slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แผนปฏิบัติการ 21 – ปี พ.ศ . 2535 PowerPoint Presentation
Download Presentation
แผนปฏิบัติการ 21 – ปี พ.ศ . 2535

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

แผนปฏิบัติการ 21 – ปี พ.ศ . 2535 - PowerPoint PPT Presentation


 • 279 Views
 • Uploaded on

ระบบสากลการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีและการติดฉลาก (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals หรือ GHS) และ ประเด็นความเห็นจากเวทีสาธารณะ วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. แผนปฏิบัติการ 21 – ปี พ.ศ . 2535.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'แผนปฏิบัติการ 21 – ปี พ.ศ . 2535' - svein


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ระบบสากลการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีและการติดฉลาก(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals หรือGHS)และประเด็นความเห็นจากเวทีสาธารณะวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

slide2

แผนปฏิบัติการ 21 – ปี พ.ศ. 2535

Chapter 19 - 6 Programme Areas

Aการขยายผลและเร่งรัดการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีในระดับนานาชาติ

Bการปรับการจำแนกชนิดและฉลากของสารเคมีให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียว

C การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารเคมีและความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี

Dการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี

Eการเสริมสร้างความเข้มแข้งแก่ขีดความสามารถและศักยภาพของประเทศ

ในการบริหารจัดการสารเคมี

Fการป้องกันการขนย้ายผลิตภัณฑ์อันตรายระหว่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย

slide3

แผนปฏิบัติการ 21 – ปี พ.ศ. 2535

Programme Area B

พัฒนาระบบการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีและการติดฉลากใหม่ภายในปี พ.ศ. 2543

คำนึงถึงระบบที่ใช้อยู่เดิมและต้องไม่กีดกันทางการค้า

ให้องค์การระหว่างประเทศร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคจัดตั้งกลุ่มประสานการพัฒนาระบบใหม่

โครงการต่าง ๆ ภายใต้ UNจะต้องร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ จัดหลักสูตรอบรมเพื่อให้สามารถนำระบบใหม่มาใช้ได้

slide4

แผนปฏิบัติการโจฮันเนสเบอร์ก – ปี พ.ศ. 2545

กระตุ้นให้ทุกประเทศปฏิบัติตามระบบการจัดกลุ่มและการติดฉลากใหม่โดยเร็วที่สุด

ภายในปี พ.ศ. 2551 ระบบใหม่จะต้องนำมาปฏิบัติกัน

ทุกประเทศ

slide5

การพัฒนา GHS - ด้านวิชาการ

IOMC

CG/HCCS

อันตรายด้านกายภาพ

UNSCETDG

อันตรายด้านสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม

OECD

ฉลากและ MSDS

ILO

slide6

การพัฒนา GHS - ด้านปฏิบัติ

UNECOSOC

UNCETDG/GHS

GHS-Subcommittee

TDG-Subcommittee

ประชุม 5 ครั้ง (พ.ศ. 2544-2546)

รับรอง GHS ในสมัยการประชุมครั้งที่ 4ธันวาคม พ.ศ.2545

Purple Book

slide7

Content

Part 1 Introduction

Part 2 Physical Hazards

Part 3 Health and

Environmental

Hazards

Annexes

http://www.unece.org/

trans/danger/danger.htm

slide8

จุดมุ่งหมายของGHS

ยกระดับการปกป้องอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม

เป็นแนวทางให้กับประเทศที่ยังไม่มีระบบการจัดกลุ่มสารเคมีและการติดฉลาก

ลดความซ้ำซ้อนของการทดสอบและการประเมินสารเคมี

เอื้ออำนวยการค้าระหว่างประเทศและสารเคมีที่ประเมินและจำแนกที่เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศอยู่ก่อนแล้ว

slide9

หลักการของ GHS

ระดับการปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจะต้องไม่ลดลงจากระบบเดิม

การจัดกลุ่มอันตรายของผลิตภัณฑ์เคมีจะพิจารณาสมบัติเฉพาะตัวเท่านั้น (ผลิตภัณฑ์รวมถึงสารประกอบ สารผสม สารละลาย และอัลลอยด์)

