ewaluacja wewn trzna w szkole l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE - PowerPoint PPT Presentation


 • 1268 Views
 • Uploaded on

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE. Raport z ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu rok szkolny 2009/10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Podstawy prawne nadzoru. EWALUACJA WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE' - chinue


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ewaluacja wewn trzna w szkole

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE

Raport z ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu rok szkolny 2009/10

podstawy prawne nadzoru
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego

Podstawy prawne nadzoru
ewaluacja wed ug rozporz dzenia
EWALUACJA WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA
 • Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324) nazywa ewaluację:

„badaniem praktycznym oceniającym” i uznaje je za podstawowe narzędzie tego nadzoru mające wpływ na jakość kształcenia i rozwój szkół i placówek oświatowych.

ewaluacja wewn trzna
EWALUACJA WEWNĘTRZNA
 • jest autonomicznym działaniem szkoły,
 • jest organizowana przez dyrektora szkoły,
 • o jej wartości decyduje to, ze jest z reguły bardziej trafna niż zewnętrzna, bo lepiej uwzględnia warunki danej szkoły czy placówki,
 • odnosi się do wymagań stawianych przez państwo, ale może także dotyczyć innych wskazanych w szkole problemów,
 • jest uwzględniania podczas ewaluacji zewnętrznej,
 • jest podejmowana przez nauczycieli.
w roku szkolnym 2009 10 badali my 3 obszary wymaga
W roku szkolnym 2009/10 badaliśmy 3 obszary wymagań
 • Wymaganie 1.4 - Respektowane są normy społeczne
 • Wymaganie 3.4 – Rodzice są partnerami szkoły
 • Wymaganie 2.2 – Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Ankietowanie przeprowadzono podczas zebrania rodziców w dniu 22 kwietnia 2010 roku, badaniami objęto 55 rodziców, 30 uczniów, wszystkich wychowawców klas, pozostałych nauczycieli, pedagoga szkolnego.

wymaganie 1 4 respektowane s normy spo eczne
Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne

Cel ewaluacji:

 • Sprawdzenie stopnia dbałości o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych na terenie szkoły i poza nią

WYNIKI

Do mocnych stron należą:

 • Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa poprzez stały monitoring
 • Regularne dyżury nauczycieli podczas przerw
 • Reagowanie na przejawy przemocy, agresji
 • Współpraca szkoły z rodzicami
 • Realizacja programów wychowawczych i profilaktyki
 • Znajomość wszystkich uczniów, nikt nie jest anonimowy
wymaganie 1 4 respektowane s normy spo eczne7
Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne

Do mocnych stron należą:

 • Znajomość zasad obowiązujących w szkole i ich przestrzeganie przez większość uczniów
 • Funkcjonalna baza szkoły, warunki lokalowe, przestronne korytarze
 • Zabezpieczone drzwi wejściowe- domofon
 • Przejrzyste i zrozumiałe także dla młodzieży dokumenty szkolne
 • Kadra – zainteresowana problemami młodzieży, dążąca do rozpoznawania i niwelowania niewłaściwych zachowań
wymaganie 1 4 respektowane s normy spo eczne8
Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne

Do słabych stron należą:

 • Zdarzające się przypadki agresji i przemocy oraz złego zachowania uczniów.
 • Niechęć części rodziców do współpracy ze szkołą w celu rozwiązywania problemów dziecka
 • Brak dostatecznej liczby kamer wokół szkoły – parking rowerowy, obiekty sportowe
 • Zbyt mała liczba pilnujących nauczycieli na placu rekreacyjnym
 • Nie wszystkie miejsca w szkole są tak samo bezpieczne – toalety, szatnie
 • Niewystarczająca znajomość szkolnych dokumentów zapewniających bezpieczeństwo w szkole i poza nią – dotyczy młodzieży
 • Słaba znajomość programu wychowawczego i profilaktyki przez rodziców
wymaganie 1 4 respektowane s normy spo eczne9
Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne

WNIOSKI

 • Upowszechnienie wśród młodzieży znajomości dokumentów zapewniających bezpieczeństwo w szkole i poza nią
 • Wzmocnić więź nauczyciel – uczeń, by wykształcić płaszczyznę zaufania i współpracy
 • Zwiększyć w ciągu roku ilość zajęć z pedagogiem, policjantem, specjalistą d.s. młodzieży
 • Konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów, stworzyć kodeks postępowania wobec agresora.
 • Wprowadzić prace społeczne jako sposób kształtowania pozytywnych zachowań (stworzyć listę prac, które uczniowie nie przestrzegający regulaminu mieli by wykonywać przez określony czas).
 • Oceniać zachowanie zgonie z WSO
 • Zwiększyć liczbę nauczycieli dyżurujących na placu apelowym
 • Podjąć działania zwiększające bezpieczeństwo uczniów podczas przerw, szczególnie w okolicach szatni i ubikacji
wymaganie 3 4 rodzice s partnerami szko y
Wymaganie 3.4 – Rodzice są partnerami szkoły

Cel ewaluacji:

 • Upowszechnianie rodzicom działań szkoły służących podwyższeniu efektywności wzajemnej współpracy.

WYNIKI

Do mocnych stron należą:

 • Wysoka świadomość ankietowanych dotycząca procedur wyboru członków Rady Rodziców
 • Bardzo dobra współpraca rodziców z wychowawcami
 • Możliwości pomocy szkole ze strony rodziców
wymaganie 3 4 rodzice s partnerami szko y11
Wymaganie 3.4 – Rodzice są partnerami szkoły

Cel ewaluacji:

 • Upowszechnianie rodzicom działań szkoły służących podwyższeniu efektywności wzajemnej współpracy.

WYNIKI

Do słabych stron należą:

 • Przepływ informacji na linii szkoła-rodzice
 • Zbyt mały wpływ rodziców na różne decyzje szkoły
wymaganie 3 4 rodzice s partnerami szko y12
Wymaganie 3.4 – Rodzice są partnerami szkoły

WNIOSKI

 • Bardzo wysoko oceniona została współpraca na linii szkoła-rodzice, szczególnie dobrze funkcjonuje ona pomiędzy rodzicami a wychowawcami, a co najważniejsze uważają tak wszyscy badani.
 • Około 15% badanych uważa, że poprawy wymaga przepływ informacji na linii szkoła-rodzice, natomiast 50% ankietowanych rodziców uważa, że nie zawsze ma wpływ na różne decyzje szkoły. Należy położyć szczególny nacisk na rzetelne i systematyczne informowanie rodziców na temat działań szkoły. Zaleca się ścisłą współpracę szkoły z Radą Rodziców, a także polepszenie przepływu informacji miedzy Radą Rodziców, radami oddziałów, a pozostałymi rodzicami.
 • Dzięki prelekcjom organizowanym przez szkołę podczas zebrań z rodzicami, prowadzonym przez różne wykwalifikowane osoby zarówno spoza szkoły, jak i samych nauczycieli, wiedza rodziców dotycząca funkcjonowania szkoły, a także przeprowadzania niektórych procedur jest na wysokim poziomie.
wymaganie 2 2 oferta edukacyjna umo liwia realizacj podstawy programowej
Wymaganie 2.2 – Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Cele:

 • Czy wybrany przez nauczyciela program umożliwia realizację wszystkich treści przewidzianych Podstawą Programową?
 • Czy program jest dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów?

WYNIKI

Do mocnych stron należą:

 • wszystkie programy nauczania są zgodne z nową podstawą programową
 • wszystkie programy zawierają wszystkie elementy wymagane rozporządzeniem MEN
 • podręczniki, materiał nauczania i treści programowe określone wybranymi przez nauczycieli programami nauczania są przystępne i przyjazne uczniom
 • Wszystkie programy nauczania pozwalają na kształtowanie odpowiednich postaw uczniów (uczciwość, odpowiedzialność, kreatywność, kultura osobista, poczucie własnej wartości, itp.)
wymaganie 2 2 oferta edukacyjna umo liwia realizacj podstawy programowej14
Wymaganie 2.2 – Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

WYNIKI

Do słabych stron należą:

 • nie wszystkie programy nauczania umożliwiają kształtowanie umiejętności kluczowych według wytycznych Unii Europejskiej
 • nie wszystkie programy nauczania zawierają odpowiednią ilość materiałów dodatkowych, potrzebnych w pracy nauczycielom
 • znaczna część programów nauczania oferuje treści wykraczające poza podstawę programową, jednak nie wszyscy nauczyciele mają możliwość realizacji w/w, przede wszystkim ze względu na brak czasu