2. pembeli (pihak yang menghendakimemilikisesuatudengan

pembelinya)

3. bendaataubarang (sesuatu yang menjadiobjektransaksi)

4. adaakadjualbeli ( serahterimaantarapenjualdanpembeli)


Bab 1

3.Syarat jualbeli

a. syaratbagipenjualdanpembeli

1.sudah baligh

2.berakal sehat

3.kehendak sendiri

4. tidakmubazir

b. syaratbarang yang diperjualbelikan

1.dapat diserahterima

2.bukan baranghasilcurianatauperampokan

3.dapat diketahuikadarataujumlah

4.bukan barang yang terlaranguntukdiperjualbelikan

5.mengandung mamfaat

c. syaratakadjualbeli

1.ada kesesuaianantaraijabdankabul

2.jelas maksudnyasehinggadapatdipahamidandimengertiolehpihakpenjualdanpembeli

4.Khiar dalamjualbeli

1.khiar Majelis

2. khiarsyarat

3. khiar ‘aib(cacat)


Bab 1

5.macam-macam jualbeli

a.hukumjualbeli

hukumjualbeliterbagidua,jualbeli yang sahmenuruthukumdanbatal

Dan batalmenuruthukum.

b. objekjualbeli

1.jual belibenda yang kelihatan

2.jual beli yang disebutkansifat-sifatnyadalamjanji

3.jual belibenda yang tidakada

c. pelakujualbeli

1.jual beli yang dilakukandenganlisan

2.jual belidenganprantara

3.jual belidenganperbuatan

B.ContohTransaksiEkonomidalam Islam

a.syirikah :persetujuanduaorangataulebihuntukmembukasuatuusaha

atauperusahaandengantujuanmembagikeuntungandiantaramereka.

b.ketentuansyirkah

1.Rukun Syirkah

a.ada akadsyirkahatauperjanjiansyirkah

b.ada orang yang mengadakansyirkah

c.ada modal untukmengadakansyirkah

2.syarat akadsyirkah

a.ada kesusaiananataraijabdankabulsyirkah

b.ada kejelasandandapatdipahamibersama


Bab 1

3.Syarat orang yang mengadakansyirkah

a.berakalsehat

b.sudahbalig

c.kehendaksendiri

4.Syarat modal untuksyirkah

a.modalberupauanguntukbarang

b.modaldapatdigabungkansebelumakadsehingga modal tidakdapat

dibedakanlagi

c.modaluntuksyirkahmustihalal

C.Dasarhukumsyirkah

Hukumsyirkahadalahhalal

Surah al-Maidah/5;2

….dantolong-menolonglahkamudalam (mengerjakan) kebajikandantakwa, danjangantolong-menolongdalamberbuatdosadanpelanggaran


Bab 1

d.Macam –macamsyirkah

a.qirad

b.musaqah

c.muzaraah

d.mukhabarah

e.Hikmahsyirkah

a.meningkatkankesejetraanbersama

b.menjalinhubungansilaturahmi

c.menambahlapanganusaha

d.membukasolidaritas

e.memperattalipersaudaraan

2.Bank

Bank terbagidua:

a.bankkonvensional

b.banksyariah

Dalamusahanya,banksyariahmenggunakanduasistemyaitu:

a.penghimpunandana :wadi’ahdanmudarabah

b.penyalurandana:bai’amurabahah,bai’asalam,danbai’aistisna


Bab v

BAB V

PERKEMBANGAN ISLAM PADA ABAB PERTENGAHAN


Bab 1

A.KERAJAAN TURKI USMANI

orang-orangturkiberasaldarisukuorguz yang beridiamdiutaracina.

merekaberpindahketurkistan,lalukepersiadanirak

a.perkembangan Agama Islam

b.perkembanganbidangpemerintahan

c.perkembanganbidangmiliter

d.perkembanganbidang mental spritual

e.perkembanganmilitersenibudaya

B.KERAJAAN SAFAWI

Kerajaansafawiadalahkerajaanislamdipersia(iran)yang didirikanoleh

Syah Ismail safawipadatahun 1501 M.kerajaansafawimenjadialiransyiah

sebagaimazhabresmikerajaan.