การจัดกลุ่มอันตรายและการสื่อข้อมูลอันตรายต้องมีพื้นฐานและเชื่อมโยงกัน

คำนึงถึงการจัดกลุ่มและการสื่อข้อมูลอันตรายที่มีอยู่เดิม

ระบบเดิมจะต้องเปลี่ยนแปลงและดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อข้อมูลอันตรายจะต้องเกิดความเข้าใจได้ง่าย

การจัดกลุ่มอันตรายในระบบใหม่ต้องยอมรับข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่มีอยู่เดิม

พร้อมกับการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมจะต้องคำนึงถึงการปกป้องความลับทางธุรกิจด้วย

slide10

ขอบเขตของ GHS

 • หลักเกณฑ์
  • จัดกลุ่มอันตรายของผลิตภัณฑ์เคมี คือ อันตรายด้านกายภาพ และอันตรายด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
  • กำหนดการติดฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยให้สอดคล้องกับอันตราย
 • ผลิตภัณฑ์เคมี รวมถึง สาร สารประกอบ สารผสม สารละลาย อัลลอยด์
 • กลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย : ผู้ทำงานขนส่ง ผู้ทำงานในกระบวนการผลิตและจัดเก็บ ผู้บริโภค และผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
 • เฉพาะการบริโภคโดยตรงของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ สารปรุงแต่งอาหาร สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ยา และเครื่องสำอาง ไม่ต้องติดฉลาก GHS
slide11

การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย - หลักการของ GSH

Source: UNITAR, Developing and Implementing a National Chemical Hazard Communication

and GHS Action Plan, Guidance Document

slide12

GHS- การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี

slide13

GHS- การติดฉลาก

Symbol & Pictogram

Signal Word: Danger, Warning

Hazard Statement

extremely flammable, flammable

very toxic, toxic, harmful

Precaution Statement

Product Identifier

Supplier

slide14

ตัวอย่างการติดฉลากตามหลักเกณฑ์ของGHSตัวอย่างการติดฉลากตามหลักเกณฑ์ของGHS

Source : UNITED NATIONS, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of

Chemicals (GHS), 2002

slide15

การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน GHS

นิวซีแลนด์ รับ GHS และนำไปปรับใน Hazardous Substance and new Organism Act

บราซิล จัดประชุมเมื่อ พ.ศ. 2545 และเริ่มใช้ GHS ในการจำแนกและจัดกลุ่มสารเคมีเมื่อ พ.ศ. 2546

อเมริกา จัดประชุมเมื่อ พ.ศ. 2545 และกำลังพัฒนาคู่มือการใช้

แคนาดา เปรียบเทียบระบบเดิมกับ GHS

จีนและอาฟริกาใต้ หารือการใช้ GHS ในอนาคต

ญี่ปุ่นร่วมกับ ICCAจัดการประชุมให้อาเซียน

slide16

การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน GHS

APEC

- Chemical Dialogue Steering Groupรับรองการดำเนินงาน GHS

และมีเป้าหมายการใช้งานภายในปี พ.ศ. 2549

- การดำเนินงาน GHS ควรเป็นนโยบายระดับบนลงล่าง

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับประเทศกำลังพัฒนาในเดือนกันยายนนี้

ที่ไต้หวัน และจะจัดที่ประเทศมาเลเซียต่อไป

IFCS

- IFCSPriorities for Action beyond 2000

- workshop GHS ในการประชุมIFCSForum IV

UNITAR

- นำเสนอ Global GHS Partnership ในการประชุมคณะกรรมาธิการ

ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน สมัยที่ 11 เมื่อพฤษภาคม 2546

- ประชุม WSSDGlobal Partnership for Capacity Building to

implement the GHS เมื่อกรกฏาคม2546

slide17

สถานการณ์ประเทศไทย

 • การให้ข้อมูลสารเคมีและอันตรายกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ กำหนดไว้ในกฏหมายหลายฉบับ เช่น
  • พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
  • พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535
  • พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  • พรบ. ยา พ.ศ. 2510
  • พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522
  • พรบ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535
slide18

