slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
BAB 5 FASA PEMBANGUNAN & IMPLEMENTASI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

BAB 5 FASA PEMBANGUNAN & IMPLEMENTASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

BAB 5 FASA PEMBANGUNAN & IMPLEMENTASI. Objektif: Menerangkan maksud implementasi dan pembangunan. Menerangkan aktiviti yang dijalankan semasa fasa implementasi Menerangkan beberapa strategi penukaran. Menerangkan kepentingan latihan pengguna. 1. Definasi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BAB 5 FASA PEMBANGUNAN & IMPLEMENTASI' - summer


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BAB 5

FASA PEMBANGUNAN

& IMPLEMENTASI

 • Objektif:
 • Menerangkan maksud implementasi dan pembangunan.
 • Menerangkan aktiviti yang dijalankan semasa fasa implementasi
 • Menerangkan beberapa strategi penukaran.
 • Menerangkan kepentingan latihan pengguna
1 definasi
1. Definasi
 • Pembangunan sistem - Proses membangun, memasang, dan menguji komponen-komponen sistem yang dibangunkan
 • Implementasi - Penyerahan sistem yang dibangunkan untuk beroperasi.
1 1 aktiviti dalam fasa pembangunan implementasi
1.1 AktivitidalamFasa Pembangunan & Implementasi
 • Aktiviti yang terlibat dalam fasa ini ialah:

1. Pembinaan dan Pengujian Rangkaian

2. Pembinaan dan Pengujian Pangkalan Data

3. Pemasangan dan Pengujian Pakej Perisian

4. Penulisan Aturcara dan Pengujian

5. Penyediaan Dokumentasi

6. Penukaran Sistem lama kepada sistem baru

2 aktiviti aktiviti dalam fasa pembangunan
2. Aktiviti-Aktiviti dalam Fasa Pembangunan
 • Aktiviti utama ialah pengaturcaraan.
 • Pengaturcaraan digunakan dalam proses membangunkan sistem baru dan mengimplementasi dan mengintegrasi komponen-komponen sistem yang baru dengan yang lama.
2 1 fasa pembangunan pembinaan dan pengujian rangkaian
2.1 Fasa Pembangunan -Pembinaan dan Pengujian Rangkaian
 • Dilakukan apabila sistem baru memerlukan pembinaan rangkaian yang baru
 • Pembangun sistem patut menggunakan teknologi-teknologi rangkaian yang baru dan bersifat fleksibel.
 • Memerlukan perekabentuk rangkaian dan pentadbir rangkaian.
 • Perekabentuk rangkaian bertanggungjawab:
  • merekabentuk rangkaian
  • memilih teknologi rangkaian
 • Pemilihan teknologi yang betul penting bagi memastikan rangkaian yang dibina mampu memenuhi tuntutan sistem yang baru
2 2 fasa pembangunan pembinaan dan pengujian pangkalan data
2.2 Fasa Pembangunan -Pembinaan dan Pengujian Pangkalan Data
 • Langkah-langkah
  • Memilih sistem pangkalan data yang boleh menampung keperluan pangkalan data
  • Menguji pangkalan data bagi memastikan isu-isu seperti
   • Integriti data dan integriti rujukan memenuhi tuntutan pangkalan data
   • Kawalan keselamatan, salinan pendua dan pemulihan ditangani
2 3 fasa pembangunan pembinaan dan pengujian pakej perisian
2.3 Fasa Pembangunan -Pembinaan dan Pengujian Pakej Perisian
 • Aktiviti ini bagi sistem maklumat yang memerlukan penggunaan pakej perisian tambahan
 • Ia perlu diuji bagi memastikan keserasian dengan sistem maklumat yang dibina
 • Setelah dipasang dan diuji, pakej perisian ini diletakkan di dalam library perisian
2 4 fasa pembangunan penulisan aturcara dan pengujian
2.4 Fasa Pembangunan -Penulisan Aturcara dan Pengujian
 • Terdapat pelbagai tool pembangunan perisian yang memudahkan aktiviti ini.
 • Mengambil masa yang singkat jika prototaip telah dibina dalam fasa rekabentuk
 • Ditulis oleh pengaturcara dan dipantau oleh SA.
 • Pengujian dilakukan bagi memastikan bebas dari ralat
2 4 fasa pembangunan penulisan aturcara dan pengujian samb
2.4 Fasa Pembangunan -Penulisan Aturcara dan Pengujian (samb…)

Jenis-JenisPengujianAturcara

 • PengujianKotakPutih– Pemeriksaanterperinciterhadapaturcaradalamaniaitualiran-aliranlogik
 • PengujianLaluanAsas- Pengujianterhadaplogikdalamaurcara
 • PengujianKotakHitam– Pengujianluaraniaitupendekatan yang mengfokusterhadapapa yang dijangkapengguna
2 4 fasa pembangunan penulisan aturcara dan pengujian samb1