Perkembangan yang dicapaikerajaansafawi

a.perkembanganbidangmiliter

b.perkembanganbidangadministrasi

c.perkembanganbidangintlektual

d.perkembanganbidangsenidanbangunan


Bab 1

C.Kerajaanmugal

kerajaanmugaladalahsebuahkerajaanislamdiindiadidirikanoleh

Zahiruddin Muhammad Babur.dia adalahketurunantimurlenk(bangsamugol)

Padamulanyabangsamugolterkenalsebagaipemusnahdanperusak

Kebudayaanislam.namun,anakcucunyamenjadipendukungdanpengembang

Agama islam yang teguhdanbijaksana.bahkanmendirikankerajaanislam yang

Besar.


Bab vi

Bab VI

MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP


A larangan membuat kerusakan di bumi
A.LaranganMembuatKerusakandiBumi

1. Surahar-Rum ayat 41-42

Artinya : “ telahtampakkerusakandidaratdandilautdisebabkankarenaperbuatantangan

manusia;Allahmenghendaki agar merekamerasakansebagiandari (akibat)

perbuatanmereka,agarmerekakembali (kejalan yang benar).katakanlah

(muhammad),”berpegianlahdibumilalulihatlahbagaimanakesudahanorang- orangdahulu.kebanyakandarimerekaadalahorang-orang yang mempersekutukan (Allah).( Q.S.ar-Rum/30:41-42)


Bab 1

2.Surah al-A’rafayat 56-58

56. Dan janganlahkamumembuatkerusakandimukabumi, sesudah (Allah) memperbaikinyadanberdoalahkepada-Nyadengan rasa takut (Tidakakanditerima) danharapan (akandikabulkan). Sesungguhnyarahmat Allah amatdekatkepadaorang-orang yang berbuatbaik.

57. Dan dialah yang meniupkananginsebagaipembawaberitagembirasebelumkedatanganrahmat-Nya (hujan); hinggaapabilaanginituTelahmembawaawanmendung, kamihalaukesuatudaerah yang tandus, lalukamiturunkanhujandidaerahitu, Makakamikeluarkandengansebabhujanitupelbagaimacambuah-buahan. sepertiItulahkamimembangkitkanorang-orang yang Telahmati, Mudah-mudahankamumengambilpelajaran.

58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannyatumbuhsuburdenganseizin Allah; dantanah yang tidaksubur, tanaman-tanamannyaHanyatumbuhmerana. Demikianlahkamimengulangitanda-tandakebesaran (kami) bagiorang-orang yang bersyukur.


C kaum yang berbuat kerusakan di bumi
C.Kaum yang BerbuatKerusakandiBumi

1. Surah Sad Ayat 27

 • Dan kamitidakmenciptakanlangitdanbumidanapa yang adaantarakeduanyatanpa

 • hikmah. yang demikianituadalahanggapanorang-orangkafir, Makacelakalahorang-

 • orangkafirituKarenamerekaakanmasukneraka.

Al-Quran telahmenjelaskanprinsiphubunganmanusiadanalamsekitar.tujuankitadalam

Pengelolahlingkunganhidupadalahtercapainyakeselarasanhubunganmanusiadengan

lingkungansebagaitujuanpembangunanmanusiaseutuhnyadanterlindungyalingkungan

Hidup.


Bab 7

Bab 7

IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH SWT


A pengertian iman kepada kitab kitab allah swt
A.PengertianImankepadakitab-kitab Allah Swt.

Surah al-Baqarahayat 213

 • “Manusiaituadalahumat yang satu. (Setelahtimbulperselisihan), Maka Allah

 • mengutusparanabi, sebagaipemberiperingatan, dan Allah menurunkanbersama

 • merekaKitab yang benar, untukmemberiKeputusandiantaramanusiatentang

 • perkara yang merekaperselisihkan”


B kitab kitab allah swt
B.Kitab-kitab Allah swt

 • KitabTaurat

 • KitabZabur

 • KitabInjil

 • Kitab Al-Qur’an :

  a. Al-Qur’an sebagaipenyempurnakitabterdahulu

  b. Al-Qur’an sebagaipetunjuk

  c. Al-Qur’an sebagaipembedaanatara yang baikdan yang batil

  d. Al-Qur’an sebagaipedomanhidup yang terjagakemurnianya:

  1.Akidah

  2. Ubudiah

  3. Akhlak

  4. Muamalah

  5. Kisah

  6. Hukum


Bab 1

C.FungsiImanKepadaKitab-Kitab Allah Swt

1.Sebagai standarbaikdanburuksertahalaldanharamdalam

menentukansesuatu

2. Sebagairujukandalammenyelesaikansuatumasalah

3. Sebagaipenentujiwa

4. Sebagaipetunjukdalammenjalanikehidupanmenurut

kehendak Allah swt.