สถานการณ์ประเทศไทย

 • ข้อกำหนดการติดฉลากสารเคมีและอันตรายมีรายละเอียดแตกต่างกัน

ตัวอย่าง

  • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการขนส่งวัตถุอันตราย (กำหนดระบบ UNRTDG)
  • ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย (ไม่อ้างอิงระบบ)
  • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2530) เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กำหนดระบบ EUและ UNRTDG)
  • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องฉลากและระดับความเป็นพิษวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 (กำหนดระบบ WHO และUNRTDG)
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 (กำหนดระบบWHOและ UNRTDG)
slide20

ประเด็นความเห็นจากเวทีสาธารณะประเด็นความเห็นจากเวทีสาธารณะ

 • สนับสนุนแนวคิดของการนำ GHS มาใช้ในประเทศไทย
  • ผลดี

- ลดความซับซ้อนและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวให้กับภาคธุรกิจ และ

โดยเฉพาะ SME

- ลดการสูญเสีย ลดความเสียหาย และลดอุบัติภัยจากสารเคมี

- เป็นโอกาสของการจัดการความปลอดภัยสารเคมีของประเทศ เพราะ

GHS เป็นพื้นฐานของการให้ความรู้ต่อสาธารณชน

  • อุปสรรค

- ความล่าช้าในการปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- การ identifyหน่วยงานเจ้าภาพและการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- โครงสร้างพื้นฐานของการดำเนินงานเกี่ยวกับอันตรายด้านสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อมมีจำกัด

slide21

ประเด็นความเห็นจากเวทีสาธารณะประเด็นความเห็นจากเวทีสาธารณะ

 • การเตรียมความพร้อมของไทย
  • สร้างความรู้ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในเรื่องระบบ GHS

- จัดทำคำแปลเอกสาร GHSเผยแพร่สาธารณชน

- มีกระบวนการและสร้างสื่อความรู้เรื่องสัญลักษณ์และข้อความที่สื่อใน

ระบบ GHSในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

  • จัดส่งเจ้าหน้าที่อาวุโสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของ APEC ที่สามารถกลับมาวางแผนศึกษาgap analysis และจัดทำaction plan
  • เสนอกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่ประสานการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน GHS
slide22

ประเด็นที่อาจนำเสนอในเวที IFCS เพื่อสร้างความร่วมมือ

 • Programme Area B - GHS

- Proposalความช่วยเหลือทางวิชาการจาก UNITAR ซึ่งไทยจะต้อง

เตรียมการประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องทำอะไร และidentifyเรื่องที่

ต้องการความช่วยเหลือ

 • Programme Area C – การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารเคมีและความเสี่ยง

- Networkingการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารเคมีที่ยกเลิกการใช้ในบาง

อุตสาหกรรมในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ยกเลิก

สารตะกั่วในอุตสาหกรรมผลิตแก้ว

 • Programme Area F –การขนย้ายผลิตภัณฑ์อันตรายระหว่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย

- ตัวอย่างการจัดทำพิกัดรหัสสถิติของสารเคมีในอนุสัญญา PICทำให้มี

ระบบรายงานการนำเข้าและสามารถตรวจจับและการขนส่งที่ละเมิดได้

slide23

ประเด็นที่อาจนำเสนอในเวที IFCS เพื่อสร้างความร่วมมือ

 • การเคลื่อนย้ายกากของเสียอันตราย

- กลไกการควบคุมภายใต้อนุสัญญาบาเซลไม่เพียงพอในการปกป้อง

ประเทศกำลังพัฒนามิให้เป็นแหล่งรองรับกากของเสียอันตราย

- ความรับผิดชอบการขนส่งสารเคมีระหว่างประเทศในประเด็นความเสียหาย

และการจัดการบรรจุภัณฑ์ในลักษณะเดียวกับระเบียบ WEEE ของ

สหภาพยุโรป

 • ระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ของสหภาพยุโรป

- Property rights on test data could be acted as barrier to trade

- ความไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา POPs