Pengujian Unit

Pengujian Integrasi

Pengujian Sistem

2.4 Fasa Pembangunan -Penulisan Aturcara dan Pengujian (samb…)

Proses-Proses / PeringkatPengujianAturcara

2 4 fasa pembangunan penulisan aturcara dan pengujian samb2
2.4 Fasa Pembangunan -Penulisan Aturcara dan Pengujian (samb…)
 • Pengujian Unit
  • pengujian kefungsian setiap modul secara individu
  • bertujuan mengesan ralat
 • Pengujian Integrasi
  • pengujian kefungsian integrasi bagi modul-modul
  • bertujuan melihat interaksi antara modul
 • Pengujian Sistem
  • pengujian sistem maklumat menggunakan data sebenar
2 4 fasa pembangunan penulisan aturcara dan pengujian samb3
2.4 Fasa Pembangunan -Penulisan Aturcara dan Pengujian (samb…)
 • StrategiPengujian
  • PengujianAtas-Bawah – Prosespengujiandenganmodul-moduldiujidandigabungkansecaramenurunmengikutstrukturhirarkiperisian
  • PengujianBawahAtas - Pengujian yang bermuladariaras paling bawahdalamstrukturhirarkiperisian
  • PengujianKetegangan – Pengujiandijalankanbagimengujisejauhmanaketahanansistem. Contohnyasistemmemproses data maksimum, 100 pertanyaandalammasa paling sibuk, aksesdari 200 pc serentakdansebagainya.
2 4 fasa pembangunan penyediaan dokumentasi
2.4 Fasa Pembangunan - Penyediaan Dokumentasi
 • Aktiviti merekodkan segala fakta dan spesifikasi sebuah sistem maklumat untuk rujukan dimasa akan datang
 • Dokumentasi semua perubahan dan aktiviti yang dilakukan sepanjang pembangunan sistem maklumat

Pengurusan

Pengguna

SA danPengaturcara “Programmer”

KakitanganOperasi

Jenis-Jenis

Dokumentasi

2 4 fasa pembangunan penyediaan dokumentasi samb
2.4 Fasa Pembangunan -Penyediaan Dokumentasi (samb…)
 • DokumentasiPengurusanMengandungigambaransistemsecaramenyeluruh, objektifdanmaklumatsistem. Contoh: Laporan, Kos perlaksanaansertaskedulpembangunan
 • DokumentasiPenggunaMengandungipanduanpenggunaanhasilsistem. Contoh: Manual penggunaansistem
 • DokumentasiKakitanganOperasiBagimengetahuikeperluanruangstoran, keperluansalinanpendua, kekerapanoperasisistemdanpengurusanlaporansistem yang perludicetak. Contoh: Manual Larian System
 • DokumentasiPengaturcaraMengandungipeneranganteknikalsistemseperti DFD, ERD, pseudo kod, kodaturcara, rancanganpengujian, rekabentukantaramukadansebagainya
3 aktiviti aktiviti dalam fasa implementasi
3. Aktiviti-AktivitidalamFasaImplementasi
 • Pengujian Sistem
 • Penukaran
 • Pemasangan pangkalan data
 • Penukaran kepada sistem baru
 • Latihan kepada kakitangan
3 1 fasa implementasi pengujian sistem
3.1 FasaImplementasi – PengujianSistem
 • Ujian akhir yang menyeluruh perlu dijalankan sekali lagi sebelum sistem digunakan.
 • Melibatkan:
  • seluruh komponen sistem
  • pakej perisian tambahan
  • sistem lain yang sedang beroperasi
 • Uji guna data ujian yang ambil kira semua kebarangkalian
 • Hasil ujian mungkin memerlukan pengulangan fasa pembangunan.
 • Tamat apabila sistem lulus fasa pengujian.
3 2 fasa implementasi penukaran
3.2 Fasa Implementasi – Penukaran
 • Aktiviti yang akan menentukan sama ada sistem berjaya menepati segala tuntutan yang dirancang.
 • Faktor pemilihan strategi bergantung dengan kesesuaian sistem, keperluan organisasi dan faktor –faktor luaran.
 • Elakkan penukaran mendadak manakala penukaran selari lebih selamat dan disyorkan.
3 2 fasa implementasi penukaran samb
3.2 FasaImplementasi – Penukaran (samb…)
 • Strategi Penukaran (Conversion / Installation)
  • Penukaran Mendadak (Direct) - Sebaik sahaja sistem baru beroperasi maka operasi sistem lama ditamatkan.
  • Penukaran Selari (Parallel) - Sistem baru dan sistem lama beroperasi secara serentak sehingga sistem baru boleh mengambil alih operasi tanpa masalah.
  • Penukaran Lokasi (Single location/Pilot) - Bagi sistem yang akan digunapakai di beberapa lokasi. Pilihan antara penukaran mendadak atau selari.
  • Penukaran Berperingkat (Phase)- Bagi sistem yang dibangunkan secara versi. Versi yang berjaya dibangunkan diletakkan untuk beroperasi.
  • Distributed Installation – Berlaku bagi penukaran bahagian ke bahagian sistem yang lain. Namun, konsep penukaran ini ialah apabila satu bahagian telah berjaya ditukar, bahagian-bahagian lain juga secara automatik telah berjaya ditukar.
3 3 fasa implementasi pemasangan pangkalan data
3.3 Fasa Implementasi – Pemasangan Pangkalan Data
 • Semasa fasa pembangunan data yang dimasukkan adalah data ujian manakala dalam fasa implementasi data adalah data sebenar.
 • Pendekatan pengisian data
  • Manual
  • Menggunakan aturcara kecil
3 4 fasa implementasi penukaran kepada sistem baru
3.4 Fasa Implementasi – Penukaran Kepada Sistem Baru
 • Penukaran sistem lama kepada baru perlu ditangani dengan baik.
 • Apabila penukaran sistem baru selesai, tugas beralih kepada pengguna.
 • Perubahan dilakukan apabila ada maklumbalas dari pengguna.
3 5 fasa implementasi latihan kepada kakitangan
3.5 Fasa Implementasi – Latihan Kepada Kakitangan
 • Masa saja tidak cukup untuk menyesuaikan pengguna dengan sistem baru, perlukan latihan untuk faham selok belok sistem w/pun telah ada sistem yang mempunyai persamaan.
 • Jangan biar pengguna meneroka sendiri kerana kekurangan dan kelebihan hanya diketahui oleh mereka yang membina.
 • Semasa latihan sertakan manual pengguna untuk memudahkan kefahaman dan jurutunjuk latihan