D. HikmahImanKepadaKitab-Kitab Allah Swt

1.Memperoleh petunjukjalan yang baikdanbenarsertadiridai Allah Swt

2.Tindakan-tindakan yang berdasarkanpadakitab Allah swt.tidakadakeraguan

sedikit pun sehinggakitalebihmantapdalambertindak

3.Mendapat pedomanhidup yang tinggidanmutlakkebenaranya

4.Memperoleh ketentramanjiwasehinggaselalutenanghatinyadalam

kehidupanyaSehari-hari

5.Mengetahui antara yang hakdanbatilsehinggahidupkitaterarah


Bab 8

Bab 8

MENGHARGAI KARYA ORANG LAIN


A menghargai karya orang lain
A.MenghargaiKaryaOrang Lain

 • Contohsikapmenghargaikaryaorang lain:

  a. kitamemberikomentar yang positifataskaryasesama

  b. kitatidakmemberikomentar yang negatifataskaryasesama,meskipunmenurutpandangankitatidakbaik

  c. kitamemberikritik yang membangunapabilakitamemandangkaryatersebutperludiperbaiki

  d. kitameyakinisecarajujurkeunggulanorang lain.

  e. kitasenantiasamenunjukanwajah yang menyenangkan(menyejukan)apabilaorang lain memintakomentarterhadaphasilkaryanya.


Bab 1

B.MenampilkanContohPerilakuMenghargaiKaryaOrang Lain

Berikutinicontohperilakumenghargaihasilkaryaorang lain :

1. Dalamkehidupanrumahtangga,seorangadikharusmampumenghargaihasilkaryakakaknya.begitupulasebaliknya,seorangkakakharusmampumenghargaikaryaadiknya.jangansekali-kali memberikomentar yang negatifterhadapkaryanya.

2. Orangtuaharusselalumemotivasianaknya.supayamerekabisabekaryadanberprestasi.orangtua yang bersikapmasabodohterhadapapa yang dilakukananaknyaberartitidakmenghormatidantidakmenghargaikaryaanaknya.


Bab 9

Bab 9

MENGHINDARI PERILAKU TERCELA


A pengertian dosa
A.Pengertiandosa

Dosaadalahperbuatan yang melangarketentuanhukum Allah danrasulnyaatauperbuatan yang melanggarketentuan Al-Qur’an dansunahRasul.

Dosaterbagi 2 :

a.dosakecil : pelanggaranhukumatasperbuatan yang tidakdirinicibahwapelangarantersebutadalahdosabesar.contohnya,adalahberbohongdanmelihatsesuatu yang dilarang.

b.dosabesar : pelanggaranhukumatasperbuatan yang telahditentukansepertisyirik,mendurhakaiorangtua,riddah,membunuh,oranglain,berzina,memfitnah.


B beberapa contoh perbuatan dosa besar
b.Beberapacontohperbuatandosabesar

1.Berbuat syirik

syirikadalahmenyekutukan Allah dengansesuatubaikdalamzatmaupunsifat-sifatnya.orang yang berbuatsyriktidakakanmendapatkanampunandari Allah swt.

Surah an-Nisa/4;48

 • “Sesungguhnya Allah tidakakanmengampunidosasyirik, dandiamengampunisegaladosa yang selain

 • dari (syirik) itu, bagisiapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Makasungguh

 • iaTelahberbuatdosa yang besar”.


Bab 1

2.Durhaka KepadaOrangTua

Surah al-Isra/17;23

 • Dan TuhanmuTelahmemerintahkansupayakamujanganmenyembahselaindiadan

 • hendaklahkamuberbuatbaikpadaibubapakmudengansebaik-baiknya. jikasalahseorangdi

 • antarakeduanyaataukedua-duanyasampaiberumurlanjutdalampemeliharaanmu, Maka

 • sekali-kali janganlahkamumengatakankepadakeduanyaperkataan "ah" danjanganlahkamu

 • membentakmerekadanucapkanlahkepadamerekaperkataan yang mulia.(Q.S.al-Isra /17;23)


Bab 1

3.Riddah

Riddahberartitindakankeluardalamislam.orang yang berbuatRiddahdisebutmurtad.

