UPRAWNIENIA LAUREATA OD 2014/2015
Download
1 / 2

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie - PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on

UPRAWNIENIA LAUREATA OD 2014/2015. Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych § 32.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie ' - summer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

UPRAWNIENIA LAUREATA OD 2014/2015

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

§ 32.

1a. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:

1)   w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki,

w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych

w kontekście historycznym lub przyrodniczym;

2)   w części drugiej - wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.

3.  Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1)   w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

2)   w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

3)   w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.


UPRAWNIENIA LAUREATA OD 2014/2015

§ 39. 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni:

1)   w przypadku uczniów szkoły podstawowej - z odpowiedniej części sprawdzianu;

2)  w przypadku uczniów gimnazjum - z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej albo gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 40 ust. 1.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, z odpowiedniej części sprawdzianu albo z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu albo danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

5. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 1, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował odpowiednio w części drugiej sprawdzianu albo w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.


ad