Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu. Kaitstavad loodusobjektid. Looduskaitseseadus § 4 (1) Kaitstavateks loodusobjektideks on 1) kaitsealad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - summer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Loodusobjekti kohaliku kaitse alla v tmise menetlus tallinna linnavolikogu m ruse eeln u

Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu


Kaitstavad loodusobjektid
Kaitstavad loodusobjektid

Looduskaitseseadus § 4 (1)

Kaitstavateks loodusobjektideks on

1) kaitsealad

2) hoiualad3) kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid4) püsielupaigad5) kaitstavad looduse üksikobjektid6) kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid


Kohalikul tasandil kaitstavad loodusobjektid
Kohalikul tasandil kaitstavad loodusobjektid

Looduskaitseseadus § 4 (7)

Kohaliku omavalitsuse tasandil võib kaitstavaks loodusobjektiks olla maastik, väärtuslik põllumaa, väärtuslik looduskooslus, maastiku üksikelement, park, haljasala või haljastuse üksikelement, mis ei ole kaitse alla võetud kaitstava looduse üksikobjektina ega paikne kaitsealal.


M ruse reguleerimisala
Määruse reguleerimisala

Määruse koostamise vajadus on tingitud kahest asjaolust:

 • Vaja on kindlaks määrata linnavolikogu, linnavalitsuse ning keskkonnaameti tegevused loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmisel ja kaitse korraldamisel.

 • Vaja on reguleerida loodusobjekti kaitse alla võtmist puudutav vastuolu looduskaitseseaduse ja planeerimisseaduse vahel.


Looduskaitseseadus vs planeerimisseadus
Looduskaitseseadus vs planeerimisseadus

 • LKS § 10 (7) Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt võetakse kaitse alla planeerimisseaduse kohase üldplaneeringu või detailplaneeringu kehtestamisega või volikogu määrusega.

 • PS § 8 (3) 14) Üldplaneeringu eesmärk on vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade ja üksikobjektide kaitse alla võtmiseks.

 • PS § 9 (2) 10) Detailplaneeringu eesmärk on vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks.

 • Määruse eelnõu koostamisel on lähtutud seisukohast, et planeeringuga võib teha ettepaneku loodusobjekti kaitse alla võtmiseks, kaitse alla võtmine on aga võimaliküksnes volikogu määrusega.


Kaitse alla v tmise ettepanek
Kaitse alla võtmise ettepanek

 • Tallinna linnas esitatakse looduskaitseseaduses sätestatud tingimustele vastav loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise ettepanek keskkonnaametile.

 • Keskkonnaamet selgitab välja, kas ettepanek vastab looduskaitseseaduses sätestatud loodusobjekti kaitse alla võtmiste eeldustele (ohustatus, haruldus, tüüpilisus, teaduslik, ajaloolis-kultuuriline või esteetiline väärtus).


Eelduste tuvastamine ekspertiis
Eelduste tuvastamine - ekspertiis

 • Ekspertiis tellitakse hiljemalt järgmise vegetatsiooniperioodi jooksul - ekspertiisi sidumine vegetatsiooniperioodiga on vajalik, kuna paljude alade väärtus on seotud taimedega.

 • Riiklik kaitse – kui ekspert tuvastab loodusobjektil riikliku kaitse alla võtmise eeldused, edastab keskkonnaamet ettepaneku ja ekspertiisi Keskkonnaministeeriumile.


Menetluse algatamine
Menetluse algatamine

 • Kaitse alla võtmise menetluse algatamine linnavalitsuse korraldusega. Korraldus sisaldab teavet loodusobjekti, kaitse alla võtmise eesmärgi ning kavandatavate piirangute kohta.

 • Menetluse sidumisel planeerimismenetlusega esitatakse algatamise otsus sõltuvalt planeeringu koostamise staadiumist kas planeeringu algatamise või vastuvõtmise korralduses või otsuses.

 • Menetlusosalisi teavitab keskkonnaamet kirjalikult ning avalikkust ajalehe kaudu.


Menetlus
Menetlus

 • Loodusobjekti kaitse alla võtmise määruse eelnõuga saab tutvuda keskkonnaametis ja loodusobjekti asukoha järgses linnaosa valitsuses, avalik väljapanek kestab vähemalt kaks nädalat.

 • Avalikustamisele järgneb avaliku arutelu, välja arvatud juhul, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud või kui oli tehtud ettepanek arutada asja avalikku arutelu korraldamata.

 • Kui avaliku väljapaneku või avaliku arutelu tulemusena muutuvad loodusobjekti kaitse alla võtmise põhiseisukohad, uuendab keskkonnaamet kaitse alla võtmise määruse eelnõu, avaldab uue teate ja korraldab uue avaliku väljapaneku.

 • Planeerimismenetluse raames toimunud avalikul väljapanekul ja arutelul kirjalikult esitatud kaitse alla võtmise vastuväidetele ja ettepanekutele vastab keskkonnaamet.


Kaitse alla v tmine
Kaitse alla võtmine

 • Loodusobjekti võtab kohaliku kaitse alla linnavolikogu määrusega.

 • Loodusobjekti kaitse alla võtmisel määratakse kaitse alla võtmise eesmärk; kehtestatakse kaitsekord (ala puhul vajaduse korral kaitse-eeskiri); määratakse ala piir või üksikobjekti kaitsevööndi ulatus; nimetatakse kaitse alla võetava loodusobjekti valitseja ning lisatakse loodusobjekti asukoha kaart.

 • Planeerimismenetluse raames toimunud menetluse korral esitatakse planeeringu kehtestamisel ettepanek kaitse alla võtmiseks eraldi punktina planeeringu kehtestamise haldusaktis ning kaitse alla võtmine toimub eraldi linnavolikogu määrusega.


Loodusobjekti valitsemine
Loodusobjekti valitsemine

 • Kohaliku kaitse all oleva loodusobjekti valitsejaks on keskkonnaamet.

 • Kaitstava loodusobjekti valitsemine on:

  • looduskaitseseadusest, kaitstava loodusobjekti kaitse korrast (kaitse-eeskirjast) ja kaitsekorralduskavast tuleneva tegevuse korraldamine;

  • tingimuste seadmine kaitstavat loodusobjekti mõjutavale kavandatavale tegevusele;

  • kaitstava loodusobjektiga seotud loodusõppe ja kaitstava loodusobjekti tutvustamise korraldamine;

  • looduskaitseseaduse ja loodusobjekti kaitse korraga (kaitse-eeskirjaga) sätestatud nõuete täitmise jälgimine.


Kaitse kehtetuks tunnistamine
Kaitse kehtetuks tunnistamine

 • Kaitstava loodusobjekti kaitse eesmärgi, välispiiri, kaitsekorrast tulenevate piirangute ja loodusobjektiga seotud kohustuste ulatuse olulisele muutmisele või kaitse kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse käesolevas määruses sätestatut.

 • Kaitstava loodusobjekti hävimise korral tunnistab linnavolikogu kaitse alla võtmise määruse kehtetuks linnavalitsuse ettepanekul ja keskkonnaameti tellitud ekspertiisi alusel pärast asjakohase teate avaldamist ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.