Surah al-Baqarah /2;217

217.barangsiapa yang murtaddiantarakamudariagamanya, laludiamatidalamkekafiran,

MakamerekaItulah yang sia-siaamalannyadiduniadandiakhirat, danmerekaItulah

penghunineraka, merekakekaldidalamnya.(Q.S.al-Baqarah/2;217)


Bab 1

4.Membunuh

Membenuhadalahmelakukanperbuatan yang mengakibatkanmatinyaseseorang ,baikdilakukandengansengajamaupuntidak,baikdenganalat yang mematikanmaupuntidak .

Surah al-Isra/17;33

33. Dan janganlahkamumembunuhjiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkandengansuatu (alasan) yang benar. danbarangsiapadibunuhsecarazalim, MakaSesungguhnyakamiTelahmemberikekuasaan.kepadaahliwarisnya, tetapijanganlahahliwarisitumelampauibatasdalammembunuh. Sesungguhnyaiaadalahorang yang mendapatpertolongan.


Bab 1

5.Zina

Zinaadalahhubungankelaminantarapriadanwanitatanpaadanyaikatanpernikahan

Yang sah.

Surah al-Isra/17;23

 • Dan janganlahkamumendekatizina; Sesungguhnyazinaituadalahsuatuperbuatan

 • yang keji. dansuatujalan yang buruk.


Bab 1

6.Fitnah

Surah al-Ahzab/33;58

 • Dan orang-orang yang menyakitiorang-orang yang mukmindanmukminattanpa

 • kesalahan yang merekaperbuat, MakaSesungguhnyamerekaTelahmemikulkebohongan

 • dandosa yang nyata.

C.MenghindariPerbuatanDosabesar

Seringmembaca Al-Qur’an sertamemahamimaknanya

Gemarmempelajaribuku-buku yang bernuasakeislaman

Seringmengikutikajian-kajiankeislaman

4.sering mengikutisantapanrohani,baiksecaralangsungmaupuntidaklangsung

Bergauldenganorang-orangsholeh

Menghindaribergauldenganorang yang sukaberbuatmaksiat

Membiasakandiriberbuatkebaikan,baikdirumah,lingkunganmasyaraka,maupundi

manasajaberada.


Bab 10

Bab 10

“PENGURUSAN JENAZAH “


A memandikan jenazah
A.MemandikanJenazah

1.Syarat jenazah yang harusdimandikan

* Beragama Islam

* MasihadaJasadnyawalaupunhanyasebagian

* Tidakdalamkeadaan Ihram

* Bukankarenasyahid,sebagaimanadijelaskandalamhadissebagaiberikut

2. Cara memandikanjenazah

* Jenazahdiletakanditempat yang terlindungidariterikmatahari,hujandanpandanganorangbanyak

* Jenazahdiberipakaiaanbasahansehinggatertutupauratnya

* membersikankotorandannajis yang melekatpadaanggotabadanjenazah

* Perutdiurutsecaraperlahan agar agarkotoran yang masihadadalamperutkeluar

* kotoranpada kuku tangandan kaki jenazahdibersikan

* Menyiram air keseluruhtubuhjenazahdariujungrambutsampaiujung kaki

* memandikanjenazahhendaknyadisabun,laludisiramkembalisehinggatubuhjenazahbersihdarisabun

* setelahjenazahdimandikan,laludisiramdengan air yang dicampurdengankapurbarus


B mengafani jenazah
B.MengafaniJenazah

1.Cara MengafaniJenazahLaki-laki

mengafanijenazahlaki-lakidisunahkantiga lapis .

sabdaRasulullah saw “sesungguhnyaRasulullahsaw.dikafanidengantigahelaikainyaman yang putihbersihterbuatdarikapas,tanpabajumaupunserban(H.R.al-Bukharidari Aisyah:1158)

2.Cara mengafaniJenazahperempuan

mengafanijenazahperempuandengan lima lapis kain,yaitukainbawah,baju,tutupkepala,dandua lapis kainuntukmenutupiseluruhtubuh.setiap lapis kaindikasihwangi-wangian.


Bab xi

Bab xi

KHOTBAH,TABLIG,

dan DAKWAH


A khotbah
A.KHOTBAH

1.Pengertian khotbahJum’at

adalahpidato(ceramah)keagaman yang disampaikanpadahariJum’atdandisampaikansebelummelaksanakansalatJum’at .

2. SyaratKhotbahJum’at

a. dilakukanpadawaktuzuhursebelumsholatJum’atdimulai

b. disampaikandenganberdiri .

3. RukunKhotbahJum’at

a. membacatahmid

b. membacaduakalimatsyahadat

c. membacaselawatnabi

d. berwasiattaqwadanmemberinasihat

e. membacasatuataubeberapaayat Al-Qur’an

f. berdoauntukkaummuslimdanmuslimat


Bab 1

4.Sunah KhotbahJum’at

a.memulaidenganucapansalam

b.duduksetelahmengucapkansalamketika azan dikumandakan

c.menyampaikankhotbahdiatasmimbaratautempat yang agaktinggi

d.menyampaikandengankalimat yang jelas.mudahdipahamidantidakterlalu

panjang

e.menghadapkearahjamaahJum’at

f.ketikadudukdiantaraduakhotbahmengucapkansalawatnabi

g.menertibkantigarukunkhotbahyaitumembacatahmid,duakalimatsyahadat,

dansalawatnabi.

5.Syarat KhatibJum’at

a.laki-lakidanberagamaislam

b.baligh,berakalsehat,danberakhlakmulia

c. mengetahuisyarat,rukundansunahkhotbahJum’at

d. fasihdalammembaca Al-Qur’an danhadis

e. berpakainrapi,sopandanpenampilanbaik

f. dengansuarajelas,dapatdidengardandipahamijamaahsalatjum’at


Bab 1

6.Mamfaat KhotbahJum’at

a. mengingatkanpentingyaamalsholehdanberakhlakmulia

b. meningkatkankeimanandanketakwaankepada Allah swt

c. menumbuhkankesadaranmenuntutilmupengetahuandanilmu

agama

d. meningkatkanukhuwahislamiah

e. memotivasiuntukgiatbekerjagunamencapaikebahagianhidupdi

duniadanakhirat

f.mengigatkankembalitentangajaranislam,baikperintahmaupun

larangan Allah swt.

B.Tablig

Menurutbahasa,tabligberasaldarikatayubaligu-tabliganyang berarti

menyampaikan.

Surah al-Maidah /5;67

 • Hairasul, sampaikanlahapa yang diturunkankepadamudariTuhanmu. danjikatidak

 • kamukerjakan (apa yang diperintahkanitu, berarti) kamutidakmenyampaikanamanat-Nya.

 • Allah memeliharakamudari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidakmemberi

 • petunjukkepadaorang-orang yang kafir.


Bab 1

C.Dakwah

Dakwahadalahsegalaaktifitasyangmengajakoranguntukberimandantaatkepada

Allah swt.sesuaidenganakidah,syariatdanakhlakislamiah.orang yang melakukan

dakwahadalahdai.sedangkanobjekdakwahdisebutmad’u.

Surah an-Nahl/16;125

125. Serulah (manusia) kepadajalanTuhan-mu denganhikmahdanpelajaran yang baikdanbantahlahmerekadengancara yang baik. SesungguhnyaTuhanmudialah yang lebihmengetahuitentangsiapa yang tersesatdarijalan-Nyadandialah yang lebihmengetahuiorang-orang yang mendapatpetunjuk.(Q.S.an-Nahl/16;125


Bab xii

BAB XII

PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA MODERN


A perkembangan islam pada masa modern
A.Perkembangan Islam padaMasa Modern

Para tokohpembaruanislam yang memploporigerakanpembaruanataumodernisasiislamantara lain: Muhammad bin Abdul wahab,sultanmahmudII,Muhammad bin sanusi,Syahwaliyulla,at-tahtawi,jamaludin al-afgani,muhammaadabduh,muhammadrasyidrida,sayyidahmad khan danmuhammadiqbal.

B.PENGARUH MODERNISASI ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA

KemundurankerajaanTurkiUsmani yang merupakanpemangkuankhalifahislamsetelahabadke 17M,telah melahirkankebangkitanislamdikalanganwargaarabdipinggiranimperiumitu.yangterpentingdiantaranyaadalahgerakanWahabi.yaitusebuahgerakanreformispuritanis.

Organisasi –organisasisosialkeagamaanislamdanorganisasi yang didirakankaumterpelajardiatasmenandakantumbuhnyabenih-benihnasionalismedalampengertianmodern.secaraumumcita-citagerakanmoderenisasiduniaislamdi Indonesia adalahsebagaiberikut:

1.bidang akidah

2.bidang politik

3.bidang pendidikan

4.bidang ekonomi


M sabani

M.SABANI

SEKIAN


ad